Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Öhman Fonders vd om första halvåret 2018

31 augusti, 2018 • Nyheter

Efter ett mycket framgångsrikt 2017 fortsatte det första halvåret 2018 i samma positiva anda. Avkastningen för våra fonder och kundportföljer var överlag god trots att marknadsmiljön inte varit lika tydligt präglad av positiva drivkrafter som under förra året. Under årets sex första månader såg vi stora inflöden i våra fonder samt en god kundtillströmning och under perioden förstärkte vi även vår organisation med flera viktiga nyrekryteringar.

Pablo Bernengo, vd för Öhman Fonder.
Pablo Bernengo, vd för Öhman Fonder.

Framför allt var det flera av våra aktiva aktiefonder som redovisade ett starkt förvaltningsresultat under det första halvåret, vilket skedde i ljuset av ett som helhet mycket framgångsrikt 2017. Även om aktiemarknader generellt stigit under perioden så var det under högre volatilitet och med en mer splittrad bild avseende regioner och sektorer. Trots denna mer utmanande marknadsmiljö levererade en majoritet av våra fonder positiv avkastning och dessutom en god avkastning i förhållande till sina jämförelseindex. Vi fortsätter även vårt arbete med att förtydliga och förbättra fondutbudet. Förutom att slå ihop fonder med liknande inriktning har vi också startat Öhman Navigator – en hållbar blandfond som placerar i både aktier och obligationer. I fonden arbetar vi med aktiv allokering mellan tillgångsslagen och fondens placeringar görs i enlighet med våra absolut högsta hållbarhetskriterier. Under perioden har vår ränteförvaltning trots fortsatt allmänt tuffa förutsättningar på räntemarknaderna fortsatt att överlag leverera stabil avkastning, både inom det traditionella ränteutbudet och företagsobligationssidan. Vår gröna obligationsfond som startade förra året har fått en stark start på året, vilket även vår FRN-fond har fått.

Under det första halvåret hade vi ett positivt nettoinflöde på över 4 miljarder kronor in i våra fonder. Det innebär att vi under perioden hade det tredje största flödet bland svenska fondbolag inklusive de som är ägs av banker och försäkringsbolag, vilket är helt enastående med tanke på att vi är en fristående kapitalförvaltare. Flödestillväxten kommer från såväl institutioner, externa samarbetspartners som privatkundsegmentet. Att alla våra kundsegment visar positiva tillväxtsiffor signalerar att vi är på rätt väg. Vi har också förstärkt vår organisation med rekryteringar som ytterligare ökar Öhmans kompetens inom en rad områden. Ett av dessa är ansvarsfulla investeringar där områdeschefen Fredric Nyström fått förstärkning av Victoria Lidén som närmast kommer från Söderberg & Partners. Victoria kommer tillsammans med Fredric att fortsätta driva det mycket viktiga arbete som vi förvaltare – tillsammans med branschen i övrigt och samhället i stort – har ett ansvar för att driva vidare i snabb takt. Vi på Öhman tar detta ansvar på mycket stort allvar och vill fortsätta vara ledande inom detta viktiga område som påverkar oss alla. Helt i linje med vår långsiktiga strategi har vi fortsatt att omvandla fler fonder till hållbara fonder och avser att fortsätta i samma riktning under överskådlig framtid. För närvarande ligger mer än 60 procent av vårt förvaltade fondkapital i hållbara fonder, nästan en fördubbling på bara ett år.

Pablo Bernengo, vd för Öhman Fonder.I linje med vad vi signalerade i förra rapporten så uppvisade de finansiella marknaderna under årets första sex månader större slag upp och ned jämfört med förra året. Redan tidigt under hösten 2017 indikerade våra ledande indikatorer att konjunkturen sannolikt nått en åtminstone tillfällig topp i tillväxttakten och att den successivt skulle mattas av längre fram. Dessa ledande indikatorer säger generellt något om utvecklingen sex till nio månader framåt i tiden och vår tes var att den globala konjunkturen skulle fortsätta vara god ytterligare en tid framåt. Således ansåg vi att den svaghet som de ledande indikatorerna varnade för i höstas skulle börja avspegla sig i den globala ekonomiska statistiken först någon gång under första halvåret 2018. Nu när vi kommit halvvägs in i 2018 kan vi konstatera att avmattningstendenserna syns på flera håll. Detta är en viktig anledning till att vi på olika sätt valt att reducera risken i våra fonder och portföljer under våren.

Värderingarna har under en lägre tid varit höga på samtliga tillgångsslag. Detta som en följd av rekordlåga räntor och en superexpansiv penningpolitik, som bland annat bidragit till att aktiemarknaderna stigit mer än vinsttillväxten och därmed dragit upp värderingarna till höga nivåer på många håll. Under 2017 levererade dock företagen god vinsttillväxt vilket gjorde att värderingarna höll sig stabila och företagen delvis lyckades växa in i dem. Om vi ska tro analytikernas vinstprognoser så ser företagens vinster ut att fortsätta växa i god takt även under detta och nästa år. Men i likhet med konjunkturen ser tillväxten i företagsvinsterna ut att bli successivt lägre. Ur ett värderingsperspektiv blir därför förutsättningarna för aktiemarknaden mer utmanande.

Kombinationen av avtagande global tillväxttakt och ett mindre fördelaktigt värderings- och vinsttillväxtscenario innebär att den bästa avkastningen på aktiemarknaden i den här cykeln ligger bakom oss. I detta scenario är också både konjunkturen och aktiemarknaden mer känsliga för besvikelser och helt oväntade händelser som ligger utanför de ekonomiska och finansiella marknadernas bevakning och bedömningar, det vi kallar exogena chocker. Två händelseförlopp som skulle kunna betraktas som exogena chocker av dignitet är den politiska utvecklingen i Italien och den ökande risken för ett globalt handelskrig.

För att summera så är den fundamentala utvecklingen egentligen inte dålig, men den förstärks inte utan blir snarare successivt mindre fördelaktig. Riktningen är således negativ och känsligheten för exogena chocker är relativt hög. Risken är därmed att andra halvåret uppvisar en högre grad av volatilitet och ett mer defensivt beteende bland investerare.

Avslutningsvis kan vi lägga ett mycket framgångsrikt första halvår bakom oss. Samtidigt är vi liksom övriga branschen alltid beroende av vad som händer på de globala finansmarknaderna. Exempelvis påverkar stora marknadsnedgångar alltid hela vår industri på ett negativt sätt. Därför är det av yttersta vikt att vi fortsätter arbeta med det som vi själva kan påverka, det vill säga kvaliteten på våra tjänster och produkter. Vi vet att det ställs allt högre krav på oss för att vi ska kunna fortsätta att tillhöra de ledande företagen inom vår bransch och som organisation är det med mycket glädje och energi vi tar oss an framtiden och kommande utmaningar.

Läs hela rapporten här.

Kontaktpersoner

Pablo Bernengo

Vd, Öhman Fonder

+46 8 407 59 81
pablo.bernengo@ohman.se