Information om ersättningar i

E. Öhman J:or AB-koncernen 2015

Information i enlighet med artikel 450 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Publicerad i maj 2016.

Bakgrund

Denna redogörelse har upprättats i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning, FFFS 2011:1 samt artikel 450 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. Redogörelsen innehåller information om ersättningsregler som antagits av styrelserna i E. Öhman J:or AB och vart och ett av de svenska bolagen inom E. Öhman J:or AB-koncernen (”Öhmankoncernen”) som stod under FI:s tillsyn per den 31 december 2015 samt hur de berörda bolagen uppfyller de krav på ersättningspolicy och ersättningssystem som ställs i Finansinspektionens ovannämnda föreskrifter.

Öhmankoncernens ersättningsregler beskriver grunderna och anger principerna för hur rörliga, och i viss mån annat än rörliga, ersättningar som betalas ut till personer inom ramen för en anställning ska fastställas inom tillståndspliktiga koncernbolag.

I slutet av denna redogörelse lämnas även viss information om ersättningar som intjänats under räkenskapsåret 2015 inom E. Öhman J:or Fonder AB och  E. Öhman J:or Wealth Management AB.

Beslutsgång och ansvarsområden

Ersättningspolicyn i de berörda koncernbolagen har innan den antogs av styrelsen i respektive bolag lämnats till bland annat funktionerna för kontroll av risk, regelefterlevnad och internrevision liksom till VD och finanschefen i respektive bolag för synpunkter och kommentarer. Innan beslut om större förändringar av policyn fattas ska synpunkter inhämtas från åtminstone de funktionerna i koncernföretagen.

Styrelsen i respektive berört koncernbolag har det övergripande ansvaret för att ersättningspolicyn tillämpas och följs upp. Vidare ska funktionen för regelefterlevnad när det är lämpligt och i vart fall årligen självständigt granska om koncernbolagens ersättningar överensstämmer med koncernbolagets ersättningspolicy.

Beslut om bland annat (i) totalt belopp som ska utbetalas i rörlig ersättning för varje räkenskapsår; (ii) ersättningen till den verkställande ledningen och till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av koncernbolagets kontrollfunktioner; samt (iii) åtgärder för att följa upp tillämpningen av ersättningspolicyn ska fattas av koncernbolagets styrelse. Styrelsens beslut ska beredas av en ledamot som utsetts av styrelsen att ansvara för detta. Styrelserna i moderbolaget E. Öhman J:or AB och de svenska koncernbolagen som står under FI:s tillsyn har under 2015 hållit fem ordinarie styrelsemöten vardera.

Allmänt om ersättningssystem i Öhmankoncernen, samband mellan resultat och ersättning samt riskanalys

Öhmankoncernens avsikt är att ersättningspolicyn ska resultera i ersättningssystem som möjliggör för Öhmankoncernen att attrahera och behålla kompetent och kvalificerad personal samtidigt som det är förenligt med och främjar en effektiv riskhantering och inte uppmuntrar till överdrivet risktagande.

Reglerna om ersättningar inom Öhmankoncernen skiljer därför i vissa delar mellan anställda som anses kunna påverka berört koncernföretags risknivå (”risktagare” och ”anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil”) och anställda som inte, eller endast i liten utsträckning, bedöms kunna göra det. Vidare innehåller ersättningspolicyn bland annat regler som syftar till att uppnå långsiktighet, riskbalans och en sund balans mellan fast och rörlig ersättning.

Ersättningsreglerna ska säkerställa att koncernbolagens totala rörliga ersättningar inte begränsar förmågan för koncernbolagen eller den konsoliderade situationen som berörda bolag inom Öhmankoncernen ingår i att upprätthålla en tillräcklig kapitalbas eller att vid behov stärka kapitalbasen. Policyn innehåller bland annat i detta syfte regler om riskjustering och beaktande av kostnader för likviditetsbehov och kapital vid beräkning av storleken på beloppet som är tillgängligt för rörlig ersättning, uppskjuten utbetalning och bortfall av ersättning i vissa fall.

Inför antagandet av ersättningspolicyn har det genomförts en riskanalys avseende risken för att Öhmankoncernens ersättningssystem ska ge effekter i form av överdrivet risktagande som kan påverka berörda koncernbolags risknivå. Riskanalysen omfattar dels Öhmankoncernen som helhet och dess storlek och verksamhet i förhållande till övriga aktörer på de marknader där Öhmankoncernen är verksam, dels varje verksamhetsområde som bedrivs av de tillståndspliktiga svenska koncernbolagen.

Vidare beaktas hur Öhmankoncernens exponering för överdrivet risktagande bedöms kunna påverkas av ersättningssystemets utformning.

Riskanalysen har legat till grund för beslut om vilka anställda inom respektive berört koncernbolag som anses vara risktagare, anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil respektive anställda som kan ha en materiell påverkan på tjänsterna som tillhandahålls och/eller koncernbolagets uppförande mot kunder. Rörlig ersättning till sådan personal omfattas av fler restriktioner än för andra kategorier av anställda och får inte överstiga den fasta ersättningen. Den rörliga delen av ersättningen ska således inte kunna bli högre än 100 % av den fasta delen av den totala ersättningen.

Mot bakgrund av den övergripande riskanalysen har vid fastställandet av vilka anställda som omfattas av definitionen för risktagare beaktats bland annat förekomsten av och storleken på mandaten som anställda kan ha att genomföra affärer för ett koncernbolags egen del samt andra arbetsuppgifter som exponerar koncernbolaget för risker. Vid fastställandet av vilka anställda som anses utgöra anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil har vidare storleken på anställdas ersättningar beaktats samt innehav av vissa befattningar i enlighet med reglerna för detta i FFFS 2011:1 samt kommissionens tekniska standarder på området. Bland de anställda som anses kunna ha en materiell påverkan på tjänsterna som tillhandahålls och/eller Öhmans uppförande mot kunder ingår t.ex. förvaltare, investeringsrådgivare och säljare samt deras chefer, klagomålsansvariga, kundansvariga och produktutvecklare.

Resultatkriterier

Olika kriterier tillämpas för fastställande av fast grundlön respektive eventuell rörlig ersättning. Vid beräkning av vilket belopp som totalt ska betalas ut i rörlig ersättning för respektive koncernbolag beräknas koncernbolagets och den konsoliderade situationens resultat, kapitalbas och likviditet. Fördelningen av den rörliga ersättningen på individnivå beslutas diskretionärt baserat på en utvärdering av den anställdes prestationer under åtminstone det gångna räkenskapsåret. Utvärderingen avser bland annat hur väl den anställde uppfyllt uppställda mål, bidragit till berört koncernföretags lönsamhet och efterlevt tillämpliga regler, såväl interna som externa. För anställda som kan ha en materiell påverkan på tjänsterna som tillhandahålls och/eller Öhmans uppförande mot kunder gäller att kvalitativa kriterier beaktas i minst lika hög grad som kvantitativa kriterier gällande lönsamhet. Med kvalitativa kriterier avses kriterier som uppmuntrar berörda anställda att agera för kundernas bästa, t.ex. regelefterlevnad, rättvis behandling av kunder, kundnöjdhet, utfallet av de investeringstjänster som tillhandahållits och lågt antal kundklagomål.

Principer för uppskjuten utbetalning m.m.

Enligt ersättningspolicyn ska minst 40 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp för anställda som definierats som anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil och vars rörliga bruttoersättning under ett visst räkenskapsår uppgår till minst 100 000 kronor. För i) anställda i den verkställande ledningen och ii) övriga anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil och vars rörliga ersättningsdel under ett räkenskapsår överstiger en viss i policyn angiven nivå ska minst 60 procent av den kontanta rörliga ersättningen skjutas upp. Den uppskjutna ersättningen ska betalas ut under tre till fem år efter utgången av det ersättningsgrundande räkenskapsåret. Tiden för innehållandet ska avgöras av storleken på det ansvar och den risk som är hänförliga till den anställde ifråga och anges närmare i policyn. Rörlig ersättning till anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på koncernbolags riskprofil ska falla bort helt eller delvis, om det i efterhand visar sig att något av kriterierna för beräkning av den rörliga ersättningen, antingen den totala inom bolaget eller fördelningen på individnivå, inte varit uppfyllda. Ersättningen ska också falla bort, helt eller delvis, om det berörda koncernbolagets ställning försämrats så att utbetalning inte är försvarbar med hänsyn till det berörda koncernbolagets finansiella situation.

Ersättningar intjänade 2015

E. Öhman J:or Fonder AB

Under 2015 kostnadsförda totalbelopp för fasta respektive rörliga ersättningar inom kategorin anställda i verkställande ledning (1 st) uppgår till 966 tkr respektive 228 tkr.

Under 2015 kostnadsförda totalbelopp för fasta respektive rörliga ersättningar inom kategorin övriga anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil  (8 st) uppgår till 8 440 tkr respektive 1 250 tkr

För övriga anställda (16 st) uppgår kostnadsförda fasta ersättningar under 2015 till 8 797 tkr och rörliga ersättningar till 981 tkr. Bolaget är inte uppdelat i affärsområden eller andra resultatenheter. Därför redovisas de kostnadsförda totalbeloppen enbart på bolagsnivå.

Totala kostnadsförda fasta respektive rörliga ersättningar uppgår till 18 203 tkr respektive 2 459 tkr. Av de kostnadsförda rörliga ersättningarna för 2015 har utbetalning under 2016 hittills skett med 1 759 tkr och utbetalning av 700 tkr skjutits upp enligt gällande regler.

Under 2015 har 541 tkr betalats ut i ersättning som hade hållits inne från tidigare år. Per den 31 december 2015 fanns 1 129 tkr innehållet i uppskjuten ersättning från tidigare år. Av dessa har hittills 440 tkr betalats ut under 2016 och 689 tkr återstår. Ingen uppskjuten rörlig ersättning har fallit bort enligt kriterierna i gällande regler.

Inga avgångsvederlag har kostnadsförts under 2015. Några utfästelser om avgångsvederlag eller garanterade rörliga ersättningar har inte lämnats under året. Ingen enskild person har fått en ersättning på motsvarande 1 miljon euro eller mer under räkenskapsåret.

E. Öhman J:or Wealth Management AB

Under 2015 kostnadsförda totalbelopp för fasta respektive rörliga ersättningar inom kategorin anställda i verkställande ledning (2,2 st) uppgår till 3 229 tkr respektive 202 tkr.

För övriga anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på bolagets riskprofil (4,3 st) uppgår kostnadsförda fasta ersättningar under 2015 till 5 575 tkr och rörliga ersättningar till 199 tkr. Det fanns inga andra kategorier av anställda i bolaget under 2015. Bolaget är inte uppdelat i affärsområden eller andra resultatenheter. Därför redovisas de kostnadsförda totalbeloppen enbart på bolagsnivå.

Totala kostnadsförda fasta respektive rörliga ersättningar uppgår till 8 804 tkr respektive 401 tkr. Av de kostnadsförda rörliga ersättningarna för 2015 har utbetalning under 2016 hittills skett med 252 tkr och utbetalning av 87 tkr skjutits upp enligt gällande regler.

Det fanns inte någon sedan tidigare år innehållen rörlig ersättning att betala ut under 2015.

Inga avgångsvederlag har kostnadsförts under 2015. Några utfästelser om avgångsvederlag eller garanterade rörliga ersättningar har inte lämnats under året. Ingen enskild person har fått en ersättning på motsvarande 1 miljon euro eller mer under räkenskapsåret.