Medarbetare 2020

Att vara en positiv arbetsplats som attraherar och behåller rätt medarbetare är en förutsättning för vår framgång. Hos Öhmankoncernen ges utrymme för professionell och personlig tillväxt i en miljö som kännetecknas av ansvarstagande och engagemang.

Vi verkar för att medarbetarna ska få möjlighet att utvecklas internt i organisationen och inte vara hänvisade till att byta arbetsplats för att komma vidare i arbetslivet.

Hälsa och säkerhet

Öhmankoncernen satsar på förebyggande företagshälsovård genom en årlig hälsokontroll för samtliga anställda. Hälsoundersökningen innefattar både en fysisk och psykosocial undersökning.

Syftet är att fånga ohälsa innan den får fäste och leder till sjukdom eller sjukskrivning. Under början av 2020 bjöds en extern föreläsare in för en föreläsning om hjärnan och hur den stärks av motion och träning. Som arbetsgivare strävar vi efter att tydligt kommunicera vikten av balans i livet och träning i vardagen. Vi har återkommande organiserade motionstillfällen i form av löp- och cirkelträning samt promenader, där alla medarbetare uppmuntras att delta.

Under året har vi tecknat avtal om så kallade förmånscyklar. Syftet är att underlätta för medarbetare att ha en cykel som tillåter cykel-pendling under hela året på bästa möjliga vis. Vi arbetar aktivt med ett krissäkerhetssystem för olika typer av hotbilder. Detta system har historiskt använts skarpt vid olika relevanta situationer och krisledningsgruppen har kontinuerliga möten om krishantering. Under 2020 har det dock varit svårt att hålla praktiska övningar.

Mångfald och jämställdhet

Vi vill att arbetsplatsen ska bestå av medarbetare med olika kunskaper, erfarenheter och kompetenser. Arbetsklimatet ska vara inkluderande och kännetecknas av respekt för alla enskilda individer. I rekryteringsprocessen arbetar vi aktivt med både mångfald och jämställdhet. Öhmankoncernen har en policy mot kränkande särbehandling med syfte att motverka diskriminering och trakasserier och koncernens mål är att alla medarbetare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.

Öhmankoncernen verkar i en bransch där medarbetarnas kompetens är den största tillgången. Vi håller årliga medarbetarsamtal med samtliga anställda. Samtalet innehåller en utvärdering av det gångna året och en kartläggning över eventuella utbildnings- eller kompetenshöjande åtgärder som medarbetaren är i behov av.

Under året har företaget tillhandahållit en rad utbildningar, de flesta digitala, främst inom regelverksområdet. En större brandskyddsutbildning genomfördes 2019 och under 2020 har nyanställda erbjudits densamma, för att alla ska ha samma grundutbildning.

Könsfördelning styrelse:

  • Män: 67 %
  • Kvinnor: 33 %

Könsfördelning medarbetare:

  • Män: 67 %
  • Kvinnor: 33 %

Kontakt

Ulrika Håkansson

Chef Human Resources

+46 8 407 58 46
ulrika.hakansson@ohman.se