Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Sommarföljetong del 4 – Nakanishi

Sommaren är lång (härligt) men kan emellanåt vara lite ”händelsefattig” på såväl fond- som aktiemarknaden… För att råda bot på den eventuella tristess som kan uppstå i sommarlunken, inleder vi därför vår sommarserie – ”okända bolag”. Med start den första veckan i juni kommer vi, veckovis, berätta lite kort om ett – kanske lite mindre välkänt – bolag vi äger i någon av våra globala aktiefonder. Håll till godo!

Nakanishi – produkter att älska eller hata

Nakanishi är en global marknadsledare från Japan vars främsta produkter är att handhållna tandläkarborrar med små elektriska mikromotorer och tillhörande borrkronor. Bolaget är sedan 2022 ett av innehaven i Öhman Global Småbolag. Bolaget grundades 1930 och ägs och drivs fortfarande av grundarfamiljen, nu genom Vd:n Eiichi Nakanishi. Bolaget har 80 procent av sin försäljning utanför Japan, men har (tills nyligen) all produktion inom landet. Nakanishi har hög lönsamhet och höga marginaler och man återinvesterar mycket i verksamheten, främst genom forskning och utveckling. På senare år har man också ökat aktieutdelningen. Bolaget har 25 procent global marknadsandel i ett oligopol med tre andra spelare. De största potentiella tillväxtdrivarna för bolaget är att försöka växa marknadsandelar framför allt i USA och Kina och en ny produktlinje där borren används för att ta sig in i kraniet för kirurgiska ingrepp.

Nakanishis svaghet har varit att man till skillnad från konkurrenterna inte säljer tandläkarstolar utan bara borrinstrument. De andra bolagen har haft stort distributionsövertag genom att de kunnat sälja borrar, stolar och andra instrument som en paketlösning. Hösten 2023 förvärvade Nakanishi dock en amerikansk stoltillverkare, DCI. Förvärvet blev inte väl mottaget av marknaden som ifrågasatte timingen och hur försäljningen för stora kapitalinvesteringar som tandläkarstolar kommer bete sig i en recession. Aktiekursen föll rejält och är nu tillbaka på samma nivåer som för två år sedan, trots en japansk aktiemarknad som under samma tid är upp 50 procent. Vi tror att Nakanishi på sikt kommer växa både genom försäljning och marginaler tack vare detta förvärv och att aktien nu är ett fynd sett till värdering och tillväxtförutsättningar.

Älskade borr. Nakanishis tandläkarborrar används på fler sätt än att plåga patienter med tandvärk. Några exempel på hur kreativa själar hittat alternativa användningsområden för instrumenten är: att putsa insidan av cocktailshakers, snida skulpturer av hjorthorn, renovera samurajrustningar och dekorera tekannor av järn.

Nakanishi är ett innehav i Öhman Global Småbolag.

Stockholm 28 juni 2024

Pär Löfving, Globala aktier

Kontakt

Pär Löfving, förvaltare globala aktier
Pär Löfving

Fondförvaltare, globala aktier

Allmänt formulär

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.