Etiska riktlinjer

Öhmangruppens interna regelverk avseende bland annat åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, mutor samt insiderhandel syftar till att säkerställa en hög etisk nivå i verksamheten.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Strävan efter att stävja penningtvätt och finansiering av terrorism är en del i den dagliga verksamheten och en högt prioriterad fråga inom Öhmangruppen. Öhman lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och arbetar strukturerat med att bedöma risken för de produkter och tjänster som erbjuds.

Öhmans anställda utbildas regelbundet, åtminstone en gång per år, för att säkerställa att de har tillräckliga kunskaper om de regelverk som gäller för verksamheten. Samtliga kunder genomgår process för kundkännedom och befintliga kunder granskas regelbundet inom ramen för Öhmans process för fortlöpande kundkännedom. Öhman granskar samtliga transaktioner som utförs av bolagets kunder och har under 2019 inte funnit skäl att anmäla några misstänkta transaktioner.

Åtgärder mot mutor

Öhman har antagit etiska riktlinjer som bland annat innefattar regler om mottagande av gåvor och följer även den praxis som utvecklats på området. Representation, resor och tjänster kan ibland vara förtäckta former av bestickning. Som tumregel gäller att en förmån är otillbörlig om den inte utgör ett naturligt led i mottagarens tjänsteutövning eller är att betrakta som uttryck för allmänt godtagbara umgängesformer. Inga incidenter har rapporterats 2019.

Åtgärder för att förhindra marknadsmissbruk

Styrelserna i Öhmangruppens operativa bolag har antagit riktlinjer till efterlevnad av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (”MAR”) och därtill kompletterande bestämmelser. Riktlinjerna fastställer rutiner för bolagens hantering av frågor avseende insiderhandel och marknadsmissbruk för att motverka olagliga beteenden på finansmarknaderna, marknadsmissbruk, samt att uppfylla regelverkens krav på bland annat transaktionsövervakning, rapportering av misstänkt handel och hantering av marknadssonderingar.

Styrelserna har även antagit riktlinjer för anställdas egna värdepappersaffärer. De sistnämnda reglerna syftar till att motverka att anställda utnyttjar den information som finns att tillgå inom Öhman för egen vinning vid handel på värdepappersmarknaden. Öhmans anställda utbildas regelbundet med avseende på innehållet i de interna och externa reglerna om marknadsmissbruk och anställdas egna värdepappersaffärer. De anställda är därtill skyldiga att löpande rapportera samtliga privata transaktioner i aktier och vissa andra värdepapper.

Kontaktpersoner

Veronica Selander Rosengren

Head of Group Compliance, The Öhman Group

+46 8 407 58 31
veronica.rosengren@ohman.se