Marknadsbrev

I marknadsbrevet, författat av Emric Öhman, från december 1929 finns att läsa:

”Under november månad ha alla av fondpapper intresserade haft brått att å sin morgontidnings sista sida efterse New York-börsens där noterade aktiekurser. Från Atchinson Topeka & Santa Fé till Kreuger & Toll, Debentures, hava dessa amerikanska papper blivit familjära för bra många svenskar, som aldrig förr ägnat dem något intresse. Våra läsare känna deras namn sedan vår sista månadsrapport, då vi lämnade en jämförelse mellan deras livligt växlande kurser mellan den 10 och den 31 oktober. Denna gång upptaga vi, utom dessa båda dagars noteringar också kurserna den 27 november, månadens sista börsdag och vi lämna några kolumner öppna, så att våra läsare kunna från dagspressen införa intressanta dagsnoteringar.

Så vidare glädjande är ej bilden hittills. Man har ju velat tro, att krisen däröver skulle vara lika snabbt övervunnen, som den var hastigt kommen. Men kriser övervinnas aldrig hastigt, tydligen icke heller kriser i Amerika. Icke ens om alla tänkbara medel användas för att hejda desamma, som ju där nu försökts. Botten nås endast vid den punkt, där en anständig, en efter förhållandena avpassad förräntning vidtar. För närvarande säges förräntningen emellertid vara 4 ½% där. Huruvida detta kan anses tillräckligt, om spekulationslusten avstannar, är väl tvivelaktigt, men beror bland annat till sista på penningtillgången.

Här hemma hava vi rätt så slaviskt följt New York-noteringarna och vi kunde på morgonen redan i telegrammen från New York utläsa, huru noteringarne på första börsen i Stockholm skulle bli. London kom nästan alltid som en reflex av New York, och ändrade föga på stämningen här. Följden härav synes i vår jämförande uppställning av köpkurserna 30/9, 30/10 och 27/11. Medan spekulationspapper i New York sjunkit 12 à 14% hava de rensvenska papperen på sista månaden endast nedgått 1 ½ à 3%, medan Kreugerpapperen fallit 10 à 20% och de andra i utlandet noterade såsom Separator och Kullager mellan 5 och 8%.

Vi torde ej kunna undgå detta beroende av New York, men vi kunna utnyttja förhållandet, i det vi sälja B-aktier, när de av utlandet drivas i höjden och köpa dem åter, när de pressas ned, vilken operation f ö kanske just nu pågår. Ingen vet, när utrensningen i Amerika slutförts, men ingen behöver väl ängslas för att köpa goda svenska papper i en marknad som den nuvarande om han köper måttligt är beredd att nöja sig med den utdelning, han vet sig få men likväl har grundat hopp om en ökning.”