Medarbetare 2021

Att vara en positiv arbetsplats som attraherar och behåller rätt medarbetare är en förutsättning för vår framgång. Hos Öhmankoncernen ges utrymme för professionell och personlig tillväxt i en miljö som kännetecknas av ansvarstagande och engagemang.

Vi verkar för att medarbetarna ska få möjlighet att utvecklas internt i organisationen och inte vara hänvisade till att byta arbetsplats för att komma vidare i arbetslivet.

Hälsa och säkerhet

Öhman satsar på förebyggande företagshälsovård genom en årlig hälsokontroll för samtliga anställda. Hälsoundersökningen innefattar både fysiska och psykosociala aspekter. Syftet är att fånga ohälsa innan den får fäste och leder till sjukdom eller sjukskrivning. Som arbetsgivare strävar vi efter att tydligt kommunicera vikten av balans i livet och träning i vardagen. Vi har återkommande organiserade motionstillfällen i form av löp- och cirkelträning samt promenader. Under 2021 har pandemin påverkat det förebyggande arbetet i och med att vi inte haft möjlighet att samla personalen på samma sätt som vanligt. Vi lägger stor vikt vid att nu kunna fånga upp eventuell ohälsa.

Öhman har sedan ett år tillbaka avtal om så kallade förmånscyklar. Syftet är att underlätta för medarbetare att ha en cykel som tillåter cykelpendling under hela året på bästa möjliga vis. Vi arbetar aktivt med ett krissäkerhetssystem för olika typer av hotbilder och har under 2021 bytt till en ny leverantör som erbjuder ett för oss bättre system.

Mångfald och jämställdhet

Vi vill att arbetsplatsen ska bestå av medarbetare med olika kunskaper, erfarenheter och kompetenser. Arbetsklimatet ska vara inkluderande och kännetecknas av respekt för alla enskilda individer. I rekryteringsprocessen arbetar vi aktivt för att uppnå mångfald och jämställdhet. Öhman har en policy mot kränkande särbehandling med syfte att motverka diskriminering och trakasserier och bolagets mål är att alla medarbetare ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.

Öhman verkar i en bransch där medarbetarnas kompetens är den största tillgången. Det hålls årliga medarbetarsamtal med samtliga anställda. Samtalet innehåller en utvärdering av det gångna året och en kartläggning över eventuella utbildnings- eller kompetenshöjande åtgärder som medarbetaren är i behov av. En större brandskyddsutbildning genomfördes 2019 och under 2021 har nyanställda erbjudits densamma, för att alla ska ha samma grundutbildning.

Könsfördelning styrelse:

  • Män: 67 %
  • Kvinnor: 33 %

Könsfördelning medarbetare:

  • Män: 67 %
  • Kvinnor: 33 %

Kontakt

Ulrika Håkansson

Personalchef

+46 8 407 58 46
ulrika.hakansson@ohman.se