Ansvarsfullt ägande

Det är vår plikt som investerare att inte bara skapa långsiktigt finansiellt värde för våra kunder, utan också att beakta effekterna av våra investeringar på samhället. På Öhman Fonder är vi övertygade om att ett ekonomiskt system där företag och investerare tänker och agerar långsiktigt, det vill säga söker att minimera den negativa och maximera den positiva påverkan på människor och miljö, är det bästa för en långsiktigt hållbar tillväxt.

Öhman Fonder strävar efter att investera i bolag vars nuvarande intjäning och tillväxt inte äventyrar framtida, egna och andra bolags möjligheter till intjäning och tillväxt.

Ansvarsfulla investeringar via tre strategier

  1. Väljer bort – Öhman investerar inte i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som enligt vår bedömning är oetisk.
  2. Väljer in – Öhman investerar i bolag som är långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle och som bäst motsvarar våra högt ställda krav på hållbart företagande.
  3. Påverkar – Öhman är en aktiv ägare och förespråkar att bolagen har en ansvarsfull bolagsstyrning och god affärsetik. Vårt påverkansarbete sker genom dialog med bolagen och att närvara på bolagsstämmor. Dialogen med bolagen sker bäst tillsammans med andra investerare som delar våra värderingar. Påverkansarbetet bedrivs av fondbolaget för fondernas räkning.

Påverkansdialoger med bolag på tre skilda sätt

  1. Via konsult – Vi arbetar tillsammans med vår rådgivare inom ansvarsfulla investeringar, Sustainalytics, för att bedriva en dialog med de bolag som ingår inom ramen för våra fokusområden.
  2. Egna dialoger – Kan ske både proaktivt och reaktivt, det vill säga både efter en incident samt i samband med att vi proaktivt analyserar bolag.
  3. I samarbete med andra investerare – Tillsammans med andra investerare bidrar vi till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling via samarbetsprojekt som berör en för oss relevant hållbarhetsfråga/bolag.

 

Kontaktpersoner

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar, Öhman Fonder

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se