Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Hållbarhetsrelaterade upplysningarÖkad transparens och jämförbarhet

Här har vi samlat de hållbarhetsrelaterade upplysningar som enligt EU:s nya regelverk ska redovisas för att öka transparens och jämförbarhet. Regelverken säger att vi som fondbolag ska vara transparenta med hur vi hanterar hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser för hållbar utveckling.

Policy ansvarsfulla investeringar

Öhman Fonder har undertecknat Principles for Responsible Investment (PRI) och dess sex principer är vägledande för vårt arbete med ansvarsfulla investeringar. Vi stödjer även FN:s 17 globala utvecklingsmål och följer internationella konventioner.

Läs mer

Ansvarsfulla investeringar 2023

Öhman Fonders rapport om arbetet som ansvarsfull investerare under 2023. Vi beskriver påverkansarbetet, investerarinitiativen samt lyfter några exempel från bolagsbesöken och stämmosäsongen.

Läs rapporten

Principer för aktieägarengagemang

Öhman Fonder är en aktiv och fristående kapitalförvaltare med det enda uppdraget att ge sina kunder robust avkastning på lång sikt. Fondbolagets övertygelse är att det bäst uppnår detta genom långsiktighet, ansvar och ett aktivt ägande.

Läs mer

Negativa konsekvenser för hållbar utveckling (PAI)

Öhman Fonder bedriver fondförvaltning, diskretionär portföljförvaltning och investeringsrådgivning. I fondbolagets investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Läs mer

Fondernas hållbarhetsinformation

I fondernas informationsbroschyr kan du läsa om vilka hållbarhetsaspekter som beaktas i förvaltningen och de metoder som används för fondernas hållbarhetsarbete.

Läs mer

Allmänt om Öhmans ersättningsystem

Öhmans målsättning är att erbjuda ersättningar som attraherar och behåller kompetent och kvalificerad personal men som inte uppmuntrar till eller premierar överdrivet risktagande eller annat oönskat beteende.

Läs mer

Medlemskap och initiativ

Öhman Fonder är medlemmar i flera intresseorganisationer och medverkar i flera initiativ tillsammans med andra investerare.

Läs mer

Hållbarhetsrelaterade upplysningarKompetens nära dig som kund

Välkommen att kontakta Veronica eller Viktoria om du har frågor eller vill veta mer.

Veronica Selander Rosengren

Chef regelefterlevnad Öhman Fonder

+46 8 407 58 31
veronica.rosengren@ohman.se

Viktoria Voskressenskaia

Hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 61
viktoria.voskressenskaia@ohman.se

Hållbarhetsrelaterade upplysningarAktieägarengagemang

Vid frågor om hur vi arbetar med ägarstyrning som ansvarfull aktieägare är du välkommen att kontakta Erik.

Erik Durhan

Chef för ägarstyrning och hållbarhet

+46 8 407 59 10
erik.durhan@ohman.se