Påverkansarbetet maj 2024Etisk AI och återvunnen asfalt

Öhman Fonder pratar etisk AI med telekomoperatören Tele2 samt besöker NCC för att lära oss mer om tillverkningsprocessen av asfalt och hur den kan göras mer miljövänlig.

AAK: Under maj fortsatte dialogen med bolaget AAK, som tillverkar växtbaserade oljor för livsmedels- och skönhetsindustrin av bland annat palmolja och soja. Bolaget har nu mindre än två år på sig att uppfylla sitt främsta mål, att ha 100 procent verifierad avskogningsfri palmolja i sin produktion innan år 2025. För 2023 rapporterade bolaget en siffra på 83 procent (71% år 2022). Det här målet är även det som blivit godkänt av Science Based Targets Initiatives FLAG-mål (Forest, Land and Agriculture Guidance). En utmaning som kvarstår för AAK är att uppfylla EU:s regelverk ”EU Deforestation Directive”, som kräver att bolagen som importerar högriskråvaror såsom palmolja och soja, tillhandahåller polygondata (geografisk data som representerar en yta) som är spårbar ända fram till tomten/plantagen för att säkerställa att den är avskogningsfri. Det pågår dock dialog mellan EU och Indonesien om hur denna data ska delas, då det finns ett integritetsproblem eftersom människor ofta bor på tomterna intill sina odlingar. AAK meddelade att de har gjort betydande framsteg för att uppfylla regelverkets krav.

Tele2: Inom ramen för investerarinitiativet om etisk AI träffade vi Tele2 under maj månad. Att arbetet med artificiell intelligens har tagit fart speglas i att Tele2 bland annat har skapat en ny roll inom organisationen, Head of AI. Vidare publicerade bolaget nyligen en policy för AI Principer inklusive AI kommittén. Under vårt besök fick vi en genomgång av hur bolaget arbetar med AI och jämfört med vårt tidigare möte i september 2022 med Tele2, har bolaget kommit en bra bit på vägen. I vidare dialog kommer vi att säkerställa att Tele2 omsätter AI principerna i praktiken på ett bra sätt.

Enel SPA: Enel är en leverantör och distriubtör av elektricitet och gasbolaget är verksamt globalt i närmare 40 länder. På Enels stämma tog vi, tillsammans med en annan investerare inom ramen för initiativet om tvångsarbete i Xinjiang-regionen i Kina, upp frågan om EU-förbud mot import av varor tillverkade genom tvångsarbete (EU Forced Labour Regulation) och huruvida bolaget förväntas följa detta regelverk. Enel framhöll att de har genomgående leverantörsgranskningar och kvalificeringar som inkluderar stränga krav på leverantörer gällande mänskliga rättigheter. Dessutom betonade bolaget att de sedan 2022 har infört ytterligare åtgärder för att verifiera frånvaron av tvångsarbete i sin leveranskedja, såsom kartläggning av leveranskedjan, utfärdande av deklarationer och garantier samt försäkrande om spårbarhet och efterlevnad genom kontraktsklausuler. Dialogen förväntas fortsätta under 2024.

NCC: Vi besökte bolagets asfaltsproduktion för att lära oss mer om tillverkningsprocessen av asfalt och hur den kan göras mer miljövänlig. Ett sätt är att använda returasfalt det vill säga återvunnen asfalt i tillverkningen, vilket NCC idag gör på sin anläggning i Riksten och där 31procent av den producerade    asfalten innehåller returasfalt. För att minska utsläppen användes träpellets istället för eldningsolja vid uppvärmning, vilket har resulterat i betydande minskningar av företagets egna utsläpp. Det är både kostnadseffektivt och miljövänligt att använda returasfalt och träpellets, då bitumen och eldningsolja är dyrare alternativ. Bitumen, som är en typ av oljeslagg som ger asfalten dess flexibilitet, saknar idag ett alternativt material för ersättning. Det är uppenbart att ytterligare forskning behövs och att tekniken ännu inte är redo för att minska utsläppen till nära noll.

Bioarctic: Under maj månad besökte vi flera bolagsstämmor, både i bolag som har haft det kämpigt under året och riktiga succéer.  Bioarctic är ett mycket spännande svenskt biotechbolag med en av världens första behandlingar mot Alzheimers sjukdom med godkännande i USA, Kina och andra marknader. Dock ännu inte i Europa, vilket vi ställde frågor om till bolagets VD och styrelse. Anledningen till att svenska patienter ännu inte kan ta del av ett svenskutvecklat läkemedel, medan amerikaner kan det, är att den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) avbröt flera pågående tillståndsprocesser av ”processkäl”, det vill säga inte knutet specifikt till Bioarctics läkemedel. På stämman bad vi bolaget utveckla vad detta berodde på och deras syn på framtiden. Både vi och bolaget hoppas att bolaget snarast får ett godkännande och att behandlingen kommer svenska patienter till godo.

Amazon: Då Amazon inte längre visar något intresse av att ha dialog med investerare om fackföreningsfrihet, har Öhman Fonder tillsammans med många andra investerare eskalerat detta och kommit överens om att göra avtryck på bolagsstämman. Ett agerande vi inte kan utföra utan att äga aktier i bolaget. Det drivs många påverkansinitiativ mot Amazon, men när det gäller fackföreningsfrihet, en fråga vi drivit sedan 2019, samarbetar vi främst med nordiska investerare och med SHARE (Shareholders Association for Research and Eduction). Vi beslutade under hösten 2023 att tillsammans med SHARE och ett antal andra investerare , att vara med och lägga ett aktieägarförslag där Amazons instrueras att tillsätta en tredjepartsgranskning för att utreda sitt agerande kring arbetsrätt och föreningsfrihet. Stämman röstade tyvärr ner initiativet, liksom övriga 17 aktieägarförslag som lades på stämman. Vårt förslag fick stöd av drygt 30 procent. Detta var såklart en besvikelse och vi kan konstatera att anti-ESG trenden i USA håller i sig, då fler aktieägarförslag fick minskade stöd jämfört med vad vi sett tidigare år. Vi hoppas nu att anti-ESG trenden i USA når sin kulm i år i samband med presidentvalet i november. Nu omgrupperar vi och tar frågan rörande Amazon vidare med den nordiska investerargruppen samt med de investerare som skrev under vårt aktieägarförslag. Vi är fortsatt av åsikten att vi som investerare kan bidra till förändring i bolaget genom samarbeten såsom detta, , även om det känns lite motigt att frågan inte går framåt i den takt vi vill.

Här följer du våra påverkansdialoger 

Påverkansarbetet april 2024Stämmosäsongen 2024

Stämmosäsongen har inletts förhållandevis lugnt med varken stora skandaler eller ägarstrider. Representanter från Öhman Fonder besöker årligen flera bolagsstämmor i Sverige och hittills i år har vi bland annat besökt Holmens och Intrums.

Brev till bolag om barns rättigheter: Under april månad stöttade Öhman Fonder ett brev som skickades till cirka 40 bolag om barns rättigheter. Detta gjordes via Global Child Forum, som är en ideell stiftelse som sedan år 2013 har jämfört världens mest inflytelserika företag och bedömt hur de hanterar barns rättigheter. Global Child Forums data används bland annat av oss investerare när vi analyserar bolag och påverkan. Brevet som vi signerade, ställer krav på bolagen att bland annat genomföra konsekvensbedömningar av hur barn kan påverkas av deras marknadsföring och reklam, att utvecklingen av marknadsföringen och reklamen ska bygga på hälsosamma vanor och att produktutvecklingen hos bolagen ska ta hänsyn till barns hälsa vilket innebär att produkterna inte ska orsaka negativa hälsoeffekter hos barn. Några exempel på bolag som fick brevet är Millicom, AT&T, NTT, Deutsche Telekom och Alphabet.

Stockholm Exergi: Under månaden besökte vårt ESG-team tillsammans med en av våra svenska aktieförvaltare Stockholm Exergis BECCS anläggning. BECCS står för bioenergy carbon capture and storage, på svenska koldioxidlagring från biomassa. Stockholm exergi är övertygade om att koldioxidinfågning är en del av lösningen på klimatkrisen och vi fick lyssna när bolagets  VD berättade om planerna på att skala upp testanläggningen och till vilket pris. Från besöket tar vi med oss tre viktiga slutsatser:

1. Detta är inte en ny teknik – tekniken kommer från att man tidigare pumpade ner koldioxid i gashål för att få upp mer gas.

2. BECCS är väldigt dyrt idag och Stockholm Exergi får bidragsstöd från EU för att genomföra detta – men vi tar med oss att det inte finns något energislag som inte har subventionerats i början.

3. Utvecklingen av BECCS i Sverige gynnar bolag som tillhandahåller komponenter exempelvis kompressorer till lösningen – såsom Atlas Copco, ABB och Alfa Laval.

Öhman Fonder på bolagsbesök på Stockholm Exergi.

Valberedningskonklusion: På våren avslutas valberedningsarbetet i de flesta bolag, det vill säga de som inte har brutet räkenskapsår, och arbetet sammanfattas inför årsstämman. I teknikbolaget Tobii har Öhman Fonder haft en valberedningsrepresentant och vi är i år mycket nöjda med de oberoende kandidater som nu föreslås till styrelsen inför årsstämman. En av dessa kandidater, Sarah Eccleston, är brittisk medborgare och har en lång karriär på Cisco bakom sig, bland annat som CTO och global vicepresident för småbolagssegmentet. Hon är ett känt namn inom den svenska bolagssyrningen och sitter bland annat i Telias styrelse. Från Ericsson nomineras även dess avgående finansdirektör Carl Mellander, med lång erfarenhet av finansiella frågor inom stora teknikbolag. När valberedningar tittar på vilka kompetenser som behövs är det viktigt att leta brett och förutsättningslöst efter kandidater. I år är vi väldigt nöjda med den kompetenshöjning vi hoppas att dessa två kandidater kan tillföra och en jämnare könsfördelning i styrelsen, efter att stämman förhoppningsvis tar beslut i linje med våra förslag. Den 23 maj vet vi.

Stämmosäsong – två svåra fall

Holmen: Stämmosäsongen 2024 har inletts förhållandevis lugnt, med få stora skandaler eller ägarstrider. Representanter från Öhman Fonder besöker årligen flera bolagsstämmor i Sverige, och hittills i år har vi bland annat besökt Holmens och Intrums. Holmens stämma besöktes av Greta Thunberg som representerade miljöorganisationen Fridays for the Future (”FFF”). Tonen emellan FFF:s representanter och bolagets ledning var hård, och inte speciellt konstruktiv. Öhman Fonder tycker att det är viktigt att svensk stämmotradition bevaras och att fysiska stämmor med möjlighet att ställa frågor till vd och ordföranden skall bevaras. Samtidigt är det viktigt att dessa inte utvecklas till ett politiskt jippo, och att frågor som tas upp skall vara relevanta och inte mest utgöras av anklagelser, såsom i detta fall. Vi, som de övriga ägarna i Holmen, är väl medvetna om att hållbart skogsbruk inte är en enkel fråga och vi tar mer än gärna emot forskning och fakta för att kunna ta välgrundade investeringsbeslut.

Bild Holmen, fotograf Crelle

Intrum: Kredithanteringsbolaget Intrum har ett mycket tufft år bakom sig med intern oreda, kraftigt fallande börskurs, skrotad utdelning och ifrågasättande av både bolagets strategi och förmåga att ta sig ur krisen. På bolagets stämma ville den relativt nytillträdde vd:n samt styrelseordföranden med gemensamma krafter ge en bild av stabilitet och fast strategisk styrning av bolaget genom denna svåra tid. De samlande aktieägarna, där Öhman Fonder ingår, ställde en mängd frågor – bland annat om revisorns ansvar för den mycket svåra position bolaget befinner sig i, förklaring till tidigare aviserad strategi samt hur bolagets stora skuldportfölj skall krympas. Även om kursen har dubblerats från bottennoteringen under det första kvartalet så är det mycket arbete kvar, och vi förväntar oss att bolaget ger vidare statusuppdateringar löpande.

Här följer du våra påverkansdialoger 

Påverkansarbetet mars 2024Fem givande bolagsdialoger

Under månaden har Öhman Fonder drivit bolagens hållbarhetsarbete framåt bland annat när det gäller biologisk mångfald och utfasning av farliga kemikalier.

Orica: Inom ramen för samarbetsinitiativet Nature 100, hade vi tillsammans med andra investerare, ett första möte med det australiensiska företag Orica som är en av världens största leverantörer av civila sprängämnen för bland annat gruvdrift. Mötet var främst en introduktion mellan investerargruppen och Orica, där Orica fick chansen att berätta vad de gör idag på området. Bolaget är väldigt tidiga i sin  hållbarhetsresa och de förväntningar vi har på bolaget, de kommande 12 månaderna är att de ska göra en materialitetsanalys, arbeta för att minska vattenförbrukningen, göra en riskanalys, göra en TNFD pilot och dela med sig av resultatet till investerare samt produktutveckla produktanvändning för att minska påverkan på biodiversitet via sina produkter. TNFD står för Taskforce on Nature-related Financial Disclosure och är ett globalt ramverk med syfte att stötta företag att identifiera och hantera naturrelaterade risker och möjligheter samt att vägleda företag i hur dessa risker bör rapporteras och följas upp.

Woolworths: På samma tema, samarbetsinitiativet Nature 100, hade vi även vårt första möte med den australienska matvarukedjan Woolworths. Investerargruppen blev inte allt för imponerade av företagets ambitioner och kommentarer om biologisk mångfald och natur, givet bolagets storlek. Vi fick ingen bra känsla för hur väsentlig frågan är för bolaget. Under mötet diskuteras bolagets nuvarande mål, den TNFD piloten som bolaget har gjort, bolagets ambitioner att sätta ett SBT FLAG mål, hur de samarbetar med branschen och hur EU-regleringen kan komma att påverka bolaget. I vårt nästa möte ska gruppen komma fram till tre prioriterade områden inom vilka bolaget på kort sikt ska driva påverkan. Ett av kommer fokusera på hur bolaget säkerställer att deras råvaror är fria från avskogning.

SCA: På den svenska sidan hade vi ett möte med SCA om bland annat FSC certifiering där bolaget hade fått en varning för bristande processer när det gäller rutiner för hänsyn till, biologisk mångfald i skogsbruket kopplat till avverkning. SCA åtgärdade detta väldigt snabbt och några veckor senare uppdaterade de ina processer och fick behålla sin FSC certifiering, en väldigt viktig kvalitetsstämpel för skogsbruk. Förutom FSC, diskuterade vi hur EU:s nya regler kan påverka plantering av Contortatall, som är en importerad tall från Kanada. Cirka 10 procent av SCA:s skog består, av denna sort. Sorten har blivit kritiserad av samerna då den tätar skogen  vilket minskar renlaven.  Vidare diskuterades olika avverkningsmetoder och att arbetssättet har förändrats på senare tid och att det tas mer hänsyn till biologisk mångfald idag. Exempel på det är att plantera mer lövträd, som under en 20-årsperiod har fördubblats, men även genom att lämna stubbar och skapa kontrollerade bränder.

Balder: Vi har tidigare haft en dialog med fastighetsbolaget Balder där målet var att bolaget skulle sätta SBTi-mål. När bolaget anslöt sig till SBTi valde vi att pausa dialogen. Ett år senare har vi nu haft ett uppföljningsmöte med fastighetsbolaget. Balder menar att SBTi-målen kommer bli godkända inom den närmast tiden. Vi diskuterade även Balders Taxonomiförenlighet då bolaget kommer ut lägre än sina konkurrenter. En anledning till detta är att bolaget inte hann göra klimatanalysen på alla byggnader, vilket Taxonomin kräver. Förra året hade bolaget gjort 150 klimatriskanalyser och nu har de nästan gjort detta på samtliga av sina 1800 byggnader. Dessa analyser kommer även kunna användas till TCFD rapportering. Mer om detta kommer vi kunna läsa i bolagets årsrapport som ska publiceras i början av april. Under mötet diskuterades även de nya EPD kraven som kommer kräva att fastighetsbolag renoverar och förbättrar energiprestandan i de sämsta byggnaderna, kategorin G och F.

AGC: Inom ramen för initiativet Better Chemicals i samarbete med Chemsec och Chemscore har vi försökt få till ett möte med det japanska glastillverkande bolaget AGC Glass, men som föredrar att ha en mejlkonversation med oss investerare framför ett digitalt möte. Syftet med initiativet är dels att bolaget ska fasa ut PFAS kemikalier i sina produkter dels att presentera en strategi för detta men även att utveckla nya kemikalier/produkter som kan ersätta PFAS. Bolaget svarade oss att de inte har någon plan för att fasa ut alla PFAS kemikalier, men att de arbetar med att ta fram nya teknologier. Bolaget hävdar även att PFAS är viktiga kemikalier för att en hållbar framtid. Vi kommer skicka följdfrågor till bolaget men även försöka få till ett digitalt möte  för att vidare undersöka deras strategi och inställning till PFAS.

 

Här följer du våra påverkansdialoger 

Påverkansarbetet februari 2024Vi tar hjälp av InfluenceMap och diskuterar cirukulär gödselproduktion inom livsmedelssektorn

I februari har vi diskuterat cirkularitet i samband med gödselproduktion. Är det möjligt att använda avfall eller kompost från sin egna produktion för att minska resursanvändningen?

Influence Map/AB Volvo: En viktig del i vårt påverkansarbete är att träffa olika intresseorganisationer för att få mer information om områden där vår kunskap är begränsad. Ett exempel är Influence Map som är specialiserade på klimatlobbying. Under februari månad har vi fått information om och diskuterat AB Volvos arbete med klimatlobbying. De krav vi ställer på AB Volvo är att bolagets policylobbying både ska vara i linje med Parisavtalet och de klimatmål som bolaget själva har satt. För att uppfylla dessa krav efterfrågar vi att bolaget genomför en analys av samtliga, för att säkerställa att de stödjer AB Volvos klimatmål. Vi eftersträvar även att AB Volvo ska stödja förslag till regelverksändringar som är i linje med Parisavtalet i de länder där bolaget bedriver verksamhet.

Charoen Pokphand Foods: Under februari deltog vi i en påverkansdialog med hållbarhetsteamet på Charoen Pokphand Foods, tillsammans med andra investerare inom ramen för FAIRRs Initiativ (FAIRR står för Farm Animal Investment Risk and Retur och är ett investerarinitiativ som startade 2015 och fokuserar på hållbarhetsrisker inom den globala livsmedelssektorn.) för biodiversitet (biologisk mångfald). Diskussionen fokuserade på bolagets bolagsstyrning och om hållbarhetskommittén i ledningsgruppen tar ansvar för biodiversitetsfrågor utöver klimatfrågor.

Dessutom togs frågan upp om när bolaget planerar att publicera en TNFD-rapport (TNFD står för Taskforce on Nature-related Financial Disclosure och är ett globalt ramverk med syfte att stötta företag att identifiera och hantera naturrelaterade risker och möjligheter samt att vägleda företag i hur dessa risker bör rapporteras och följas upp). Bolaget meddelade att en första bedömning av dess beroende av naturen och relaterade risker har genomförts. Tyvärr täcker analysen endast deras verksamhet i Thailand och inte de andra länder där bolaget har produktion, vilket vi efterfrågade. Vi diskuterade också cirkularitet i samband med gödselproduktion och om bolaget överväger att använda avfall eller kompost från sin egna produktion för att minska resursanvändningen.

 

Charoen Pokphand Foods har sitt huvudkontor i Thailand och är en av världens största producenter av foder och räkor. De är också en av världens tre största producenter av fjäderfä och fläskkött.

Skandiabanken: I februari hade våra förvaltare och ESG-analytiker ett möte med representanter från Skandiabanken där vi bland annat diskuterade bankens gröna ramverk. Vi ser positivt på att även banker börjar emittera gröna obligationer för att finansiera bolån kopplade till fastigheter med lägre energiförbrukning. Under mötet framförde vi att bolaget bör överväga att inkludera Scope 3-utsläpp (indirekta utsläpp) i. Detta är viktigt eftersom utsläpp från materialanvändning vid nybyggnation är en faktor som lätt kan glömmas bort, särskilt med tanke på att nyproducerade bostäder är energieffektiva. Dessutom framhöll vi vikten av att främja projekt relaterade till renovering av befintliga bostäder, då vi anser att sådana projekt har större potential att göra verklig skillnad för klimatet jämfört med att enbart finansiera bostäder som redan har låg energiförbrukning.

Volvo Cars: Efter fjolårets medieskriverier om att ryska råvaror letat sig in i bilarna via underleverantörer inledde vi en dialog med bolaget. Det rörde specifikt glimmer, som används som isoleringsmaterial i batterier. Volvo Cars har varit transparenta med sitt arbete att finna nya leverantörer sedan den fullskaliga ryska invasionen, och att detta arbete har tagit tid. Bolaget har nu slutfört arbetet med en tredjepartsutvärdering av ny leverantör. Även om det är svårt att ha total insikt över av alla underleverantörers underleverantörer uppger Volvo Cars att det nu ej skall finnas några ryska komponenter eller råvaror i bilarna. Vi kommer fortsätta följa denna fråga, men vi är i dagsläget nöjda med de svar vi fått.

Stämmosäsong: Inför stämmosäsongens inledning i slutet av  första kvartalet kallas en mängd bolag till förmöten för att diskutera ersättningsprogram och andra stämmopunkter. I februari har vi bland annat pratat med EQT, som är ett svenskt globalt inriktat riskkapitalbolag, om hur bolaget utformar sina bonusprogram till anställda och som på ett antal områden inte ligger i linje med vår generella syn. Det är dock viktigt att vara pragmatiskt i förhållande till varje bolags egna förutsättningar och marknader, och i dialog med bolaget kan enskilda avsteg göras från vår policy, principer för akiteägarengagemang, om det är i våra fondandelsägares intresse. Vi kommer de närmaste månaderna ha flera sådana diskussioner med våra portföljbolag.

 

Här följer du våra påverkansdialoger 

Påverkansarbetet januari 2024Fokus på mänskliga rättigheter och nytt samarbetsinitiativ inlett

Under januari röstade vi fysiskt på Viaplays extra bolagsstämma. Vi hade även ett första möte med bolaget AngloGold om mänskliga rättigheter och säkerhet inom gruvdrift. När det gäller påverkansdialoger inom området klimat inleddes samarbete inom nystartade samarbetsinitiativet Nature Action 100.

Nature Action 100: Under januari har ESG-teamet haft tre introduktionsmöten med nya investerargrupper inom det nystartade samarbetsinitiativ Nature Action 100. Av totalt 100 bolag kommer Öhman Fonder delta i dialogerna med Woolworths, Orica, Essity och Colgate-Palmolive. I dessa introduktionsmöten lär vi känna investerargruppen, bestämmer en väg framåt och delar ut ansvarsområden. Syftet med initiativet är att driva förändring för att minska den negativa påverkan som företag har på naturen och förlusten av biologisk mångfald. Initiativet är tänkt att fungera på liknande sätt som Climate Action 100+ (Climate Action 100+ är ett globalt nätverk av investerare som arbetar för att minska utsläppen från de största förorenarna i världen) ochdär ett publikt benchmark kommer att finnas tillgängligt längre fram i tiden för att på ett transparent sett visa hur väl bolagen presterar och förhoppningsvis förbättrar sig inom området.  

AngloGold: I januari har vi haft ett första möte med AngloGold, inom ramen för samarbetsinitiativet PRI Advance. AngloGold är ett sydafrikanskt multinationellt bolag inom gruvdrift som prospekterar, bryter och förädlar guld i 22 gruvor spridda över elva länder och fyra kontinenter. Syftet med initiativet PRI Advance är att påverka bolag att göra deras yttersta för att säkerställa att utvinning av metaller och mineraler inte får ske på bekostnad av mänskliga rättigheter. Vi hade ett första introduktionsmöte med bolaget där vi delade med oss av våra förväntningar på bolaget och pratade om de områden vi identifierat som prioriterade – klagomålsmekanismer, anställdas säkerhet och ersättning, småskaligt gruvarbete, lokalbefolkning, policy för mänskliga rättigheter och riskmonitorering. Vi kommer träffa bolaget två till tre gånger per år.   

Foto: AngloGold

Viaplay: Det är få bolag som har diskuterats så flitigt i media det senaste året som mediebolaget Viaplay. Bolaget har under en längre period befunnit sig i en svår kris och varit i betydande behov av ny finansiering. Vi har haft flera dialoger med bolaget om deras framtida kapitaliseringsplan och omstrukturering av obligationer. På bolagets extrastämma var vi fysiskt på plats och röstade för den framtagna rekapitaliseringsplanen där det även gavs tillfälle att träffa ledningen och delar av styrelsen, samt höra deras förklaring vad som hänt och vad deras planer framöver är. Även om det inträffade är mycket beklagligt var den nya finansieringslösningen den bästa av enbart dåliga alternativ i vår åsikt, och ett tungt ansvar ligger nu på den nya ledningen och styrelsen att återskapa så mycket värde som möjlig för aktieägarna.  

SKF: Sedan 2021 har vi bedrivit dialog med SKF om att bolaget ska förbättra transparensen kring sitt arbete med policylobbying – det vill säga hur bolaget indirekt påverkar lagstiftningsprocessen genom medlemskap i organisationer och nätverk. Under januari månad meddelade SKF att de inte kommer att förbättra denna rapportering i årsrapporten för 2023 vilket vi ser negativt på.  

Foto: SKF

Här följer du våra påverkansdialoger 

Påverkansarbetet december 2023Nya bolagsdialoger och aktieägarförslag till Amazon

I vårt påverkansarbete i december tar vi upp två nya bolagsdialoger på temat klimat och vetenskapligt baserade klimatmål. Vi fortsätter även våra dialoger med bolag som är involverade i Ryssland.

Gerdau: Bolaget som är en brasiliansk stålproducent, kontaktades av oss under sommaren inom ramen för fokusområdet klimat och SBT – Science Based Targets. Under december fick vi till ett möte med bolaget där vi diskuterade Gerdaus klimatambitioner och strategi mot nettonollutsläpp 2050. Stålbolaget är idag långt fram när det kommer till användningen av återvunnet stål, där de idag redan använder upp till 70 procent återvunnet stål. Detta gör att de idag har ett lägre CO2-avtryck från varje ton producerat stål (0.93 CO2e) jämfört med det globala genomsnittet (1.87 CO2e). Vi diskuterade varför bolaget, trots sin ambition om nettonollutsläpp 2050, inte har satt vetenskapligt baserade klimatmål via SBTi. Enligt Gerdauär det på grund av att SBTi inte anpassar målen efter länders förutsättningar. Bolaget menar att utan finansieringsstöd från staten i Brasilien är tekniker såsom vätgasbaserad stålproduktion ekonomiskt oförsvarbar. Den andra anledningen är att bolaget vill vara säkra på att de når sina mål som de sätter upp och har därför inte valt att gå med i SBTi när framtiden är så osäker. Däremot, enligt TPI – Transition Pathway Initiative, är bolagets klimatmål i linje med 1.5 graders målet.

JFE Holdings: Till skillnad från Gerdau har JFE Holdings, som också är en stålproducent, inte lika ambitiösa klimatmål. Bolaget har ett nettnollmål 2050 men vägen dit är väldigt suddig. Bolaget har även en låg användning av återvunnet stål och släpper därför ut 2.09 CO2e per producerad ton stål. Idag har bolaget åtta kolbaserade masugnar, varav en har stoppats och ska bytas ut till en elektrisk ljusbågsugn. Ytterligare två ugnar kommer att bytas ut 2027, vilket ligger till grund för att bolaget ska kunna nå sina 2030 mål om en 30 procentig reducering i CO2 utsläpp. Resterande masugnar kommer inte leva längre än till strax efter 2030 – men JFE kunde inte svara på om det ska investeras i nya kolbaserade masugnar. Den största utmaningen ligger i att slutföra forskningen av nya teknologier och att allokera både CAPEX och OPEX för att realisera dessa teknologier. Likt Gerdau, menar JFE Holdings att stöd från regeringen kommer att behövas för att dessa tekniker ska bli lönsamma. En ytterligare utmaning är osäkerheten kring om bolagets kunder kommer acceptera ett grönt premium på stålet. Efterfrågan är inte lika hög som den är i Europa menar JFE Holdings.  

Under 2024 kommer dialogerna med dessa två bolag fortsätta med fokus på att påverka bolagen att öka sina ambitioner om att minska CO2 utsläppen från stålsektorn.   

Dialogerna med bolag som är involverade i Ryssland fortsätter.  

Foto: Mondelēz

Mondelez: Under hela 2023 har vi talat med Mondelez ,som är en internationell livsmedelsjätte, i ett försök att förstå deras planer på att lämna Ryssland, där bolaget har både produktion och betydande försäljning. Under året har bolaget satts på listan ”International sponsors of war av ukrainska myndigheten för korruptionsbekämpning, grund av sin fortsatta verksamhet i landet. Vi tog upp detta med bolaget, som beklagade att så skett. Deras nuvarande strategi är att den ryska verksamheten skall isoleras så långt det är möjligt, med egen ledning och varukedja. Samtidigt har bolaget sedan invasionen 2022 slutat att marknadsföra sina respektive varumärken på den ryska marknaden, vilket leder till att bolagets försäljning som del av helheten kontinuerligt minskar. Dock har bolaget fortfarande många anställda i landet, och vi uttryckte att det kommer krävas mer än bara isolering av verksamheten. Vid utgången av 2023 har vi inte längre några aktier i Mondelez, men vi fortsätter med dialogen och inväntar ny information som har utlovats i samband med årsbokslutet i början på 2024.

Volvo Car: I december 2023 släpptes information i medierna om att Volvo Cars samarbetar med en kinesisk leverantör som kopplats till barnarbete i Afrika samt köper råvaran glimmer från Ryssland. Volvo Cars försvarade sig med att det inte finns något förbud för närvarande att köpa glimmer från Ryssland. Vi inledde en dialog med bolaget för att förstå på vilket sätt detta kunde ses som en rimlig bortförklaring, samt hur arbetet fortskrider för att byta leverantör. Bolaget uppger att när kriget bröt ut inleddes omedelbart ett arbete tillsammans med leverantören för att hitta en ersättning för ryskt glimmer, men att arbetet tar tid och kräver en gedigen process med kvalitetstester och utvärderingar, inklusive fysisk revision av tredje part. Flera alternativ har utvärderats och en ny underleverantör har identifierats, och arbetet med att byta pågår. Dock har ett redan upparbetat lager med råvara från Ryssland använts under övergångsfasen. Under första kvartalet av det nya året kommer vi fortsätta denna dialog för att säkerställa om det finns andra identifierade risker i leverantörsledet kopplade till Ryssland.

Amazon: Under december månad skickade vi in ett aktieägarförslag till Amazons bolagsstämma 2024. Aktieägarförslaget som publiceras med ett flertal investerare, uppmanar styrelsen att tillsätta en oberoende, tredjepartsbedömning av Amazons efterlevnad av sitt åtagande för arbetarnas frihet att gå med i kollektivavtal, enligt Amazon’s Globala Mänskliga Rättighetsprinciper, som explicit hänvisar till Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner och ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet. 

Här följer du våra påverkansdialoger 

Påverkansarbetet november 2023Bolagsbesök om batterier

Under november fick vår ESG-analytiker Viktoria och portföljförvaltare Ylwa chansen att besöka batterifabriken i Skellefteå: NorthVolt Ett, i syfte att lära sig mer om batteritillverkning. Vi följer även upp medierapporteringen om Rysslands import av Sandvik-produkter.

Stora Enso: Under november månad hade ESG-teamet på Öhman fonder ett första möte med Stora Enso inom ramen för samarbetsinitiativet Net Zero Engagement Initiative av IIGCC. Målet med dialogen är att bolaget ska åta sig ett målåtagande för nettonoll-utsläpp senast 2050, en tydlig strategi för åtagandet och en färdplan. Under mötet gick bolaget igenom sina nuvarande klimatambitioner och sin omställningsplan. Vi diskuterade även detaljfrågor avseende definitioner av klimatpositivitet, cirkuläritet och hur bolaget säkerställer att deras produkter återvinns, samt bolagens syn på att sätta SBTi-mål enligt FLAG-metoden (Forest, Land, Agriculture). Vi kommer fortsätta vår dialog under 2024 med fokus på bland annat omställningsplan och TCFD/TNFD rapportering, Task Force On Climate-related Financial Disclosure respektive Taskforce on Nature-related Financial Disclosures.  

Sandvik: Till följd av medierapporteringen om Rysslands import av Sandvik-produkter tog vi kontakt med bolaget. Vi fick information om att det avser mindre produkter som sålts till Ryssland via distributörer (produkter från deras SMS division, Sandvik manufacturing and Machining Solutions). Bolaget har sedan kriget bröt ut lagt extra mycket resurser på att utvärdera distributörer i hög-risk länder och avslutat relationen om det visat sig att distributören distribuerat till Ryssland. Sandvik har även analyserat köpmönster för att identifiera potentiella distributörer som inte följer deras klausul om att de inte får leverera till Ryssland. Vi upplever att Sandvik har processer på plats och att de försöker motverka den här typen av incidenter.   

Ericsson: Öhman Fonder värdesätter transparens och öppenhet i våra dialoger med bolag, speciellt när kontroverser och händelser har givit betydande avtryck i medierna och i aktiekursen. Sedan Ericsson återigen hamnade i blåsväder relaterat till hur bolaget hanterat information av etiska överträdelser i lokala marknader, så har vi fört dialog med bolaget om informationsgivning och ägarstyrning. Även om vi har förståelse för att det kan vara svårt att delge detaljer under pågående utredning eller förhandling, så är det viktigt att Ericsson i så stor utsträckning som möjligt ger ägare och marknaden information om vad som sker, samt är mottaglig i dialog. Nu har mycket vatten runnit under broarna sedan bolaget toppade affärmedierna i denna fråga, med en styrelse under ny ledning. Våra samtal med bolaget om frågor inför årsstämman har varit konstruktiva och vi förväntar oss mindre turbulens för bolaget i denna fråga framöver. 

BNP Paribas: Den franska banken BNP Paribas är en av de tio största i världen, och finns i flera av våra fonder. Under månaden satte vi oss ner för att ha en ägarstyrningsdialog med bolaget, som utifrån sin storlek rankas som en systemkritisk bank i Europa vilket ställer extra krav på stabilitet, buffertar och riskhantering. Vårt samtal fokuserade på deras kommande stämma, styrelsens utseende och integrering av ESG-parametrar i deras ersättningsprogram till ledade befattningshavare. Bolaget har hållbarhetsrelaterade parametrar för 15 procent av den rörliga kortsiktiga ersättningen, och ytterligare 10 procent till identifierade tillväxtmål som utgår från hållbar tillväxt av verksamheten till 2025. Detta är högt jämfört med konkurrenter – men samtidigt innehåller de långsiktiga delarna av ersättningen inga ESG komponenter alls. Bolaget svarade att de hellre velat lägga hållaberhetsvariabler i den kortsiktiga delen för att göra det uppenbart att det är en del av den dagliga verksamheten. BNP Paribas tog dock till sig vår syn att hållbarhetsvariablerna också bör finnas i de långsiktiga ersättningsprogrammen, då hållbarhetsplaner och utvecklingsprojekt alltid sträcker sig över flera år. Vi välkomnar bankens initiativ att åka runt i Europa och söka inspel för hur de ska utveckla sin ägarstyrning. 

Nibe: Vi har haft ett uppföljningsmöte med Nibe om Scope 3 kartläggning, SBTi-mål och Taxonomiförenlighet. Bolaget har gjort framsteg när det kommer till datainsamlingen och kartläggningen av Scope 3 utsläpp. Resultatet av detta visade att utsläppen är högst från användning av sålda varor samt inköpta transporter, varor och tjänster, och detta kommer bolaget fokusera på mest framåt. Bolaget har även börjat jobba mer systematiskt med sina leverantörer för att få bättre koll på dem och på så sätt kunna påverka dem att sänka sina klimatavtryck. Gällande SBTi-mål kommer bolaget att jobba för att sätta dessa mål, vilket inte har varit möjligt före kartläggningen av Scope 3, som nu är på plats. Gällande Taxonomiförenligheten är det enligt Nibe inga värmepumpar som uppfyller kriterierna på grund av ”inte orsaka betydande skada” eller det så kallade ”DNSH”-bedömningen som de faller på grund av en kemikalie som finns på EU:s REACH, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, lista. Nibe undersöker möjliga substitut för att kunna ersätta dessa substanser.    

Bolagsbesök hos Northvolt: Vår ESG-analytiker Viktoria och portföljförvaltare Ylwa fick chansen att besöka batterifabriken i Skellefteå: NorthVolt Ett. Syftet med resan var att lära sig mer om batteritillverkning och riskerna och möjligheterna kopplade till den.  

”Det är imponerande hur långt bolaget har kommit sedan byggstarten 2019. Ska bli otroligt intressant att följa bolagets resa mot en 60 GwH litiumjonbatterifabrik, tillräckligt för en miljon elbilar per år, i NorthVolt Ett under 2026” säger Viktoria Voskressenskaia. 

 

Här följer du våra påverkansdialoger 

Påverkansarbetet oktober 2023Fackföreningsrätt och valberedningar

Öhman Fonder tar plats i valberedningarna för Tobii och Orrön Energy samt arbetar för fackföreningsrätt hos Amazon tillsammans med andra nordiska investerare.

Valberedningar: Öhman Fonder har som policy att tacka ja till de valberedningar som vårt ägande ger oss möjlighet att delta i. Valberedningen är det organ som nominerar en styrelse och dess ordförande till bolagstämman. Förutom detta viktiga uppdrag faller ytterligare uppgifter på valberedningen, såsom att nominera en revisor samt ge förslag på ersättningen till styrelsens ledamöter. För säsongen 2023/2024 sitter en representant från Öhman Fonder i två valberedningar, Tobii och Orrön Energy. Det är första gången Öhman Fonder representeras i dessa två bolags valberedningar och följaktligen lägger vi extra mycket energi att sätta oss in i bolagens specifika möjligheter och utmaningar, och vilka styrelsekompetenser som bäst behövs för att hantera dessa.

ESG-team Viktoria Voskressenskaia och Erik Durhan

W-Scope: Öhman Fonders ESG-team deltog vid en tredagarskonferens i Tokyo, arrangerad av världens största nätverk för ansvarsfulla investeringar, UN PRI (Principles for Responsible Investment) där över 700 investerare från 50 olika länder medverkade. Under vistelsen passade teamet på att träffa W-Scope, ett bolag som producerar separatorer för litium jon-sekundärcellsbatterier, en väldigt viktig del som garanterar säkerheten i batterier. Tidigare i år påbörjade ESG-teamet en dialog med bolaget med förväntningarna på att bolaget ska förbättra hållbarhetsrapporteringen, då den är begränsad idag. Under mötet diskuterades W-Scopes planerade åtgärder för att minska bolagets klimatpåverkan, hur deras personalförhållanden ser ut, men även deras planerade nya produktionsfacilitet i Ungern.

Bild: W-Scope

Amazon: Ett brev från Öhman Fonder till Amazon kräver mer öppenhet och detaljer om företagets Scope 3 utsläpp, som är de indirekta utsläpp som uppstår i företagets värdekedja. Brevet är undertecknat av en grupp investerare som tillsammans förvaltar 399 miljarder dollar  och som vill se Amazon öka transparensen och utförligheten i sin rapportering. Brevet skickades till styrelsen och investerargruppen skickade även en mötesförfrågan för att diskutera detta. Vi fortsätter att arbeta för fackföreningsrätt tillsammans med andra nordiska investerare  och vi vill påverka de fonder som inte stödde aktieägarförslaget om detta på bolagets årsstämman 2023.

Foto: Pixabay

Kansai Electric: Bolaget är ett japanskt elkraftsbolag som omfattas av Öhman Fonders fokusområde vetenskapligt baserade klimatmål. Kansai Electric har i dagsläget ett netto-noll koldioxidutsläppsmål till 2050, medan SBTi menar att sektorn bör ha målsättningen att bli det redan 2040 för att sektorer som i sin tur är beroende av energi ska kunna bli det senast 2050. Bolagets agenda är därmed inte tillräckligt ambitiös och vi har under oktober diskuterat bolagets ambitioner att minska utsläppen samt eventuell utfasning av deras kolkraftverksamhet.

Intressentdialoger: I ljuset av det nya direktivet om företags hållbarhetsredovisning (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) har många av våra portföljbolag önskat att Öhman Fonder deltar i intressentdialoger. Det gör vi gärna då våra svar bidrar till bolagens väsentlighetsanalys samt dubbelmaterialitetsanalys. Under oktober månad har vi medverkat i tre intressentdialoger; Loomis, H&M och Volvo.

Påverkansarbetet september 2023Utmaningar och utbildning

Under september har vi bland annat pratat med flygindustrin om utmaningarna med att byta ut fossila bränslen mot förnybara alternativ samt utbildat en kinesisk tillverkare av solceller i hur man säkerställer besiktning, spårbarhet och granskning i leveranskedjan.

Orkla Foods Sverige: Mötet med det svenska livsmedelsföretaget Orkla Foods Sverige, som bland annat äger konsumentvarumärken som Felix, OLW, Ballerina och Paulins, sker inom ramen för fokusområdet biologisk mångfald. Under mötet diskuterade vi hur Orkla Foods Sverige arbetar med att implementera nya rapporteringsstandarder som underlättar för investerare att analysera bolagens risker relaterat till naturen och biologiska mångfalden, men även hur väl utrustade bolaget står inför kommande lagstiftning om import av avskogningsfria råvaror. Då certifieringar på palmolja och soja inte kommer vara tillräckligt för att uppfylla regelverket måste bolaget arbeta tätt med leverantörerna och för att förhoppningsvis bevisa att råvarorna är avskogningsfria. Vi upplever att bolaget hanterar dessa risker väl men kommer att fortsätta föra dialog om hur bolaget kan bidra med att minska försluten av den biologiska mångfalden.

Singapore Airlines: Under hösten inledde vi nya dialoger inom ramen för fokusområdet klimat och klimatmål, där Singapore Airlines (SIA) är ett utav bolagen. Flygindustrin står inför en stor utmaning att ersätta fossilbaserad bränsle till förnyelsebart bränsle. Utbudet på det så kallande SAF (Sustainable Aviation Fuel) är väldigt lågt och domineras av några få aktörer på marknaden vilket gör att priset är två till fem gånger så högt. Att passera över denna kostnad till resenärerna skulle leda till ett högt pris på flygbiljetterna vilket i sin tur leder till att bolaget blir utkonkurrerat av andra flygbolag som inte har intentionen att köpa förnyelsebart bränsle. Vi pratade även om vetenskapligt baserade klimatmål och SIA visade ambitioner på att sätta dessa men att bolaget just nu arbetar på att ta fram en tydlig strategi för hur dessa mål ska kunna nås med de utmaningar som finns. Bolaget lovade däremot att presentera kortsiktiga klimatmål innan årsskiftet.

Gulf Energy: Gulf Energy är en thailändsk energiproducent som främst producerar energi från naturgas men även förnyelsebar energi. Vi ställde oss frågan hur bolaget planerar att minska sina utsläpp och vad de har för plan för att ersätta den fossilbaserade energikällan. Bolaget följer Thailands målsättning om att bli nettonoll-utsläppare år 2050 medan SBTi menar att sektorn bör vara nettonoll redan 2040 för att Parisavtalets mål ska kunna uppnås. Bolaget menar att det kan bli svårt då deras enda kund är staten och att de därför är bundna till statens mål. Bolaget menar däremot att CCS (koldioxidinfångning) är en möjlig lösning för att minska utsläppen från naturgasen och att om den tekniken mognar kan 2040 eventuellt vara realistiskt. Vi ser att bolaget visar på en ambition att vara i linje med vetenskapen och kommer därför fortsätta dialogen med bolaget framåt.

 

Longi Green: Dialogen med den kinesiska solcellstillverkaren Longi Green fortsätter inom ramen för mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Vi fick, tillsammans med två andra investerare, chansen att hålla en utbildning om ”best practice”-exempel i branschen när det gäller leverantörsledsbesiktning, spårbarhet och granskning. Detta uppskattades mycket av bolagets regelefterlevnads-, inköps- och hållbarhetsavdelning. Bolaget kommer att se över vårt material och vi kom överens att följa upp om cirka sex månaders tid.

Wallenius Wilhelmsen Logistics: Med svensknorska rederiet Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) för vi en ny dialog med fokus på vetenskapligt baserade klimatmål. Vi diskuterade varför bolaget inte klarade av att skicka in klimatmål till SBTi inom två år, vilket ledde till att de blev borttagna från SBTi lista. WWL menar att det är på grund av att SBTi höjt kraven för shipping-industrin (från 2 grader till en och 1,5 grader). Bolaget kommer se över vad som krävs för att uppfylla de nya kraven. Vidare diskuterade utmaningarna sektorn står inför såsom att byta bränsle och i många fall även motor i samband med hur de ska nå sina kortsiktiga klimatmål.

Rockwool: Det danska isoleringsbolaget Rockwool är ett företag vi lyft fram för sin miljöprofil. Deras stenullsisolering är ett framtidsmaterial som är brandsäkert, hållbart och högeffektivt – och kan hjälpa byggnader bli mer klimateffektiva. Bolaget har dock en betydande produktion i Ryssland, och har efter den olagliga invasionen av Ukraina kritiserats för att bibehålla produktion i landet och deras produkter har kopplats till den ryska flottans fartyg. Vi har inlett en diskussion med bolaget i denna fråga för att förstå hur de ser på produktion i Ryssland i framtiden. Bolagets ryska verksamhet drivs idag som en självständig enhet som enbart betjänar den ryska marknaden och varken importerar eller exporterar material, reservdelar eller produkter, och bolaget uppger att de produkter som använts av ryska flottan inte längre produceras. Bolaget har svarat på den kritik som framförts både i skrift samt kommenterat den på bolagsstämman. En engelsk översättning från både årets och fjolårets stämma – där bolagsledningen kommenterar Rysslandsfrågan – kan ses här. Bolaget kommenterar i sändningen att deras produktionskapacitet, kassaflöde och teknologi kommer nationaliseras och tillfalla Rysslands regering om bolaget utrycker en vilja att lämna landet, och att stanna kvar är därför ” det minst dåliga alternativet, i en situation där det bara finns dåliga lösningar”. Bolaget är även mycket tydliga med att de givit betydande bidrag till Ukraina och att de följer alla nuvarande sanktioner. Vi fortsätter en nära dialog med Rockwool i denna fråga.

Antibiotikaresistens: Överanvändandet av antibiotika inom livsmedelsindustrin är en brännande fråga – och vi engagerar oss i FAIRR Initiative för att motverka antibiotikaresistens, så kallad AMR ”Antimicrobial resistance”. Förutom att föra en dialog med specifika bolag inom livsmedelsproduktion och restaurangbranschen har vi även diskuterat frågan med Glass Lewis som är en stor röstningsrådgivare som många institutionella investerare lyssnar på när de lägger sina röster på bolagsstämmor. Glass Lewis har rekommenderat nej till många AMR-relaterade förslag och vi har velat förstå deras motivation lite djupare. Glass Lewis uppger att när de tittar på röstningsförslag alltid utgår från aktieägarvärde och att frågan skall vara av materiell betydelse för att bolaget ska kunna förbättra aktieägarvärdet på kort eller lång sikt. Förslag som bara tillför kostnader där det finns betydande tvivel om att det kommer öka aktieägarvärdet framöver leder till en rekommendation att rösta nej. De förslag som historiskt lagts av aktieägare gällande AMR-förslag har, enligt Glass Lewis, i de flesta fall inte levt upp till tillräckligt bra nivå för att motivera en rekommendation att rösta ja. Vi fortsätter arbetet med FAIRR Initiative och andra institutioner som är medlemmar för att se till att framtida röstningsförslag håller en bättre kvalité och förhoppningsvis kan få större stöd från både institutionella investerare och röstningsrådgivare vid framtida bolagsstämmor.

Påverkansarbetet augusti 2023Halvledare och slukhål

Under augusti pratar vi med Lundin Mining om det slukhål som bildats vid en av deras samägda gruvor i Chile och hur det påverkar miljön och människorna som lever där. Vi skriver även brev till NXP Semiconductors vars halvledare används i ryska vapen som riktas mot Ukraina.

Lundin Mining: I början av augusti höll vi ett möte med Lundin Mining inom ramen för vårt fokusområde mänskliga rättigheter. Dialogen drivs i samarbete med fyra andra investerare genom investerarinitiativet PRI Advance, vilket är ett samarbetsinitiativ med fokus på mänskliga rättigheter inom förnyelsebara energi- och gruvindustrin. Vi har identifierat ett antal förväntningar på Lundin Mining när det gäller mänskliga rättigheter.  och Lundin Mining förklarade ingående för oss investerare vad som hade hänt, hur det skedde och varför det överhuvudtaget kunde inträffa. Dessutom delade de med sig av de åtgärder de har vidtagit och hur de har stöttat samhället och grannarna i samband med denna incident. Det var uppmuntrande att notera att Lundin Mining tog mötet på största allvar genom att involvera sju olika medarbetare från olika ansvarsområden som var kopplade till denna gruvincident. Det visar att bolaget engagerar sig i frågor som berör mänskliga rättigheter. Vid vårt nästa möte kommer vi att fortsätta diskussionen och fokusera på dödsfallen i koppar- och zinkgruvan i Portugal. Vi ser fram emot att få en fördjupad förståelse för händelsen och höra om Lundin Minings planer för att förebygga liknande situationer i framtiden.

Foto: Pexels Plato Terentev

NXP Semiconductors: Under augusti skrev vi under ett brev till det amerikanska bolaget NXP angående att deras komponenter har hittats i ryska vapensystem i Ukraina. Öhman Fonder fördömer Rysslands invasion av Ukraina, och har i flera bolagsdialoger uppmanat till nedläggning av verksamheter i landet eller upphörande av försäljning, bland annat i diskussioner med Mondelez. Bakgrunden till brevet är en rapport från Royal United Services Institute, som uppger att de har identifierat att NPX-komponenter finns i flera betydande vapensystem, såsom ryska militära drönare och kryssningsmissiler. Tillsammans med övriga underskrivande bolag har vi uppmanat bolaget att förtydliga sina processer och att öppna en dialog med investerare i frågan.

Teknikbolag: Ersättningssystem till ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare är en viktig komponent för att både locka till sig och behålla talanger samt styra ett bolags utveckling. Samtidig skall programmen främja aktieägarvärde och leda till att bolagets nyckelmedarbetare bygger upp ett eget ägande. Av dessa anledningar är det viktigt att ha en nära dialog med bolagets huvudägare, då ersättningsprogram innebär både kostnader och potentiell utspädning. Öhman Fonder är i sina ägarstyrningsriktlinjer tydliga med vad vi tycker är viktigt och vilka sorts ersättningssystem vi helst undviker. För bolag med stor verksamhet i utlandet skapar detta speciella utmaningar då olika länders praxis skiljer sig. På den amerikanska östkusten har ersättningssystem skapats som vi finner problematiska, där krav för tilldelning ofta saknas och där mer eller mindre gratis aktier/optioner i ersättning ses som en normal del av anställningspaketet, det vill säga att programmen utformas på ett sätt som bättre passar små teknikbolag i tidig fas som ännu inte nått börsen. Att medelstora nordiska bolag anammar sådana ersättningsprogram är vi kritiska till och under augusti har vi suttit i samtal med teknikbolag för att få till nya program som vi tycker bättre skapar aktieägarvärde på lång sikt. Vi kommer med stor säkerhet återkomma till den fråga i framtida uppdateringar.

Addtech och Elekta:  Det är alltid positivt när bolag lyfter sitt hållbarhetsarbete i sin kommunikation, och bolagsstämmor är ett lysande tillfälle att diskutera frågan med ägarna i bolaget. Både medicinteknikbolaget Elekta och industrikoncernen Addtech gjorde detta på sina respektive stämmor under augusti, där Elekta bland annat detaljerat redogjorde för arbetet i sin stiftelse för att öka tillgången på cancer-screening och behandling i ekonomiskt eftersatta områden. Elekta kopplar detta hållbarhetsarbete till ett antal av FN:s globala mål för hållbar utveckling (”UN’s Sustainable Development Goals”), så kallade ”SDG:er”, vilket vi tycker är ett bra sätt att snabbt få överblick för vad programmets mål är. På samma sätt kopplar Addtech sin intjäning till SDG:er, och uppgav på stämman att 65 procent av dagens intjäning kan kopplas till ett övergripande hållbarhetsmål. Vi ställde frågor om detta då det är viktigt att processen runt målsättningen är robust.  Bolaget uppger att de satt målet att 100 procent av bolaget intjäning 2030 skall främja minst en SDG, och vi kommer följa bolagets utveckling på detta område.

Påverkansarbetet juli 2023Rapporter och klimatet i fokus

ESG-teamet granskar bolagens hållbarhetsrapporter för att bedöma arbetet med miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Öhman Fonder för också dialoger med bolagen om hur de kan förbättra sin hållbarhetsprestanda, särskilt när det gäller klimatförändringarna och vetenskapligt baserade klimatmål.

W-Scope: ESG-teamet möter det japanska bolaget W-Scope för att prata om bolagists bristande hållbarhetsrapportering. W-Scope utvecklar och producerar separatorer för sekundära litium-jon batterier, vilka är en viktig komponent i elbilsindustrin. Separatorerna bidrar till att förbättra batteriernas prestanda, säkerhet och livslängd. W-Scope har nyligen inlett sitt arbete med att förbättra sin hållbarhetsprofil och kommunicera sitt ESG-engagemang. Vid ett konstruktivt möte med bolaget framförs våra förväntningar på bolagets ESG-rapportering, bland annat att de rapportera till CDP, integrera CDP-data i sin årsredovisning för 2023, redovisa sina Scope 3-utsläpp (indirekta utsläpp, från inköpta material, produktanvändning, avfallshantering, affärsresor etcetera som organisationen inte äger eller kontrollerar) och fastställa vetenskapligt baserade klimatmål. Vi uppskattar att bolaget lyssnar på våra synpunkter och ser fram emot att fortsätta dialogen.

Foto: Mike Bird

Guangdong Investment: Dialogen med det kinesiska investmentbolaget Guangdong Investment (GDI), verksamt  inom infrastruktur och vattenförsörjning, fortsätter med målet att bolaget ska fastställa vetenskapligt baserade klimatmål. Bolaget har för närvarande ett mål om att nå nettonollutsläpp senast år 2060. Detta mål är i linje med Kinas nationella plan, men det är inte tillräckligt ambitiöst för att uppfylla Parisavtalets krav enligt SBTi. Bolaget har gjort framsteg med att öka andelen förnyelsebar energi i sin verksamhet, och siktar på att nå 60 procent till 2030. Idag rapporterar bolaget på 50 procent. Vi anser dock att bolaget kan och bör göra mer för att minska sin klimatpåverkan. Därför fortsätter vi vår dialog med GDI och vi har tydligt framfört våra förväntningar på att bolaget ska höja sina klimatmål.

Brev till bolag som arbetar med farliga kemikalier: Öhman Fonder stöttar Chemsec:s initiativ att främja en övergång till mindre farliga kemikalier inom kemikalieindustrin. I ett brev till befintliga bolag och nya bolag som tillkommit i Chemsec:s benchmark uppmanar vi bolagen att följa de goda exemplen från företag (Indorama, SABIC, Solvay, Yara och 3M) som har åtagit sig att fasa ut PFAS från sina produkter. PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en stor och komplex ämnesgrupp på mer än tiotusen identifierade ämnen med varierande egenskaper och bred användning i samhället. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön. Öhman Fonder anser att detta är ett viktigt steg för att minska de negativa effekterna av PFAS på miljön och människors hälsa, samt för att undvika potentiella juridiska och finansiella risker för företagen.

I brevet som undertecknas av investerare med ett totalt förvaltat kapital på 11 biljoner USD, framförs våra förväntningar på bolagen. Vi vill att bolagen ska minska sin användning och exponering av farliga kemikalier, öka sin transparens kring hur de hanterar kemikalier och presentera en plan med en tydlig tidsram för att fasa ut farliga kemikalier från sin produktion. Vi vill också att bolagen ska arbeta aktivt för att förbättra sina betyg på ChemScore, som är ett verktyg för att bedöma bolagens prestation inom kemikalieområdet. Vi anser att detta är nödvändigt för att minska riskerna med farliga kemikalier, både för människor och miljö, och för att skapa långsiktig värde för oss investerare.

Nya dialoger inom fokusområdet klimat: ESG-teamet startar upp arbetet med ett nytt projekt inom fokusområdet klimat och vetenskapligt baserade klimatmål. Vi har identifierat och kontaktat 10 företag i som ingår i våra globala fonder med syfte att bolagen ska anta vetenskapligt baserade klimatmål, tillvägagångssättet är detsamma som när vi tidigare uppmanade de största svenska utsläpparna att göra detsamma.

De aktuella bolagen väljs ut baserat på deras sammanlagda utsläpp, Scope 1 (utsläpp som sker direkt i den egna verksamheten, Scope 2 (indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som förbrukas av det rapporterande företaget) och Scope 3 (indirekta utsläpp, från inköpta material, produktanvändning, avfallshantering, affärsresor etcetera som organisationen inte äger eller kontrollerar) samt avsaknaden av ett vetenskapligt baserat klimatmål. Vi väljer även bort bolag som är med i flera av klimatinitiativen som även Öhman Fonder är med och stöttar.

Vi kontaktar tio bolag som vi anser har stor potential att minska sina utsläpp av växthusgaser. Dessa bolag är; Constellation Energy, COSCO Shipping, Entergy, Gerdau SA, Gulf Energy, JFE Holdings, Singapore Airlines, The Kansai Electric Power Co, Virginia Electric and Power Company (del av Dominion Energy) och Wallenius Wilhelmsen. Glädjande nog har fyra av bolagen redan svarat på vår förfrågan och vill diskutera vidare med oss. Målet med dialogerna är att bolagen ska sätta vetenskapligt baserade klimatmål senaste sommaren 2026.

Foto: Fauxels

Net Zero Engagement Initiative: Öhman Fonder inleder arbetet i det nya samarbetsprojektet Net Zero Engagement Initiative (NZEI) i regi av IIGCC. NZEI täcker de bolag som inte blev föremål för samarbetsprojektet Climate action 100+ och inkluderar bolag över nio branscher; allmännyttiga tjänster, transport, kemikalier, konsumentvaror, gruvindustrin samt olje- och gasindustrin. I samarbetsprojektet NZEI kommer Öhman Fonder arbeta i dialoger med Linde Plc och Stora Enso. Vår ESG-analytiker träffar investerarna som ingår i samarbetsprojektet för Linde Plc och en plan för påverkansdialogen med bolaget är nu upprättad.

Påverkansarbetet juni 2023Reaktiva diskussioner och fokus på biologisk mångfald

Påverkansarbetet har fortsatt under juni månad med många reaktiva dialoger med bland annat Mondelez, AAK, H&M och Essity. Men även en del uppföljningsmöten på temat biologisk mångfald med Billerud, Grieg Seafood, Leroy och Arla, samt två dialoger med aktiebolaget Volvo inom ramen för initiativet Climate Action 100+ och Buenaventura inom ramen för initiativet PRI Advance for Human Rights.

Mondelez: ESG-teamet hade ett möte med Mondelez, som bland annat äger Marabou, för att få en förståelse för bolagets agerande med avseende på Ryssland. Bolaget säger sig begränsa sin lansering av nya produkter och sin marknadsföring i Ryssland men vill inte sluta med sin försäljning i landet, enligt vår uppfattning. Vi tycker inte detta är tillräckligt utan vill se en plan för hur Mondelez ska avveckla sin verksamhet i Ryssland senast i augusti och att en avveckling påbörjas absolut senast i oktober. Hållbarhets-teamet kommer att följa upp med bolaget efter sommaren.

Foto: Tamas Pap

Foto: Tamas Pap

Essity: Hållbarhetsteamet hade en avstämning med hygienpappersbolaget Essity angående deras avveckling av Rysslandsverksamheten. Företaget beräknar att inte ha någon närvaro i Ryssland från och med juli. Rysslandsverksamheten som stod för två procent av försäljningen kommer säljas till en rysk aktör. Essity bestämde sig för att avyttra denna redan när kriget bröt ut men processen har tagit längre tid än väntat. Biologisk mångfald var också något som togs upp på mötet inom ramen för Öhman Fonders fokusområde, och då framkom bland annat att Essity välkomnar EU:s nya avskogningsregelverk.

H&M: Efter att mediegranskningen av Aftonbladet avseende vad som händer med de textilier som kläd- och modebolaget H&M samlar in för återvinning publicerats, så bad Hållbarhets-teamet om ett möte med H&M. H&M uttryckte där sin avsikt att ta ett gemensamt ansvar för att säkerställa att Remondis, företaget som köper in H&M:s insamlade textilier, samarbetar med pålitliga partners. De planerar även att bygga en ny infrastruktur för att förbättra återvinningen av kläder. H&M framstod även som övertygande när det gäller att följa de nya EU-reglerna om återvinning, som kommer att träda i kraft 2025. Vi följer H&M:s arbete och kommer fortsätta vår kontinuerliga dialog med H&M om deras materiella hållbarhetsrisker såsom resursförbrukning, utsläpp, affärsmodell (snabbmode), avfallshantering, dåliga arbetsförhållanden och kränkningar av mänskliga rättigheter.

AAK: Enligt Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur har AAK som arbetar med växtbaserade oljor, köpt palmolja från kvarnar som pressar frukt från illegalt odlade palmer inne i naturreservat. Efter publiceringen av mediegranskningen tog vi tillsammans med andra investerare kontakt med AAK. Bolaget menar att de inte är 100 procent avskogningsfria utan strävar att nå dit till 2025. Bolaget tar frågan väldigt seriöst och kommer att utvärdera sin leverantör, beroende på vad utvärderingen visar kommer de eventuellt avsluta relationen. Vi satte press på bolaget att säkerställa att avskogning inte får förekomma och bolaget kommer fortsätta jobba på sitt 2025-mål om att bli 100 procent verifierat avskogningsfria och spårbara till plantage.

Billerud: Dialogen med papper- och förpackningsbolaget Billerud har fortsatt inom ramen för Öhman Fonders fokusområde biologisk mångfald. Under mötet diskuterades hur Billerud kan bli mer transparenta avseende sitt arbete med biologisk mångfald, såsom att publicera den andel certifierad träråvara som köps in och ta fram en rapport enligt TNFD, som står för Taskforce on Nature related Financial Disclosures, och är ett frivilligt ramverk för företag för riskhantering och rapportering för att agera på och rapportera om föränderliga risker relaterade till naturen. Vidare diskuterades att personalen får utbildning om hyggesfritt skogsbruk, vilket vi är väldigt positiva till. Slutligen diskuterades även klimatplanen för den nya verksamheten i Escanaba i USA.

Grieg Seafood: Även dialogen med Grieg Seafood, som levererar och producerar lax och skaldjur, skedde inom ramen för vårt fokusområde biologisk mångfald. Vi följde upp på hur det går med spårbarheten av samtliga ingredienser i fiskfodret. Grieg arbetar just nu fram ett verktyg där allt ska dokumenteras, men de belyste att detta inte enbart kan göras av dem utan måste ske i samarbete med underleverantörerna. Detta projekt sker även i samarbete med Världsnaturfonden WWF.  Vi diskuterade även vilka finansiella risker som är kopplade till fysiska klimatrisker, exempelvis extrema väderförhållanden. Antibiotika, TNFD-rapportering som bolaget är med och utvecklar (se förklaring ovan) och alternativa proteinkällor var några ytterligare ämnen som diskuteras.

Leroy: Likt vår dialog med Grieg diskuterades biologisk mångfald även med sjömatsbolaget Leroy under förra månaden. Även här tog vi upp fysiska klimatrisker och där bolaget arbetar med att ta fram och förbättra TCFD (Taskforce on Climate related disclosure, ett frivilligt ramverk för riskhantering och rapportering för att agera på och rapportera om föränderliga risker relaterade till klimatet) men även TNFD-rapportering. Vi diskuterade hur höjda havstemperaturer inte påverkar fisken särskilt mycket, då de anpassar sig, men fokuserade snarare på påverkan på andra arter och hur nyintroducerade bakterier kan leda till nya sjukdomar. Vi diskuterade även bolagets vattenanvändning och hur nya system har installerats på samtliga bolagets produktionsanläggningar för att kunna återanvända allt vatten och på så sätt minska vattenförbrukningen med över 90 procent.

Arla: på samma tema hade vi även ett uppföljningsmöte med mejerikoncernen Arla. Vi fick en genomgång av deras poängsystem till bönder som innebär att bönderna får mer betalt om de uppfyller vissa hållbarhetskriterier såsom mindre användning av gödselmedel, inköp av certifierad soja, användande av förnyelsebar energi och andel betande kor. Vi diskuterade Arlas dubbel-materialitetsanalys där vi ifrågasatte att fysiska klimatrisker inte inkluderades, något vi kommer att följa upp.

Foto: Pixabay

AB Volvo: Dialogen med lastbil-, buss- och anläggningsmaskinsbolaget Volvo fortsätter inom ramen för investerarinitiativet Climate Action 100+. Under mötet i juni efterfrågade Öhman Fonder tillsammans med två andra investerare en tydligare klimatplan, varpå Volvo delade med sig sina svårigheter att estimera framtida utsläppsminskningar på grund av externa faktorer som de olika ländernas energimix, vilket påverkar hur mycket en lastbil som körs på el släpper ut. Vi efterfrågade även en målsättning rörande fossilfria investeringar i CAPEX (företagets kapitalinvesteringar, det vill säga investeringar som syftar till att öka företagets produktionskapacitet, förbättra effektiviteten, utveckla nya produkter eller tjänster, eller modernisera befintliga anläggningar), och diskuterade ESG-mål i kompensation, samt TCFD-rapporteringen.

Buenaventura: I fjol gick Öhman Fonder med i PRI:s nya investerarinitiativ för att öka människors rättigheter i gruv- och förnyelsebara energiindustrin. Förra månaden hade vi tillsammans med andra investerare ett första möte med Buenaventura, som är ett peruanskt gruvbolag som utvinner guld, silver och andra metaller. Bolaget fick introducera sig för oss och initiativet och gick igenom hur de arbetar med mänskliga rättigheter idag och vilka de främsta utmaningarna är. Inför nästa möte kommer vi sammanställa våra förväntningar på bolaget de tre kommande åren.

Påverkansarbetet maj 2023Röstning i Amazon och investerardialog om etisk artificiell intelligens

Slutet av maj innebär inte bara att vi träder in i sommaren – utan också att stämmosäsongen i Norden börjar klinga av. Under årets säsong har Öhman Fonder besökt ett stort antal svenska stämmor och sammantaget röstat på runt tiotusen enskilda punkter. När det gäller påverkansdialoger på temat klimat har vi fortsatt diskussionerna med SSAB inom ramen för investerarinitiativet Climate Action 100+, och med en kinesisk teknologibjässe har vi pratat etisk artificiell intelligens.

Amazon: Inför Amazon:s årsstämma 2023 skickade Öhman Fonder ett brev till Amazon:s styrelse genom investerarinitiativet om digitala rättigheter (Investor Alliance For Human Rights, Digital Rights). I brevet uttrycker vi investerare vår oro över Amazons hantering av digitala rättigheter. Brevet undertecknades av 176 globala institutionella investerare som totalt representerar 9,2 biljoner USD i förvaltat kapital. Amazon:s årsstämma är en av de mest uppmärksammade eftersom bolaget år efter år har kritiserats för bristande arbete i sociala frågor och i relationen med sina anställda. På årets stämma presenterades hela 18 aktieägarförslag. Tyvärr minskade stödet kring det enligt vår mening viktigaste förslaget som rör föreningsfrihet för anställda.

Foto: Pexels Tiger Lily

På fjolårets stämma röstade cirka 39 procent ja till förslaget, men det minskade i år till knappt 35 procent. Anledningen till det kan vi bara spekulera om. En välvillig tolkning är att bolagets arbete inom området tolkas mer positivt av en del ägare, medan en mer negativ vy är att intresset för den specifika frågan har mattats något. Oavsett vilket så anser Öhman Fonder att Amazon fortfarande har ett arbete att göra och vi kommer fortsätta vårt påverkansarbete. Inget av de 18 aktieägarförslagen röstades igenom under årets stämma (Öhman Fonder stödde 13 av förslagen). Våra fullständiga röster i Amazon kan du ta del av på vår röstningsportal: Röstning — Öhman (ohman.se)

EQT: I Sverige finns flera stora private-equity bolag som de senaste decennierna skapat avsevärda värden. När EQT kom till börsen 2019 var intresset enormt bland investerare. Sedan dess har bolagets agerande ifrågasatts vid flera tillfällen. Ett tillfälle var 2021 när bolaget ändrade upplåsningsavtalet som sattes vid noteringen för ett antal partners i bolaget. När EQT i år presenterade ett nytt ersättningsprogram riktat till anställda reagerade flera institutioner negativt på utformningen. Programmet, som i vanlig ordning ska beslutas om på stämman, uppfattades av många som otillräckligt transparent med oklara prestationskriterier och med bristande krav på egen investering. Öhman Fonder delade kritiken och tog en diskussion med bolaget. Private Equity-bolag är till sin karaktär speciella, då bolagens övergripande ersättningssystem skapar betydande inlåsning och egen investering. Det innebär att helheten kan uppväga brister i enskilda delar. I detta fall beslutade Öhman Fonder att godkänna liggande förslag, men vi påpekade att transparensen måste öka betydligt inför nästa år – samt att vidare förändringar och uppdateringar av krav i programmet ska förankras med ägare i god tid inför stämman.

MTG: Med MTG har vi diskuterat bolagets ersättningsrapport och beslutat oss för att ställa oss emot. Bolaget har bland annat betalat ut diskretionär ersättning till vd, vilket vi tycker är olämpligt. Vi anser att det skickar fel signaler till både aktieägare och anställda. Samtidigt har det föreslagna ersättningsprogrammet en ovanligt kort prestationsperiod på ett år. Det är sällan lämpligt med så kort tid, då långsiktigt värdeskapande ofta inte materialiserar på ett år. Vi meddelade bolaget vår syn –bolagsstämman röstade dock för dessa punkter. Öhman Fonder avser fortsätta dialogen med bolaget i denna fråga.

SSAB: Climate Action 100+ är ett globalt nätverk av investerare som arbetar för att minska utsläppen från de största förorenarna i världen. SSAB är ett utav bolagen som ingår i nätverket och som Öhman fonder är med och driver dialog med. Under maj diskuterade vi resultatet av den nya granskningen av KPI:erna som SSAB uppfyller och inte uppfyller. Bland annat diskuterades SSAB:s klimatplan, klimatlobbying, TCFD, och Just transition. SSAB introducerade även en ny produkt för oss: ”Zero Steel”, som är ett stål som inte släpper ut någon koldioxid vid tillverkningen.

Alibaba: Alibaba är en kinesisk teknologibjässe som erbjuder olika tjänster online, såsom e-handel, molntjänster, videoströmning och matleverans. Alibaba har också varit föremål i flera investerarinitiativ som rör digitala rättigheter och etisk artificiell intelligens. Öhman Fonder har deltagit i ett möte med Alibaba där vi informerade dem om vikten av att respektera användarnas integritet, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Fyra investerare deltog vid mötet och 18 representanter från olika kommittéer i form av ESG, tech, och AI från Alibabas sida. Alibaba visade intresse för att förbättra sig inom dessa områden.

Påverkansarbete april 2023Bolagsstämmor och biodiversitet

Nu är det högsäsong för bolagsstämmor och Öhman Fonder besöker ett stort antal stämmor och röstar digitalt i ännu fler. Fondbolaget träffar även ett spanskt elbolag med målsättning att påverka biodiversiteten positivt.

Högsäsong för bolagsstämmor

April och maj är högsäsong för bolagsstämmor och Öhman Fonder besöker ett stort antal stämmor och röstar digitalt på ännu fler. Målet är att göra fondbolagets röst hörd på så många stämmor som möjligt med speciellt fokus på de företag som inte följer Öhman Fonders principer gällande ägarstyrning eller där fondbolaget är stora ägare. Vi röstar transparent, det vill säga vi är helt öppna med Öhman Fonders syn i varje enskild fråga samt kan förse företaget i fråga, media och fondbolagets kunder med motivation till varför vi röstar som vi gör.

Securitas: Öhman Fonder anser att företag ska vara så transparenta som möjligt och det gäller självklart även ersättningar. Det är viktigt att ersättningsprogram är lättförståeliga, korrekt strukturerade och i både deltagarnas och ägarnas intresse. När ersättningsprogrammet presenteras inför beslut på bolagsstämman avstår många svenska företag från att detaljerat informera om de mål som bolagets vd och ledning ska uppnå för att motta rörlig ersättning. Företagen väljer i stället att presentera detaljerna vid slutet av ersättningsprogrammets längd. I samband med bolagsstämmor uppmanar vi ofta företagen att se över tidpunkt för detaljerad information, samt att ta upp frågan i styrelsens ersättningskommitté, för att se över om en förändring kan ske. Öhman Fonders representant lyfte frågan på bland annat säkerhetsföretaget Securitas årsstämma i år.

Foto: Securitas

Ework Group: Valberedningen är ett viktigt organ i svenska börsbolag. Beredningen har flera uppgifter, men viktigast är att nominera styrelse samt ordförande inför bolagsstämman. Hur en valberedning bör struktureras definieras väl i Svensk Kod för Bolagsstyrning (bolagskoden), som vi rekommenderar alla att läsa när tid finns. En viktig faktor är att den sittande styrelsen inte har för stor vikt i valberedningen. Öhman Fonders linje är att maximalt en styrelsemedlem, vanligtvis ordföranden, är representerad i valberedningen. Konsultbolaget Ework har flera representanter från styrelsen i valberedningen och följer inte bolagskoden som säger att ”styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningen”. Vi påpekar detta på årsstämman och uppmanar Ework Group att till nästa år bjuda in fler oberoende aktieägare i valberedningen och därmed följa bolagskodens rekommendationer.

Dialoger med fyra bolag

RWE: Öhman Fonder har ett möte med det tyska energibolaget RWE. Under mötet diskuteras företagets klimatplan, bland annat när och hur kol ska fasas ut. Företagets utfasning av kolenergi är till stor del beroende av statliga beslut, men företagets målsättning är att kol ska fasas ut innan 2030. Andra ämnen som diskuteras är cirkulära kretslopp, leverantörskedjan, hur EU:s motsvarighet till USA:s Inflation Reduction Act (IRA) påverkar verksamheten, samt nya direktivet om företagsbesiktning (due diligence) rörande mänskliga rättigheter.

Deutsche Telekom: Öhman Fonder träffar den tyska telekomkoncernen Deutsche Telecom för att få en uppdatering kring hur företagets förebyggande arbete gällande dataintrång utvecklas. Arbetet initierades på grund av de sju incidenter som dotterbolaget T-mobile utsatts för under de senaste fyra åren. Deutsche Telekom framför att de just nu ser över och förbättrar samtliga processer för att minimera denna typ av incidenter framåt och understryker att de även tar hjälp av externa konsulter i översynen.

Compañía de Minas Buenaventura: Öhman Fonder stöttar initiativet PRI Advance. Advance är ett initiativ där investerare samarbetar för att få bolag inom gruv- och förnyelsebara energiindustrin att vidta åtgärder inom mänskliga rättigheter och sociala frågor. Inom initiativet är Öhman Fonder med och driver fyra dialoger med gruvbolag, där det peruanska ädelmetallföretaget Buenaventura är ett. Under månaden har investerargruppen förberedande möten för att sedan efterfråga ett möte med Buenaventura. Första mötet med företaget sker i maj 2023. Öhman Fonder har i samband med initiativet även ett möte med Boliden för att ta del av deras expertis inom mänskliga rättigheter i gruvindustrin.

Foto: Pexels Tom Fisk

Iberdrola: Öhman Fonder har ett möte med det spanska elbolaget Iberdrola. Företaget ingår även i initiativet PRI Advance. Huvudämnet för dialogen är kontroverserna relaterade till vattenkraftverket ”Teles Pires Dam” i Brasilien. Andra diskussionsämnen under mötet är USA:s Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), EU:s Net Zero Industrial Plan, klimatmål samt biodiversitet. Angående det sistnämnda så har företaget en handlingsplan för att mäta hur anläggningarna påverkar den biologiska mångfalden (biodiversitet) och för att undvika negativ påverkan i så stor utsträckning som möjligt. Iberdrola har målsättningen att ha en positiv påverkan på biodiversitet från 2025.

Foto: Tales Pires, Iberdrola

Hållbarhetsarbetet mars 2023Ledamöter med låg närvaro och affärer med juntan

Under mars har vi pratat om bland annat styrelseledamöter med låg närvaro, affärsrelationer med militärjuntan och kravlösa ersättningsprogram med några av portföljbolagen.

ABB: Öhman Fonder har haft ett möte med verkstadsbolaget ABB:s ansvariga för hållbarhet och policylobbying. ABB ingick i ett tidigare fokusområde som Öhman Fonder bedrev inom området klimatlobbying. ABB har en ny ansvarig för just klimatlobbing och bolaget kommer öka ambitionerna för att vara mer transparenta mot oss investerare när det gäller bolagets utvärdering av medlemskap i organisationer för att säkerställa att dessa är i linje med Parisavtalet. Vi har kommunicerat våra förväntningar och inväntar rapportering från bolaget.

AFRY: Efter anklagelserna mot teknikkonsulten AFRY om en miljonaffär med militärjuntan i diktaturen Myamar kontaktades bolaget som en del i Öhman Fonders rutin gällande påverkansdialoger. Vi har tidigare varit med i ett investerarinitiativ som förde dialoger med bolag avseende affärsrelationer i Myanmar. På grund av anklagelsen tog vi kontakt med AFRY för att höra deras syn på händelsen och även informera oss om planerade åtgärder. Bolaget utvärderar just nu huruvida de ska vara kvar i de tre dammprojekt som ifrågasätts eller inte. Vi inväntar resultatet från utvärderingen innan vi avgör om dialogen med AFRY ska fortsätta i form av en påverkansdialog.

Tobii Dynavox: För Öhman Fonder är det viktigt att rörlig ersättning betalas ut när mål som är i aktieägarnas intresse uppnås och att kravlösa ersättningsprogram samt system där enbart antal år på som anställd leder till utbetalning ska undvikas. Detta gäller speciellt på ledningsnivå oavsett var cheferna befinner sig i världen. Vi har haft mycket positiva diskussioner med teknologibolaget Tobii Dynavox och är övertygade om att de framtida förändringar vi har föreslagit i bolagets ersättningsprogram är i linje med våra kunders intresse.

Volvo Cars: När Volvo Cars bjöd in till en presentation av deras hållbarhetsrapport passade vi på att diskutera hållbarhetsarbete samt bolagsstyrning med bolaget. Gällande hållbarhetsarbetet lyfte vi bolagets klimatmål och huruvida dessa kommer att uppnås, granskning av leverantörskedjan, EU-Taxonomin samt klimatlobbying. Vi kommer att fortsätta vår dialog med Volvo Cars rörande bolagets hållbarhetsarbete. Gällande bolagsstyrning lyfte vi att två styrelseledamöter haft låg närvaro förmodligen på grund av att båda är baserade i Kina. Att ha utländska styrelseledamöter med lång resväg är utmanande men samtidigt ska vi som aktieägare förvänta oss hög närvaro av samtliga ledamöter. Dialogen runt detta kommer fortsätta om det inte sker en förbättring.

Swedbank: För att diskutera incidenten med felaktiga saldon på bankkonton genomfördes ett möte med Swedbank. Incidenten ledde till att Finansinspektionen den 15 mars gav Swedbank en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor. Anledningen till sanktionsavgiften var att banken inte följde sina rutiner och hade bristande kontrollmekanismer. Vid mötet träffade vi bland andra bankens riskansvariga för att diskutera vilka åtgärder som vidtagits för att minimera denna typ av incidenter och avgifter framöver. Vi fick även en uppdatering av bankens penningstvättsarbete och en närmare beskrivning av deras nytillsatta hållbarhetskommitté i styrelsen.

NCC: Inför årsstämman 2023 har byggföretaget NCC infört två nya ESG-kriterier i sitt ersättningsprogram: minska koldioxidutsläppen och minska arbetsskadorna. Vi är generellt positiva till ESG-relaterade mål, men samtidigt är det viktigt att målen är utmanande, transparenta, mätbara och relaterar till bolagets strategiska inriktning. I fallet NCC ställde vi frågor om stringens och rapportering rörande dessa två nya ESG-kriterier och vi mottog adekvata svar och kunde därmed stödja förslaget. Vi kommer att följa upp målen och säkerställa att de redovisas på ett tillräckligt transparent sätt.

Hållbarhetsarbetet februari 2023Incitamentprogram och biologisk mångfald

Under februari har Öhman Fonder pratat om avskogningsfri palmolja och utformning av incitamentprogram med några av portföljbolagen.

AAK: Under februari har Öhman Fonder tillsammans med andra investerare genomfört ett uppföljningsmöte med AAK som är ett Sverigebaserat ingrediensföretag med tillverkning av vegetabiliska oljor. Dialogen sker inom ramen för Öhman Fonders fokusområde biologisk mångfald. Hos AAK kvarstår en del arbete när det gäller att tydliggöra metoderna som används för att mäta graden av avskogningsfri palmolja (VDF). Palmolja står för mer än hälften av bolagets inköpta råvaror. Vi har även framfört våra förväntningar på bolaget om ökad transparensen gällande soja. Nu inväntar vi bolagets rapportering för 2022 innan vi återkopplar. AAK har förbundit sig till att använda hundraprocentig hållbar palmolja i produktionen senast 2025. Detta betyder att oljan AAK köper in ska vara 100 procent verifierat avskogningsfri, 100 procent spårbar till plantage, och att mänskliga rättigheter respekteras.

SKF: Dialogen med SKF om bolagets policylobbying fortsätter. Efter byte av kontaktperson hos SKF driver vi nu dialogen med ansvarige för policyarbetet. Vi har framfört våra förväntningar på bolaget och SKF ska försöka rapportera några nyckeltal  i årsredovisningen 2022. Bolaget håller oss informerade om hur arbetet fortgår. Policylobbying och främst klimatlobbying är ett av Öhman Fonders tidigare fokusområden med syfte att påverka bolagen så att lobbyaktiviteter och medlemsorganisationer är i linje med Parisavtalet och bolagens uppsatta klimatmål.

TOBII: Öhman Fonder är en stor ägare i Tobii som är världsledande inom ögonspårning och pionjär inom teknik som förstår uppmärksamhet och intention. Som en del av Tobiis förberedelser inför årsstämman har bolaget inlett en dialog med oss större aktieägare om ledningens och anställdas incitamentsprogram.

Incitamentprogrammet är en av beslutspunkterna som vi aktieägare skall rösta om på årsstämman. För Öhman Fonder är det viktigt att incitamentprogrammet är korrekt utformat för att ge en ersättning som rimmar med bolagets utveckling och hur väl vd och ledning lyckas leverera värde till sina aktieägare. Därför är det centralt att programmet är transparent, lätt att förstå, utmanande för ledning och vd att uppnå samt rimligt i omfattning. Samtidigt vill vi inte att programmet ska späda ut aktieinnehavet alltför mycket. Dialog med Tobii om hur årets och framtida incitamentprogram ska utformas är ett exempel på hur Öhman Fonder hela tiden arbetar för att knyta bolagens utveckling till våra kunders avkastning.

 

Ericsson: Ericsson är ett av Sveriges största företag och har under det senaste året konstant varit i medias sökljus angående utredningar i USA rörande bolagets arbetssätt. Ericsson har betalat mångmiljardböter och ny information har löpande fört tillbaka frågan upp på dagordningen. Tillsammans med andra intressenter har vi haft en dialog med Ericsson om vilken sorts information de kan lämna till kapitalmarknaden och hur ägarna ser på ansvarsfrihetsfrågan, vilket är en stämmopunkt som alla aktieägare representerade på stämman kan ta ställning till. Den senaste tiden har mer information tillkommit och Ericsson har bekräftat att de kommer att betala ytterligare över två miljarder kronor till det amerikanska justitiedepartementet i sin strävan att sätta punkt för den pågående processen med amerikanska myndigheter. Öhman Fonder fortsätter dialogen tillsammans med andra intressenter och Ericsson kommer behöva ta upp frågan på årsstämman.

Charoen Pokphand Foods (CPF): Dialogen med CPF sker i samarbete med investerarinitiativet Farm Animal Investment Risk and Return (FAIRR) och inom ramen för Öhman Fonders fokusområde biologisk mångfald. CPF var väldigt tydliga med vad de gör och vad de ännu inte gjort i frågan. Bolaget har bland annat genomfört en riskanalys av leverantörerna i Thailand och via analysen identifierat att åtta av 355 leverantörer behöver utvärderas ytterligare för att säkerställa att hänsyn tas till biologisk mångfald. Vi lät CPF veta att vi förväntar oss att de genomför en liknande riskanalys av sina kinesiska leverantörer för att sedan identifiera och ta fram en åtgärdsplan för de leverantörer som flaggas med hög risk.

Hållbarhetsarbetet januari 2023Föreningsfrihet och finansiering av olje- och gasutvinning

Under januari har Öhman Fonder ställt krav på att bankerna Barclays Bank och BNP Baribas ska upphöra med att finansiera olje- och gasutvinning samt att Amazons styrelse ska implementera aktieägarförslaget om föreningsfrihet.

Amazon: Under hösten skickade Öhman Fonder tillsammans med andra investerare ett brev till Amazons styrelse. I brevet bad vi styrelsen att implementera SHARE:s aktieägarförslag som röstades fram vid årsstämman 2022. Aktieägarförslaget berör föreningsfrihet, kollektiva förhandlingar och genomförande av en tredjeparts bedömning av Amazons åtaganden, policys och praxis för att identifiera eventuella felaktigheter i strid mot ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet. Brevet undertecknades av  investerare med totalt över 15 biljoner dollar under förvaltning. I december fick vi svar från Amazons hållbarhetsavdelning men ingen respons från bolagets styrelse. Under januari  skickade investerargruppen ytterligare ett brev till Amazons styrelse där vi uttrycker vår besvikelse över styrelsen oförmåga att möta aktieägarnas förfrågan om respons. I brevet nämner vi även att liknande aktieägarförslag kommer att vara föremål för omröstning även på årsstämman 2023. Vid årsstämman 2022 fick aktieägarförslaget om föreningsfrihet 38,9 procent av rösterna.

Holmen: Dialogen med skogsindustriföretaget Holmen sker inom ramen för Öhman Fonders fokusområde biologisk mångfald. I januari hade Öhman Fonder ett uppföljningsmöte med Holmen tillsammans med en annan investerare. Vi diskuterade Holmens klimatmål, arbetet för att bevara den biologiska mångfalden, alternativa avverkningsmetoder, Taxonomin och ”Taskforce on nature related financial dislosure” (TNFD), ett rapporteringssätt som gör att bolag kan följa hur de är beroende av naturen.) Holmen ska se över om de kan inkludera biologisk mångfald i sina nuvarande policys samt om bolaget kan uppgradera de vetenskapligt baserade klimatmålen som redan är satta, från att vara i linje med under 2 grader till 1,5 grader. Vi ser även fram emot Holmens taxonomirapportering som kommer att publiceras i årsredovisningen för 2022.

Barclays Bank och BNP Paribas: I samarbete med initiativetInvestor Expectations for the banking sector” (IIGCC) signerade Öhman Fonder tillsammans med andra investerare ett brev till Barclys och BNP Paribas med krav på att bankerna ska stoppa finansiering av nya projekt inom olje-och gasutvinning. Detta för att bankerna ska leva upp till de klimatambitioner som bestämt avseende att vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader. Barclays är Europas näst största finansiär av olja och gas och BNP Paribas den tredje största.

JP Morgan: I samarbete med samma initiativ (IIGCC) som i påverkansdialogen med Barclays och BNP ovan initierade  Öhman Fonder som en av 17 investerare ett möte med JP Morgans hållbarhetsavdelning. Frågor som diskuterades var hur banken arbetar med minskningen av utsläpp av både koldioxid och metan från sina utlåningsaktiviteter. JP Morgan använder sig av ett internt utvecklat uppföljningssystem för och kommer att öka transpararens gällande resultatet som systemet visar. Vidare diskuterades hur banken kan öka transparensen gällande hur mycket som investeras i klimatomställning. Till sist diskuterades hur hållbarhetsaspekter integreras i bolagets rörliga ersättning till personalen, vilket JP Morgan menar att det gör men att bolaget valt att inte rapportera detta offentligt ännu.

Volvo: Dialogen sker inom ramen för Climate Action 100+, tillsammans med två andra investerare. Vi hade ett bra möte med Volvo under oktober månad i form av en workshop i Göteborg. I januari bokade vi in ett extra möte efter att en rapport publicerades av InfluenceMap i december. I rapporten framkommer att Volvo har bedrivit lobbyingverksamhet emot en policy i USA som syftar till att öka andelen eldrivna transporter. Under mötet förklarade Volvo anledningen bakom lobby-aktiviteten, vilket bland annat var att eldrivna transporter i USA inte kan öka i en snabbare takt än infrastrukturen. Tillsammans med de andra två investerarna framförde Öhman Fonder de två förväntningar relaterat till policylobbying vi har på Volvo och som vi vill se genomförda under våren 2023: 1) Rapportering av antal lobbyaktiviteter/möten relaterat till klimat under 2022. 2) Några exempel på frågor Volvo har bedrivit lobbyingverksamhet för respektive emot.

HÅLLBARHETSARBETET DECEMBER 2022Digitala rättigheter och biologisk mångfald

Trots att december till största delen ägnades åt Öhman Fonders egen rapportering av hållbarhetrelaterade upplysningar, i enlighet med disclosureförordningen (SFDR), hann vi med tre bolagsaktiviteter under månaden.

H&M: Efter att Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) under hösten tillkännagav nya riktlinjer kontaktade Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) ett antal bolag som riskerar att ha verksamhet i Uyghur-regionen. Ett av bolagen som inte responderade på BHRRC:s brev var H&M. För att få en respons på de nya riktlinjerna skickade Öhman Fonder tillsammans med andra investerare ett brev till H&M. Bolaget ännu inte återkopplat.

Wilmar International: Till följd av militärkuppen i Myanmar påbörjades en dialog med livsmedelsbolaget Wilmar International genom ett investerarinitiativ. Öhman Fonder tog tillfället i akt och diskuterade även biologisk mångfald med bolaget. Historisk har Wilmar International varit involverade i en rad allvarliga kontroverser främst gällande lokalbefolkningar och biologisk mångfald. Under december presenterade bolaget policys och processer för att motverka liknande händelser vilket gör att Öhman Fonder valt att avsluta dialogen. Men vi fortsätter att följa utvecklingen noggrant.

Tencent: Dialogen med det kinesiska teknologikonglomeratet Tencent sker genom två investerarinitiativ; Digital Rights och Xinjiang Uygur Autonomous Region (XUAR). Öhman Fonder är mest drivande i dialogen gällande digitala rättigheter och samarbetar där med World Benchmarking Alliance som sammanställer ett index – Ranking Digital Rights (RDR) – vilket rangordnar bolag utifrån deras hantering av digitala rättigheter. Under december har Öhman Fonder tillsammans med två andra investerare skickat brev till bolaget med frågor om hur Tencent ser på rangordning i RDR-indexet samt hur bolaget övervakar integritetspolicyn. Läs mer om Tencent rangordning i RDR-index här.

Påverkansdialoger fokusområde Klimat

För drygt ett år sedan påbörjade hållbarhetsanalytiker Viktoria Voskressenskaia ett påverkansarbete inom ramen för Öhman Fonders fokusområde Klimat. Titta på filmen för att se hur det har gått.

Hållbarhetsarbetet novemberFossilfritt stål och mänskliga rättigheter

Under november besökte vi världens första anläggning för produktion av fossilfritt stål. Vi fortsatte prata om vetenskapligt baserade klimatmål med flera av våra portföljbolag. Vi är även stolta över att 2023 få driva fyra bolagsdialoger i ett PRI Advance-initiativ för mänskliga rättigheter.

PRI Advance: Redan 2014 skrev Öhman under Principles of Responsible Investment (PRI) och 2023 är vi med och driver dialogen i ett PRI Advance-initiativ som fokuserar på mänskliga rättigheter i gruvindustri och förnyelsebar energiindustri. Initiativet omfattar 40 bolag. Öhman Fonder kommer att driva dialogen med fyra av gruvbolagen; Lundin Mining, Anglo Gold, Antofagasta och Buenaventura. I och med en ökad elektrifiering av vårt samhälle blir gruvnäringen ett allt viktigare område med stor efterfrågan, vilket inte får ske på bekostnad av mänskliga rättigheter.

HYBRIT: Vår ränteförvaltare Julia Stålbro och vår hållbarhetsanalytiker Viktoria Voskressenskaia besökte HYBRIT-anläggningen i Luleå. HYBRIT är världens första anläggning för tillverkning av fossilfritt stål. Anläggningen drivs som partnerskap mellan SSAB (stålproducent), Vattenfall (energiproducent) och LKAB (järnmalmsproducent).

Foto: Åsa Backlin

Investerarresan arrangerandes av SSAB och ett 10-tal investerare deltog. På plats fick Julia och Viktoria med egna ögon se att stål går att producera: fossilfritt; järnmalm med hjälp av bio-olja (LKAB), järnpellets med hjälp av vätgas (Vattenfall) som sedan omvandlas till rent järn (SSAB) och smältning i en ljusvågsugn (SSAB) drivet på fossilfri energi (Vattenfall).

Guangdong Investment (GDI): I november genomförde vi ett bolagsmöte med GDI för att följa upp våra förväntningar på bolaget. GDI är ett investmentbolag som främst äger anläggningar inom vatten-infrastruktur och avfallshantering. Dialogen drivs med anledning av att bolaget äger ett kolkraftverk och målet med dialogen är att bolaget ska anta vetenskapligt baserade klimatmål men även sätta en tydlig klimatstrategi. Under mötet diskuterades hur GDI kan kommunicera bolagets klimatstrategi i kommande årsredovisning för år 2022.

Beijer Ref är ett bolag som levererar lösningar inom kommersiell och industriell kyla. Dialogen med bolaget har initierats då vi anser att rapporteringen är bristfällig. De två viktigaste målen som bolaget har satt är: att rapportera på Scope 3 utsläpp och att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. Under månaden mottog vi en uppdatering från Beijer Ref som informerade om att bolaget kommer skicka in målen till SBTi för granskning under första kvartalet 2023. Bolaget kommer även att rapportera Scope 3-utsläpp i årsredovisningen för 2023.

Hexpol: På temat vetenskapligt baserade klimatmål driver Öhman Fonder även en dialog med plastkoncernen (polymer) Hexpol. Under månaden mottog vi en uppdatering över hur bolagets arbete med att kartlägga Scope 3-utsläpp fortgår. Den största utmaningen för Hexpol är att samla in rätt utsläppsdata för olika polymerblandningar samt att få leverantörerna att rapportera in denna data. Bolaget tror sig kunna ansluta till SBTi under 2023.

Foto: La Miko

Alibaba: Tillsammans med Boston Common Asset Management och NEI Investment driver vi en dialog med Alibaba rörande etisk ansiktsigenkänning etisk artificiell intelligens (Digital Rights, Facial Recognition samt Ethical AI). Ett gemensamt brev skickades ut i början på november men vi har ännu inte erhållit något svar från bolaget.

CHRB (The Corporate Human Rights Benchmark) är ett initiativ i samarbete med ICCR. Nyligen publicerades ett uppdaterat benchmark baserat på resultaten från bolagsdialogerna som har bedrivits sedan 2019. Öhman Fonder har inte varit med och drivit några dialoger i initiativet, men om ni är intresserade av hur bolagen betygssätts så finns informationen här.

Bättre hantering av farliga kemikalier: Som tidigare nämnts i september stöttar Öhman Fonder ett initiativ som arbetar för bättre hantering och utfasning av farliga kemikalier. Nu har Chemsec betygsatt bolagen i kemibranschen. Ta del av resultatet här.

Hållbarhetsarbetet oktober 2022Foder till fiskar och artificiell intelligens

Under oktober besökte vi världens största mässa för kemikaliebranschen samt pratade spårbarhet av fiskfoder, klimatpåverkan och etisk artificiell intelligens med några av våra portföljbolag.

Volvo. Dialogen med Aktiebolaget Volvo (Volvo) sker inom ramen för det globala klimatinitiativet ”Climate Action 100+”. Öhman Fonder driver dialogen tillsammans med Alecta och Andra AP-fonden och den syftar till att Volvo ska förbättra både strategi och rapportering när det gäller bolagets påverkan på klimatet. Bolagsmötet – i form av en workshop – genomfördes på Volvos huvudkontor i Göteborg och där diskuterades hur bolaget kan redovisa sin klimatstrategi tydligare och mer konkret. Nu ser vi fram emot bolagets årsrapport för 2022, där vi förväntar oss en tydligare redovisning av klimatstrategi, klimatinvesteringar, klimatlobbying med mera. Vill du veta vilka mål som Volvo ska uppfylla? Klicka här för mer detaljerad information.

Bild: Adam Cai

Millicom. På samma tema som vi genomförde ett introduktionsmöte med Tele2 under september, i samarbete med ”World Benchmarking Alliance, bjöd vi in till ett första möte med Millicom rörande det nya initiativet inom etisk artificiell intelligens. Millicom håller med om att artificiell intelligens (AI) är ett viktigt och växande område som kräver etisk hänsyn och våra frågeställningar kommer framföras till ansvariga för AI på bolaget. Liksom Tele2 kommer även Millicom att inventera var i verksamheten som AI används för att sedan kartlägga vilka intressenter som potentiellt kan drabbas negativt.

Investerarinitiativet om etisk AI inkluderar totalt 41 bolag där Millicom och Tele2-dialogerna drivs av Öhman Fonder. Totalt har 31 av 41 bolag kontaktats inom ramen för initiativet och 21 bolag har hittills svarat. Av dessa 21 bolag är 17 bolag positivt inställda och villiga att engagera sig i frågan om etisk AI. Däremot menar fyra bolag – Eutelsat, Comcast, Spotify, och TSMC – att AI inte är relevant för deras verksamheter och bolagen avstår därför att engagera sig i frågan.

Grieg Seafood. Hösten 2021 inledde vi ett nytt fokusområde med tema biologisk mångfald. Inom ramen för fokusområdet har vi börjat med att kontakta nordiska bolag med verksamhet inom fiskodling, pappersmassa och skogsbruk. Grieg Seafood är ett av fiskodlingsbolagen och ett av våra nyckeltal (KPI) för dialogen är att bolaget ska publicera en policy för biologisk mångfald. Under oktober publicerade bolaget efterfrågad policy som du kan läsa här. Nu fortsätter arbetet med att uppmuntra Grieg Seafood att verka för spårbarhet av deras fiskfoder som till stor del består av soja.

Bild: Pixabay

K-2022 Düsseldorf. Under månaden besökte vår hållbarhetsanalytiker Viktoria världens största plast- och kemikaliemässa, K-2022 i tyska Düsseldorf. Syftet med resan var att lära sig mer om vad bolag i kemikaliebranschen kan göra för att minska sina utsläpp och därmed även möjliggöra utsläppsminskningar inom andra branscher. Under resan fick vår analytiker möjligheten att prata med Covestro, Lanxess, BASF och Solvay. Det är fyra bolag som Öhman Fonder varit med och påverkat via ett investerarinitiativ för bättre hantering av farliga kemikalier (som vi beskrev lite närmare i september).

Det häftigaste med mässan var alla nya lösningar och innovationer som exempelvis ett bilsäte tillverkat helt i plast med minimal vikt och i ett enda stycke som i slutet av livscykeln är helt återvinningsbart eller ett digitalt verktyg som kan läsa av vilket material du har framför dig.

Viktoria Voskressenskaia, hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder om K-2022 Düsseldorf.

Hållbarhet september 2022Ansiktsigenkänning och farliga kemikalier

Under månaden har Öhman Fonder drivit bolagens hållbarhetsarbete framåt när det gäller bland annat etiska frågor inom ansiktsigenkänning och bättre hantering av farliga kemikalier.

Fem givande bolagsträffar. Vår hållbarhetsanalytiker Viktoria Voskressenskaia har träffat fem bolag – SSAB, SCA, Tele2, H&M och BillerudKorsnäs – för att driva på utvecklingen framåt när det bolagens hantering av exempelvis klimatpåverkan, risker med artificiell intelligens och förekomst av tvångsarbete i leverantörskedjan.

SSAB. Dialogen med SSAB sker i inom ramen för det globala klimatinitiativet ”Climate Action 100+” och syftar till att SSAB ska förbättra sin strategi och rapportering när det gäller klimatpåverkan. Vill du veta vilka mål som SSAB ska uppfylla? Klicka här för mer detaljerad information. Förhoppningsvis ser vi en förbättring inom samtliga områden till nästa rapportering från SSAB.

SCA. Som en del i vårt arbete inom fokusområdet klimat och vetenskapligt baserade klimatmål bjöd vi in SCA till ett möte. Vi har tidigare framfört önskemål om en bättre rapportering från SCA när det gäller hur bolaget ska nå sina klimatmål. Bolaget behöver redovisa mer exakt vilka åtgärder som ska vidtas och även bli tydligare i sin rapportering av scope 3 utsläpp.

Tele2. I samarbete med ”World Benchmarking Alliance” bjöd vi in Tele2 till ett introduktionsmöte rörande ett nytt initiativ inom etisk artificiell intelligens (AI). Området AI förväntas växa enormt de närmaste åren och även lösa många problem inom exempelvis ekonomi, hälsa och brottsbekämpning. Men det är viktigt att vi är proaktiva och även förbereder oss för de risker som AI medför som exempelvis diskriminering, intrång i privatliv, förnekande av individuella rättigheter och icke-transparent datahantering. Första steget för Tele2 blir nu att kartlägga var AI används i verksamheten och vilka intressenter som potentiellt kan drabbas negativt.

H&M. Tillsammans med ett antal andra investerare bjöd vi in H&M till ett möte. Dialogen med bolaget leds av Öhman Fonder, Storebrand och Domini. H&M förbereder sig inför ett kommande regelverk om företagsbesiktning när det gäller mänskliga rättigheter. Vi driver frågan om ökad öppenhet och granskning av bolagets leverantörer för att bevisa att inget tvångsarbete existerar i leverantörskedjan.

BillerudKorsnäs. Påverkansdialogen med BillerudKorsnäs sker i samarbete med Länsförsäkringar Fonder. Mötet i september är en fortsättning på tidigare möte i juni. I dialogen fokuserar vi främst på biologisk mångfald men även på bolagets hantering av farliga kemikalier, arbetsskador och arbetsplatsolyckor. Vi har kommunicerat våra förväntningar och hoppas att dessa reflekteras i nästa års periodiska rapportering från BillerudKorsnäs.

Ansiktsigenkänning på gott och ont. Sommaren 2021 undertecknade Öhman Fonder initiativet ”Facial Recognition initiative” som startats av Candriam. Totalt har 50 investerare undertecknat initiativet och rapporten från första fasen, som avslutades i september, går att läsa här. Initiativet syftar till att påverka bolagen att:

  • implementera en robust bolagsstyrning gällande ansiktsigenkänning och mänskliga rättigheter
  • rapportera var och när teknologin ansiktsigenkänning  används
  • genomföra en företagsbesiktning på kunderna för att motverka risken att tekniken används felaktigt
  • implementera ett system för att övervaka användandet av ansiktsigenkänning. för att upptäcka felaktig och olämplig användning

I Candriams rapport lyfts tre bolag fram som bästa praxis; Microsoft, Motorola Solutions och Thales. Öhman Fonder driver dialogen med NEC, ett japanskt elektronikbolag.

Bättre hantering av farliga kemikalier. Öhman Fonder har tillsammans med Aviva Investors  undertecknat ett brev som skickats ut till ett 50-tal bolag med hög användning av farliga kemikalier i verksamheten. I brevet uppmanar vi bolagen att:

  • vara öppna med vilka farliga kemikalier som produceras globalt
  • publicera en utfasningsplan av dessa farliga kemikalier,
  • arbeta för att förbättra bolagens ranking i Chemsec system

Vi har begärt svar från berörda bolag senast 19 oktober och första december finns en uppdaterad ranking av bolagen tillgängliga i systemet Chemscore.

Hållbarhet augusti 2022Att mäta för att veta

Så här påverkar vi företag att införa vetenskapligt bevisade mätmetoder och att vara tydliga i den periodiska hållbarhetsrapporteringen.

Essity. På temat biologisk mångfald inleddes i vintras dialoger med bolag som är beroende av naturens resurser. I december 2021 adresserade Öhman Fonder förväntningarna på Essity, ett globalt hygien- och hälsobolag huvudsakligen  beroende av färskfiber (pappersmassa som kommer från massabruk och som inte återvunnits i form av returfiber).

Foto: Alex Fu

Foto: Alex Fu

Målet med dialogen är att Essity ska kartlägga hur beroende bolaget är av naturens resurser och arbetet har påbörjats genom att bolaget tagit hjälp av ett ramverk som benämns Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). TCFD utvecklar ett ramverk för riskhantering. Syftet ramverket är att bedöma och prissätta bolagens klimatrelaterade risker och kommunicera detta till oss investerare. Essity arbetar med att minska klimatrelaterade risker genom att successivt övergå till att använda returpapper och att försöka hitta alternativ till färskfiber. Ett första viktigt steg som visar Essitys ambition är att bolaget publicerade en biologisk mångfaldspolicy tack vare vår dialog. Fortsättningsvis vill vi se en fullständigt spårningsbar leverantörskedja, tydliga nyckeltal (KPI) för att mäta påverkan på biologisk mångfald men även en tydligare rapportering från Essity.

Public Power Corporation. Vi har tidigare skrivit om dialogen med Public Power Corporation (PPC), som ledde till en försäljning av bolagsinnehavet. Att vidta konkreta åtgärder ger resultat. Dialogen med PPC inleddes under våren och resulterade i en försäljning på grund av bolagets otillräckliga ambitioner när det gäller klimatmål, vilket även kommunicerades till bolaget. I början av augusti anslöt sig bolaget till Science-based targets (SBTi) enligt vår rekommendation. Bolagets ökade ambitioner vilket gör att vi välkomnar dem tillbaka i vår tillväxtmarknadsfond. Vi fortsätter driva påverkansarbetet och uppmuntrar nu bolaget att publicera vetenskapligt baserade klimatmål raskare än kravet på två år.

Millicom. Bolagets klimatmål godkänds av SBTi. Dialogen med Millicom har pågått sedan hösten 2021 med syftet att bolaget ska sätta vetenskapligt baserade klimatmål.

Guangdong Investment. Vi bedrev en lyckad dialog med det kinesiska bolaget Guangdong Investment. Bolaget är huvudsakligen ett investmentbolag inom vattenindustrin men har även investeringar i till exempel energibolag, där bland annat ett kolbolag ingår. Målet med dialogen är att Guangdong ska sätta vetenskaplig baserade klimatmål som inkluderar en plan att fasa ut kolen.

Foto: Dexter Fernandes

Foto: Dexter Fernandes

Bolaget har påbörjat arbetet och har i årets hållbarhetsrapport publicerat första klimatmålen (Scope 1 och 2). Kartläggningen av Scope 3 har påbörjats. Vidare informerade bolaget att de inte gör några investeringar i kolbolaget och att de är öppna för försäljning av energisegmentet om möjligheten uppstår. Bolaget informerade oss om svårigheterna med att lägga ner kolkraften då kinesiska staten bestämmer över detta och inte bolaget. Dialogen med bolaget fortsätter.

AAK. Öhman Fonder har på AAK:s förfrågan skickat in synpunkter inför  bolagets produktion av hållbarhetsredovisning för 2022. AAK har fått kritik från oss investerare för att informationen i rapporten är rörig och ostrukturerad och att vi kräver mer tydlighet. Återkopplingen gjordes i samarbete med en grupp nordiska investerare.

Hållbarhet juli 2022Att påverka från insidan

Att investera i bolag ger inte bara en chans att få ta del av en entreprenörs eller ett företags resa, det ger också möjligheten att påverka bolaget från insidan.

Plantbaserade produkter. Under juli månad avslutade Öhman Fonder och FAIRR den gemensamma dialogen med Mondelēz (som bland annat äger svenska Marabou). Målet med dialogen var att få Mondelēz att utveckla en strategi för hållbara proteinkällor.

Foto: Mondelēz

Tyvärr säger sig bolaget idag inte ha någon ambition att öka andelen plantbaserade produkter eftersom de menar att konsumenterna driver deras produktutbud. Men dialogerna har haft effekt och Mondelez visar ökad förståelse för vikten av att trappa upp andelen plantbaserade produkter och lovar att införa  tydligare målsättningar framöver.

Framtidens el. En annan viktig dialog har förts med den italienska el-distributören Enel SPA. Dialogens fokus är mänskliga rättigheter inom förnyelsebar energi och drivs tillsammans med Investor Alliance for Human Rights. Målet är att Enel SPA ska göra en företagsbesiktning (due diligence) och därmed  minska riskerna för att det i leverantörskedjan skulle förekomma tvångsarbete eller korruption. Bolaget har presenterat en process för sin företagsbesiktning och en strategi för att minska de nämnda riskerna. På längre sikt vill bolaget bli geopolitiskt oberoende, det vill säga minimera risken för tvångsarbete och korruption genom att i största mån arbeta med underleverantörer baserade i närområdet och på så vis få större inblick i leverantörskedjan.

Foto: Enel

Hållbarhet juni 2022Ingen rast, ingen ro när det gäller hållbarhet

Trots sommarens intåg fortsätter Öhman Fonders hållbarhetsarbete med full styrka genom flera påverkansdialoger och ett arbetsmöte med tema biologisk mångfald. Under juni månad har vi genomfört bolagsmöten med Holmen, Billerudkorsnäs, SKF, Nibe och Gränges.

Fokusområde Klimat

Dialogerna med Gränges, Nibe och SKF ingår i Öhman Fonders fokusområde ”Klimat”, där syftet är att Gänges och Nibe ska sätta vetenskapligt baserade klimatmål och SKF ska tydliggöra hur bolaget arbetar med klimatlobbying.

Dialogen med Gränges har varit lyckad. Vi initierade dialogen med Gränges våren 2021 och redan under första halvåret 2022 har bolaget förbundit sig att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. Nu har bolaget två år på sig att sätta och publicera klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet.

Dialogen med Nibe går framåt. Utmaningen för Nibe är att samla in data om växthusgasutsläpp från samtliga dotterbolag. De indirekta växthusgasutsläppen, utöver inköpt energi, som sker utanför företagets gränser kallas scope 3. För att få tag i scope 3-data måste bolaget samarbeta med sina leverantörer, anställda och ibland även kunder vilket gör det till ett lite mer omfattande arbete.

Dialogen med SKF har varit lyckad. Påverkansdialogen med SKF var lyckad där målet med dialogen är att bolaget ska publicera tydligare information om hur de arbetar med klimatlobbying.

Foto: SKF.

Foto: SKF.

 

Fokusområde Biologisk mångfald

Öhman Fonders fokusområde Biologisk mångfald – som snart firar ett år – är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.

Arbetsmöte i regi av PRI. I juni deltog vår hållbarhetsanalytiker Viktoria Voskressenskaia i ett arbetsmöte i regi av PRI med tema biologisk mångfald. Under arbetsmötet diskuterades hur vi investerare kan påverka bolag i frågan. Under mötet delade Viktoria med sig av sina erfarenheter från tidigare påverkansdialoger samt vilka mätvärden (KPIer) som satts upp.

Foto: Jéshoots.

Foto: Jéshoots.

Två påverkansdialoger. Vidare hade vi dialoger med Holmen och Billerudkorsnäs som främst handlade om hur bolagen jobbar med att bevara biologisk mångfald. Båda bolagen har fortfarande en resa kvar att göra när det kommer till datainsamling och analys av deras påverkan vilket vi följer med stort intresse.

Öhman Fonders hållbarhesarbeteVill du veta mer?

Välkommen att kontakta vår hållbarhetsanalytiker Viktoria Voskressenskaia om du vill veta mer om Öhman Fonders hållbarhetsarbete.

Viktoria Voskressenskaia

Hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 61
viktoria.voskressenskaia@ohman.se

Hållbarhet maj 2022Lyckade och misslyckade dialoger försommaren 2022

Positiva dialoger med bland andra kinesiska solcellsproducenten Longi Green Technology. Vi har gått hållbarhetsutbildningar hos Holmen och Leroy och ingått ett nytt initiativ med FAIRR. Ibland går dialogerna inte som tänkt – läs varför.

Månadens bolagsbesök

Foto: Holmen Friggesund, nursery

Maj månad har varit händelserik på många plan. Vår ESG analytiker Viktoria har varit på besök hos två bolag – Holmen och Leroy. Där syftet har varit att utbilda investerare om hållbar skogsförvaltning samt laxodling. Genom att träffa bolagen och få se deras verksamhet leder till ökad förståelse för vissa svårigheter som bolag har när det kommer till hållbar omställningen men även tvärtom, vad bolagen har åstadkommit för att anpassa sig till klimatomställningen. Under Holmen besöket visade bolaget hur de jobbar med att bevara den biologiska mångfalden, som har varit ett utav Viktorias fokusområden detta år.

Månadens lyckade dialoger
Denna månad har ESG-teamet haft bolagsmöten med SSAB, Longi Green Technology, Volvo och AAK.

Foto: Kendel Media

Det största positiva utfallet kom från Kinesiska Longi Green Technology som producerar solcellsprodukter. Longi har tidigare inte varit så villiga att dela information med investerare, men senaste mötet gick Longi’s ansvarig för regelefterlevnad igenom deras process för att identifiera brott mot mänskliga rättigheter. De delade även med sig av resultatet från deras due diligence de har gjort hittills på egna fabriker men även några av deras leverantörers fabriker. Vi blev även informerade om att deras produkter har blivit godkända att säljas i USA (USA har infört med lag om att förbjuda försäljning av produkter tillverkade av tvångsarbete). Dialogen med Longi hålls tillsammans med Candriam och Ehthos fund och vi kommer fortsätta att driva dialogen med Longi för att bolaget ska förbättra sin rapportering och säkerställa att deras leverantörer lever upp till uppförandekoden.

Månadens misslyckade dialog
Inte alla dialoger är lyckade. Under maj månad har vi även haft en kort dialog med Public Power Corporation som är ett energibolag från Grekland. Bolaget har en ambition att fasa ut energi från kol men ingen plan för att fasa ut resterande fossila bränslen. Bolaget visar ingen egen vilja att vilja ställa om utan förlitar sig på att staten driven den frågan. Bolaget har heller ingen plan på att sätta ett nettonollutsläppsmål eller en ambition att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. Public Power Corporation hade kunnat ses som ett bra omställningscase, men utan en ambition att ställa om blir investeringen inte intressant. Vi fortsätter bevaka bolaget för att se om de skyndar på att se över sin klimatstrategi efter försäljningsbeskedet.

AMR – ett av topp 10 hoten mot människans hälsa

Foto: Stijn te Strake

Denna månad har Öhman Fonder gått med i ett nytt initiativ tillsammans med FAIRR. Initiativet syftar att undersöka den antimikrobiella förvaltningen av ledande djurläkemedels företag (AMR – Antimicrobial resistance). WHO har varnat att AMR är bland de topp 10 hoten mot människans hälsa. Mer än 2/3 av det globala utbudet av antibiotika används i djur för att öka tillväxten, förebygga sjukdomar och minska dödsfallen. Bolag som Öhman Fonder kommer att ha dialog med på ämnet är: Dechra Pharma, Elanco Animal Health, Merch&Co, Phibro, Vetoquinol, Virbac och Zoetis.