Kreditvärdering

Kreditbetyget som anges här utgörs av Öhman Fonders interna bedömning av värdepapprets kreditvärdighet, baserad på Öhman Fonders kreditanalys och interna ratingprocess.

Värdepapper med kreditbetyg från Öhman Fonder kan även ha officiellt kreditbetyg från ett auktoriserat kreditvärderingsinstitut men de kan också sakna officiellt kreditbetyg. Öhman Fonders interna kreditbetyg för ett visst värdepapper, som är det som redovisas här, kan avvika från ett eventuellt officiellt kreditbetyg som ett auktoriserat kreditvärderingsinstitut kan ha tilldelat samma värdepapper.

Öhman Fonders kreditvärdering

Gradering Kreditbetyg        
Överlägsen AAA Exceptionellt stark kapacitet att uppfylla finansiella åtaganden. Högsta betyg.
Överlägsen AA+ Endast till mindre grad en skillnad från det bästa betyget. Gäldenärens förmåga att uppfylla sina ekonomiska åtaganden och förpliktelser är mycket stark.
  AA
  AA-
Mycket god A+ Något ökad grad av känslighet för negativa förändringar i ekonomiska förutsättningar; dock fortsatt med stark förmåga att uppfylla sina åtaganden och förpliktelser.
  A
  A-
God/Adekvat BBB+ Den finansiella motståndskraften är god till adekvat. Försämrade ekonomiska förutsättningar eller förändrade omständigheter är dock mer benägna att leda till en försvagad förmåga att uppfylla finansiella förpliktelser.
  BBB
  BBB-
Spekulativ BB+ Gäldenären är mindre känslig för inställda betalningar än andra i samma kategori.  Dock exponerad mot pågående osäkerheter eller andra negativa affärsmässiga, finansiella, eller ekonomiska förhållanden som kan leda till otillräcklig kapacitet att uppfylla finansiella åtaganden.
  BB
  BB-
Högst spekulativ B+ Mer sårbar för inställda betalningar än ’BB’-kategorin; men har för närvarande kapacitet att uppfylla ekonomiska åtaganden. Försämrade affärsmässiga, finansiella eller ekonomiska förhållanden skulle dock sannolikt försämra kapaciteten eller villigheten att uppfylla dessa.
  B
  B-
Konkursmässig CCC Mycket sårbar och beroende av gynnsamma affärsmässiga och ekonomiska förutsättningar för att klara att uppfylla sina finansiella åtaganden.