Öhmankoncernens innehavÖhman Fonder

Öhman Fonder är Sveriges största fristående kapitalförvaltare.

Erbjudanden

Vi erbjuder fondförvaltning och diskretionär portföljförvaltning åt institutioner, försäkringsbolag, ägarledda företag och förmögna privatpersoner.

Ansvar

Öhman Fonder är en ansvarsfull och fristående fondförvaltare. Arbetet präglas av ett högt engagemang och en stor respekt för kundernas kapital.

Värdering och långsiktighet

Genom en grundlig värdering av finansiella marknader och värdepapper skapar bolaget en långsiktig och uthållig avkastning till kunderna.

Vår hållbarhetsanalys

Bolagets egen hållbarhetsanalys vägs alltid in i värderingen så att äkta långsiktighet säkerställs för att ge bäst resultat för både kunder och omvärld.

Aktivitet

Den långsiktiga hållningen ger möjlighet att agera aktivt när priser på marknaderna avviker från långsiktigt motiverade värden.

Johan Malm, vd och koncernchef Öhman och ordförande Öhman Fonder

Framöver tror jag fondbolagens aktiva påverkan på portföljbolagens hållbarhetsarbete kommer bli allt viktigare för investerare

Johan Malm, styrelseordförande Öhman Fonder

Genom åren har fondbolaget växt genom egen kraft och genom uppköp av fonder från andra aktörer och det kommer bolaget fortsätta med. Vid årsskiftet förvaltades mer än 100 miljarder kronor i fonder eller i portföljförvaltning för kunderna.

Öhman Fonder står utanför intressesfärer och arbetar enbart med kapitalförvaltning, vilket ger bättre förutsättningar att lyckas bygga kundernas långsiktiga avkastning. Öhman Fonder är en aktiv aktör i sitt risktagande, i sitt påverkansarbete och som samtalspartner till bolag, kunder och beslutsfattare.

100,9 mdr kr

Totalt förvaltat kapital 2019

2,9 mdr kr

Nettoinflöde 2019

361

Bolagsdialoger under 2019

Förvaltat kapital per tillgångsslag

Svenska aktier 27 %
Globala aktier 43 %
Räntor 11 %
Företagsobligationer 19 %

Kort om Öhman Fonder

Vd: Jamal Abida Norling
Antal anställda: 78*
Varav kvinnor: 33 %*
Förvaltat kapital: 100,9 miljarder kronor*
Nettoinflöde 2019: 2,9 miljarder kronor
Bolaget har sitt säte i Stockholm och står under Finansinspektionens tillsyn

*2019