Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.


E. Öhman J:or Fonder AB

Bolaget E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”) ingår i Öhmangruppen. Förvaltningen bedrivs som fondförvaltning, diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning. Via extern expertis erbjuds även juridisk rådgivning.

Fondförvaltning

Öhman Fonder har bedrivit fondverksamhet sedan april 1994. Fondverksamheten består i förvaltning av samt försäljning och inlösen av andelar i värdepappersfonder samt därmed sammanhängande administrativa åtgärder.

Fondutbudet omfattar aktiefonder, räntefonder samt fond-i-fonder.

Förvaltningen bedrivs inom ramen för respektive värdepappersfonds fondbestämmelser samt tillämpliga bestämmelser i lagar och föreskrifter.

Diskretionär portföljförvaltning

Inom verksamhetsområdet diskretionär portföljförvaltning erbjuder Öhman Fonder diskretionär förvaltning av värdepappersportföljer. Öhman Fonder bedriver även diskretionär portföljförvaltning åt andra fondbolag och fondföretag. I den diskretionära förvaltningen förvaltas kapitalet i enlighet med ett upprättat förvaltningsavtal och tillhörande placeringsreglemente som är unikt för varje kund. Till förvaltningsuppdraget utses en portföljförvaltare som ansvarig för de åtaganden som överenskommits i avtalet mellan parterna.

 Investeringsrådgivning

Inom verksamhetsområdet investeringsrådgivning erbjuder Öhman Fonder en individuellt anpassad rådgivning och förvaltningstjänst i samråd med kunden. Investeringsrådgivning rekommenderas de kunder som själva aktivt vill förvalta sina tillgångar men som samtidigt önskar ha tillgång till kvalificerade placeringsråd och ställer höga krav på service. Tjänsten utvecklas kontinuerligt i dialog med den personliga kapitalförvaltaren.

Juridisk rådgivning

Öhman Fonder samarbetar med externa specialister inom skatte- och familjerätt. Genom att planera och strukturera den skatte- och familjerättsliga situationen kan de externa specialisterna, tillsammans med kunden, skapa en optimal struktur för förvaltningen av kundens tillgångar. Kunden erbjuds även hjälp med att upprätta de juridiska dokument som behövs.

Kontaktpersoner

Jamal Abida Norling

Vd Öhman Fonder

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se