MarknadsfonderBreda fonder med regionfokus

När du vill få avkastning i en särskild marknad utan att tumma på hållbarhetskraven.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Bred marknad i en vid värld

Vi arbetar med en bred marknadsexponering som ger oss goda förutsättningar för en bra avkastning. Vi investerar över hela världen och får en god följsamhet i varje region. Vi utgår mer från regionernas karakteristika än letar specifika bolag.

Hållbarheten får en skjuts

Vi sållar bort bolag som inte lever upp till våra höga etiska kriterier eller vars verksamheter inte är långsiktigt hållbara. Bolag som arbetar för att öka sin hållbarhet rejält eller redan nått bra hållbarhet, premieras i fonderna.

Processen är avgörande

För att både kunna leverera avkastning och premiera hållbarheten i stora aktieportföljer krävs en mycket strukturerad och genomlyst process. Processen fokuserar på portföljegenskaperna så att fonderna behåller sin breda balans inom regionerna.

Risken hålls på mattan

För att hantera breda fonder med många innehav krävs en mycket aktiv riskkontroll i investeringsprocessens alla led. Våra många innehav ger en minskad företagsrisk i fonderna.

Vår förvaltning kännetecknas av både konst och vetenskap. Vår strävan är att våra fonder skall spegla breda regionsmarknader samtidigt som vi på portföljnivå söker meravkastning genom lägre ESG-risk i portföljerna.

Tobias Övelius, chef marknadsfonder och svenska aktier

Investeringsprocess

Så här går vi tillväga när vi konstruerar våra marknadsfonder

Steg 1: Utgångspunkt i regionen

Vi bygger fonderna uppifrån-ned och utgår från byggstenarna i respektive marknads tillgångskorgar. Vi hjälps av de databaser och analytiker vi har tillgång till över hela världen tillsammans med egenutvecklade dataverktyg.

Steg 2: Vi väljer bort

Vi väljer bort de bolag som inte lever upp till våra krav på etik och hållbarhet samt de bolag som har högst ESG-risk (Environmental, Social and Governance).

Steg 3: Vi premierar och överviktar

Vi överviktar alla bolag som uppfyller våra hållbarhetskriterier. Vi investerar även i bolag som uppvisar en övertygande process för att förbättra sin ESG-risk eller där vi anser att extern ESG-analys inte speglar bolagets verkliga ESG-risk.

Steg 4: Riskkontroll och optimering

Vi kontrollerar löpande risken för att uppnå önskade portföljegenskaper avseende aktiv risk, regioner, sektorer, faktorrisker med mera, samtidigt som all vår förvaltning genomsyras av ett stort kostnadsfokus. Varje kvartal rebalanseras portföljerna.

Tobias Övelius

Chef svenska aktier och marknadsfonder

Björn Nylund

Fondförvaltare

Martin Sandstedt

Fondförvaltare

Våra marknadsfonder