Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Sommarföljetong del 3 – Warner Music Group Corp

Sommaren är lång (härligt) men kan emellanåt vara lite ”händelsefattig” på såväl fond- som aktiemarknaden… För att råda bot på den eventuella tristess som kan uppstå i sommarlunken, inleder vi därför vår sommarserie – ”okända bolag”. Med start den första veckan i juni kommer vi, veckovis, berätta lite kort om ett – kanske lite mindre välkänt – bolag vi äger i någon av våra globala aktiefonder. Håll till godo!

Vad har Prince, Madonna, Coldplay, Bruno Mars, Veronica Maggio och Laleh gemensamt?

Visst, musik, men de är också knuta på olika sätt till Warner Music Group (WMG). Företaget är en av de ”tre stora” skivbolagen där Universal och Sony är de två största. Dessa tre tillsammans kontrollerar ungefär 75 procent av den globala musikmarknaden, en marknad som nu åter är i tillväxt. Marknaden drogs länge med höga kostnader och teknologiskifte där skivbolagen i stället för att gemensamt anamma streaming kämpade emot piratkopiering. Idag är läget ett helt annat. Intäkter från digitala plattformar som Spotify, Apple Music, Youtube och TikTok är den absolut största intäktskällan och växer snabbt. Ungefär 70 procent av Spotifys intäkter går till rättighetsinnehavare. Av dessa intäkter får skivbolagen en stor andel eftersom de representerar majoriteten av musiken på Spotify. Fördelningen mellan skivbolag och artister varierar beroende på de specifika kontrakten, men traditionellt tar skivbolagen en större andel, ofta runt hälften av Spotifys totala intäkter. Och denna försäljning ökar nu i snabb takt då både abonnenttillväxt och höjda priser innebär klirr i kassan för både Spotify och WMG. Nu tjänar inte WMG bara pengar på streaming utan har fortfarande traditionell skivförsäljning där vinylskivförsäljningen är högre än den varit sedan slutet av 80-talet. Mina barn har nästan lika många vinylskivor som jag hade i deras ålder. Vidare har WMG intäkter från licensiering till film, reklam, TV och offentliga framträdanden. Andra intäktskällor kommer från konserter och merchandise. Dessa marknader har vuxit kraftig sedan pandemin men förväntas fortsätta att växa framöver. Det finns naturligtvis orosmoln för industrin. Artister kan till exempel välja att inte använda sig av traditionella skivbolag och marknadsföra sig själva. AI-framställd musik kan också mycket väl bli ett hot mot artister och skivbolag. Redan nu går det lätt för vem som helst att framställa egna AI alster genom några klick. Det kommer garanterat bli en del stök runt rättigheter och frågor om vilka artister dessa modeller är tränade på och hur de ska kompenseras. Sammantaget ser dock framtiden fortsatt ut att gå i dur för WMG som med sin starka marknadsposition, goda tillväxttakt och låga värdering förhoppningsvis också blir en ”hit” i portföljerna.

Warner Music Group Corp är ett innehav i Öhman Global Growth och Öhman Global.

Stockholm 20 juni 2024

Filip Boman, Globala aktier

Kontakt

Filip Boman, chef globala aktier på Öhman Fonder
Filip Boman

Fondförvaltare, globala aktier

Allmänt formulär

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.