Internt miljöarbete 2020

Som leverantör av tjänster med en verksamhet som till största delen är av kontorskaraktär, så är Öhmankoncernens direkta påverkan på miljön begränsad.

I det dagliga arbetet uppstår avfall av olika slag, som papper, emballage, elektroniskt material och matavfall. Vi strävar efter att minska avfallet och att det avfall som uppstår ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt. Koncernen har tecknat ett grönt hyresavtal med kontorets fastighetsägare.

Varje år mäter och redovisar vi de totala koldioxidutsläppen från verksamheten och klimatkompenserar. Kompensationen sker med hjälp av TRINE, en crowdfunding-plattform som lanserades 2016. För att ge ett större bidrag och öka möjligheten att nå Paris-avtalets två graders mål kompenserar Öhmankoncernen 2,5 gånger det årliga koldioxidutsläppet från den egna verksamheten.

2020 var Öhmankoncernens klimatpåverkan 68,3 ton CO2e. läs mer om beräkningsmetoden här.

Den främsta förklaringen till att koncernens koldioxidavtryck sjönk kraftigt under 2020 är betydligt färre tjänsteresor under pandemin.

Kontakt

Fredric Nyström, chef ansvarsfulla investeringar på Öhman Fonder
Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar

+46 8 407 59 85
fredric.nystrom@ohman.se