Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Ny teknik ger hälsosamma investeringar

14 november, 2018

Ny teknologi är idag den största drivkraften för världens tillväxt. Artificiell intelligens och machine learning ger stora möjligheter till effektivisering, vilka kan förändra vårdsektorn på djupet och samtidigt öppna dörren till nya spännande investeringsmöjligheter.

Förhållandet mellan teknik och hälsa har under de senare åren haft en brant uppåtpekande utvecklingskurva. Tekniska innovationer bidrar till nya möjligheter att skapa en bättre vårdprocess för både personal och patienter och samtidigt spara pengar inom en sektor som kämpar för att räcka till. Ökade möjligheter att samla in och behandla stora mängder information, det som kallas big data, bidrar till välbehövliga automatiseringar och mer sofistikerade analyser inom sektorn – för att nämna två aspekter.

Även bland världens läkemedels- och medicinteknikbolag bidrar den stegrande teknologiska utvecklingen till nya möjligheter. Med hjälp av bland annat machine learning kan bolagen datorisera dyra processer för att utveckla nya läkemedelskandidater, något som länge varit en vanlig orsak till att bolagen tvekat till att starta upp lovande, men möjligen alltför riskfyllda forskningsprojekt. I framtiden kommer man kunna genomlysa riskerna på ett mer uttömmande sätt.

– Genom att automatisera de testprocesser som är nödvändiga men även tidskrävande och dyra så begränsas de ekonomiska riskerna för de forskande läkemedelsbolagen. Förhoppningsvis kan den utvecklingen fortsätta så att fler aktörer vågar starta forskningsprojekt där värdefulla läkemedel tas fram, säger Ellinor Hult, förvaltare av Öhman Global Growth.

Minskade risker är ett återkommande ledord för investerare som letar efter lovande bolag att satsa på. Minskade kostnader är ett annat. Teknologiska effektiviseringar av läkemedelssektorn bidrar till minskade kostnader, dels för bolagen själva och i förlängningen även slutkonsumenterna. Ett exempel är det amerikanska medicintekniska bolaget Illumina vars förmåga att analysera stora mängder genetisk data blir alltmer kostnadseffektiv och därmed mer tillgänglig.

– Utvecklingen av läkemedel går otroligt snabbt och de mediciner som tas fram blir mer tillgängliga för fler människor. Vi ser en mycket spännande utveckling av genterapi som ända ner i arvsmassan kan spåra och behandla sjukdomar. För bara 15 år sedan kostade det en miljard kronor att kartlägga en persons arvsmassa, idag kostar samma kartläggning 10 000 kronor och om några år kommer det bli ännu billigare. Den utvecklingen blir spännande att följa och dess följdeffekter vad gäller utvecklingen av mer precisionsartade behandlingar, avslutar Ellinor Hult.

Av Öhmans aktiefonders samlade kapital är mer än 80 procent placerat i fonder med den högsta hållbarhetsklassen, vilket innebär att de är såväl fossilfria som etiska och socialt hållbara.

Vill du köpa andelar i Öhman Global Growth? Klicka här.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen.