“Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Börja med en solid bas, nämligen rätt värdegrund.”

På Öhman är vi övertygade om att de utmaningar vi står inför under en näraliggande framtid ställer nya krav på oss som förvaltare av våra kunders kapital. Öhman är en ansvarstagande ägare och förespråkar hållbar bolagsstyrning och god etik i de bolag som vi investerar i. Vi har undertecknat och följer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI).

Tom Dinkelspiel, styrelseordförande Öhman

Så här arbetar vi som ansvarstagande investerare

Väljer bort

  • Öhman investerar inte i bolag som systematiskt och omfattande bryter mot internationella konventioner. Fonden väljer bort bolag som producerar eller marknadsför kontroversiella vapen (klusterbomber, anti-personella landminor, kärnvapen, kemiska vapen) samt bolag som producerar tobaksvaror eller pornografiskt material. Dessutom investerar Öhman inte i bolag vars omsättning till mer än fem procent härrör sig från produktion av alkohol, vapen och krigsmateriel. (Undantaget är Öhman Index Nordamerika som endast exkluderar bolag involverade i kontroversiella vapen).

Påverkar

  • Företagen vi investerar i skall följa internationella normer och konventioner, baserat på FN:s Global Compact’s 10 principer om arbetsrätt, mänskliga rättigheter, miljö och anti-korruption. Bolag som identifieras bryta mot internationellt vedertagna konventioner söker fonden som aktieägare att påverka för att uppnå förbättring. Vi vill också i dialog med bolagen påverka dem till att förbättra sitt förebyggande arbete inom miljö, sociala aspekter och affärsetik.

  • Vi har identifierat två fokusområden som vi anser vara viktiga för en långsiktigt hållbar utveckling av ekonomi och samhälle:

    Fonden vill också i dialog med bolagen påverka dem till att förbättra sitt förebyggande arbete inom miljö, sociala aspekter och affärsetik.

Väljer in

  • Tillsammans med finansiella kriterier integrerar fondens förvaltare miljö-, sociala, och bolagsstyrningskriterier för ett bättre beslutsunderlag i investeringsprocessen.

Vi arbetar tillsammans med andra investerare

Tillsammans med andra investerare bidrar vi till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling via flera olika forum och initiativ.


CDP – Driving Sustainable Economics

Initiativ stött av 700+ institutionella investerare globalt. Genom en regelbunden dialog med företag med krav på tydlig redovisning av klimatarbetet, arbetar CDP för att förändra företagens arbetssätt för att förhindra dramatiska klimatförändringar.

Hållbart värdeskapande

Är ett samarbetsprojekt med Sveriges största investerare. Som investerare och ägare i svenska företag önskar vi lyfta fram betydelsen av att företag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, vilket vi ser som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande i bolagen och långsiktig finansiell avkastning för oss som investerare och ägare.

SWESIF – Sveriges forum för hållbara investeringar

Oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige.

Portfolio Decarbonization Coalition (PDC)

The Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) är ett initiativ som ska minska utsläppen av växthusgaser genom att mobilisera en kritisk massa av institutionella investerare som åtagit sig att gradvis ”decarbonize” sina portföljer.

IIGC – International Investors Group on Climate Change

IIGCC är en plattform med 100 institutionella investeraresom arbetar tillsammans för att påverka lagstiftare på nationell- och internationell nivå och bolag för ett snabbare skifte till en ekonomi som inte är beroende av fossila bränslen.

The Green Bond Principles

Green Bond Principles är globala riktlinjer för gröna obligationer, obligationer där det lånade kapitalet är öronmärkt för klimatpositiva investeringar. Som medlem i Green Bond Principles ställer sig Öhman bakom de globala riktlinjer av gröna obligationer som Green Bond Principles har tagit fram.

PRI – Principles for Responsible Investment

Internationellt nätverk av investerare som arbetar tillsammans för att implementera ESG-faktorer i investeringsprocesser och ägarpolicy enligt sex vägledande principer.

GES Investment Services

Kollaborativ plattform för aktiva ägare som erbjuds av GES, www.ges-invest.com. I GES Engagement Forum agerar vi tillsammans med fler än 35 institutionella investerare över hela värden som tillsammans har ett förvaltat kapital på ca 500 miljarder euro.

Access to Medicine Index

Access to Medicine Index publicerar årligen ett index där de rangordnar läkemedelsföretag med avseende på deras insatser för att förbättra den globala tillgången till läkemedel. Tillsammans med investerare vill man uppmuntra läkemedelsindustrin att ta en större roll i att underlätta tillgången.

Montreal Pledge

Genom att skriva under Montreal Pledge förpliktigar sig investerare att mäta och publikt rapportera koldioxidavtrycket från deras innehav.

Möt kommittén för ansvarsfulla investeringar

Öhman har en kommitté som utvecklar och följer upp arbetet med ansvarsfulla investeringar.


Johan Malm

Koncernchef Öhman-gruppen
 

Pablo Bernengo

VD Öhman Fonder och investeringschef

Fredric Nyström

Chef ansvarsfulla investeringar
 

Camilla Lundquist

Kommunikation

Välkommen
att höra av dig

Även om situationen kräver flera
olika kompetenser så möts du av en
ansvarig kontaktperson hos Öhman.
Vi tror att du värdesätter någon
som lär känna dig och dina behov.

Kompetens nära dig som kund