Hållbara investeringarSå här investerar vi hållbart

Genom att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen hittar vi nya investeringsmöjligheter. Bland morgondagens vinnare finns nämligen företag som fattar beslut med förståelse för framtidens krav på ansvarsfullt företagande.

Våra fonder avstår från att investera i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Hållbarhetsaspekter som miljö, sociala och affärsetiska aspekter är en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar.

Anna Dahlstedt, förvaltare globala aktier

Genom att integrera hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen hittar vi nya investeringsmöjligheter.

Anna Eliason, fondförvaltare

Fonderna använder tre beprövade strategier

Ansvarsfulla investeringar via tre strategier; väljer bort, väljer in och påverkar.

Väljer bort – Öhman investerar inte i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som enligt vår bedömning är oetisk.

Väljer in – Öhman investerar i bolag som är långsiktigt hållbara avseende ekonomi, miljö och samhälle, och som bäst motsvarar våra högt ställda krav på hållbart företagande.

Påverkar – Öhman är en aktiv ägare och förespråkar att bolagen har en ansvarsfull bolagsstyrning och god affärsetik. Vårt påverkansarbete sker genom att föra dialog med bolagen och att närvara på bolagsstämmor. Dialogen med bolagen sker bäst tillsammans med andra investerare som delar våra värderingar. Påverkansarbetet bedrivs av fondbolaget för fonders räkning. Läs mer om hur vi påverkar bolag att arbeta mer ansvarsfullt.

Så här påverkar vi bolag i en mer hållbar riktning

Som ansvarsfull investerare kan vi leverera en långsiktigt hållbar avkastning. Bland morgondagens vinnare finns företag som fattar beslut med förståelse för framtidens krav på hållbart företagande.

Läs mer

Hållbarhetsanalys

Som hållbarhetsanalytiker identifierar och fokuserar vi på ESG-frågor som påverkar bolags finansiella utveckling. Vi vill undvika negativ utveckling och identifiera bolag som skapar långsiktiga konkurrensfördelar genom sitt hållbarhetsarbete.

Läs mer

Hållbara investeringarVälkommen att höra av dig!

Välkommen att kontakta Viktoria om du vill veta mer om hur vi arbetar med hållbarhetsanalys och påverkar bolag i en mer hållbar riktning.

Viktoria Voskressenskaia

Hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 61
viktoria.voskressenskaia@ohman.se