Tillsyn och tillstånd

Öhman Wealth Management står under tillsyn av Finansinspektionen (www.fi.se) och har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden enligt följande:

  •  att motta och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument,
  • att utföra order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag,
  • att bedriva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument,
  • att lämna investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument,
  • att förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet samt
  • att utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster.

Öhman Wealth Management har vidare tillstånd att bedriva sidotjänster och sidoverksamheter i värdepappersrörelsen enligt följande:

  • att bedriva sidoverksamhet som så kallad promotor för luxemburgska fonder.