Ökad kunskap efterfrågas bland landets kommunalekonomer

8 augusti, 2018 • Nyheter

Snart släpps årets upplaga av KommunPuls, där Kommunalekonomernas förening och Öhman kartlägger den finansiella aktiviteten i kommuner och landsting. Årets resultat visar att det finns en stark efterfrågan bland kommunalekonomerna av mer kunskap om finansiell ekonomi och hållbarhet i finansförvaltningen. Den främsta orsaken till att kunskaperna inte fylls på är avsaknad av tid att fördjupa sig i ämnet.

 – För många kommunalekonomer är det en pressad arbetssituation med flera ansvarsområden. Det finns helt enkelt inte tid att fördjupa sig i finansiell ekonomi och hållbarhet, säger Ola Eriksson, kanslichef på Kommunalekonomernas Förening (KEF).

På finansförvaltningen i Luleå kommun känner man igen sig i frågeställningen och menar att det finns ett stort behov av utbildning som breddar och fördjupar kompetensen inom det finansiella området. Jonny Tedelid, finansekonom i kommunen, har lång erfarenhet från finansbranschen som aktiemäklare, förmögenhetsförvaltare samt ränte- och valutahandlare.

– Kommunalekonomer har historiskt sett varit duktiga på redovisning men haft begränsade kunskaper om finansiell ekonomi. Dessa frågor har blivit allt viktigare och fler kommuner och landsting efterfrågar numera ekonomer med en delvis annan kompetensbakgrund. Med rätt kunskaper om finansiella frågor finns det det förutsättningar för en effektivare finansförvaltning som dessutom sköts säkrare, säger han.

Snabba förändringar på marknaden

I den snabba utveckling som präglar finansmarknaden ökar också kraven på den finansiella kompetensen hos landets kommuner, landsting och regioner. Nya regler om marknader för finansiella instrument såsom MiFID II och MiFIR, samt den kommande Lagen om kommunal bokföring och redovisning, påverkar den finansiella redovisningen.

– Vi ser systemutvecklingen som en möjlighet för oss att effektivisera och automatisera flera av våra processer. Genom nya regelverk och utveckling av redan befintliga regelverk ökar dessutom transparensen mellan kommuner och andra marknadsaktörer. Ju större kunskap vi har kring detta, desto mer kan vi se till att vi gynnas av utvecklingen, säger Jonny Tedelid.

I takt med att lagkraven och förväntningarna från allmänheten ökar så blir också policyer och andra styrdokument en allt viktigare del av det finansiella arbetet.

Ola Eriksson, kanslichef på KEF.
Ola Eriksson, kanslichef på KEF.

– Inte minst när det gäller hållbarhetsfrågan så ökar behovet av uppdaterade policyer hos många av våra medlemmar. Även nya styrdokument för exempelvis pensioner blir allt viktigare. Därför är det inte så konstigt att vi nu ser fler finanschefer och ekonomer som vill lägga mer tid på att utöka sin finansiella kompetens, säger Ola Eriksson.

Startar egen internbank

För att säkerställa en hög finansiell kompetens i den egna organisationen finns det exempel där kommuner och landsting valt nya vägar. I Kalmar län har man gjort pensionskapitalförvaltningen till en egen organisation. I Luleå sätter man nu upp en internbank. Jonny Tedelid menar att det varit viktigt att kommunen förstått vikten av att effektivisera sina finansiella flöden och sett potentialen i en egen internbank.

Jonny Tedelid, finansekonom Luleå kommun.
Jonny Tedelid, finansekonom Luleå kommun.

– Den allt mer komplexa finansmarknaden har gjort att vi tagit beslutet att samordna Luleå kommuns finansiella flöden, för att skapa ett tätare samarbete och ett naturligt informationsutbyte internt. Därför bygger vi nu en gemensam plattform av de resurser som kommunen och kommunens bolag förfogar över gemensamt. Vi tror att internbanken kan ge oss goda förutsättningar att utveckla kompetensen och stärka kommunens position, säger han.

Luleås internbank är ett av flera sätt att skapa intern kompetensutveckling. En annan är kurser. Många finanschefer uttrycker att de vill hitta vägar att förbättra sin organisations kunskap kring finansiell ekonomi och hållbarhet i finansförvaltningen. Jonny Tedelid anser att kurser i finansiell ekonomi ofta prioriteras lägre än andra kurser inom ekonomiområdet.

– Det saknas utbildningsformat som ger de grundläggande kunskaperna för att arbeta proaktivt med finansiell analys och investeringar. Jag tror att det skulle vara mycket uppskattat med utbildningar som hålls av kunniga personer inom finansiell ekonomi, säger han.

Kompetensutveckling genom samverkan

Årets resultat från KommunPuls visar att många välkomnar utökade samarbeten med branschkollegor. Samverkan mellan kommuner, landsting och regioner nämns som ett viktigt redskap för att dela kunskap och öka kompetensen.

– Det finns många kommuner som står inför liknande utmaningar. Att följa andra aktörer i deras arbete bidrar till ny kunskap och nya möjligheter. Jag tror att vi behöver bli bättre på att hitta strukturer för att lära oss av varandra, exempelvis genom utbildningsresor mellan kommuner, säger Jonny Tedelid.

I Luleå har man en stark koppling till grannkommunerna och delar ofta kunskap sinsemellan. Samtidigt ser man ytterligare fördelar med av att vidga sina kontaktytor ytterligare till andra kommuner.

– Vi har bara positiv erfarenhet av att jobba nära våra grannkommuner och jag tror att det arbetet kan nå nya höjder genom att involvera fler kommuner över hela landet. Samarbeten med kommuner som är olika oss i storlek eller ligger längre bort geografiskt kan hjälpa oss att hitta nya perspektiv och problemlösningar. Det kan också vara ett alternativ till kunskapsinhämtning för kollegor som av någon anledning inte har möjlighet att delta i kurser och utbildningar inom finansområdet, säger Jonny Tedelid.

Besök oss på KOMMEK

Årets upplaga av KommunPuls publiceras i sin helhet i samband med KOMMEK. Denna artikel ingår i en serie som lyfter fram några av de frågor som belyses i KEF:s och Öhmans kartläggning av den finansiella aktiviteten i kommuner och landsting. KEF och Öhman finns på plats på KOMMEK i Malmö den 22-23 augusti. Besök oss gärna och prata mer om KommunPuls 2018 och andra aktuella finansiella frågor. Vi finns i montrarna C11 (KEF) och B14 (Öhman). Hoppas att vi ses!

Kontaktpersoner

Håkan Skötte

Institutionell kundförvaltning, Öhman Fonder

+46 8 407 58 74
hakan.skotte@ohman.se


Daniel Bergman

Kundansvarig, Öhman Fonder

daniel.bergman@ohman.se


Johan Ede

Head of Institutional Sales, Öhman Fonder

08 407 58 38
johan.ede@ohman.se


Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se