Diskretionär PortföljförvaltningHållbarhetsupplysningar

Diskretionär portföljförvaltningHållbarhetsrelaterade upplysningar

Här hittar du hållbarhetsrelaterade upplysningar för två modellportföljer.

Modellportfölj med aktier och räntor

Överst kan du läsa hållbarhetsrelaterade upplysningar för en portfölj med så kallat blandmandat.

Modellportfölj med enbart räntor

Därefter kan du läsa de hållbarhetsrelaterade upplysningarna för en portfölj med så kallat räntemandat.

Förklaringar om diskretionära portföljer och hållbarhet

Diskretionära uppdrag. Kunder lämnar över till oss att självständigt fatta besluten i deras portfölj efter vårt omdöme och i enlighet med kundens placeringshorisont, riskbenägenhet, ekonomiska situation, hållbarhetspreferenser och övriga preferenser.

Innehav. Normalt består våra portföljer av aktie- och ränteinnehav, ofta i form av fondandelar i aktie- respektive räntefonder. I placeringsreglementet som vi kommer överens om med kunden finns ett spann som reglerar fördelningen mellan räntor och aktier, i ett normalläge men även en maximal respektive minsta nivå. Omviktningar och omplaceringar grundas i vår marknadssyn.

Tillgångar och hållbarhet. I enlighet med EU-reglerna om hållbarhet bedömer vi inte statsobligationer som en så kallad hållbar investering. En diskretionär portfölj som enbart innehåller statsobligationer har alltså 0 procent hållbara investeringar, men vi bedömer ändå att statsobligationer främjar miljö och sociala egenskaper. På samma sätt är det med kassa, kontanta medel i en portfölj, den räknas inte heller som hållbar investering. Detta får till konsekvens att portföljer som har en låg risk, då de innehåller enbart eller en stor andel statsobligationer, inte bedöms ha några hållbara innehav. Det finns alltså ett samband som kan kännas märkligt, där låg risk = låg hållbarhetsnivå.

Försiktighetsprincipen. När vi i den hållbarhetsrelaterade förköpsinformationen redovisar den framtida miniminivå avseende hållbara investeringar i en diskretionär portfölj, så måste vi redovisa den lägsta tänkbara hållbarhetsnivån i alla tänkbara marknadsscenarion. Det innebär att en diskretionär portfölj som idag har en faktisk andel hållbara investeringar på 80 procent, ändå anges ha en miniminivå för hållbara investeringar som är så låg som 5 procent.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar blandmandat

Här kan du läsa hållbarhetsrelaterade upplysningar för en modellportfölj med aktier och räntor.

Senast uppdaterat 2024-01-25

 • Sammanfattning

  EU-regelverket ställer krav på att lämna hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella produkter, vilket en diskretionär portfölj utgör. Eftersom detta är en diskretionär portfölj sker de främjande egenskaperna i de fonder eller finansiella instrument som portföljen investerar i. Denna portfölj som är exponerad både mot aktiemarknad och räntemarknad har inte hållbar investering som mål, men kommer ändå att göra hållbara investeringar. Den är en så kallad artikel 8-produkt.

  Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper. Portföljen främjar miljö och sociala egenskaper genom att avstå eller kraftigt begränsa investeringar i verksamheter som vi bedömer är skadliga för miljön och den biologiska mångfalden. För att främja sociala egenskaper så begränsar eller avstår portföljen från investeringar i produktion och distribution av varor som kan vara skadliga för människor. Portföljen investerar inte heller i företag som bryter mot, FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Miljöegenskaper främjas även genom att investera i statsobligationer utgivna av stater som har en ambitiös klimatagenda. Portföljen främjar sociala egenskaper genom att inte investera i statsobligationer utgivna av länder som omfattas av sanktioner som införts av FN:s säkerhetsråd, enligt E. Öhman J:or Fonder AB:s (Öhman Fonder eller Fondbolaget) policy för ansvarsfulla investeringar. Vidare avstår portföljen investeringar i statsobligationer utgivna av krigförande länder, länder som inte främjar demokrati, samt länder som inte står bakom Parisavtalet.

  Investeringsstrategi. Portföljens investeringsprocess inleds med informationsinhämtning, där portföljförvaltarna tar del av informationskanaler som företagsanalyser och informationsdatabaser kompletterade med information från konferenser, analytiker- och företagsmöten. Med hjälp av dessa analyseras ett företag utifrån de positiva och negativa kriterier som är väsentliga för företaget och dess sektor, och som kan komma att påverka det enskilda företagets finansiella utveckling över tiden. Det handlar om faktorer som företagets värdering, kassaflöde, balansräkning, försäljning och hållbarhetsarbete. I investeringsprocessen månar fondportföljens förvaltare om en hög medvetenhet om vilka risker de tar, vilka de är beredda att acceptera och vilka risker de inte vill bära.

  Särskilt attraktiva är investeringsmöjligheter där företagets produkter och tjänster på ett eller annat sätt bidrar till att lösa dagens hållbarhetsutmaningar samtidigt som de bidrar till företagets ekonomiska framgångar på kort och lång sikt. Portföljens investeringsstrategi kan skilja sig åt efter överenskommelse med kund.

  Andel av investeringar. Vi förväntar oss att 24 procent av portföljens värde ska utgöras av investeringar som är anpassade till miljörelaterade/sociala egenskaper och av dessa kommer minst 5 procent bestå av hållbara investeringar.

  Portföljens återstående 76 procent kommer att bestå av tillgångar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna och inte heller räknas som hållbara investeringar. Här tar vi höjd för den absolut högsta möjliga andel som portföljen kan behöva ha som kassa i något marknadsklimat. En viss andel likvida medel krävs alltid för riskbalansering och kan variera över tid.

  Vår avdelning för oberoende riskkontroll övervakar dagligen 1) minsta nivå på hållbar investering, 2) minsta nivå på andel investeringar anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper och 3) portföljens exkluderingskriterier som innebär att portföljen begränsar eller avstår ifrån investeringar i verksamheter som Öhman Fonder bedömer är skadliga för miljön och samhället i stort. Under rubriken ”Metoder” nedan kan du läsa utförliga beskrivningar av de metoder vi använder för våra variabler och under rubriken ”Datakällor och databehandling” kan du läsa mer om våra datakällor. Begränsningarna för metoderna och datakällorna finns utförligt beskrivna under rubriken ”Begränsningar för metoder och data” nedan.

  Due diligence. Företagsbesiktningen (due diligence) går till i fyra steg: 1. Identifiera, när vi samlar in data från många olika källor för att möjliggöra utvärdering av företagen på de mest materiella riskerna och möjligheterna. 2. Bedöma, vi bedömer hur ESG-faktorer påverkar företaget och företagets konkreta påverkan på miljö och människor. Vi identifierar företag med förhöjda ESG-risker som kan behöva analyseras djupare. 3. Beslut, förvaltaren tar ställning till de identifierade ESG-riskerna och om investering ska göras. En eventuell investering med förhöjda ESG-risker måste vara väl genomtänkta. 4. Bevaka, vi följer löpande de bolag våra portföljer investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer.

  Strategier för engagemang. Som ansvarstagande ägare verkar Öhman Fonder för att företag i portföljen agerar i enlighet med lagar, konventioner, relevanta koder och riktlinjer. Vi följer löpande företagen för att i ett tidigt skede kunna identifiera företag där det finns behov av aktieägarengagemang, och vi för dialoger med identifierade företag både proaktivt och reaktivt. Vi kan arbeta tillsammans med andra investerare och tillsammans med andra relevanta intressenter. Alla initierade engagemang följer Öhman Fonders process för eskalering med direktkontakt med företaget i form av fördjupade frågeställningar och synpunkter. Öhman Fonder kan i yttersta fall välja att sälja aktierna i ett företag om det anser att företaget bryter mot fondbolagets riktlinjer och aktieägarengagemanget inte påvisat önskad effekt.

  Förutom påverkansdialoger, väljer vanligtvis Öhman Fonder att minst utöva sin rösträtt på bolagsstämmor i de bolag där fondbolaget är stor aktieägare samt på de stämmor som av annat skäl bedöms väsentliga, till exempel en verkningslös påverkansdialog. Öhman Fonder kan därtill, när fondbolaget bedömer det motiverat utifrån andelsägarnas intressen, utnyttja rösträtten på bolagsstämmor i varje företag där fondbolaget är investerat.

  Samtliga aktieägarengagemang som Öhman Fonder driver loggas i ett system för att säkerställa att dialogen följer uppsatta mål, tid och eskaleringsprocess. Effekten av fondbolagets påverkansdialoger utvärderas löpande och en gång per år sammanställs en publik ägarstyrningsrapport.

 • Inga mål för hållbar investering

  Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Produkten kommer ändå att göra hållbara investeringar. En hållbar investering bidrar till ett eller fler av FN:s 17 globala mål: miljömål eller socialt mål, samtidigt som investeringen inte får orsaka betydande skada för något annat hållbarhetsmål och den ska även följa praxis för god styrning.

  Att inte orsaka betydande skada

  Samtidigt som den hållbara investeringen ska bidra till minst ett miljö- och/eller socialt mål får investeringen inte orsaka betydande skada (engelska: Do No Significant Harm, DNSH), avseende något av de övriga globala målen. För att säkerställa att en verksamhet inte orsakar betydande skada får inga av nedanstående kriterier vara uppfyllda:

  Verksamheten får inte:

  • vara involverad i termisk kolproduktion (max 1 % av omsättningen),
  • släppa ut väsentligt mycket koldioxid i atmosfären (se undantag nedan),
  • vara involverad i framställandet av kontroversiella vapen eller ha en aktivitet kopplad till kontroversiella vapen,
  • vara involverad i allvarliga pågående eller nyligen pågående kontroverser som kan leda till brott mot FN:s tio grundläggande principer (UN Global Compact), och inte heller
  • strida mot Öhman Fonders exkluderingskriterier.

  Vi bedömer samtidigt att många av företagen med höga koldioxidutsläpp, kan spela en viktig roll i en omställning från fossilbaserad ekonomi till en ekonomi baserad på förnyelsebar energi. Av dessa skäl kan företag med höga koldioxidutsläpp anses vara en hållbar investering om något av kriterierna nedan är uppfyllda:

  • Om företaget har antagit vetenskapligt baserade klimatmål SBT och fått dessa tredjepartsgranskade av Science Based Target Initiative (SBTi) eller liknande, eller förbundit sig till att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. I dessa fall undantas företaget från koldioxidsgränsen enligt kriterierna i DNSH (Do No Significant Harm)-bedömningen ovan.
  • Om företagets klimatmål uppfyller en årlig minskning av koldioxidutsläpp om 7 procent, vilket är kravet i enlighet med Parisavtalet. I de fallen undantas företaget från koldioxidsgränsen enligt kriterierna i DNSH-bedömningen ovan.

  Indikatorer

  Nedanstående indikatorer används för att bedöma om en verksamhet orsakar betydande skada. En verksamhet bedöms orsaka betydande skada om något av följande kriterier är uppfyllda:

  • det är exponerat för fossila bränslen i enlighet med Öhman Fonders exkluderingskriterier
  • dess utsläpp av växthusgaser är hög
  • företaget bryter mot någon av FN:s tio grundläggande principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag, eller
  • är exponerat för kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska och biologiska vapen).

  Riktlinjer och vägledande principer

  Portföljen investerar inte i företag som bryter mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Riktlinjerna respektive principerna reglerar hur globala företag bör bete sig när det gäller sysselsättning, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, facklig organisering, beskattning och kultur som ämnar att bekämpa bland annat brott mot mänskliga rättigheter, korruption och mutor.

  Portföljens efterlevnad av överenskommelsen och riktlinjerna säkerställs genom en daglig kontroll.

 • Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

  Portföljens främjande av miljörelaterade och/eller sociala egenskaper innefattar:

  Hållbara investeringar: Fonden avser att göra hållbara investeringar vilket innebär att investeringen på ett positivt sätt bidrar till att miljö, klimat och/eller sociala frågor främjas.

  Analys efter särskilda teman: Fonden främjar miljörelaterade egenskaper genom att bland annat investera i företag som verkar för energiomställning och hållbara transporter.

  Sociala egenskaper främjas genom att fonden investerar i hälsovårdsföretag med högt teknikinnehåll och företag som verkar för en hälsosam livsstil.

  Exkluderingskriterier: Portföljen främjar miljön genom att avstå eller begränsa sina investeringar kraftigt i verksamheter som vi bedömer är skadliga för miljön och den biologiska mångfalden, genom att investeringar i utvinning av fossila bränslen, energiproduktion från kol, olje- och gasrelaterade produkter och tjänster, transport eller distribution samt lagring av olja och gas begränsas kraftigt.

  Miljöegenskaper främjas även genom att investera i statsobligationer utgivna av stater som har en ambitiös klimatagenda. En ambitiös klimatagenda återspeglas bland annat i Sveriges klimatagenda som har som mål att nå nettonollutsläpp innan 2045, fem år före Parisavtalet.

  För att främja sociala egenskaper begränsar eller avstår portföljen investeringar i produktion och distribution av alkohol, tobak och cannabis för rekreationsändamål, vapenproduktion och kontroversiella vapen, produktion och distribution av hasardspel samt pornografiskt material, i enlighet med Öhman Fonders policy för ansvarsfulla investeringar.

  Portföljen främjar sociala egenskaper genom att inte investera i statsobligationer utgivna av länder som omfattas av sanktioner som införts av FN:s säkerhetsråd, enligt Öhman Fonders policy för ansvarsfulla investeringar. Vidare avstår portföljen investeringar i statsobligationer utgivna av krigförande länder, länder som inte främjar demokrati, samt länder som inte står bakom Parisavtalet.

  SBT: Portföljen investerar även i företag som har satt vetenskapligt baserade klimatmål (Science Based Target, SBT). SBT Initiative (SBTi) är ett initiativ som ger företag stöd för att sätta klimatmål i linje med vetenskapliga modeller i syfte att klara målsättningarna i Parisavtalet. Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som syftar att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser.

  Praxis för god styrning: Samtliga portföljens investeringar följer praxis för god styrning genom att samtliga av portföljens tillgångar inte strider mot internationellt accepterade vedertagna konventioner och riktlinjer.

  Påverkansdialog: Både miljörelaterade och sociala egenskaper främjas av Öhman Fonders aktiva ägande. Fondbolagets påverkansarbete syftar till att främja företagens möjligheter att få till stånd en positiv påverkan på miljö, klimat och sociala egenskaper. Öhman Fonder uppmuntrar även företagen att integrera både risker och möjligheter i sina verksamheter och sitt beslutsfattande. Påverkansarbetet bidrar också till att förbättra Öhmans Fonders hantering av hållbarhetsrisker (såväl miljö- och sociala risker som risker med bolagsstyrning).

  Huvudsakliga negativa konsekvenser: Öhman Fonder säkerställer också att inte främjandet av några miljörelaterade eller sociala egenskaper får negativa konsekvenser för andra hållbarhetsfaktorer genom att arbeta med Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (engelska: Principal Adverse Impact, PAI), som handlar om hur verksamheten i ett företag negativt påverkar omvärlden, bland annat miljön, arbetsförhållanden och sociala villkor. Vid varje investeringsbeslut beaktas relevanta negativa konsekvenser.

 • Investeringsstrategi

  Nedan följer en beskrivning av hur investeringsstrategin ser ut i en portfölj som innefattar såväl exponering mot aktiemarknad som räntemarknad. Investeringsstrategin utgår alltid ifrån avtal med kund och kan därmed skilja sig något från nedanstående beskrivning.

  Portföljens investeringsprocess inleds med informationsinhämtning, då fondportföljförvaltarna tar del av sina informationskanaler som företagsanalyser och informationsdatabaser kompletterade med information från konferenser, analytiker- och företagsmöten. Med hjälp av dessa analyseras ett företag utifrån de positiva och negativa kriterier som är väsentliga för företaget och dess sektor, och som kan komma att påverka det enskilda företagets finansiella utveckling över tiden. Det handlar om faktorer som företagets värdering, kassaflöde, balansräkning, försäljning och hållbarhetsarbete.

  I investeringsprocessen månar fondportföljens förvaltare  om en hög medvetenhet om vilka risker de tar, vilka de är beredda att acceptera och vilka risker de inte vill bära. När portföljförvaltarna bedömer risk är det av yttersta vikt att även titta på hur ett företag påverkar människor och miljö i sin omgivning, och då särskilt beakta eventuella negativa konsekvenser som företagets verksamhet kan ge upphov till. På så vis fattar förvaltarna bättre och mer välgrundade investeringsbeslut som kan förbättra avkastningen och minska risken över tid. Inom ramen för investeringsprocessen och vid investeringsbeslut identifierar och värderar fondportföljen företagens väsentligaste hållbarhetsrisker och möjligheter, vilket utgör en del av fondportföljens hållbarhetsanalys. Detta innebär bland annat att fondportföljen beaktar vilken exponering företag kan ha i fråga om möjliga miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade risker som kan få en negativ påverkan på avkastningen. Portföljförvaltarna undviker företag som kan påverka avkastningen negativt samt investerar i företag som tar vara på möjligheterna och således bidrar positivt till avkastningen. Som framgår ovan avstår Öhman Fonder från investeringar i företag enligt de exkluderingskriterier som redogjorts för ovan.

  Särskilt attraktiva är investeringsmöjligheter där företagets produkter och tjänster på ett eller annat sätt bidrar till att lösa dagens hållbarhetsutmaningar samtidigt som de bidrar till företagets ekonomiska framgångar på kort och lång sikt. Det kan exempelvis vara om företag som genom sina produkter och tjänster bidrar till förnyelsebar energi, renare vatten, hälsoteknik, tillgång till läkemedel, eller genom sin operationella verksamhet bidrar till mindre skadliga utsläpp eller ökad jämställdhet.

  I fråga om räntemarknaden investerar förvaltaren primärt i statsobligationer och bostadsobligationer, det vill säga obligationer som är utgivna av kreditinstitut, kommun eller stat. Investering sker främst i obligationer med inriktning på Sverige och som relativt sätt har ett högt hållbarhetsbetyg. Ett högt hållbarhetsbetyg innebär att stor hänsyn tas i miljöfrågor, samhället i stort inklusive demokrati och ett fungerande rättssystem. Investering görs enbart i OECD-länder och portföljen avstår från investeringar i statsobligationer utgivna av länder som omfattas av sanktioner som införts av FN:s säkerhetsråd.

  Policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten

  Portföljens investeringar följer praxis för god styrning genom att bedöma om en verksamhet bedrivs enligt internationellt accepterade vedertagna konventioner och riktlinjer. Bland annat FN:s tio grundläggande principer, primärt princip två ”Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter”, princip fyra ”Eliminera alla former av tvångsarbete”, princip sex ”Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter” och princip tio ”Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor”. Förutom FN:s tio grundläggande principer, följer Öhman Fonder även OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (på engelska: UN Guiding Principles for Human Rights, UNGP) och deras underliggande konventioner. För att bedöma praxis för god styrning beaktas också om ett företags verksamhet producerar, marknadsför eller har annan aktivitet kopplad till kontroversiella vapen. Öhman Fonder identifierar verksamheter med aktiviteter som kan anses strida mot internationella konventioner och riktlinjer eller som inte lever upp till praxis för god styrning. Dessa företag exkluderas från portföljens investeringsuniversum.

 • Andel av investeringar

  Det förväntas att 24 procent av portföljens värde utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade/sociala egenskaper. Av dessa kommer portföljen att investera: 5 procent av sitt värde i hållbara investeringar (som i sin tur består av Andra miljörelaterade egenskaper och Sociala egenskaper), och 19 procent av värdet investeras i Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper som varken är anpassade till de miljörelaterade egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

  Portföljens återstående 76 procent kommer att investeras i annat som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar. Denna del avser primärt portföljens likvida medel som används som komplement och/eller riskbalansering och kan variera över tid. En viss andel likvida medel krävs för att hantera portföljägarnas nivåer som motsvarar bästa prestanda. Den andel som avser likvida medel hos institut följer Öhman Fonders krav på praxis för god styrning.

 • Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

  Här beskriver vi de hållbarhetsindikatorer som vi använder för att mäta uppnåendet av varje miljörelaterad och social egenskap som främjas av portföljen. Metoderna för indikatorerna beskrivs under rubriken ”Metoder” nedan.

  SBT: Portföljen mäter andelen företag som har satt vetenskapligt baserade klimatmål (SBT).

  Implicit temperaturhöjning: Portföljen mäter även den implicita temperaturhöjningen för portföljen. En portföljs temperaturhöjning (Implied Temperature Rise, ITR) mäts i grader Celsius och avser vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader Celsius till år 2100. Metoden tar hänsyn till varje underliggande företags nuvarande utsläpp och utsläppsmål i relation till vilken utsläppsminskning som krävs enligt vetenskapen, för att prognostisera temperaturökningen. Beräkningsmetoden ger ett under- eller överskott av koldioxidutsläpp för respektive portföljinnehav. Innehavens sammanlagda koldioxidutsläpp utgör portföljens totala koldioxidutsläpp som omräknas till en temperaturgrad (ITR) med hjälp av en vetenskapligt baserad kvotmetod (Transient Climate Response to Cumulative Carbon Emissions, TCRE).

  Exkluderingskriterier: För att säkerställa att portföljen begränsar eller avstår investeringar i verksamheter som bedöms vara negativa för klimatomställningen och för samhället tillämpar portföljen nedanstående lägsta nivåer. Nivåerna mäts dagligen och relaterar till andelar av företagens omsättning.

  1. Investeringar i olje-och gasutvinning (0 %)
  2. Energiproduktion från kol (5-50 % beroende på underliggande fonder)
  3.  Olje-och gas relaterade produkter och tjänster, transport, distribution och lagring av olja och gas (10-50 % beroende på underliggande fonder)
  4. Investeringar i produktion och distribution alkohol (5 %)
  5. Investeringar i produktion och distribution av tobak (0 % respektive 5 %)
  6. Vapenproduktion (0 %)
  7. Vapen relaterade tjänster och produkter (5 %)
  8. Kontroversiella vapen (0 %)
  9. Produktion och distribution av hasardspel (5 %)
  10. Investeringar i produktion och distribution av pornografiskt material (0 % respektive 5 %)
  11. Investeringar i företag involverade i produktion och distribution av cannabis för rekreationsändamål (5%)
  12. Verksamheter som verifierats bryta mot internationella konventioner (0 %)
  13. För statsobligationer kontrollerar portföljen dagligen att investeringar inte förekommer i sanktionerade, icke-demokratiska, krigförande samt länder som inte står bakom Parisavtalet.

  Avseende innebörden av punkt 2 och 3 ovan: Öhman Fonder bedömer också att många av företagen med exponering mot fossila bränslen, kan spela en viktig roll i en omställning från fossilbaserad ekonomi till en ekonomi baserad på förnyelsebar energi. Vi anser att dessa företag står inför en betydande positiv resa som Öhman Fonder vill vara en del av. Därför har vi möjlighet att investera i fossila företag när följande tre kriterier är uppfyllda:

  • Företaget har satt vetenskapligt baserade klimatmål i enlighet med Parisavtalet, exempelvis genom SBTi, eller har åtagit sig att uppnå koldioxidutsläppsminskningar i linje med vad som krävs enligt Parisavtalet.
  • Företagets investeringar stöder en övergång till en fossilfri ekonomi.

  Företagets verksamhet är inte huvudsakligen relaterad till fossila bränslen, maximalt 50 procent av omsättningen får komma från fossilrelaterad affärsverksamhet.

  Praxis för god styrning: Öhman Fonder identifierar verksamheter med aktiviteter som kan anses strida mot internationella konventioner och riktlinjer eller som inte lever upp till praxis för god styrning. Dessa företag exkluderas från Öhman Fonders investeringsuniversum.

  Minimiandel för hållbara investeringar: Portföljens andel hållbara investeringar kontrolleras dagligen.

  Påverkansdialog: Fondbolaget mäter antalet påverkansdialoger samt följer upp resultatet och utvecklingen i dessa dialoger fördelat på miljö-, social- och/eller bolagsstyrning samt i förhållande till FN:s 17 globala mål, för portföljens räkning.

  Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI): PAI beaktas och registreras vid varje investeringsbeslut. Se närmare nedan i avsnittet om huvudsakliga negativa konsekvenser vid investeringsbeslut.

  Övervakning. Portföljernas bindande hållbarhetsindikatorer kontrolleras dagligen av fondbolagets avdelning för oberoende riskkontroll. Härmed avses kontroll av 1) minsta nivå på hållbar investering och 2) minsta nivå på andel investeringar anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper.

 • Metoder

  Nedan kommer vi använda oss av uttrycken scope 1, 2 och 3 som används för beräkningar av växthusgasutsläpp. I Scope 1 ingår de utsläpp som sker direkt i företagets egen verksamhet, exempelvis från produktion i egna fabriker. Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som förbrukas av företaget. Scope 1 och 2 utsläpp är utsläpp som företaget själv kan kontrollera och rapporteras numera av de flesta företagen på börsen.

  Scope 3 omfattar däremot alla andra indirekta utsläpp som sker i ett företags värdekedja men som företaget inte äger eller kontrollerar. Till exempel utsläpp från inköpt material eller utsläpp från användning av produkten företaget säljer. Scope 3 är för många företag mycket svårt att få en heltäckande bild av. För de flesta företag är det dock källan till majoriteten av alla utsläpp.

  Koldioxidavtryck:

  Implicit temperaturhöjning: Som även framgått under rubriken ”Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper” ovan. Portföljen mäter den implicita temperaturhöjningen för portföljen. En portföljs temperaturhöjning (Implied Temperature Rise, ITR) mäts i grader Celsius och avser vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader Celsius till år 2100. Metoden tar hänsyn till varje underliggande företags nuvarande utsläpp och utsläppsmål i relation till vilken utsläppsminskning som krävs enligt vetenskapen, för att prognostisera temperaturökningen. Beräkningsmetoden ger ett under- eller överskott av koldioxidutsläpp för respektive portföljinnehav. Innehavens sammanlagda koldioxidutsläpp utgör portföljens totala koldioxidutsläpp som omräknas till en temperaturgrad (ITR) med hjälp av en vetenskapligt baserad kvotmetod (Transient Climate Response to Cumulative Carbon Emissions, TCRE). En ITR som är högre än 1,5 grader innebär således att portföljen inte är i linje med Parisavtalet i rapporterande stund.

  Hur exkluderingskriterierna beräknas: Företag rapporterar sällan exakta andelen intäkter eller omsättning från den specifika ekonomiska aktivitet Öhman Fonder valt avstå att investera i. Vi tar då hjälp ifrån dataleverantörens uppskattningar. Varje bolag följer samma process för estimering:

  1. Identifiera det troliga affärsområdet där omsättningen från den ekonomiska aktiviteten kommer ifrån.
  2. Identifiera hur stor andel just denna ekonomiska aktivitet står för i affärsområdet. Baseras på vilka andra produkter/tjänster som ingår i det specifika affärsområdet.
  3. All tillgänglig rapportering analyseras. Om det inte finns någon källa för att identifiera hur stor andel av intäkterna kan tänkas komma från det specifika ekonomiska aktiviteten, antas jämn fördelning mellan samtliga produkter/tjänster som kan ingå i det affärsområdet.

  Emellanåt håller vi inte med om dataleverantörens uppskattning och, då kan vi vända oss till företaget direkt för att få en exakt siffra eller en bättre indikation, alternativt göra en egen uppskattning.

  För att identifiera om ett bolag bryter mot FN:s tio principer (UN Global Compact) använder vi dataleverantörens bedömning som delas in i tre kategorier, Pass/Fail/Watchlist. Bedömning baseras på hur allvarliga och omfattande kontroverser bolaget varit med om som kan bryta mot FN:s tio principer.

  • Fail: Företaget har pekats ut i en eller flera kontroverser med trovärdiga anklagelser avseende att företaget eller dess ledning har orsakat storskalig skada efter brott mot globala normer.
  • Watch list: Företaget har pekats ut i en eller flera kontroverser som är allvarliga och som kräver fortsatt översyn, men baserat på nu tillgänglig information bedömer vi enligt vår metodik att det inte utgör ett brott mot globala normer.
  • Pass: Företaget har inte pekats ut i någon kontrovers som enligt vår metodik utgör något brott mot globala normer under de tre senaste åren.

  Metod för hållbara investeringar:

  Bidrag till miljö eller socialt mål: En investerings positiva bidrag kan baseras på ekonomiska och/eller operationella aktiviteter. Om bidraget är ekonomiskt, måste bidraget uppgå till minst 20 procent av bolagets intäkter. FN:s 17 globala mål och EU Taxonomin har använts för att identifiera vad som är ett positivt bidrag.

  • Några exempel på miljömässiga aktiviteter är begränsning av klimatförändringar såsom förnyelsebara energitillgångar, energieffektivisering, gröna byggnader, hållbar transport, elektrifiering. Anpassning till klimatförändringar, skydd av vatten och marina resurser, cirkulär ekonomi, förebyggande av miljöföroreningar och återställande av biodiversitet och vetenskapligt baserade klimatmål.
  • Några exempel på sociala aktiviteter är jämställdhet i ledningen, anständiga arbetsvillkor, god hälsa, bekämpning av sjukdomar, tillgång till läkemedel, och utbildning.

  Praxis för god styrning: bedömningen av praxis för god styrning baseras på nyckeltal som företagsstyrning (styrelsesammansättning, lön, ägande, kontroll och redovisning), och företagsbeteende (affärsetik och skattetransparens). Företagen bedöms på en skala med en bestämd miniminivå. Lågt betyg innebär svag praxis för bolagsstyrning, svaga affärsetiska program, hög exponering mot risk för korruption samt affärsetiska kontroverser.

  Att inte orsaka betydande skada: Samtidigt som den hållbara investeringen ska bidra till ett av de globala målen får investeringen inte orsaka betydande skada (engelska uttrycket brukar användas och det är Do No Significant Harm, DNSH), avseende något av de övriga globala målen. För att säkerställa att en verksamhet inte orsakar betydande skada får inga av nedanstående kriterier vara uppfyllda:

  Verksamheten får inte:

  • vara involverad i termisk kolproduktion (max en procent av omsättningen),
  • släppa ut väsentligt mycket koldioxid i atmosfären (se undantag nedan),
  • vara involverad i framställandet av kontroversiella vapen eller ha en aktivitet kopplad till kontroversiella vapen,
  • vara involverad i allvarliga pågående eller nyligen pågående kontroverser som kan leda till brott mot FN:s tio grundläggande principer (UN Global Compact), och inte heller
  • strida mot Öhman Fonders exkluderingskriterier.

  Vi bedömer samtidigt att många av företagen med höga koldioxidutsläpp, kan spela en viktig roll i en omställning från fossilbaserad ekonomi till en ekonomi baserad på förnyelsebar energi. Av dessa skäl kan företag med höga koldioxidutsläpp anses vara en hållbar investering om något av kriterierna nedan är uppfyllda:

  • Om företaget har antagit vetenskapligt baserade klimatmål SBT och fått dessa tredjepartsgranskade av SBTi eller liknande, eller förbundit sig till att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. I dessa fall undantas företaget från koldioxidsgränsen enligt kriterierna i DNSH (Do No Significant Harm)-bedömningen ovan.
  • Om företagets klimatmål uppfyller en årlig minskning av koldioxidutsläpp om sju procent, vilket är kravet i enlighet med Parisavtalet. I de fallen undantas företaget från koldioxidsgränsen enligt kriterierna i DNSH-bedömningen ovan.

  Påverkansdialoger mäts och registreras. Dialogerna kan taggas med miljö/klimat (E), socialt (S) och bolagsstyrning (G) samt bidrag till ett eller flera av FN:s 17 globala mål. En dialog kan exempelvis bidra till både E och S, vid dessa fall dubbelräknas dialogen in som både bidrag till E och S. ESG-teamet sätter även kvantifierbara mål och en tidsplan. Dialoger kan läggas upp som en enskild dialog med ett bolag eller inom olika fokusområden/teman.

  PAI indikatorer (Principles Adverse Impact, Huvudsakliga negativa konsekvenser) beräknas enligt SFDR enligt nedan:

  Klimat och miljörelaterade indikatorer:

  • Utsläpp av växthusgaser/koldioxidavtryck. Mäts genom att Scope 1 och 2 divideras med företagets försäljningsintäkter
  • Företag utan koldioxidutsläppsmål
  • Exponering mot företag verksamma inom fossila bränslen (dataleverantörens modell för uppskattning av intäkter från fossil verksamhet, se ovan vid underrubriken ”Hur exkluderingskriterierna beräknas”.

  Sociala indikatorer:

  • Brott mot FN:s tio grundläggande principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag (Se ovan hur bedömning av FN:s tio principer går till)
  • Processer för att övervaka efterlevnaden av OECD:s riktlinjer som klagomålshantering (Företaget är skyldigt att övervaka och rapportera efterlevnaden av FN:s Global Compact-principer)
  • Jämställdhet i styrelser (andel kvinnor i styrelsen/andel män i styrelsen)
  • Kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska och biologiska vapen) se ovan vid underrubriken ”Hur exkluderingskriterierna beräknas” för information om hur dataleverantören uppskattar involvering i sådana ekonomiska aktiviteter som vi avstår att investera i).
  • Företag utan policy för mänskliga rättigheter

  För investeringar i statsobligationer beaktas följande indikatorer:

  • Miljö: utsläpp av växthusgaser/koldioxidavtryck ((investeringens aktuella värde dividerat med aktuellt värde på alla investeringar (miljoner euro) multiplicerat med (landets Scope: 1, 2 och 3 för växthusgasutsläpp/BNP (miljoner euro))

  • Social: Bristande samhällsansvar med avseende på FN:s tio grundläggande principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag. (Antal länder där investeringsobjekten har sin hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar (i absoluta tal och relativa tal, dividerat med samtliga länder där investeringsobjekten har sin hemvist), enligt internationella fördrag och konventioner, FN:s principer och, i förekommande fall, nationell lagstiftning.)
 • Datakällor och databehandling

  De datakällor vi använder för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper är data från vår dataleverantör. Data från dataleverantören ligger även till grund för att identifiera företag vi avstår att investera i. Samma datakällor används för att beräkna portföljens koldioxidavtryck och säkerställa att företags framsteg avseende ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål gynnas på något annat hållbarhetsmåls bekostnad, det som kallas huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI).

  Därutöver analyserar Öhman Fonder självt hur fondbolagets påverkansdialoger framskrider och vilka resultat vår tematiska analys genererar.

  För att säkerställa datakvaliteten görs slumpmässiga kontroller av dataleverantörens data gentemot företagens egna rapporterade data. Dataleverantörens metod och process för framtagande av data har kontrollerats vid utvärdering och val av dataleverantör.

  Vi hämtar data direkt från dataleverantörens databas via deras API (application programming interface). Dataleverantörens tillhandahåller rådata och Öhman Fonder har gjort egen tolkning av regelverkets beräkningsmetoder och beräknar data då det är tillämpligt. Data bearbetas även av fondbolaget med regler för visualisering av data – tex grönt/gult/rött. Data som av regulatoriska skäl måste lagras, sparas i en intern databas hos Öhman Fonder.

  I mitten av december 2022 hade portföljen inrapporterad data avseende växthusgasutsläpp (Scope 1 och Scope 2 data, se en förklaring i början av detta avsnitt, överst under rubriken ”Metoder”) avseende innehav som motsvarade 73 procent av portföljens värde, 13 procent av innehavens värde hade estimerad data och vi saknade hållbarhetsdata för innehav som motsvarade 12 procent av portföljens värde.

 • Begränsningar för metoder och data

  När hållbarhetsdata för ett företag inte finns publikt tillgängliga, så behöver vår dataleverantör göra egna estimat, en uppskattning av hållbarhetsdata. Uppskattningar är till sin natur inte helt överensstämmande med de faktiska förhållandena, men dataleverantören har en tydlig process för hur estimeringen går till och uppskattningarna är därmed konsekventa.

  Estimat kan påverka bedömningen av sociala och/eller miljörelaterade egenskaper till bolagens fördel eller nackdel. Öhman Fonders bedömning är att estimat är ett bättre riktmärke än ingen data alls.

 • Due diligence

  Vi genomlyser vår hållbarhetsanalys i fyra steg:

  1. Identifiera: Öhman Fonder använder ESG-data från en dataleverantör och denna kompletteras med företagens egen rapportering och information vi erhåller vid företagsmöten. Vi använder även analys från våra övriga motparter (mäklare, banker och analyshus) och dessutom träffar vi regelbundet olika intresseorganisationer (exempelvis Världsnaturfonden och Human Rights Watch) som publicerar rapporter om bolag och ämnesområden som är användbara för oss. Vi deltar också i ett antal olika investerarinitiativ, genom vilka vi får tillgång till användbar ESG-analys. Att samla in data från många olika källor möjliggör för oss att utvärdera bolagen på de mest materiella kriterierna. För att identifiera materiella faktorer tittar vi dels på företagets materialitetsanalys, om sådan är genomförd, dels rapporteringsramverk som GRI, Global Reporting Initiative och SASB, Sustainable Accounting Standards Board.
  1. Bedöma: När vi bedömer hur företag hanterar ESG-risker beaktar vi inte bara att policys och ledningssystem finns på plats. Ännu viktigare är att bedöma hur ESG-faktorer påverkar företaget och företagets konkreta påverkan på miljö och människor (dubbel materialitet). Vi söker signaler som förhöjda risker för kontroversiella incidenter eller om bolaget befinner sig i en negativ trend avseende ESG-rating. Detta kan hjälpa till att identifiera företag med förhöjda ESG-risker. Företag som identifieras ha förhöjda ESG-risker genomgår en djupare analys. Huvudansvaret för analysen har Öhman Fonders ESG-analytiker, som gör analysen och ger en rekommendation som diskuteras med förvaltaren. Att vi har ett hållbarhetsteam som enbart fokuserar på hållbarhetsaspekterna i investeringsprocessen innebär att vi har egen specialistkompetens för att kunna göra dessa bedömningar av företag.
  1. Beslut: Förvaltaren måste sedan ta ställning till de identifierade ESG-riskerna och motivera sitt investeringsbeslut. ESG-analysen säkerställer på så sätt att förvaltaren är fullt medveten om de väsentliga hållbarhetsrisker som kan påverka företagen. Förvaltaren kan välja att investera i ett företag som är flaggat för höga ESG-risker, om det är väl genomtänkt och dokumenterat. I andra fall kan emellertid den förhöjda ESG-risken ha en negativ inverkan på den tilltänkta investeringen och leda till att förvaltaren avstår investeringen, alternativt minskar vikten innehavet eller helt säljer av det för att minska portföljens exponering. Därmed minskar sannolikheten för att ESG-risken påverkar avkastningen negativt.
  1. Bevaka: Vi följer löpande de bolag våra portföljer investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer.
 • Strategier för engagemang

  Öhman Fonder ska avseende det kapital som förvaltas för kundernas räkning utöva en aktiv ägarroll på ett sådant sätt att ägarnas intressen beaktas och med syfte att uppnå bästa möjliga långsiktigt hållbara avkastning till andelsägarna.

  Vi följer löpande de bolag våra portföljer investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och -möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer. Dialogerna kan delas in i proaktiva och reaktiva dialoger.

  Proaktiva dialoger sker i bolag där vi ser möjligheter för bolaget att få till stånd en positiv påverkan på till exempel miljö och klimat, vilket i sin tur kan attrahera fler investerare och generera bättre avkastning. Reaktiva dialoger sker i samband med en incident eller kontrovers som vi inte vill ska upprepas, till exempel diskriminering. Några skäl till att en dialog initieras:

  • Bolaget är föremål för något av Öhman Fonders fokusområden
  • Bolaget är föremål för ett initiativ som Öhman Fonder väljer att initiera, deltaga i eller signera
  • En incident eller kontrovers som har inträffat under tiden Öhman Fonder har ägt bolaget
  • Bolaget har en bristfällig hållbarhetsrapportering som försvårar analys av risker och möjligheter

  Beroende på bolagets förutsättningar och förändringsförmåga kan en dialog i normalfallet pågå mellan ett och fem år.

  Eftersom vi är övertygade om att samarbete med andra investerare ger större effekt, arbetar vi i stor utsträckning tillsammans med andra investerare och i förekommande fall andra relevanta intressenter.

  Förutom påverkansdialoger, väljer vanligtvis Öhman Fonder att minst utöva sin rösträtt på bolagsstämmor i de bolag där ägarskapet uppgår till en procent av bolagets utestående aktier samt på de stämmor som av annat skäl bedöms väsentliga, till exempel en misslyckad påverkansdialog. Öhman Fonder kan därtill, när fondbolaget bedömer det motiverat utifrån andelsägarnas intressen, utnyttja rösträtten på bolagsstämmor i varje företag där portföljen är investerad.

 • Summary

  The EU regulations require the disclosure of sustainability-related information for financial products, including discretionary portfolios. Since this is a discretionary portfolio, the promoting characteristics lie within the funds or financial instruments in which the portfolio invests. This portfolio, which is exposed to both the stock market and the bond market, does not have sustainable investing as its objective, but it will still make sustainable investments. It is referred to as an Article 8 product.

  A sustainable investment contributes to at least one environmental or social objective, while following good governance practices and not causing significant harm to any other sustainability objective. The 17 UN Sustainable Development Goals (SDG) and the EU Taxonomy have been used to identify environmental and social objectives.

  The environmental or social characteristics of the financial product. The portfolio promotes environmental and social characteristics by excluding or severely restricting investments in activities that we deem harmful to the environment and biodiversity. To promote social characteristics, the portfolio restricts or excludes investments in the production and distribution of goods that may be harmful to people. Nor does the portfolio invest in companies that are in violation of the UN Global Compact, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises or the UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

  Environmental characteristics are also promoted by investing in government bonds issued by states that have an ambitious climate agenda. The portfolio promotes social characteristics by not investing in government bonds issued by countries covered by sanctions imposed by the UN Security Council, in accordance with the Öhman Fonder Responsible Investment Policy. Moreover, the portfolio does not invest in government bonds issued by belligerent countries, countries that do not promote democracy and countries that do not support the Paris Agreement.

  Investment strategy. The portfolio’s investment process begins with the gathering of information, in which portfolio managers access information channels such as company-specific research and information databases augmented with information from conferences, analyst meetings and corporate meetings. This information is used to analyse a company based on the positive and negative criteria that are significant to the company and its sector and which may have impact on the individual company’s long-term financial performance. This involves factors such as the company’s valuation, cash flow, balance sheet, turnover and sustainability programme. In the investment process, the portfolio managers maintain high awareness of the risks they are taking, the risks they are willing to accept and the risks they do not want to bear.

  Investment opportunities in which the company’s products and services contribute in one way or another to overcoming current sustainability challenges while contributing to the company’s long-term and short-term financial success are particularly attractive.

  Share of investments. We expect at least 24 percent of the portfolio’s value to be composed of investments aligned with environmental or social characteristics, and of these at least 5 percent will consist of sustainable investments.

  The remaining 76 percent of the portfolio will consist of assets that are neither aligned with the environmental or social characteristics nor considered to be sustainable investments. Here, we account for the absolute highest possible proportion that the portfolio may need to hold as cash in any market climate. A certain proportion of liquid assets is always required for risk balancing and may vary over time.

  Monitoring environmental or social characteristics. The portfolio measures carbon intensity, companies that have set science-based climate targets to meet the Paris Agreement goals and the implied temperature rise of the investment portfolio.  The portfolio’s exclusion criteria are also measured, and activities that conflict with international conventions and guidelines or which do not comply with good governance practices. In addition, we measure the number of advocacy dialogues and consider the Principal Adverse Impacts (PAI) of sustainability factors and record them for each investment decision.

  Our independent risk control department monitors the following on a daily basis: 1) the minimum level of sustainable investment, 2) the minimum level of share of investments aligned with environmental or social characteristics and 3) the portfolio’s exclusion criteria, meaning that the portfolio excludes or restricts investments in activities that Öhman Fonder deems harmful to the environment and society at large. You can read detailed descriptions of the methods we use for our variables under the heading ‘Methods’ below, and you can read more about our data sources under the heading ‘Data sources and data processing’. The limitations for the methods and data sources are described in detail under the heading ‘Limitations for methods and data’ below.

  Due diligence. The due diligence process consists of four steps: 1. Identify. We collect data from many different sources to enable evaluation of companies for the most material risks and opportunities. 2. Assess. We assess the impact of ESG factors on the company and the company’s concrete impact on the environment and people. We identify companies with elevated ESG risks that may require deeper analysis. 3. Decide. The manager considers the ESG risks identified and decides whether to invest. Any investment with elevated ESG risks must be carefully considered. 4. Monitor. We continuously monitor the companies in which our portfolios invest for global sustainability risks and opportunities so that we can identify companies with which there is a need for an advocacy dialogue at an early stage. This also applies to companies in which we want to be able to invest, but which need to adapt themselves and their activities to our requirements.

  Strategies for engagement. As a responsible owner, Öhman Fonder works to ensure that companies in the portfolio act in compliance with laws, conventions, relevant codes and guidelines. We monitor companies on an ongoing basis to identify the need for shareholder engagement at an early stage, and we conduct dialogues with the companies identified both proactively and reactively. We may work with other investors and with other relevant stakeholders. All initiated engagements follow Öhman Fonder’s escalation process, with direct contact with the company in the form of in-depth questions and comments. Öhman Fonder may, in extreme cases, choose to sell its shares in a company if it considers that the company is in breach of the portfolio management company’s guidelines and the shareholder engagement has not produced the desired effect.

  In addition to advocacy dialogues, Öhman Fonder usually chooses to exercise its voting rights at least at general meetings of companies in which the portfolio is a major shareholder and at meetings deemed material for other reasons, for example where an advocacy dialogue has not had the desired effect. Öhman Fonder may also, when the fund management company deems it justified based on the interests of the unitholders, exercise its voting rights at general meetings of every company in which the fund has invested.

  All shareholder engagement conducted by Öhman Fonder is logged in a system to ensure that the dialogue follows the set objectives, time and escalation process. The impact of the fund management company’s advocacy dialogues is evaluated on an ongoing basis and a public governance report is compiled once a year.

 • Förändringslogg

  2021-03-10
  Implementering av EU-förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar, Disclosureförordningen (SFDR)

  2023-01-01
  Uppdaterad text i enlighet med Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 om hållbarhetsrelaterade upplysningar

  2023-02-22
  Andelen investeringar i portföljen som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper har ändrats från 80 till 24 procent. Ändringen syftar till att korrespondera med kundernas placeringsreglemente.

  2024-01-01
  Revidering av exkluderingskriteriet punkt 2: energiproduktion från kol, ändras från tidigare 10-.50 % till 5-50 %. Portföljen har ett nytt exkluderingskriterium, punkt 11/13. Investeringar i företag involverade i produktion och distribution av cannabis för rekreationsändamål (5%). Därutöver har vissa mindre redaktionella (språkliga) justeringar genomförts.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar räntemandat

Här kan du läsa hållbarhetsrelaterade upplysningar för en modellportfölj som enbart består av räntor.

Senast uppdaterat 2024-01-25

 • Sammanfattning

  EU-regelverket ställer krav på att lämna hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella produkter, vilket en diskretionär portfölj utgör. Eftersom detta är en diskretionär portfölj sker de främjande egenskaperna i de fonder eller finansiella instrument som portföljen investerar i. Denna portfölj som enbart består av ränteinstrument har inte hållbar investering som mål, den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men kommer inte att göra några hållbara investeringar. Den är en så kallad artikel 8-produkt.

  Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper.

  Miljöegenskaper främjas genom att investera i statsobligationer utgivna av stater som har en ambitiös klimatagenda. Portföljen främjar sociala egenskaper genom att inte investera i statsobligationer utgivna av länder som omfattas av sanktioner som införts av FN:s säkerhetsråd, enligt E. Öhman J:or Fonder AB:s (Öhman Fonder eller Fondbolaget) policy för ansvarsfulla investeringar. Vidare avstår portföljen investeringar i statsobligationer utgivna av krigförande länder, länder som inte främjar demokrati, samt länder som inte står bakom Parisavtalet.

  Investeringsstrategi. Portföljen investerar primärt i statsobligationer och bostadsobligationer, det vill säga obligationer som är utgivna av kreditinstitut, kommun eller stat. Portföljen investerar främst i obligationer med inriktning på Sverige och som relativt sätt har ett högt hållbarhetsbetyg. Ett högt hållbarhetsbetyg innebär att stor hänsyn tas i miljöfrågor, samhället i stort inklusive demokrati och ett fungerande rättssystem. Portföljen investerar enbart i OECD-länder och avstår från investeringar i statsobligationer utgivna av länder som omfattas av sanktioner som införts av FN:s säkerhetsråd. Hållbarhetsrisken analyseras på obligationer utgivna av kreditinstitut såsom bostadsobligationer. När fondförvaltarna bedömer hållbarhetsrisk bedöms bland annat företagets efterlevnad av regler, eventuella styrningsrelaterade frågor samt desspåverkan på människor och samhället i stort. Då beaktas särskilt eventuella negativa konsekvenser som företagets verksamhet kan ge upphov till. På så vis fattar förvaltarna bättre och mer välgrundade investeringsbeslut som kan förbättra avkastningen och minska risken över tid. Portföljens investeringsstrategi kan skilja sig åt efter överenskommelse med kund.

  Andel av investeringar. Vi förväntar oss att 24 procent av portföljens värde ska utgöras av investeringar som är anpassade till miljörelaterade/sociala egenskaper och av dessa kommer minst 0 procent bestå av hållbara investeringar.

  Portföljens återstående 76 procent kommer att bestå av tillgångar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna och inte heller räknas som hållbara investeringar. Här tar vi höjd för den absolut högsta möjliga andel som portföljen kan behöva ha som kassa i något marknadsklimat. En viss andel likvida medel krävs alltid för riskbalansering och kan variera över tid.

  Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper.  Vi mäter portföljens exkluderingskriterier och aktiviteter som strider mot internationella konventioner och riktlinjer eller som inte lever upp till praxis för god styrning.  Utöver detta mäter vi antalet påverkansdialoger och inom ramen för underliggande värdepapper beaktar vi huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI) för hållbarhetsfaktorer och registrerar dem vid varje investeringsbeslut.

  Vår avdelning för oberoende riskkontroll övervakar dagligen 1) minsta nivå på hållbar investering, 2) minsta nivå på andel investeringar anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper och 3) portföljens exkluderingskriterier som innebär att portföljen begränsar eller avstår ifrån investeringar i verksamheter som Öhman Fonder bedömer är skadliga för miljön och samhället i stort. Under rubriken ”Metoder” nedan kan du läsa utförliga beskrivningar av de metoder vi använder för våra variabler och under rubriken ”Datakällor och databehandling” kan du läsa mer om våra datakällor. Begränsningarna för metoderna och datakällorna finns utförligt beskrivna under rubriken ”Begränsningar för metoder och data” nedan.

  Due diligence. Företagsbesiktningen (due diligence) går till i två steg: 1. Bedöma och besluta, förvaltaren tar ställning till de identifierade ESG-riskerna och om investering ska göras. En eventuell investering med förhöjda ESG-risker måste vara väl genomtänkta. 2. Bevaka, vi följer löpande de bolag våra portföljer investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer.

  Strategier för engagemang. Som ansvarstagande ägare verkar Öhman Fonder för att företag i portföljen agerar i enlighet med lagar, konventioner, relevanta koder och riktlinjer. Vi följer löpande företagen för att i ett tidigt skede kunna identifiera företag där det finns behov av aktieägarengagemang, och vi för dialoger med identifierade företag både proaktivt och reaktivt. Vi kan arbeta tillsammans med andra investerare och tillsammans med andra relevanta intressenter. Alla initierade engagemang följer Öhman Fonders process för eskalering med direktkontakt med företaget i form av fördjupade frågeställningar och synpunkter. Öhman Fonder kan i yttersta fall välja att sälja aktierna i ett företag om det anser att företaget bryter mot fondbolagets riktlinjer och aktieägarengagemanget inte påvisat önskad effekt.

 • Inga mål för hållbar investering

  Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men kommer inte göra några hållbara investeringar. En hållbar investering bidrar till ett eller fler av FN:s 17 globala mål: miljömål eller socialt mål, samtidigt som investeringen inte får orsaka betydande skada för något annat hållbarhetsmål och den ska även följa praxis för god styrning.

  Att inte orsaka betydande skada

  Portföljen främjar miljörelaterade och sociala egenskaper men kommer inte att göra hållbara investeringar.

  Indikatorer

  Portföljen kommer inte att göra hållbara investeringar.

  Riktlinjer och vägledande principer

  Portföljen investerar inte i företag som bryter mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Riktlinjerna respektive principerna reglerar hur globala företag bör bete sig när det gäller sysselsättning, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, facklig organisering, beskattning och kultur som ämnar att bekämpa bland annat brott mot mänskliga rättigheter, korruption och mutor.

  Portföljens efterlevnad av överenskommelsen och riktlinjerna säkerställs genom en daglig kontroll.

 • Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

  Portföljens främjande av miljörelaterade och/eller sociala egenskaper innefattar:

  Exkluderingskriterier: Portföljen främjar miljön genom att avstå eller begränsa sina investeringar kraftigt i verksamheter som vi bedömer är skadliga för miljön och den biologiska mångfalden, genom att investeringar i utvinning av fossila bränslen, energiproduktion från kol, olje- och gasrelaterade produkter och tjänster, transport eller distribution samt lagring av olja och gas begränsas kraftigt.

  Miljöegenskaper främjas även genom att investera i statsobligationer utgivna av stater som har en ambitiös klimatagenda. En ambitiös klimatagenda återspeglas bland annat i Sveriges klimatagenda som har som mål att nå nettonollutsläpp innan 2045, fem år före Parisavtalet.

  För att främja sociala egenskaper begränsar eller avstår portföljen investeringar i produktion och distribution av alkohol, tobak, cannabis för rekreationsändamål, vapenproduktion och kontroversiella vapen, produktion och distribution av hasardspel samt pornografiskt material, i enlighet med Öhman Fonders policy för ansvarsfulla investeringar.

  Portföljen främjar sociala egenskaper genom att inte investera i statsobligationer utgivna av länder som omfattas av sanktioner som införts av FN:s säkerhetsråd, enligt Öhman Fonders policy för ansvarsfulla investeringar. Vidare avstår portföljen investeringar i statsobligationer utgivna av krigförande länder, länder som inte främjar demokrati, samt länder som inte står bakom Parisavtalet.

  Praxis för god styrning: Samtliga portföljens investeringar följer praxis för god styrning genom att samtliga av portföljens tillgångar inte strider mot internationellt accepterade vedertagna konventioner och riktlinjer.

  Påverkansdialog: Både miljörelaterade och sociala egenskaper främjas av Öhman Fonders aktiva ägande. Fondbolagets påverkansarbete syftar till att främja företagens möjligheter att få till stånd en positiv påverkan på miljö, klimat och sociala egenskaper. Öhman Fonder uppmuntrar även företagen att integrera både risker och möjligheter i sina verksamheter och sitt beslutsfattande. Påverkansarbetet bidrar också till att förbättra Öhmans Fonders hantering av hållbarhetsrisker (såväl miljö- och sociala risker som risker med bolagsstyrning).

  Huvudsakliga negativa konsekvenser: Öhman Fonder säkerställer också att inte främjandet av några miljörelaterade eller sociala egenskaper får negativa konsekvenser för andra hållbarhetsfaktorer genom att arbeta med Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (engelska: Principal Adverse Impact, PAI), som handlar om hur verksamheten i ett företag negativt påverkar omvärlden, bland annat miljön, arbetsförhållanden och sociala villkor. Vid varje investeringsbeslut beaktar förvaltningen relevanta negativa konsekvenser.

 • Investeringsstrategi

  Nedan följer en beskrivning av hur investeringsstrategin ser ut i en portfölj som innefattar exponering mot räntemarknad. Investeringsstrategin utgår alltid ifrån avtal med kund och kan därmed skilja sig något från nedanstående beskrivning.

  Öhman Fonders ränteportföljer investerar primärt i statsobligationer och bostadsobligationer, det vill säga obligationer som är utgivna av kreditinstitut, kommun eller stat. Portföljen investerar främst i obligationer med inriktning på Sverige och som relativt sätt har ett högt hållbarhetsbetyg. Ett högt hållbarhetsbetyg innebär att stor hänsyn tas i miljöfrågor, samhället i stort inklusive demokrati och ett fungerande rättssystem. Portföljen investerar enbart i OECD-länder och avstår från investeringar i statsobligationer utgivna av länder som omfattas av sanktioner som införts av FN:s säkerhetsråd. Hållbarhetsrisken analyseras på obligationer utgivna av kreditinstitut såsom bostadsobligationer. När portföljfondförvaltarna bedömer hållbarhetsrisk bedöms bland annat företagets efterlevnad av regler, eventuella styrningsrelaterade frågor samt desspåverkan på människor och samhället i stort. Då beaktas särskilt eventuella negativa konsekvenser som företagets verksamhet kan ge upphov till. På så vis fattar förvaltarna bättre och mer välgrundade investeringsbeslut som kan förbättra avkastningen och minska risken över tid.

  Policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten

  Portföljens investeringar följer praxis för god styrning genom att bedöma om en verksamhet bedrivs enligt internationellt accepterade vedertagna konventioner och riktlinjer. Bland annat FN:s tio grundläggande principer, primärt princip två ”Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter”, princip fyra ”Eliminera alla former av tvångsarbete”, princip sex ”Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter” och princip tio ”Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor”.

  Förutom FN:s tio grundläggande principer, följer Öhman Fonder även OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (på engelska: UN Guiding Principles for Human Rights, UNGP) och deras underliggande konventioner. För att bedöma praxis för god styrning beaktas också om ett företags verksamhet producerar, marknadsför eller har annan aktivitet kopplad till kontroversiella vapen.

  Öhman Fonder identifierar verksamheter med aktiviteter som kan anses strida mot internationella konventioner och riktlinjer eller som inte lever upp till praxis för god styrning. Dessa företag exkluderas från fondens investeringsuniversum.

 • Andel av investeringar

  Det förväntas att 24 procent av portföljens värde utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade/sociala egenskaper. Dock kommer 0 procent av dessa bestå av hållbara investeringar (som i sin tur består av Andra miljörelaterade egenskaper och Sociala egenskaper), och alltså kommer 24 procent av värdet investeras i Andra miljörelaterade eller sociala egenskaper som varken är anpassade till de miljörelaterade egenskaperna eller anses som hållbara investeringar.

  Portföljens återstående 76 procent kommer att investeras i annat som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar. Denna del avser primärt portföljens likvida medel som används som komplement och/eller riskbalansering och kan variera över tid. En viss andel likvida medel krävs för att hantera portföljägarnas nivåer som motsvarar bästa prestanda. Den andel som avser likvida medel hos institut följer Öhman Fonders krav på praxis för god styrning.

 • Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

  Här beskriver vi de hållbarhetsindikatorer som vi använder för att mäta uppnåendet av varje miljörelaterad och social egenskap som främjas av portföljen. Metoderna för indikatorerna beskrivs under rubriken ”Metoder” nedan.

  Exkluderingskriterier: För att säkerställa att portföljen begränsar eller avstår investeringar i verksamheter som bedöms vara negativa för klimatomställningen och för samhället tillämpar portföljen nedanstående lägsta nivåer. Nivåerna mäts dagligen och relaterar till andelar av företagens omsättning.

  1. Investeringar i olje-och gasutvinning (0 %)
  2. Energiproduktion från kol (5-50 % beroende på underliggande fonder)
  3. Olje-och gas relaterade produkter och tjänster, transport, distribution och lagring av olja och gas (10-50 % beroende på underliggande fonder)
  4. Investeringar i produktion och distribution alkohol (5 %)
  5. Investeringar i produktion och distribution av tobak (0 % respektive 5 %)
  6. Vapenproduktion (0 %)
  7. Vapen relaterade tjänster och produkter (5 %)
  8. Kontroversiella vapen (0 %)
  9. Produktion och distribution av hasardspel (5 %)
  10. Investeringar i produktion och distribution av pornografiskt material (0 % respektive 5 %)
  11. Investeringar i företag involverade i produktion och distribution av cannabis för rekreationsändamål (5%)
  12. Verksamheter som verifierats bryta mot internationella konventioner (0 %)
  13. För statsobligationer kontrollerar portföljen dagligen att investeringar inte förekommer i sanktionerade, icke-demokratiska, krigförande samt länder som inte står bakom Parisavtalet.

  Avseende innebörden av punkt 2 och 3 ovan: Öhman Fonder bedömer också att många av företagen med exponering mot fossila bränslen, kan spela en viktig roll i en omställning från fossilbaserad ekonomi till en ekonomi baserad på förnyelsebar energi. Vi anser att dessa företag står inför en betydande positiv resa som Öhman Fonder vill vara en del av. Därför har vi möjlighet att investera i fossila företag när följande tre kriterier är uppfyllda:

  • Företaget har satt vetenskapligt baserade klimatmål i enlighet med Parisavtalet, exempelvis genom SBTi, eller har åtagit sig att uppnå koldioxidutsläppsminskningar i linje med vad som krävs enligt Parisavtalet.
  • Företagets investeringar stöder en övergång till en fossilfri ekonomi.
  • Företagets verksamhet är inte huvudsakligen relaterad till fossila bränslen, maximalt 50 procent av omsättningen får komma från fossilrelaterad affärsverksamhet.

  Praxis för god styrning: Öhman Fonder identifierar verksamheter med aktiviteter som kan anses strida mot internationella konventioner och riktlinjer eller som inte lever upp till praxis för god styrning. Dessa företag exkluderas från Öhman Fonders investeringsuniversum.

  Påverkansdialog: Fondbolaget mäter antalet påverkansdialoger samt följer upp resultatet och utvecklingen i dessa dialoger fördelat på miljö-, social- och/eller bolagsstyrning samt i förhållande till FN:s 17 globala mål, för portföljens räkning.

  Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI): PAI beaktas och registreras vid varje investeringsbeslut i förvaltningen.

  Övervakning. För diskretionära portföljer: Portföljernas bindande hållbarhetsindikatorer kontrolleras dagligen av fondbolagets avdelning för oberoende riskkontroll. Härmed avses kontroll av 1) minsta nivå på hållbar investering och 2) minsta nivå på andel investeringar anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper.

 • Metoder

  Hur exkluderingskriterierna beräknas: Företag rapporterar sällan exakta andelen intäkter eller omsättning från den specifika ekonomiska aktivitet Öhman Fonder valt avstå att investera i. Vi tar då hjälp ifrån dataleverantörens uppskattningar. Varje bolag följer samma process för estimering:

  1. Identifiera det troliga affärsområdet där omsättningen från den ekonomiska aktiviteten kommer ifrån.
  2. Identifiera hur stor andel just denna ekonomiska aktivitet står för i affärsområdet. Baseras på vilka andra produkter/tjänster som ingår i det specifika affärsområdet.
  3. All tillgänglig rapportering analyseras. Om det inte finns någon källa för att identifiera hur stor andel av intäkterna kan tänkas komma från det specifika ekonomiska aktiviteten, antas jämn fördelning mellan samtliga produkter/tjänster som kan ingå i det affärsområdet.

  Emellanåt håller vi inte med om dataleverantörens uppskattning och, då kan vi vända oss till företaget direkt för att få en exakt siffra eller en bättre indikation, alternativt göra en egen uppskattning.

  För att identifiera om ett bolag bryter mot FN:s tio principer (UN Global Compact) använder vi dataleverantörens bedömning som delas in i tre kategorier, Pass/Fail/Watchlist. Bedömning baseras på hur allvarliga och omfattande kontroverser bolaget varit med om som kan bryta mot FN:s tio principer.

  • Fail: Företaget har pekats ut i en eller flera kontroverser med trovärdiga anklagelser avseende att företaget eller dess ledning har orsakat storskalig skada efter brott mot globala normer.
  • Watch list: Företaget har pekats ut i en eller flera kontroverser som är allvarliga och som kräver fortsatt översyn, men baserat på nu tillgänglig information bedömer vi enligt vår metodik att det inte utgör ett brott mot globala normer.
  • Pass: Företaget har inte pekats ut i någon kontrovers som enligt vår metodik utgör något brott mot globala normer under de tre senaste åren.

  Praxis för god styrning: bedömningen av praxis för god styrning baseras på nyckeltal som företagsstyrning (styrelsesammansättning, lön, ägande, kontroll och redovisning), och företagsbeteende (affärsetik och skattetransparens). Företagen bedöms på en skala med en bestämd miniminivå. Lågt betyg innebär svag praxis för bolagsstyrning, svaga affärsetiska program, hög exponering mot risk för korruption samt affärsetiska kontroverser.

  Påverkansdialoger mäts och registreras. Dialogerna kan taggas med miljö/klimat (E), socialt (S) och bolagsstyrning (G) samt bidrag till ett eller flera av FN:s 17 globala mål. En dialog kan exempelvis bidra till både E och S, vid dessa fall dubbelräknas dialogen in som både bidrag till E och S. ESG-teamet sätter även kvantifierbara mål och en tidsplan. Dialoger kan läggas upp som en enskild dialog med ett bolag eller inom olika fokusområden/teman.

  PAI indikatorer (Principal Adverse Impact, Huvudsakliga negativa konsekvenser) beräknas enligt SFDR enligt nedan:

  Klimat och miljörelaterade indikatorer:

  • Utsläpp av växthusgaser/koldioxidavtryck. Mäts genom att Scope 1 och 2 divideras med företagets försäljningsintäkter
  • Företag utan koldioxidutsläppsmål
  • Exponering mot företag verksamma inom fossila bränslen (dataleverantörens modell för uppskattning av intäkter från fossil verksamhet, se ovan vid underrubriken ”Hur exkluderingskriterierna beräknas”.

  Sociala indikatorer:

  • Brott mot FN:s tio grundläggande principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag (Se ovan hur bedömning av FN:s tio principer går till)
  • Processer för att övervaka efterlevnaden av OECD:s riktlinjer som klagomålshantering (Företaget är skyldigt att övervaka och rapportera efterlevnaden av FN:s Global Compact-principer)
  • Kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska och biologiska vapen) se ovan vid underrubriken ”Hur exkluderingskriterierna beräknas” för information om hur dataleverantören uppskattar involvering i sådana ekonomiska aktiviteter som vi avstår att investera i).
  • Företag utan policy för mänskliga rättigheter

  För investeringar i statsobligationer beaktas följande indikatorer:

  • Miljö: utsläpp av växthusgaser/koldioxidavtryck ((investeringens aktuella värde dividerat med aktuellt värde på alla investeringar (miljoner euro) multiplicerat med (landets Scope: 1, 2 och 3 för växthusgasutsläpp/BNP (miljoner euro))

  • Social: Bristande samhällsansvar med avseende på FN:s tio grundläggande principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag. (Antal länder där investeringsobjekten har sin hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar (i absoluta tal och relativa tal, dividerat med samtliga länder där investeringsobjekten har sin hemvist), enligt internationella fördrag och konventioner, FN:s principer och, i förekommande fall, nationell lagstiftning.)
 • Datakällor och databehandling

  De datakällor vi använder för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper är data från vår dataleverantör. Data från dataleverantören ligger även till grund för att identifiera företag vi avstår att investera i. Samma datakällor används för att beräkna portföljens koldioxidavtryck och säkerställa att företags framsteg avseende ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål gynnas på något annat hållbarhetsmåls bekostnad, det som kallas huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI).

  Därutöver analyserar Öhman Fonder självt hur fondbolagets påverkansdialoger framskrider och vilka resultat vår tematiska analys genererar.

  För att säkerställa datakvaliteten görs slumpmässiga kontroller av dataleverantörens data gentemot företagens egna rapporterade data. Dataleverantörens metod och process för framtagande av data har kontrollerats vid utvärdering och val av dataleverantör.

  Vi hämtar data direkt från dataleverantörens databas via deras API (application programming interface). Dataleverantörens tillhandahåller rådata och Öhman Fonder har gjort egen tolkning av regelverkets beräkningsmetoder och beräknar data då det är tillämpligt. Data bearbetas även av fondbolaget med regler för visualisering av data – tex grönt/gult/rött. Data som av regulatoriska skäl måste lagras, sparas i en intern databas hos Öhman Fonder.

 • Begränsningar för metoder och data

  När hållbarhetsdata för ett företag inte finns publikt tillgängliga, så behöver vår dataleverantör göra egna estimat, en uppskattning av hållbarhetsdata. Uppskattningar är till sin natur inte helt överensstämmande med de faktiska förhållandena, men dataleverantören har en tydlig process för hur estimeringen går till och uppskattningarna är därmed konsekventa.

  Estimat kan påverka bedömningen av sociala och/eller miljörelaterade egenskaper till bolagens fördel eller nackdel. Öhman Fonders bedömning är att estimat är ett bättre riktmärke än ingen data alls.

 • Due diligence

  Vi genomlyser vår hållbarhetsanalys i fyra steg:

  1. Identifiera: Öhman Fonder använder ESG-data från en dataleverantör och denna kompletteras med företagens egen rapportering och information vi erhåller vid företagsmöten. Vi använder även analys från våra övriga motparter (mäklare, banker och analyshus) och dessutom träffar vi regelbundet olika intresseorganisationer (exempelvis Världsnaturfonden och Human Rights Watch) som publicerar rapporter om bolag och ämnesområden som är användbara för oss. Vi deltar också i ett antal olika investerarinitiativ, genom vilka vi får tillgång till användbar ESG-analys. Att samla in data från många olika källor möjliggör för oss att utvärdera bolagen på de mest materiella kriterierna. För att identifiera materiella faktorer tittar vi dels på företagets materialitetsanalys, om sådan är genomförd, dels rapporteringsramverk som GRI, Global Reporting Initiative och SASB, Sustainable Accounting Standards Board.
  1. Bedöma: När vi bedömer hur företag hanterar ESG-risker beaktar vi inte bara att policys och ledningssystem finns på plats. Ännu viktigare är att bedöma hur ESG-faktorer påverkar företaget och företagets konkreta påverkan på miljö och människor (dubbel materialitet). Vi söker signaler som förhöjda risker för kontroversiella incidenter eller om bolaget befinner sig i en negativ trend avseende ESG-rating. Detta kan hjälpa till att identifiera företag med förhöjda ESG-risker. Företag som identifieras ha förhöjda ESG-risker genomgår en djupare analys. Huvudansvaret för analysen har Öhman Fonders ESG-analytiker, som gör analysen och ger en rekommendation som diskuteras med förvaltaren. Att vi har ett hållbarhetsteam som enbart fokuserar på hållbarhetsaspekterna i investeringsprocessen innebär att vi har egen specialistkompetens för att kunna göra dessa bedömningar av företag.
  1. Beslut: Förvaltaren måste sedan ta ställning till de identifierade ESG-riskerna och motivera sitt investeringsbeslut. ESG-analysen säkerställer på så sätt att förvaltaren är fullt medveten om de väsentliga hållbarhetsrisker som kan påverka företagen. Förvaltaren kan välja att investera i ett företag som är flaggat för höga ESG-risker, om det är väl genomtänkt och dokumenterat. I andra fall kan emellertid den förhöjda ESG-risken ha en negativ inverkan på den tilltänkta investeringen och leda till att förvaltaren avstår investeringen, alternativt minskar vikten innehavet eller helt säljer av det för att minska portföljens exponering. Därmed minskar sannolikheten för att ESG-risken påverkar avkastningen negativt.
  1. Bevaka: Vi följer löpande de bolag våra portföljer investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer.
 • Strategier för engagemang

  Öhman Fonder ska avseende det kapital som förvaltas för kundernas räkning utöva en aktiv ägarroll på ett sådant sätt att ägarnas intressen beaktas och med syfte att uppnå bästa möjliga långsiktigt hållbara avkastning till andelsägarna.

  Vi följer löpande de bolag våra fonder investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och -möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer. Dialogerna kan delas in i proaktiva och reaktiva dialoger.

  Proaktiva dialoger sker i bolag där vi ser möjligheter för bolaget att få till stånd en positiv påverkan på till exempel miljö och klimat, vilket i sin tur kan attrahera fler investerare och generera bättre avkastning. Reaktiva dialoger sker i samband med en incident eller kontrovers som vi inte vill ska upprepas, till exempel diskriminering. Några skäl till att en dialog initieras:

  • Bolaget är föremål för något av Öhman Fonders fokusområden
  • Bolaget är föremål för ett initiativ som Öhman Fonder väljer att initiera, deltaga i eller signera
  • En incident eller kontrovers som har inträffat under tiden Öhman Fonder har ägt bolaget
  • Bolaget har en bristfällig hållbarhetsrapportering som försvårar analys av risker och möjligheter

  Beroende på bolagets förutsättningar och förändringsförmåga kan en dialog i normalfallet pågå mellan ett och fem år.

  Eftersom vi är övertygade om att samarbete med andra investerare ger större effekt, arbetar vi i stor utsträckning tillsammans med andra investerare och i förekommande fall andra relevanta intressenter.

  Förutom påverkansdialoger, väljer vanligtvis Öhman Fonder att minst utöva sin rösträtt på bolagsstämmor i de bolag där ägarskapet uppgår till en procent av bolagets utestående aktier samt på de stämmor som av annat skäl bedöms väsentliga, till exempel en misslyckad påverkansdialog. Öhman Fonder kan därtill, när fondbolaget bedömer det motiverat utifrån andelsägarnas intressen, utnyttja rösträtten på bolagsstämmor i varje företag där portföljen är investerad.

 • Summary

  The EU regulations require the disclosure of sustainability-related information for financial products, including discretionary portfolios. Since this is a discretionary portfolio, the promoting characteristics lie within the funds or financial instruments in which the portfolio invests. This portfolio, consisting solely of fixed-income instruments, does not have sustainable investing as its objective; it promotes environmental and social characteristics but will not make any sustainable investments. It is categorized as an Article 8 product.

  A sustainable investment contributes to at least one environmental or social objective, while following good governance practices and not causing significant harm to any other sustainability objective. The 17 UN Sustainable Development Goals (SDG) and the EU Taxonomy have been used to identify environmental and social objectives.

  Investment strategy. The portfolio invests primarily in government bonds and mortgage bonds, i.e. bonds issued by credit institutions, municipalities or the state. The portfolio invests primarily in bonds with a focus on Sweden which have a relatively high sustainability score. A high sustainability score implies a high level of attention to environmental issues, society at large, including democracy, and a functioning legal system. The portfolio invests solely in OECD countries and does not invest in government bonds issued by countries subject to sanctions imposed by the UN Security Council.

  Sustainability risk is analysed for bonds issued by credit institutions such as mortgage bonds. When assessing sustainability risk, portfolio managers consider, among other things, the company’s compliance with regulations, any governance-related issues, and its impact on people and society at large. Possible negative consequences of the company’s activities are taken into account in particular. In so doing, the managers make better and more well-founded investment decisions that can improve returns and mitigate risk over time.

  Share of investments. We expect at least 24 percent of the portfolio’s value to be composed of investments aligned with environmental or social characteristics, and of these at least 0 percent will consist of sustainable investments.

  The remaining 76 percent of the portfolio will consist of assets that are neither aligned with the environmental or social characteristics nor considered to be sustainable investments. Here, we account for the absolute highest possible proportion that the portfolio may need to hold as cash in any market climate. A certain proportion of liquid assets is always required for risk balancing and may vary over time.

  Monitoring environmental or social characteristics. The portfolio measures exclusion criteria and activities that conflict with international conventions and guidelines or which do not comply with good governance practices. In addition, we measure the number of advocacy dialogues and consider the Principal Adverse Impacts (PAI) of sustainability factors and record them for each investment decision.

  Our independent risk control department monitors the following on a daily basis: 1) the minimum level of share of investments aligned with environmental or social characteristics and 2) the portfolio’s exclusion criteria, meaning that the portfolio restricts or excludes investments in activities that Öhman Fonder deems harmful to the environment and society at large. You can read detailed descriptions of the methods we use for our variables under the heading ‘Methods’ below, and you can read more about our data sources under the heading ‘Data sources and data processing’. The limitations for the methods and data sources are described in detail under the heading ‘Limitations for methods and data’ below.

  Due diligence. The due diligence process consists of four steps: 1. Identify. We collect data from many different sources to enable evaluation of companies for the most material risks and opportunities. 2. Assess. We assess the impact of ESG factors on the company and the company’s concrete impact on the environment and people. We identify companies with elevated ESG risks that may require deeper analysis. 3. Decide. The manager considers the ESG risks identified and decides whether to invest. Any investment with elevated ESG risks must be carefully considered. 4. Monitor. We continuously monitor the companies in which our portfolios invest for global sustainability risks and opportunities so that we can identify companies with which there is a need for an advocacy dialogue at an early stage. This also applies to companies in which we want to be able to invest, but which need to adapt themselves and their activities to our requirements.

  Strategies for engagement. As a responsible owner, Öhman Fonder works to ensure that companies in the portfolio act in compliance with laws, conventions, relevant codes and guidelines. We monitor companies on an ongoing basis to identify the need for shareholder engagement at an early stage, and we conduct dialogues with the companies identified both proactively and reactively. We may work with other investors and with other relevant stakeholders. All initiated engagements follow Öhman Fonder’s escalation process, with direct contact with the company in the form of in-depth questions and comments. Öhman Fonder may, in extreme cases, choose to sell its shares in a company if it considers that the company is in breach of the fund management company’s guidelines and the shareholder engagement has not produced the desired effect.

 • Förändringslogg

  2021-03-10
  Implementering av EU-förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar, Disclosureförordningen (SFDR)

  2023-01-01
  Uppdaterad text i enlighet med Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 om hållbarhetsrelaterade upplysningar

  2023-02-22
  Andelen investeringar i portföljen som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper har ändrats från 80 till 24 procent. Ändringen syftar till att korrespondera med kundernas placeringsreglemente.

  2024-01-01
  Revidering av exkluderingskriteriet punkt 2: energiproduktion från kol, ändras från tidigare 10-.50 % till 5-50 %. Portföljen har ett nytt exkluderingskriterium, punkt 11/13. Investeringar i företag involverade i produktion och distribution av cannabis för rekreationsändamål (5%). Därutöver har vissa mindre redaktionella (språkliga) justeringar genomförts.

Legal information

Härunder finner du två exempel (räntemandat och blandmandat) på hållbarhetsrelaterad förköpsinformation för diskretionär portföljförvaltning.

Räntemandat (SFDR)
Blandmandat (SFDR)

Här har vi samlat modellportföljer från 2021 som ger en indikation på hur innehaven kan se ut efter hållbarhetspreferenser.

Modellportfölj 1
Modellportfölj 2
Modellportfölj 3
Modellportfölj 4
Modellportfölj 5

Policy för ansvarsfulla investeringar

Responsible investment policy

Negativa konsekvenser för hållbar utveckling