Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


Vår hållbarhetsfilosofi: Det ska löna sig att tjäna pengar

23 november, 2018

Det vill säga även för miljön och våra barnbarn. Just den biten ser faktiskt hyfsat ljus ut; i svallvågorna av klimatförändringarna ökar nämligen utbudet av hållbara fonder stadigt. Och som förvaltare har vi stora möjligheter att än mer påverka bolagen i rätt riktning.

Världens företag står för över 70 procent av alla utsläpp idag. Och medan konsumenterna får större kunskap om företagens påverkan på klimatet, tar nu fler investerare en mer aktiv roll för att påverka bolagen till att bli mer hållbara.

– Som ägare har vi stora möjligheter att påverka bolagen. Dels genom att stötta de som tar ansvar för en hållbar utveckling, men även genom att ställa krav på de bolag som behöver bättra sig kring dessa frågor, säger Fredric Nyström, chef för ansvarsfulla investeringar på Öhman.

Idag förvaltar Öhman 80 procent av fondkapitalet i fonder med tydlig hållbarhetsstrategi och utvecklingen fortsätter . Alla investeringar genomgår finansiell analys kombinerad med hållbarhetsanalys, för att identifiera bolag med hög affärsetik och som jobbar hållbart avseende miljö, samhälle och ekonomi.

– På kort tid har vi gått från att exkludera bolag som inte uppfyller våra krav, till att istället arbeta proaktivt med att integrera hållbarhet redan i investeringsprocessen. När vi inkluderar miljö, samhälle och ekonomi i processen hittar vi företag som agerar långsiktigt ansvarsfullt. Det är dessa bolag som är morgondagens vinnare, säger Fredric Nyström.

Tack vare en tydlig hållbarhetspolicy och noggranna bolagsanalyser kommer Öhman år 2020 att ha en fondportfölj som är helt fossilfri. Policyn hjälper också fondbolaget att undvika investeringar i bolag som riskerar att drabbas av olika typer av bolagsskandaler, som till exempel konkurser, produktionsstopp eller stämningar.

– Hållbarhetspolicyn är ett resultat av våra kunders önskan om fler hållbara investeringsalternativ. Förutom att den bidrar till en långsiktigt hållbar avkastning så har vi kunnat ta en ledande roll i klimatomställningen. Kort sagt, vi tycker att det är bättre att leda utvecklingen än att följa den, säger Fredric Nyström.

Trots en stadig ökning av antalet hållbara fonder finns det fortfarande mycket att göra inom området för ansvarsfulla investeringar. Som en av branschens ledande aktörer vill Öhman förändra hur investerare kan bidra till en mer långsiktig finansmarknad. Fredric Nyström hoppas på en snabb utveckling.

– Ett område som kan utvecklas mycket är hur vi investerare jobbar med att påverka bolagen. Vi har flera samarbeten med den akademiska världen om hur vi på med vetenskaplig grund kan påverka bolagen till att ta ett större ansvar. Detta är en logisk fortsättning för oss i arbetet med att driva branschen framåt, säger han.

Företagens betydelse för omställningen är enorm. Och för förvaltarna väntar nu ett viktigt arbete för att påverka bolagen i rätt riktning. För när vi alla ställer om till en hållbar framtid, då kommer den goda avkastningen på köpet.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen.