Trots bra rapporter dominerade negativt sentiment

7 mars, 2018 • Marknadskommentarer

Den svaga utvecklingen under slutet av januari fortsatte in i februari och inledningen av månaden präglades av oro för stigande inflation och räntor i USA med tydliga nedgångar på världens börser som följd. Under månadens senare del återhämtade sig dock börserna. För februari som helhet steg ett globalt index med cirka 1 procent mätt i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen drogs med i nedgången och Stockholmsbörsen föll med en knapp procent. På räntemarknaderna fortsatte den amerikanska 10-årsräntan att stiga medan europeiska och svenska 10-årsräntor istället föll under månaden. Den svenska kronan försvagades mot både den amerikanska dollarn och euron.

Oron för stigande kostnadstryck med mer åtstramande penningpolitik som följd dominerade inledningen av februari och den negativa reaktionen på aktiemarknaden späddes på av mer tekniska faktorer, som flöden från volatilitetstyrda produkter och liknande som måste justera risknivån då volatiliteten steg efter att ha varit mycket låg under lång tid. Under februaris andra halva återhämtade sig dock aktiemarknaden något, men under månadens sista dagar fick sig sentimentet åter en törn då Trump hotade med att inför strafftullar på stål och aluminium. Reaktionen på utspelet var tydligt negativt och aktiemarknaderna föll till följd av hotet om ett handelskrig. Strafftullar leder lite förenklat endast till stigande priser och minskad volym varför ett regelrätt handelskrig är allt annat än positivt för konjunkturen. Att aktiemarknaden föll på nyheten är således en helt rationell reaktion. Det återstår dock att se om den amerikanska administrationen på allvar vill riskera ett handelskrig eller om det är ett utspel som handlar mer om förhandlingstaktik och politisk retorik.

Företagen levererade bra rapporter

Samtidigt som oron spred sig och svängningarna på börsen ökade presenterade företagen sina resultat och rapportperioden får betraktas som god både i Sverige och globalt. Överlag var den svenska rapportperioden i linje med förväntan med fortsatt stark vinsttillväxt inom främst de cykliska sektorerna. Förhållandevis högt ställda förväntningar och höga värderingar gjorde dock att detta inte räckte för att generera positiva kursreaktioner. Företagens balansräkningar är dock i gott skick vilket ger förutsättningar för ökade utdelningar under våren. Den generellt starka balansräkningen hos företagen kan också användas till förvärv eller en högre rating och därmed lägre framtida upplåningskostnader. Även rapporterna från banksektorn var generellt bra samtidigt som analytikerkåren förväntar sig en dämpad vinsttillväxt till följd ökade kostnader och lägre kredittillväxt framöver. Bankerna var dock åter överkapitaliserade vilket resulterar i generösa utdelningar för 2017.

Även globalt blev rapportsäsongen som sagt god och samtliga regioner levererade 7 till 8 procent tillväxt på försäljning och tvåsiffrig vinsttillväxt. De amerikanska bolagen överraskade mest positivt gentemot analytikerestimaten, beroende både på skattereformen och den svaga dollarkursen. I Europa började rapportsäsongen svagt, men förbättrades successivt och vid en summering visar det sig vara ett av de bättre kvartalen den senaste femårsperioden. Det var framförallt cykliska bolag inom råvaror, sällanköpsvaror och IT som drev vinsttillväxten medan defensiva bolag inom telekom, el- och vattenbolag och mat hade det svårare och som i Europa till och med uppvisade negativ vinsttillväxt. I Japan lyckades de defensiva bolagen presentera resultat mer i linje med de cykliska. Kursreaktionerna efter rapporterna har varit ganska balanserade där positiva överraskningar har belönats i ungefär samma utsträckning som negativa har straffats. De senaste åren har kursreaktionerna i regel annars haft en negativ dragning, men detta har alltså ändrats trots en tydlig marknadskorrektion mitt i rapportsäsongen.  Även utsikterna för 2018 var förhållandevis positiva och en överväldigande del av bolagen i USA höjde sina vinstprognoser för 2018, till största del beroende på den lägre bolagsskatten. Vi har också sett ökade vinstestimat från analytiker för 2018 i samtliga regioner utom Europa där den starka valutan är något av en motvind.

En lägre växel på aktiemarknaden framåt?

Vi har under en tid pekat på att vi är långt in i värderingscykeln och att värderingarna på aktiemarknaden är höga. En hög värdering gör aktiemarknaden mer känslig för negativa nyheter och besvikelser vilket leder till högre volatilitet på marknaden. I kombination med avtagande penningpolitiskt stöd och något avtagande tillväxttakt gör detta att vi nog får vänja oss vid en högre volatilitet än vad som karaktäriserat marknaden det senaste året. Det är heller inte sannolikt att värderingsmultiplar kommer att stiga ytterligare. Ett mer troligt scenario är därför att aktiemarknaden stiger i takt med vinstutvecklingen. Detta gör att aktiemarknadens framfart trots fortsatt relativt god fart i konjunkturen och god vinstutveckling sannolikt går på en lägre växel härifrån.

En förnyad acceleration i tillväxten samtidigt som kostnadstrycket förblir modest kan göra att aktiemarknaden åter växlar upp. Samtidigt skulle ytterligare tecken på stigande kostnadstryck som får centralbankerna att normalisera penningpolitiken snabbare med ytterligare stigande räntor som följd riskera att helt sätta stopp för aktiemarknadens framfart. Ett regelrätt handelskrig skulle givetvis också vara negativt. Det är lätt att dras med när negativa rubriker dominerar och sentimentet försämras. Penningpolitiken blir successivt allt mindre expansiv och konjunkturen allt mer mogen samtidigt som värderingarna är höga, men än så länge är det mest negativa händelseförloppet inte vårt huvudscenario.

Jamal Abida Norling, Head of Asset Allocation

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Kontaktpersoner

Jamal Abida Norling

Vd Öhman Fonder

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se