Öhman Fonder

Öhman Fonder är Sveriges största fristående kapitalförvaltare.

Erbjudanden

Öhman Fonder erbjuder fondförvaltning och diskretionär portföljförvaltning åt institutioner, försäkringsbolag, ägarledda företag och förmögna privatpersoner.

Ansvar

Öhman Fonder är en ansvarsfull och fristående fondförvaltare. Arbetet präglas av ett högt engagemang och en stor respekt för kundernas kapital.

Värdering och långsiktighet

Genom en grundlig värdering av finansiella marknader och värdepapper skapar bolaget en långsiktig och uthållig avkastning till kunderna.

Vår hållbarhetsanalys

Fondbolagets egen hållbarhetsanalys vägs alltid in i värderingen så att äkta långsiktighet säkerställs för att ge bäst resultat för både kunder och omvärld.

Aktivitet

Den långsiktiga hållningen ger möjlighet att agera aktivt när priser på marknaderna avviker från långsiktigt motiverade värden.

Öhman Fonder i korthet

Öhman Fonder är ett dotterbolag i Öhmankoncernen. Ägarnas långsiktighet ger fondbolaget förutsättningar att fatta beslut som kan vara obekväma och kostsamma på kort sikt men lönsamma på lång sikt. Genom åren har fondbolaget växt genom egen kraft och genom förvärv, vilket bolaget kommer fortsätta med.

Fondbolaget är oberoende av de stora bankerna och försäkringsbolagen och arbetar enbart med kapitalförvaltning, vilket ger bättre förutsättningar för att lyckas bygga kundernas långsiktiga avkastning. Fondbolaget är en aktiv aktör i sitt risktagande, i sitt påverkansarbete och som samtalspartner till bolag, kunder och beslutsfattare.

Johan Malm, vd och koncernchef Öhman och ordförande Öhman Fonder

2020 har varit ett nyttigt och omvälvande år för fondbolaget. Vi står starkare än vad vi gjort på många år.

Johan Malm, ordförande Öhman Fonder

Öhman Fonder2020

Första halvåret 2020 blev självklart mer utmanande än vanligt och vi fick se utflöden av kapital initialt. Sedan april har vi dock sett en tydlig stabilisering och stora positiva kapitalflöden från kunderna. Vid årets slut hade fondbolaget kundernas förtroende att förvalta ett rekordstort kapital.

Kort fakta

VD: Jamal Abida Norling
Antal anställda*: 65
Varav kvinnor*: 29 %

* 2020-12-31.

Finansiellt

Förvaltat kapital*: 109,5 mdr kr
Nettoinflöde**: 1,8 mdr kr

* 2020-12-31.
** Räkenskapsåret 2020.

Förvaltat kapital per tillgångsslag*

Svenska aktier: 29 %
Globala aktier: 44 %
Räntor: 11 %
Företagsobligationer: 16 %

* 2020-12-31.