Medarbetare

En positiv arbetsplats som attraherar och behåller rätt medarbetare är en förutsättning för vår framgång. Hos Öhman ges utrymme för professionell och personlig tillväxt i en miljö som kännetecknas av ansvarstagande och engagemang. Vi verkar för att man ska få möjlighet att utvecklas internt och inte vara hänvisad till att byta arbetsplats för att komma vidare i arbetslivet.

Hos Öhman ges utrymme för professionell och personlig tillväxt i en miljö som kännetecknas av ansvarstagande och engagemang.
Hos Öhman ges utrymme för professionell och personlig tillväxt i en miljö som kännetecknas av ansvarstagande och engagemang.

Hälsa och säkerhet

Öhman satsar på förebyggande företagshälsovård genom en årlig hälsokontroll för samtliga anställda. Hälsoundersökningen omfattar både en fysisk och psykosocial undersökning. Syftet är att fånga ohälsa innan den fått fäste och leder till sjukdom eller sjukskrivning. Under hösten anordnades ett antal yogatillfällen i syfte att öka medarbetarnas förmåga att hantera stress med hjälp av meditation och andning. Som arbetsgivare strävar vi efter att tydligt kommunicera vikten av balans i livet.

Vi har återkommande organiserade motionstillfällen i form av löp- och cirkelträning samt promenader, där all personal uppmuntras att delta. Under året har vi utökat utrymmet i cykelgaraget för att uppmuntra personalen att ta sig till arbetet per cykel.

Vi arbetar aktivt med ett krissäkerhetssystem för olika typer av hotbilder. Systemet har historiskt använts skarpt vid olika situationer och Krisledningsgruppen har kontinuerliga möten om krishantering samt praktiska övningar.

Mångfald och jämställdhet

Vi vill att arbetsplatsen ska bestå av medarbetare med olika kunskaper, erfarenheter och kompetenser. Arbetsklimatet ska vara inkluderande och kännetecknas av respekt för den enskilde.

I rekryteringsprocessen arbetar vi aktivt med både mångfald och jämställdhet. Öhman har en policy mot kränkande särbehandling med syfte att motverka diskriminering och trakasserier.

Målet är att alla medarbetare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.

Kompetensutveckling

Öhman verkar i en bransch där medarbetarnas kompetens är den största tillgången. Vi håller årliga medarbetarsamtal med samtliga anställda. Samtalet innehåller en utvärdering av det gångna året och en kartläggning över eventuella utbildnings- eller kompetenshöjande åtgärder som den anställde är i behov av.

Under året har företaget tillhandahållit en rad utbildningar, främst inom regelverksområdet. En brandskyddsutbildning har också genomförts av samtliga anställda, liksom en utbildning i Hjärt-Lungräddning för de som önskat.

Kontaktpersoner

Ulrika Håkansson

Human Resources

08 407 58 46
ulrika.hakansson@ohman.se