Etiska riktlinjer 2021

Öhmans interna regelverk avseende bland annat åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, mutor samt insiderhandel syftar till att säkerställa en hög etisk nivå i verksamheten.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Strävan efter att stävja penningtvätt och finansiering av terrorism är en del i den dagliga verksamheten och en högt prioriterad fråga inom Öhman. 

Öhman Fonder lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och arbetar strukturerat med att bedöma risken för de produkter och tjänster som erbjuds. Öhman Fonders anställda utbildas regelbundet, åtminstone varje år, så att de har tillräckliga kunskaper för att följa företagets rutiner och riktlinjer. Öhman Fonder granskar samtliga transaktioner som utförs av bolagets kunder och har under 2021 inte funnit skäl att anmäla några misstänkta transaktioner till myndighet.

Åtgärder mot mutor

Öhman har antagit etiska riktlinjer som bland annat innefattar regler om mottagande av gåvor och följer även den praxis som utvecklats på området. Representation, resor och tjänster kan ibland vara förtäckta former av muta respektive bestickning. Som tumregel gäller att en förmån är otillbörlig om den inte utgör ett naturligt led i mottagarens tjänste- utövning eller är att betrakta som uttryck för allmänt godtagbara umgängesformer. Inga incidenter har rapporterats 2021.

Åtgärder för att förhindra marknadsmissbruk

Öhman Fonder har antagit riktlinjer avseende anställdas egna värdepappersaffärer respektive marknadsmissbruk. Dessa riktlinjer syftar till att motverka att anställda utnyttjar den information som finns att tillgå inom Öhman Fonder för egen vinning vid handel på värdepappersmarknaden (insiderhandel) samt att övervaka värdepappershandeln i Öhman Fonders fonder och övriga tjänster. Öhman Fonders anställda utbildas regelbundet med avseende på innehållet i dessa riktlinjer. De anställda är därtill skyldiga att löpande rapportera samtliga privata transaktioner i aktier i ett särskilt system. Inga incidenter har rapporterats under 2021.

Kontakt

Veronica Selander Rosengren

Chef regelefterlevnad Öhman Fonder

+46 8 407 58 31
veronica.rosengren@ohman.se