MarknadsfonderBreda fonder med regionfokus

När du vill få avkastning i en särskild marknad utan att tumma på hållbarhetskraven.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Bred marknad i en vid värld

Fondernas breda marknadsexponering ger goda förutsättningar för en bra avkastning. Den breda exponeringen bidrar till riskspridning, alla ägg läggs inte i samma korg. Vi investerar över hela världen och eftersträvar en god följsamhet i varje region.

Hållbarheten får en skjuts

Vi sållar bort bolag som inte lever upp till våra höga hållbarhetskriterier eller vars verksamheter inte är långsiktigt hållbara. Bolag som arbetar för att förbättra sin hållbarhet eller redan nått bra hållbarhet, premieras i fonderna.

Processen är avgörande

För att kunna leverera följsam avkastning och samtidigt premiera hållbarheten i breda aktieportföljer krävs en strukturerad process. Processen fokuserar på portföljegenskaper för att uppnå god följsamhet mot respektive regionmarknad.

Risken hålls på mattan

För att hantera breda fonder med många innehav krävs en aktiv riskkontroll i investeringsprocessens alla led. Vår breda exponering med många innehav ger en minskad lands-, bransch- och företagsrisk i fonderna.

Våra marknadsfonder skall spegla breda regionsmarknader samtidigt som vi på portföljnivå söker meravkastning genom bättre hållbarhetsprofil i portföljerna.

Björn Nylund, fondförvaltare

Investeringsprocess

Så här går vi tillväga när vi konstruerar våra marknadsfonder

Steg 1: Utgångspunkt i regionen

Vi bygger fonderna uppifrån-ned och utgår från byggstenarna i respektive aktiemarknad. Vi får hjälp av de databaser och den analys vi har tillgång till över hela världen, tillsammans med egenutvecklade dataverktyg.

Steg 2: Vi väljer bort

Fonden investerar inte i bolag som är aktiva inom verksamhetsområden som inte är förenliga med vår policy för ansvarsfulla investeringar. Fonden väljer även bort bolag med låg hållbarhetsranking (ESG-ranking).

Steg 3: Vi premierar och överviktar

Vi premierar de bolag som uppvisar en god ESG-profil (miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning). Alla bolag som uppfyller våra hållbarhetskriterier överviktas.

Steg 4: Riskkontroll och optimering

Vi kontrollerar löpande risken för att uppnå önskade portföljegenskaper avseende aktiv risk, regioner, sektorer, faktorrisker med mera, samtidigt som all vår förvaltning genomsyras av ett stort kostnadsfokus. Varje kvartal rebalanseras portföljerna.

Tobias Övelius

Chef svenska aktier och marknadsfonder

Björn Nylund

Fondförvaltare

Samuel Jangenstål

Fondförvaltare

Våra marknadsfonder