Vi gör som vi säger och säger vad vi gör…

8 november, 2018 • Marknadskommentarer

Kapitalförvaltning är inte bara investeringsfilosofi och process. Kapitalförvaltning är också kommunikation, det vill säga, att ha förmågan att kommunicera till fondägarna hur och varför man gör något. När vi möter kunder är det diskussionen om avkastningen som är den viktigaste delen under mötet. Detta för att kunden ska försäkra sig om att vår investeringsfilosofi och process hänger ihop, att vi gör som vi säger och att vi säger vad vi gör. Vårt arbete går ständigt ut på att försöka förfina dessa delar – hur vi hittar nya sätt att generera avkastning och samtidigt kommunicerar detta på bästa sätt. Vi vill nu ge tre exempel på hur vi har agerat under 2018.

Lars Kristian Feste, Ulrika Lindén, Erik Nilsson, Tobias Kaminsky, Kristofer Klondaris och Erika Wranegård.
Lars Kristian Feste, Ulrika Lindén, Erik Nilsson, Tobias Kaminsky, Kristofer Klondaris och Erika Wranegård.

Låt oss börja med krediter. Redan för flera år sedan såg vi att svenska fastighetsbolag skulle tjäna på att förbättra sina nyckeltal, skaffa rating samt påbörja resan mot att få den högre kreditratingen ”Investment Grade” och därigenom sänka sina räntekostnader väsentligt. Många fastighetsbolag ville då få tillgång till internationella kapitalmarknader och säkra upp sin finansiering för eventuella nya kriser, räntehöjningar eller stigande räntor. De visade även att de ville minska beroendet av banklån i framtiden. Andra aktörer som dessutom ville expandera internationellt genom förvärv hade behov av att bredda sin skuldfinansiering. Historiskt har fastighetsbolagen haft nästan all sin skuldfinansiering i banklån med pant, något som ratingbyråerna länge har kritiserat. För när all skuld är pantsatt är det bara en liten del kvar till obligationsägarna om bolaget skulle gå i konkurs. Därför har de flesta fastighetsbolagen haft en kreditrating i det lägre skiktet, så kallat ”High Yield”.

Under de senaste åren har fastighetsbolagen optimerat kapitalstrukturen på ett finurligt sätt. Genom att styra om från pantlån till fördel för obligationslån har bolagen ökat kudden för obligationsägarna. Denna typ av förändringar leder till att bolagen får ett högre kreditbetyg vilket också bidrar till att bolagens obligationer ökar i värde.

Detta har varit en tydlig marknadstrend som de flesta fastighetsbolagen följt. Först ut var Akelius som fick sin initiala BBB-rating i juni 2015 – följd av Balder, Sagax, Kungsleden Fabege, Castellum och Vasakronan, för att nämna några. Som nämnts ovan identifierade vi denna trend tidigt och har sedan dess haft vår största övervikt inom fastighetsbolag där incitamentet varit högst för att skaffa en officiell rating.

Ett annat tema är ”efterställt kapital”, kapital som ligger utan några panter som säkerhet och ligger efter andra kreditåtaganden. Efter att ECB annonserade sitt obligationsköpsprogram i mars 2016 upplevde vi en kraftig minskning av kreditpremierna för företagsobligationer. Vi identifierade att denna trend skulle spridas även till det efterställda kapitalet, men samtidigt är det långt ifrån alla som har mandat eller kunskap till att investera i detta. Vi tycker att efterställt kapital är ett mycket bra inslag i en kreditportfölj om det hanteras på korrekt sätt. I enstaka portföljer hade vi en exponering på nästan 40 procent till efterställt kapital under hösten 2017. Men efter att ECB gav signaler om att QE-programmet började lida mot sitt slut gjorde vi vinsthemtagningar och minskade exponeringen till 13 procent under början av 2018. Exponeringen mot efterställt kapital var den enskilt största bidragsgivaren till Öhman Företagsobligationsfond under 2016 och 2017, och har dessutom bidragit positivt i alla våra kreditfonder.

Det sista temat vi vill berätta om är hur vi utnyttjade realobligationer i våra obligationsfonder. Detta är en strategi som bäst lämpar sig inom stats- och bostadsfonder eftersom det i princip inte finns några realobligationer som ges ut av företag. Temat uppstod när vår inflationsmodell började flagga för att höstens utfall av KPI skulle kunna resultera i att Riksbanken höjer räntan för första gången på över 8 år. Dels gav detta en möjlighet att minska durationen (räntekänsligheten) i mandat med ränterisk, men vi köpte även in realobligationer som ett komplement till de vanliga nominella obligationerna. Vid stigande räntor faller priset på nominella obligationer, men avkastningen på realobligationer bestäms av två andra komponenter; dels rörelsen i ränta men också av inflationspremien. Det starka utfallet av KPI för september fick inflationspremien att öka kraftigt vilket alltså gynnade realobligationer i synnerhet samtidigt som värdet av vanliga nominella obligationer föll. Våra fonder som tog del i denna strategi gynnades också.

Dessa tre teman är exempel på några av de strategier som vi har använt oss av för att nå meravkastning i vår förvaltning. En utarbetad filosofi och process samt ett gott lagarbete har varit förutsättningar för att kunna identifiera dessa affärsmöjligheter. Öhman är en aktiv förvaltare och vi strävar hela tiden efter att hitta möjligheter till att ta risker som ger våra kunder god riskjusterad avkastning. Vi hoppas att detta månadsbrev om vår ränte- och kreditförvaltning gör att ni känner att vi säger vad vi gör.

Ulrika Lindén, ränte- och kreditförvaltare

Lars Kristian Feste, chef för ränte- och kreditförvaltningen

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida . De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kontaktpersoner

Ulrika Lindén

Fondförvaltare, Öhman Fonder

+46 8 407 58 54
ulrika.linden@ohman.se


Lars Kristian Feste

Räntechef på Öhman Fonder

+46 8 407 58 42
lars.kristian.feste@ohman.se