Så här investerar vi hållbart

Sedan länge har Öhman Fonder integrerat hållbarhetsfaktorer i förvaltningen och de två senaste åren använder vi oss av ett egenutvecklat verktyg som vi kallar för ESG studio. Under 2022 har vi kompletterat verktyget med hållbarhetsindikatorer (PAI) som vi bedömer är väsentliga för förvaltningen att beakta vid investeringsbeslut.

Hållbara investeringarESG-faktorer påverkar finansiell utveckling

I hållbarhetsanalysen som görs i ESG studio inför en investering bedöms hur väl bolaget hanterar hållbarhetsfrågor med hänsyn till ESG-faktorer, globala hållbarhetsmålen (SDG) samt hållbarhetsindikatorerna (PAI).

Miljöpåverkan (E = Environment)

Miljöpåverkan är ett mått på hur verksamheter påverkar och påverkas av omgivningen. Det inkluderar faktorer som resursförbrukning, koldioxidutsläpp och avfall samt påverkan på miljö och klimat.

Socialt ansvar (S = Social)

Socialt ansvar handlar om att respektera och främja mänskliga rättigheter, skapa goda arbetsförhållanden för anställda, främja mångfald och inkludering, samt engagera sig i dialog och samverkan med lokala samhällen.

Bolagsstyrning (G = Governace)

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att verksamheter sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt för att förverkliga strategier och skapa värde för aktieägare och andra intressenter.

Hållbara investeringarHållbarhet integreras i investeringsbesluten

För att identifiera risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv använder vi analysverktyget ESG studio. Riskerna och möjligheterna integreras sedan i den finansiella analysen.

Aktiva och ansvarsfullaVälkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta Viktoria och Erik om du vill veta mer om hur vi arbetar med hållbarhetsanalys och ansvarsfullt ägande.

Viktoria Voskressenskaia

Hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 61
viktoria.voskressenskaia@ohman.se

Erik Durhan

Chef för ägarstyrning och hållbarhet

+46 8 407 59 10
erik.durhan@ohman.se