Principer för aktieägarengagemang

Öhman Fonder ska avseende det kapital som förvaltasför fondandelsägarnas räkning utöva en ägarroll i de marknadsbolag där de förvaltade fonderna hör till de större ägarna. Ägarrollen ska också utövas när Öhman Fonder av andra skäl bedömer det som väsentligt.

Ägarrollen ska utövas på ett sådant sätt att fondandelsägarnas intresse beaktas och med syfte att uppnå bästa möjliga avkastning till andelsägarna. Vid aktivt ägarutövande finns risk att fondbolaget kommer över insiderinformation, vilket begränsar möjligheterna till aktiv fondförvaltning. I dessa situationer hanterar vi informationen i enlighet med fondbolagets Instruktion om marknadsmissbruk. Öhman Fonders aktieägarengagemang gäller alla aktier som ingår i en av fondbolagets förvaltade fonder.

Hur Öhman Fonder agerar som ägare är baserat på Fondbolagens förenings ”Riktlinjer för fondbolagens aktieägarengagemang”.

Dokument

Kontakt

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar
Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se

Veronica Selander Rosengren

Chef regelefterlevnad Öhmankoncernen

+46 8 407 58 31
veronica.rosengren@ohman.se