RänteplaceringarRäntor, företagsobligationer och avkastning

Vi investerar i stats- och företagsobligationer samt gröna obligationer som gör skillnad i portföljen och omvärlden.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Investeringsfilosofi

Det här är hörnstenarna i våra investeringar:

Långsiktighet

Långsiktig lönsamhet kräver uthålliga investeringar och kontinuerligt engagemang: lika aktiva som vi är i vår investeringsprocess, är vi i vårt påverkansarbete och som samtalspartner med kunder, bolag och andra intressenter.

Hållbarhet

Vi arbetar endast med ansvarsfulla investeringar för att nå riktigt långsiktig hållbar avkastning. Bolag som sköter sig och ger goda effekter både för investerare och omvärlden är de vi föredrar.

Fundamenta

Vi är övertygade om att investeringars verkliga värde bestäms av deras underliggande fundamentala förutsättningar att skapa uthållig lönsamhet och att detta måste ske i samklang med samhälle och omvärld.

Lagarbete

Vi arbetar i lag med tydligt personligt ansvar, disciplin i vårt systematiska positionstagande och köper inte värdepapper med omotiverat hög värdering. Självklart diskuterar vi med Öhman Fonders förvaltare inom de andra tillgångsslagen.

Dynamisk förvaltning

Vi arbetar aktivt och har egen kreditrating och hållbarhetsanalys på alla innehav. Dessutom arbetar vi med emittenternas hela kapitalstruktur, arbetar dynamiskt med räntebindningstid och durationspositionering. Våra värdepapper har nordiskt fokus.

Avkastning

Allt för att skapa största möjliga avkastning för våra kunder.

Lars Kristian Feste, räntechef

Lars Kristian Feste

Chef ränte- och kreditförvaltning

Arian Kalantari

Fondförvaltare

Kristofer Klondaris

Fondförvaltare

Tobias Kaminsky

Fondförvaltare

Våra ränte- och företagsobligationsfonder