Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Sommarföljetong del 2 – Constellation Energy

Sommaren är lång (härligt) men kan emellanåt vara lite ”händelsefattig” på såväl fond- som aktiemarknaden… För att råda bot på den eventuella tristess som kan uppstå i sommarlunken, inleder vi därför vår sommarserie – ”okända bolag”. Med start den första veckan i juni kommer vi, veckovis, berätta lite kort om ett – kanske lite mindre välkänt – bolag vi äger i någon av våra globala aktiefonder. Håll till godo!

Del 2 – Constellation Energy

Vem hade trott att ett tråkigt gammalt elproduktionsbolag skulle kunna bli föremål för strålkastarljuset riktat mot hajpen kring artificiell intelligens (AI)? Constellation Energy är en av USA:s största elproducenter, den största kärnkraftsproducenten och även en växande leverantör av sol- och vindkraft. Därmed är bolaget även en av de största producenterna av koldioxidfri elproduktion. Som en följd av hajpen kring AI planeras nu för en kraftig utbyggnad av datacenter för att husera all den datakraft som växer fram. Datacenter, och deras innehåll, är i behov av stora mängder energi och ägarna av dessa datacenter är också måna om att försörja dem med koldioxidfri energi. De skriver därför långa kontrakt med elbolagen – och de som kan leverera stora mängder stabil koldioxidfri el (exempelvis Constellation Energy) är särskilt attraktiva partners. När det stod klart för aktiemarknaden att Constellation Energy kan skriva dessa långa kontrakt på prisnivåer 50 till 70 procent högre än nuvarande marknadspris på el, blev det liv i luckan. Vinstutsikterna ser därmed oväntat gynnsamma ut för denne i grunden lite tråkiga och stabila elproducent. Det i sin tur förbättrar utsikterna för kassaflödesgenerering och den allt starkare balansräkningen ger utökat utrymme för återköp av egna aktier. De långsiktiga utsikterna för bolaget ser soliga ut denna sommar.

Kursutveckling de senaste två åren.

Källa: Refinitiv Eikon
Constellation Energy är ett innehav i Öhman Global.

Stockholm 14 juni 2024

Globala aktier, Öhman Fonder

Kontakt

Ylwa Häggström, Filip Boman, Pär Löfving, Andreas Mattson och Anna Eliason

Allmänt formulär

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.