Behandling av personuppgifter på vår webbplats och våra sociala medier

Som besökare på Öhmans hemsida och Öhmans konton i sociala medier ska du känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna Webbplatspolicy som beskriver hur personuppgifter samlas in och spåras på vår webbplats och våra sociala medier. Av policyn framgår också vad du kan göra för att påverka vilken information om dig som finns sparad hos oss.

Skulle du ha frågor gällande integritet och dataskydd kan du kontakta oss på dataskydd@ohman.se.

I E. Öhman J:or Fonder AB:s (”Öhman Fonder”) dataskyddspolicy beskrivs vilka uppgifter Öhman Fonder samlar in från kunder som har ingått eller avser ingå avtal med Öhman Fonder, såsom exempelvis andelsägare i någon av Öhman Fonders fonder, eller kunder eller potentiella eller blivande kunder till Öhman Fonders värdepapperstjänster. Dataskyddspolicyn omfattar även uppgifter som samlas in från viss annan registrerad som Öhman Fonder i förekommande fall behandlar personuppgifter om inom ramen för ett existerande eller potentiellt kundförhållande, såsom företrädare för juridiska personer eller omyndiga, förvaltare, fullmaktshavare, kontaktpersoner och verkliga huvudmän. Öhman Fonders dataskyddspolicy anger bl.a. i vilket syfte som personuppgifter samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta Öhman Fonder. Du hittar Öhman Fonders dataskyddspolicy här.

Webbplatspolicy

Denna personuppgiftspolicy för behandling av personuppgifter på vår webbplats (”Webbplatspolicyn”) gäller när du besöker webbplatsen www.ohman.se. Öhman Fonder är personuppgiftsansvarig för behandlingen enligt denna Webbplatspolicy och ansvarar för att behandlingen sker enligt denna policy och gällande lagstiftning. Personuppgifterna som behandlas enligt Webbplatspolicyn kan även komma att delas med koncernbolaget E. Öhman J:or AB (gemensamt med Öhman Fonder ”Öhman”) i enlighet med dessa villkor.

Här kan du se en sammanfattning över vad som händer på webbplatsen under ditt besök:

  • Vi samlar in personuppgifter vid särskilda tillfällen i syfte att genomföra marknadskommunikation, produktinformation och kundkommunikation.
  • Vi spårar din webbaktivitet med hjälp av en tredje part och kan komma att använda den i marknadsföringssyfte och för marknadsanalys.
  • Vi utför automatisk profilering baserat på webbaktivitet, och din profil kan användas i marknadsföringssyfte.

Typ av uppgifter samt syfte och laglig grund

När du besöker webbplatsen kan Öhman komma att behandla dina personuppgifter i samband med:

  1. att du frivilligt lämnar dina uppgifter via webbplatsen, t.ex. i den s.k. ”Bli-uppringd”-funktionen eller vid prenumeration på något av våra nyhetsbrev. Personuppgifter som behandlas enligt denna punkt är identifierande personuppgifter såsom ditt namn, din e-postadress och/eller ditt mobiltelefonnummer; och
  2. att vi registrerar ditt besök på webbplatsen. Personuppgifter som behandlas enligt denna punkt är din IP-adress. Vidare behandlas information om typ av enhet, vilket operativsystem och webbläsartyp som används för besöket samt trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata. För information om s.k. cookies, se avsnittet ”Cookies” nedan.

Syftet med behandlingen av dina kontaktuppgifter som du själv anger på webbplatsen enligt punkt 1 ovan är att tillhandahålla information om Öhman och våra produkter och tjänster i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Öhman, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda de personuppgifter du valt att dela med oss för att kontakta dig via mejl, telefon, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar.

Syftet med behandlingen av uppgifterna om IP-adress och övrig information enligt punkt 2 ovan är för att vi bättre kunna tillfredsställa dina behov som besökare av vår webbplats, ge dig bättre service samt att kunna rikta marknadsföringsinformation till dig. Informationen behandlas även i syfte att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar. Informationen behandlas vidare för systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra besökares beteende och mönster men detta identifierar ingen enskild person utan sker på aggregerad nivå.

Den lagliga grunden för Öhmans användning av de personuppgifter som du lämnar på vår webbplats enligt punkt 1 och 2 ovan bygger på en intresseavvägning. Öhman har ett berättigat intresse att behandla personuppgifter från personer som besökt webbplatsen, för att tillhandahålla information om Öhmans produkter och tjänster, t.ex. i form av utskick av nyhetsbrev och inbjudningar till evenemang.

Om du är kund hos Öhman Fonder och har ingått avtal om internettjänst som ger tillgång till Öhman Fonders internetbaserade kundplattform med rapportering kommer dina personuppgifter i form av namn, personnummer samt IP-adress att behandlas för identifiering och autentisering med BankID. I det fallet är den lagliga grunden för Öhman Fonders hantering av personuppgifterna genomförande av ett avtal mellan dig och Öhman Fonder.

Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen och vistelseort. Öhman använder profilering vid utformning av marknadsföringsåtgärder riktade till besökare av webbplatsen. Den rättsliga grunden för profileringen i detta fall är intresseavvägning, varvid Öhman gjort bedömningen att Öhman har ett berättigat intresse att behandla personuppgifter från personer som lämnat sina uppgifter till Öhman vid besök på webbplatsen i syfte att kunna rikta erbjudanden och kommunikation baserat på besökarens intressen.

Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål genom att höra av dig till oss på dataskydd@ohman.se. I det fall du prenumererar på våra nyhetsbrev kan du enkelt välja att upphöra med en påbörjad prenumeration genom att klicka du på ”unsubscribe”-länken i sidfoten på nyhetsbrevet.

Utomståendes tillgång till dina personuppgifter

Den leverantör som sköter vår hemsida åt oss har tillgång till uppgifterna om dig som vi inhämtar på vår webbplats. Driftleverantören har inte rätt att använda uppgifterna för annat syfte än utförande av sitt uppdrag att sköta hemsidan för vår räkning. När du lämnar ut dina kontaktuppgifter på webbplatsen för att bli kontaktad av eller få tillgång till utskick, såsom nyhetsbrev, från Öhman kommer dina kontaktuppgifter att behandlas av en tredje part som Öhman använder för mailutskick. Förutom att hantera kontaktlistor och genomföra utskick tillhandahåller utskicksleverantören en möjlighet för Öhman att få information om vilka utskick som har öppnats eller lästs av mottagaren.

I de fallen där du som kund hos Öhman Fonder loggar in på vår kundplattform enligt stycket om detta ovan kommer dina personuppgifter att hanteras av Öhman Fonders leverantör för identifiering och autentisering av dig som kund eller företrädare för kund vid inloggning. Leverantören får då tillgång till ditt namn och personnummer. För att öka säkerheten och säkerställa spårbarhet vid en eventuell incident så sparar denna leverantör även din IP-adress och den användaragent som är kopplad till din enhet eller läsare. Av samma skäl sparar vår leverantör av kundplattformen din IP adress. Leverantören skickar IP-adressen till BankID enligt kraven i BankIDs Relying Party Guidelines API där de använder den i liknande syfte som nämnts ovan. När inloggning sker genom BankID på annan enhet  skickas även ditt personnummer till BankID.

För mer information om personuppgiftsbehandling för kunder som använder vår kundplattform hänvisas till Öhman Fonders dataskyddspolicy.

För information om utomståendes tillgång till information om din IP-adress och din aktivitet på webbplatsen, se även texten om Cookies nedan.

Cookies

När du besöker vår hemsida samtycker du till att vi får lägga cookies, både så kallad förstaparts- och tredjeparts-cookies på din dator. Cookies är textfiler som placeras i din dator när du besöker hemsidan. Sådana cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive en delmängd er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google i Googles Data Centers. Det finns data centers i bland annat Danmark, Finland och USA.

För att förhindra att de IP-nummer som genereras av Google Analytics cookies (cookie-idt) genom er användning av webbsidan kan användas för att identifiera användaren har webbsidan en funktion som maskerar den sista delen av IP-numret. Funktionen gör ip-numret mer allmänt och innebär att det inte längre kan anses vara en personuppgift. Det är denna delmängd av IP-numret som lagras av Google enligt ovan. Cookie-idn och en delmängd av IP-numren lagras på Googles servrar i 26 månader. Därefter raderas alla sådana uppgifter med automatik.

Google kommer att använda denna information i syfte att möjliggöra för Öhman att utvärdera er användning av webbsidan genom att till exempel sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Vidare kan informationen som genereras av cookies komma att vidarebefordras till en tredje part som Öhman anlitat för analys av informationen om hur webbsidan används.

Webbsidan använder sig även av Triggerbee, ett analysverktyg som bygger på att Triggerbee sätter en unik identifierare i din webbläsare. Därefter spelar Triggerbee in ditt rörelsemönster och lagrar information om dig som besökare som geografisk position, tid, klick och vad som verkar intressera dig på vår webbplats. Triggerbee hjälper därefter oss men att anpassa webbplatsen bättre till dina behov.

Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google, Triggerbee och Öhman behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan. Om du önskar bli glömd på vår webbplats så tömmer du dina cookies på vår webbplats enligt instruktioner ifrån den webbläsare du använder.

Lagring och gallring av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter som sker via webbplatsen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Om du är kund hos Öhman kommer dina personuppgifter att lagras så länge du är kund hos oss och därefter i högst 10 år. Vissa uppgifter som inte behöver lagras så länge kommer att gallras inom kortare tid än så, t.ex. IP-adresser som lagras för att säkerställa spårbarhet vid inloggning på kundplattformen. IP-adressen raderas i dessa fall hos Öhman och leverantören 12 månader efter besöket ifråga.  Om du inte är eller har varit kund hos Öhman och dina personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte kommer dina personuppgifter att gallras hos oss och de tredje parter som behandlar personuppgifterna för vår räkning om 12 månader passerat från det att du senast uppvisade aktivitet i förhållande till oss, t.ex. genom att kontakta oss eller besöka vår webbplats. Detta gäller dock inte om du anmält dig för att ta emot nyhetsbrev. I sådana fall kommer vi fortsätta skicka nyhetsbrev till dess att du anmält att du inte längre önskar motta den. Viss information kan behållas längre då det krävs pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Öhman kommer på eget eller den registrerades initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Öhman eller så kan du höra av dig till Datainspektionen. 

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från vidare kommunikation i e-post som vi skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka nej till vår kommunikation.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Öhman via någon av kontaktvägarna nedan.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Öhman saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Öhman ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

När du interagerar med oss via våra konton i sociala medier

När du interagerar, till exempel genom att skicka privata meddelanden till oss via, eller gilla, kommentera eller vidaresända inlägg på, våra konton för sociala medier såsom Instagram, Youtube, Twitter och Linkedin kommer dina personuppgifter i form av ditt namn och eventuell profilbild att behandlas av oss och den aktuella kanalen. Den rättsliga grunden för vår behandling i dessa fall är intresseavvägning där vi gör bedömningen att vi har ett berättigat intresse att behandla uppgifterna som du delat med dig av och att skyddet för dina personuppgifter i just detta sammanhang inte väger tyngre.

Om du inte vill att dina personuppgifter ska finnas på våra konton i sociala medier och inte själv kan ta bort dem, ta kontakt med oss och berätta i vilket inlägg de finns så kommer vi att göra vårt bästa för att radera dem.

Statistik 

För vissa av Öhman Fonders konton på sociala medier finns funktioner som möjliggör för oss att ta del av statistik och annan data i anonymiserad form om besökare på våra konton. Besökarstatistik avser sådant som publik, innehåll och aktivitet för kontot och våra inlägg till exempel antal ”gilla” och motsvarande reaktioner, antal kommentarer, antal personer som har sett inlägget, antal gånger som inlägget visats, antal gånger som ett inlägg rapporterats som spam eller liknande. Informationen som förmedlas till oss gällande besökare på våra konton för sociala medier är anonymiserad och vi kan inte koppla ihop den med en viss person. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att behandlingen hos det sociala mediet varit anonymiserad. För mer information om behandling av personuppgifter som utförs av plattformarna hänvisas till respektive socialt mediums dataskyddspolicy.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

E. Öhman J:or Fonder AB
Att: Dataskydd
Box 7837
103 98 Stockholm

eller dataskydd@ohman.se

Du kan även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomål eller frågor som rör Öhmans personuppgiftsbehandling.

Denna Webbplatspolicy uppdaterades i juni 2023.