Ansvarsfulla investeringar 2023I korthet

Största möjliga positiva påverkan uppnår vi genom att arbeta fokuserat och tillsammans med andra investerare.

Öhman Fonder investerar i tusentals bolag över hela världen. För att våra påverkansdialoger ska uppnå största möjliga positiva påverkan på samhället och miljön är det viktigt att vi arbetar fokuserat och tillsammans med andra investerare.

Påverkansdialoger bedrivs med bolag som ingår i Öhman Fonders investeringsuniversum, oavsett om vi för tillfället är investerade i det specifika bolaget eller inte. För oss innebär en påverkansdialog att det finns ett uttalat syfte och mål. Det innebär inte att vi räknar alla möten och aktiviteter som vi har med ett bolag som en påverkansdialog, utan endast de möten, brev och telefonmöten där vi engagerat försöker påverka bolaget att vidta de åtgärder som vi bedömer som nödvändiga. 

Öhman Fonder vill inte bara investera i företag som redan ligger långt fram, utan vill göra skillnad genom att hjälpa våra innehav att ta så stora steg som möjligt.
Påverkansdialoger, både proaktiva och reaktiva, är viktiga verktyg för att gemensamt nå uppsatta mål.

Dialoger med bolag sker på tre sätt 

Egna dialoger: Kan vara både proaktiva och reaktiva dialoger, det vill säga initieras efter en incident eller sker i samband med att vi proaktivt analyserar bolag. Av de 91 dialogerna var 42 % egna dialoger.

I samarbete med andra investerare: Vi driver gemensamma dialoger med bolag om en viktig hållbarhetsfråga eller ett tema som berör samtliga investerare. Av de 91 dialogerna bedrevs 58 % i samarbete med andra investerare.   

Via initiativ: Dialogen bedrivs av en extern part och Öhman Fonder väljer att delta i dialogen eller signera den.  87 % av de 724 dialogerna stöttades av Öhman Fonder, men vi varken genomförde dialogerna själva eller i samarbete med andra.

*Av våra 724 dialoger under 2023 så var 91 egna dialoger eller dialoger i samarbete med andra investerare.  Därutöver stöttade vi 633 andra dialoger.

Ansvarsfulla investeringar 2023Tre fokusområden bidrar till FN:s globala mål

För att agera effektivt i vårt påverkansarbete identifierar vi fokusområden. Dessa ger oss bättre förutsättningar att uppnå resultat, mäta utvecklingen och i slutändan nå våra mål. Våra fokusområden riktar sig mot företeelser som är systematiska risker snarare än bolagsspecifika.

Klimat

Hållbar energi för alla (mål 7)
Hållbar industri, innovationer & infrastruktur (mål 9)
Hållbara städer & samhällen (mål 11)
Hållbar konsumtion & produktion (mål 12)
Bekämpa klimatförändringarna (mål 13)

Mänskliga rättigheter

Ingen fattigdom (mål 1)
Ingen hunger (mål 2)
God hälsa & välbefinnande (mål 3)
Jämställdhet (mål 5)
Anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt (mål 8)
Minskad ojämlikhet (mål 10)

Biologisk mångfald

Ingen hunger (mål 2)
Rent vatten & sanitet för alla (mål 6)
Hav & marina resurser (mål 14)
Ekosystem & biologisk mångfald (mål 15)

Ansvarsfulla investeringar 2023Sektorfördelning påverkansdialoger

Ansvarsfulla investeringar från tidigare år