Öhman Fonders Klimatlöfte

För att vi ska kunna uppfylla vårt kundlöfte och leverera en attraktiv avkastning över tid är det nödvän­digt att vi och våra portföljbolag tänker och agerar långsiktigt och ansvarsfullt. Vi har därför antagit ett klimatlöfte för att göra våra ställningstaganden, åtaganden och faktiska handlingar inom hållbarhetsarbetet tydligare. Samtidigt vill vi utmana oss själva och våra portföljbolag att flytta vår position framåt och göra konkret skillnad.

En av vår tids allvarligaste globala utmaning är klimatförändringarna. Öhman Fonder stödjer Parisavtalet som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader Celsius.

Som professionell investerare har vi ett ansvar för att medverka till minskad negativ klimatpåverkan och för att bidra till lösningar av klimatproblematiken, allt för att vi tillsammans ska uppnå målen i Parisavtalet. Öhman Fonder har undertecknat och följer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment, PRI.

 

Förvaltning med klimatmål i fokus

Genom vårt systematiska arbete med att hantera klimatförändringarnas risker och identifiera affärsmöjligheter positionerar vi våra fonder för bästa möjliga avkastning, samtidigt som arbetet bidrar till klimatmålet. Klimatförändringar kommer att leda till både fysiska risker och omställningsrisker för företag. Hur dessa risker hanteras kom­mer att påverka den långsiktiga avkastningen för oss som investerare. Därför är det vår ambition att:

  • Investera i företag som aktivt beaktar klimatförändringar i sin affärsverksam­het och strategi
  • Genom dialog påverka företag i högrisk­ sektorer att utveckla klimatstrategier som är i linje med Parisavtalet
  • Samarbeta med branschkollegor för att nå gemensamma lösningar

Vi vet att vi har mycket arbete framför oss, men vår tydliga ambition är att ständigt bli bättre och framtidssäkra vår förvaltning. Vi kommer årligen redovisa effekterna av vårt klimatarbete för att vara tydliga och transparenta avseende hur väl vi uppfyller våra klimatmål.

 

Fossila omställningskritierier

Bolag med exponering mot energiproduk­tion som baseras på kol eller tjänster för utvinning av fossila bränslen är exkluderade från Öhman Fonders investeringsuniversum. Samtidigt bedömer vi att många av dessa bolag kan ha en viktig roll att spela i en omställning från en fossilbaserad ekonomi till en ekonomibaserad på förnyelsebar energi. Därför kan vi tillåta investeringar i bolag som bryter mot något av exkluderingskriterierna om bolaget uppfyller minst två av tre kriterier nedan.

Omställningskriterierna

Vi kan tillåta investeringar i bolag som bryter mot något av exkluderingskriterierna, om bolaget uppfyller minst två av tre kriterier nedan:

Klimatmål

Företagets planerade utveckling av verksamheten ska vara i linje med en global uppvärmning under två grader Celsius. Bolaget kan exempelvis ha satt vetenskapligt baserade klimatmål.

Fossila bränslen

Företagets verksamhet får inte huvud­sakligen vara relaterad till fossila bränslen – maximalt 50 procent av omsättningen får komma från fossilrela­terad affärsverksamhet.

Fossilfri affärsverksamhet

Företagets investeringar ska stödja en övergång till en fossilfri ekonomi – minst 75 procent av nyinvesteringar ska vara relaterad till fossilfri affärsverksamhet, som ett snitt för de tre senaste åren.

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder

Jamal Abida Norling

Vd och presskontakt

+46 8 407 58 13
jamal.abida.norling@ohman.se