Öhman Marknad USA

En bred aktiefond som följer utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden med höga hållbarhetskrav och en tydlig och konkret strategi för att välja in bolag efter miljö, sociala och affärsetiska kriterier.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred amerikansk aktieportfölj
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarUSA

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en bred amerikansk aktieportfölj
 • Vill att hållbarhetsaspekter tydligt styr vilka bolag som väljs in och väljs bort
BredHållbarUSA

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Marknad USA

Fonden för dig som vill investera hållbart i en bred amerikansk aktieportfölj.

Björn Nylund, ansvarig förvaltare Öhman Marknad USA

Kommentarer från förvaltare


Juni 2024

Under första halvåret har fonden genererat en avkastning på ca 21,7 procent, vilket är ca 1,2 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex MSCI USA Index. Exkluderingar till följd av internationella konventioner har bidragit mest positivt till den relativa avkastningen följt av exkluderingar av bolag med svag ESG.

De tre största positiva bidragen på bolagsnivå är: Nvidia och Eli Lilly (båda övervikter relativt index) samt Tesla (exkludering internationella konventioner). De tre största negativa bidragen på bolagsnivå är: GE Aerospace (exkludering internationella konventioner), Intel Corporation (övervikt relativt index) och Costco Wholesale (fossilexkludering).

Under juni har fonden utvecklats positivt ca 5,0 procent, vilket är bättre än fondens jämförelseindex MSCI USA Index som steg med 4,3 procent. Det är framförallt fondens exkluderingar av fossilbolag som bidragit positivt till den relativa avkastningen under månaden.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Teknik 50,5%
 • Hälsovård 13,3%
 • Sällanköpsvaror 10,9%
 • Finans 8,8%
 • Industri 6,7%
 • Dagligvaror 4,3%
 • Fastighet 2,5%
 • Material 2,5%
 • Allmännyttiga tjänster 0,5%
 • Övrigt 0,1%

Största innehav

 • Microsoft Corp 7,6%
 • Nvidia Corp 7,5%
 • Apple Inc 7,5%
 • Alphabet Inc 5,2%
 • Amazon.com Inc 4,8%
 • Meta Platforms Inc 2,3%
 • Eli Lilly and Co 2,2%
 • Broadcom Inc 2,1%
 • JPMorgan Chase & Co 1,7%
 • Unitedhealth Group Inc 1,4%

Länder

 • USA 98,6%
 • Tyskland 0,6%
 • Storbritannien 0,3%
 • Holland 0,2%
 • Irland 0,2%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2024-06-30
 • Senaste kurs 572,94 SEK
 • Kursdatum 2024-07-16
 • Förvaltningsavgift 0,65 %
 • Förvaltningsavgift och andra administrations- och driftskostnader 0,66 %
 • Transaktionskostnader 0,01 %
 • Löpande kostnader 0,67 %
 • ISIN SE0000577967
 • PPM-nummer 678128
 • Risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  Lägre risk
  Högre risk
 • Övriga andelsklasser Öhman Marknad USA B: 361,34 SEK (2024-07-16)
 • Jämförelseindex MSCI USA Total Return Net *
 • Startdatum 1999-10-20
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 373
 • Standardavvikelse 2 år 16,46 %
 • Förvaltare

  Ansvarig förvaltare: Björn Nylund
  Förvaltat sedan: 2009-09-01

*Varken de medel eller värdepapper som avses häri är sponsrade, godkända eller marknadsförda av MSCI, och MSCI kan under inga omständigheter hållas ansvarig för sådana fonder eller värdepapper eller index som fonden eller värdepapper är baserade på. Fondens informationsbroschyr innehåller mer detaljer om begränsningar gällande relationen mellan MSCI och E. Öhman J:or Fonder AB och eventuellt relaterade fonder, liksom friskrivningar som gäller för MSCI index.

Hållbarhet


12,1

Koldioxidavtryck

Koldioxidavtrycket är beräknad enligt SFDR:s tillvägagånssätt och är ett vägt genomsnitt, vilket betyder att ett bolags bidrag till fondens totala koldioxidavtryck är bolagets koldioxidavtryck multiplicerat med dess vikt i fonden. Ett bolags koldioxidavtryck är bolagets Scope 1+2 dividerat med företagsvärdet (EV) i EUR.

1,7 °C

ITR — Implicit temperaturhöjning

Siffran visar fondens temperaturhöjning (Implied Temperature Rise, ITR) och mäts i grader Celsius. En högre siffra än 1,5 grader Celsius säger att fonden vid rapporteringstillfället har ett överskott av koldioxidutsläpp i relation till vad som krävs enligt Parisavtalet.

47,7%

Science Based Target (Initiative)

SBT-siffran visar hur stor andel av fondens bolagsinnehav som har satt vetenskapliga klimatmål för att klara målsättningarna i Parisavtalet.

 

Våra dialoger

Öhman Fonder mäter antalet påverkansdialoger, både våra egna, de som sker via samarbeten med andra investerare och de vi stödjer. Här kan du följa våra dialoger för samtliga fonder eller välja en specifik fond.
Läs mer

Öhman Marknad USA Fondbeskrivning

Öhman Marknad USA är en indexnära aktiefond vars målsättning är att med god riskspridning, på lång sikt, spegla utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden. Det kan förväntas uppstå skillnad mellan fondens och indexets avkastning genom att förvaltningen följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fonden inom ramen för investeringsprocessen och portföljkonstruktionen regelmässigt anpassas genom en exkludering av de bolag som inte uppfyller bolagets hållbarhetskrav samt en premiering av de bolag som på ett bättre sätt än andra har ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Öhman Marknad USA Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt.

Senast uppdaterat 2024-01-23

 • Sammanfattning

  Denna fond har inte hållbar investering som mål, men kommer ändå att göra hållbara investeringar. En hållbar investering bidrar till minst ett miljömål eller ett socialt mål, samtidigt som investeringen ska följa praxis för god styrning och inte orsaka betydande skada för något annat hållbarhetsmål. FN:s 17 globala mål och EU-taxonomin har använts för att identifiera miljö och sociala mål.

  Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper. Fonden främjar miljö och sociala egenskaper genom att avstå eller kraftigt begränsa investeringar i verksamheter som vi bedömer är skadliga för miljön och den biologiska mångfalden. För att främja sociala egenskaper så begränsar eller avstår fonden från investeringar i produktion och distribution av varor som kan vara skadliga för människor. Fonden investerar inte heller i företag som bryter mot, FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

  Fonden främjar även miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera i företag med högre hållbarhetsbetyg inom, när så är tillämpligt, bransch och/eller regionindelning.

  Investeringsstrategi. För att erbjuda en bred marknadsexponering byggs fonden uppifrån-ned och utgår från aktierna i investeringsuniversumet för den region fonden investerar i. Investeringsprocessen inleds därför med genomgång av aktierna i investeringsuniversumet. För att uppnå en sammanvägt bättre ESG-profil (miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning) än jämförelseindex undviker fonden investeringar i företag med lågt ESG-betyg samtidigt som den premierar och överviktar företag som uppvisar högre ESG-betyg.

  Andel av investeringar. Vi förväntar oss att 80 procent av fondens värde ska utgöras av investeringar som är anpassade till miljörelaterade/sociala egenskaper och av dessa kommer minst 20 procent bestå av hållbara investeringar.

  Fondens återstående 20 procent kommer att bestå av tillgångar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna och inte heller räknas som hållbara investeringar. Här tar vi höjd för den absolut högsta möjliga andel som fonden kan behöva ha som kassa i något marknadsklimat. En viss andel likvida medel krävs alltid för riskbalansering och kan variera över tid.

  Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper. Fonden mäter koldioxidintensitet, företag som har satt vetenskapligt baserade klimatmål för att klara målsättningarna i Parisavtalet och fondens implicita temperaturhöjning. Därutöver mäts fondens exkluderingskriterier och aktiviteter som strider mot internationella konventioner och riktlinjer eller som inte lever upp till praxis för god styrning.  Utöver detta mäter vi antalet påverkansdialoger och beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI) för hållbarhetsfaktorer och registrerar dem vid varje investeringsbeslut.

  Vår avdelning för oberoende riskkontroll övervakar dagligen 1) minsta nivå på hållbar investering, 2) minsta nivå på andel investeringar anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper och 3) fondens exkluderingskriterier som innebär att fonden begränsar eller avstår ifrån investeringar i verksamheter som E. Öhman J:or Fonder AB (Öhman Fonder eller Fondbolaget) bedömer är skadliga för miljön och samhället i stort. Under rubriken ”Metoder” nedan kan du läsa utförliga beskrivningar av de metoder vi använder för våra variabler och under rubriken ”Datakällor och databehandling” kan du läsa mer om våra datakällor. Begränsningarna för metoderna och datakällorna finns utförligt beskrivna under rubriken ”Begränsningar för metoder och data” nedan.

  Due diligence. Företagsbesiktningen (due diligence) går till i fyra steg: 1. Identifiera, när vi samlar in data från många olika källor för att möjliggöra utvärdering av företagen på de mest materiella riskerna och möjligheterna. 2. Bedöma, vi bedömer hur ESG-faktorer påverkar företaget och företagets konkreta påverkan på miljö och människor. Vi identifierar företag med förhöjda ESG-risker som kan behöva analyseras djupare. 3. Beslut, förvaltaren tar ställning till de identifierade ESG-riskerna och om investering ska göras. En eventuell investering med förhöjda ESG-risker måste vara väl genomtänkta. 4. Bevaka, vi följer löpande de bolag våra fonder investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer.

  Strategier för engagemang. Som ansvarstagande ägare verkar Öhman Fonder för att företag i fonden agerar i enlighet med lagar, konventioner, relevanta koder och riktlinjer. Vi följer löpande företagen för att i ett tidigt skede kunna identifiera företag där det finns behov av aktieägarengagemang, och vi för dialoger med identifierade företag både proaktivt och reaktivt. Vi kan arbeta tillsammans med andra investerare och tillsammans med andra relevanta intressenter. Alla initierade engagemang följer Öhman Fonders process för eskalering med direktkontakt med företaget i form av fördjupade frågeställningar och synpunkter. Öhman Fonder kan i yttersta fall välja att sälja aktierna i ett företag om det anser att företaget bryter mot fondbolagets riktlinjer och aktieägarengagemanget inte påvisat önskad effekt.

  Förutom påverkansdialoger utövar Öhman Fonder sin rösträtt på bolagsstämmor i de bolag där fonderna har ägarskap. För mer utförlig information om hur Öhman Fonder röstar och fondbolagets ägarstyrning, se ”Principer för aktieägarengagemang” på ohman.se.

  Samtliga aktieägarengagemang som Öhman Fonder driver loggas i ett system för att säkerställa att dialogen följer uppsatta mål, tid och eskaleringsprocess. Effekten av fondbolagets påverkansdialoger utvärderas löpande och en gång per år sammanställs en publik ägarstyrningsrapport.

 • Inga mål för hållbar investering

  Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Produkten kommer ändå att göra hållbara investeringar. En hållbar investering bidrar till minst ett miljömål eller ett socialt mål, samtidigt som investeringen ska följa praxis för god styrning och inte för orsaka betydande skada för något annat hållbarhetsmål. FN:s 17 globala mål och EU-taxonomin har använts för att identifiera miljö och sociala mål.

  Att inte orsaka betydande skada
  Samtidigt som den hållbara investeringen ska bidra till minst ett miljö- och/eller socialt mål får investeringen inte orsaka betydande skada (engelska: Do No Significant Harm, DNSH), avseende något av de övriga globala målen. För att säkerställa att en verksamhet inte orsakar betydande skada får inga av nedanstående kriterier vara uppfyllda:

  Verksamheten får inte:

  • vara involverad i termisk kolproduktion (max 1 % av omsättningen),
  • släppa ut väsentligt mycket koldioxid i atmosfären (se undantag nedan),
  • vara involverad i framställandet av kontroversiella vapen eller ha en aktivitet kopplad till kontroversiella vapen,
  • vara involverad i allvarliga pågående eller nyligen pågående kontroverser som kan leda till brott mot FN:s tio grundläggande principer (UN Global Compact), och inte heller
  • strida mot Öhman Fonders exkluderingskriterier.

  Vi bedömer samtidigt att många av företagen med höga koldioxidutsläpp, kan spela en viktig roll i en omställning från fossilbaserad ekonomi till en ekonomi baserad på förnyelsebar energi. Av dessa skäl kan företag med höga koldioxidutsläpp anses vara en hållbar investering om något av kriterierna nedan är uppfyllda:

  • Om företaget har antagit vetenskapligt baserade klimatmål SBT och fått dessa tredjepartsgranskade av Science Based Target Initiative (SBTi) eller liknande, eller förbundit sig till att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. I dessa fall undantas företaget från koldioxidsgränsen enligt kriterierna i DNSH (Do No Significant Harm)-bedömningen ovan.
  • Om företagets klimatmål uppfyller en årlig minskning av koldioxidutsläpp om 7 procent, vilket är kravet i enlighet med Parisavtalet. I de fallen undantas företaget från koldioxidsgränsen enligt kriterierna i DNSH-bedömningen ovan.

  Indikatorer
  Nedanstående indikatorer används för att bedöma om en verksamhet orsakar betydande skada. En verksamhet bedöms orsaka betydande skada om något av följande kriterier är uppfyllda:

  • det är exponerat för fossila bränslen i enlighet med Öhman Fonders exkluderingskriterier
  • dess utsläpp av växthusgaser är hög
  • företaget bryter mot någon av FN:s tio grundläggande principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag, eller
  • är exponerat för kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska och biologiska vapen).

  Riktlinjer och vägledande principer
  Fonden investerar inte i företag som bryter mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:svägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Riktlinjerna respektive principerna reglerar hur globala företag bör bete sig när det gäller sysselsättning, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, facklig organisering, beskattning och kultur som ämnar att bekämpa bland annat brott mot mänskliga rättigheter, korruption och mutor.

  Fondens efterlevnad av överenskommelsen och riktlinjerna säkerställs genom en daglig kontroll.

 • Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

  Fondens främjande av miljörelaterade och/eller sociala egenskaper innefattar:

  Hållbara investeringar: Fonden avser att göra hållbara investeringar vilket innebär att investeringen på ett positivt sätt bidrar till att miljö, klimat och/eller sociala frågor främjas.

  Exkluderingskriterier: Fonden främjar miljön genom att avstå eller begränsa sina investeringar kraftigt i verksamheter som vi bedömer är skadliga för miljön och den biologiska mångfalden, genom att investeringar i utvinning av fossila bränslen, energiproduktion från kol, olje- och gasrelaterade produkter och tjänster, transport eller distribution samt lagring av olja och gas begränsas kraftigt. För att främja sociala egenskaper begränsar eller avstår fonden investeringar i produktion och distribution av alkohol, tobak, cannabis för rekreationsändamål, vapenproduktion och kontroversiella vapen, produktion och distribution av hasardspel samt pornografiskt material, i enlighet med Öhman Fonders policy för ansvarsfulla investeringar.

  SBT: Fonden investerar även i företag som har satt vetenskapligt baserade klimatmål (Science Based Target, SBT). SBT Initiative (SBTi) är ett initiativ som ger företag stöd för att sätta klimatmål i linje med vetenskapliga modeller i syfte att klara målsättningarna i Parisavtalet. Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som syftar att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser.

  Praxis för god styrning: Samtliga fondens investeringar följer praxis för god styrning genom att samtliga av fondens tillgångar inte strider mot internationellt accepterade vedertagna konventioner och riktlinjer.

  Påverkansdialog: Både miljörelaterade och sociala egenskaper främjas av Öhman Fonders aktiva ägande. Fondbolagets påverkansarbete syftar till att främja företagens möjligheter att få till stånd en positiv påverkan på miljö, klimat och sociala egenskaper. Öhman Fonder uppmuntrar även företagen att integrera både risker och möjligheter i sina verksamheter och sitt beslutsfattande. Påverkansarbetet bidrar också till att förbättra Öhmans Fonders hantering av hållbarhetsrisker (såväl miljö- och sociala risker som risker med bolagsstyrning).

  Huvudsakliga negativa konsekvenser: Öhman Fonder säkerställer också att inte främjandet av några miljörelaterade eller sociala egenskaper får negativa konsekvenser för andra hållbarhetsfaktorer genom att arbeta med Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (engelska: Principal Adverse Impact, PAI), som handlar om hur verksamheten i ett företag negativt påverkar omvärlden, bland annat miljön, arbetsförhållanden och sociala villkor. Genom att avstå eller kraftigt begränsa investeringar i utvalda hållbarhetsfaktorer beaktar fonden dessa negativa konsekvenser i enlighet med vad som närmare framgår nedan.

  Hållbarhetsbetyg: Fonden främjar även miljörelaterade och sociala egenskaper genom att investera i företag med högre hållbarhetsbetyg inom, när så är tillämpligt, bransch och/eller regionindelning.

 • Investeringsstrategi

  För att erbjuda en bred marknadsexponering byggs fonden uppifrån-ned och utgår från aktierna i investeringsuniversumet för den region fonden investerar i. Investeringsprocessen inleds därför med genomgång av aktierna i investeringsuniversumet. För att uppnå en sammanvägt bättre ESG-profil (miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning) än jämförelseindex undviker fonden investeringar i företag med lågt ESG-betyg samtidigt som den premierar och överviktar företag som uppvisar högre ESG-betyg. Dock kan mycket stora företag inkluderas i portföljen även om dess ESG-betyg är lägre än önskvärt, allt för att inte portföljen ska fjärma sig för mycket från sin målmarknad. Löpande kontrolleras fondens totalrisk, faktorrisk, aktiv risk, sektor- och landsexponering för att minimera risken för oönskade portföljegenskaper som avviker kraftigt från fondens jämförelseindex.

  Inom ramen för investeringsprocessen och vid investeringsbeslut identifierar och värderar fonden företagens väsentligaste hållbarhetsrisker och möjligheter, vilket utgör en del av fondens hållbarhetsanalys. Detta innebär bland annat att fonden beaktar vilken exponering företag kan ha i fråga om möjliga miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade risker som kan få en negativ påverkan på avkastningen. Fonden undviker företag som kan påverka avkastningen negativt samt investerar i företag som tar vara på möjligheterna och således bidrar positivt till avkastningen. Som framgår tidigare i dokumentet avstår Öhman Fonder från investeringar i företag enligt de exkluderingskriterier som redogjorts för ovan.

  Särskilt attraktiva är investeringsmöjligheter där företagets produkter och tjänster på ett eller annat sätt bidrar till att lösa dagens hållbarhetsutmaningar samtidigt som de bidrar till företagets ekonomiska framgångar på kort och lång sikt. Det kan exempelvis vara om företag som genom sina produkter och tjänster bidrar till förnyelsebar energi, renare vatten, hälsoteknik, tillgång till läkemedel, eller genom sin operationella verksamhet bidrar till mindre skadliga utsläpp eller ökad jämställdhet.

  Policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten
  Fondens investeringar följer praxis för god styrning genom att bedöma om en verksamhet bedrivs enligt internationellt accepterade vedertagna konventioner och riktlinjer. Bland annat FN:s tio grundläggande principer, primärt princip två ”Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter”, princip fyra ”Eliminera alla former av tvångsarbete”, princip sex ”Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter” och princip tio ”Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor”. Förutom FN:s tio grundläggande principer, följer Öhman Fonder även OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (på engelska: UN Guiding Principles for Human Rights, UNGP) och deras underliggande konventioner. För att bedöma praxis för god styrning beaktas också om ett företags verksamhet producerar, marknadsför eller har annan aktivitet kopplad till kontroversiella vapen. Öhman Fonder identifierar verksamheter med aktiviteter som kan anses strida mot internationella konventioner och riktlinjer eller som inte lever upp till praxis för god styrning. Dessa företag exkluderas från fondens investeringsuniversum.

 • Andel av investeringar

  Det förväntas att 80 procent av fondens värde utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade/sociala egenskaper. Av dessa kommer fonden att investera: 20 procent av sitt värde i hållbara investeringar.

  Fondens återstående 20 procent kommer att investeras i annat som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar. Denna del avser primärt fondens likvida medel som används som komplement och/eller riskbalansering och kan variera över tid. En viss andel likvida medel krävs för att hantera fondandelsägarnas nivåer som motsvarar bästa prestanda. Den andel som avser likvida medel hos institut följer Öhman Fonders krav på praxis för god styrning.

 • Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

  Här beskriver vi de hållbarhetsindikatorer som vi använder för att mäta uppnåendet av varje miljörelaterad och social egenskap som främjas av fonden. Metoderna för indikatorerna beskrivs under rubriken ”Metoder” nedan.

  SBT: Fonden mäter andelen företag som har satt vetenskapligt baserade klimatmål (SBT).

  Implicit temperaturhöjning: Fonden mäter även den implicita temperaturhöjningen för fonden. En fonds temperaturhöjning (Implied Temperature Rise, ITR) mäts i grader Celsius och avser vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader Celsius till år 2100. Metoden tar hänsyn till varje underliggande företags nuvarande utsläpp och utsläppsmål i relation till vilken utsläppsminskning som krävs enligt vetenskapen, för att prognostisera temperaturökningen. Beräkningsmetoden ger ett under- eller överskott av koldioxidutsläpp för respektive portföljinnehav. Innehavens sammanlagda koldioxidutsläpp utgör fondens totala koldioxidutsläpp som omräknas till en temperaturgrad (ITR) med hjälp av en vetenskapligt baserad kvotmetod (Transient Climate Response to Cumulative Carbon Emissions, TCRE).

  Exkluderingskriterier: För att säkerställa att fonden begränsar eller avstår investeringar i verksamheter som bedöms vara negativa för klimatomställningen och för samhället tillämpar fonden nedanstående lägsta nivåer. Nivåerna mäts dagligen och relaterar till andelar av företagens omsättning.

  1. Investeringar i olje-och gasutvinning (0 %)
  2. Energiproduktion från kol (5 %)
  3. Olje-och gas relaterade produkter och tjänster, transport och distribution av olja och gas (10 %)
  4. Investeringar i produktion och distribution alkohol (5 %)
  5. Investeringar i produktion och distribution av tobak (0 % respektive 5 %)
  6. Vapenproduktion (0 %)
  7. Vapen relaterade tjänster och produkter (5 %)
  8. Kontroversiella vapen (0 %)
  9. Produktion och distribution av hasardspel (5 %)
  10. Investeringar i produktion och distribution av pornografiskt material (0 % respektive 5 %)
  11. Investeringar i företag involverade i produktion och distribution av cannabis för
   rekreationsändamål (5%)
  12. Verksamheter som verifierats bryta mot internationella konventioner (0 %)
  13. För statsobligationer kontrollerar fonden dagligen att investeringar inte
   förekommer i sanktionerade, icke-demokratiska, krigförande samt länder som inte
   står bakom Parisavtalet

  Undantag från punkten 2 ovan: Öhman Fonder bedömer att många av företagen med exponering mot fossila bränslen, kan spela en viktig roll i en omställning från fossilbaserad ekonomi till en ekonomi baserad på förnyelsebar energi. Vi anser att dessa företag står inför en betydande positiv resa som Öhman Fonder vill vara en del av. Därför har vi möjlighet att investera i företag vars andel av omsättning överstiger fem procent från energiproduktion baserad på kol när följande tre kriterier är uppfyllda:

  • Företaget har satt vetenskapligt baserade klimatmål i enlighet med Parisavtalet, exempelvis genom SBTi, eller har åtagit sig att uppnå koldioxidutsläppsminskningar i linje med vad som krävs enligt Parisavtalet.
  • Företagets investeringar stöder en övergång till en fossilfri ekonomi.
  • Företagets verksamhet är inte huvudsakligen relaterad till fossila bränslen, maximalt 50 procent av omsättningen får komma från fossilrelaterad affärsverksamhet.

  Praxis för god styrning: Öhman Fonder identifierar verksamheter med aktiviteter som kan anses strida mot internationella konventioner och riktlinjer eller som inte lever upp till praxis för god styrning. Dessa företag exkluderas från Öhman Fonders investeringsuniversum.

  Minimiandel för hållbara investeringar: Fondens andel hållbara investeringar kontrolleras dagligen.

  Påverkansdialog: Fondbolaget mäter antalet påverkansdialoger samt följer upp resultatet och utvecklingen i dessa dialoger fördelat på miljö-, social- och/eller bolagsstyrning samt i förhållande till FN:s 17 globala mål, för fondens räkning.

  Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI): Genom att avstå
  eller kraftigt begränsa investeringar i utvalda hållbarhetsfaktorer beaktar fonden dessa negativa konsekvenser. Detta kontrolleras dagligen av Öhman Fonders riskfunktion.

  Hållbarhetsbetyg: Fondens aggregerade hållbarhetsbetyg mäts i förhållande till jämförelseindex och fonden strävar efter ett högre hållbarhetsbetyg än jämförelseindex. Hållbarhetsbetyget grundas på ett enskilt företags aspekter avseende miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Betyget normaliseras i förhållande till bransch och/eller regionindelning. Miljömässiga faktorer som betyget tar hänsyn till är klimat, naturkapital, avfall och utsläpp samt affärsmöjligheter/omställning inom miljöområdet. Sociala faktorer som betyget tar hänsyn till är arbetsförhållanden, produktansvar, intressenter, samt affärsmöjligheter/omställning inom sociala frågor. Bolagsstyrningsstyrningsrelaterade faktorer som betyget tar hänsyn till är ägarskap, styrelse, ersättning, bokföring samt företagets uppträdande.

  Övervakning. Fondernas bindande hållbarhetsindikatorer kontrolleras dagligen av fondbolagets avdelning för oberoende riskkontroll. Härmed avses kontroll av 1) minsta nivå på hållbar investering, 2) minsta nivå på andel investeringar anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper och 3) fondens exkluderingskriterier som innebär att fonden begränsar eller avstår ifrån investeringar i verksamheter som Öhman Fonder bedömer är skadliga för miljön och samhället i stort.

 • Metoder

  Nedan kommer vi använda oss av uttrycken scope 1, 2 och 3 som används för beräkningar av växthusgasutsläpp. I Scope 1 ingår de utsläpp som sker direkt i företagets egen verksamhet, exempelvis från produktion i egna fabriker. Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från produktion av köpt el, ånga, värme och kyla som förbrukas av företaget. Scope 1 och 2 utsläpp är utsläpp som företaget själv kan kontrollera och rapporteras numera av de flesta företagen på börsen.

  Scope 3 omfattar däremot alla andra indirekta utsläpp som sker i ett företags värdekedja men som företaget inte äger eller kontrollerar. Till exempel utsläpp från inköpt material eller utsläpp från användning av produkten företaget säljer. Scope 3 är för många företag mycket svårt att få en heltäckande bild av. För de flesta företag är det dock källan till majoriteten av alla utsläpp.

  Koldioxidavtryck:

  Implicit temperaturhöjning: Som även framgått under rubriken ”Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper” ovan. Fonden mäter den implicita temperaturhöjningen för fonden. En fonds temperaturhöjning (Implied Temperature Rise, ITR) mäts i grader Celsius och avser vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader Celsius till år 2100. Metoden tar hänsyn till varje underliggande företags nuvarande utsläpp och utsläppsmål i relation till vilken utsläppsminskning som krävs enligt vetenskapen, för att prognostisera temperaturökningen. Beräkningsmetoden ger ett under- eller överskott av koldioxidutsläpp för respektive portföljinnehav. Innehavens sammanlagda koldioxidutsläpp utgör fondens totala koldioxidutsläpp som omräknas till en temperaturgrad (ITR) med hjälp av en vetenskapligt baserad kvotmetod (Transient Climate Response to Cumulative Carbon Emissions, TCRE). En ITR som är högre än 1,5 grader innebär således att fonden inte är i linje med Parisavtalet i rapporterande stund.

  Hur exkluderingskriterierna beräknas: Företag rapporterar sällan exakta andelen intäkter eller omsättning från den specifika ekonomiska aktivitet Öhman Fonder valt avstå att investera i. Vi tar då hjälp ifrån dataleverantörens uppskattningar. Varje bolag följer samma process för estimering:

  1. Identifiera det troliga affärsområdet där omsättningen från den ekonomiska aktiviteten kommer ifrån.
  2. Identifiera hur stor andel just denna ekonomiska aktivitet står för i affärsområdet. Baseras på vilka andra produkter/tjänster som ingår i det specifika affärsområdet.
  3. All tillgänglig rapportering analyseras. Om det inte finns någon källa för att identifiera hur stor andel av intäkterna kan tänkas komma från det specifika ekonomiska aktiviteten, antas jämn fördelning mellan samtliga produkter/tjänster som kan ingå i det affärsområdet.

  Emellanåt håller vi inte med om dataleverantörens uppskattning och, då kan vi vända oss till företaget direkt för att få en exakt siffra eller en bättre indikation, alternativt göra en egen uppskattning.

  För att identifiera om ett bolag bryter mot FN:s tio principer (UN Global Compact) använder vi dataleverantörens bedömning som delas in i tre kategorier, Pass/Fail/Watchlist. Bedömning baseras på hur allvarliga och omfattande kontroverser bolaget varit med om som kan bryta mot FN:s tio principer.

  • Fail: Företaget har pekats ut i en eller flera kontroverser med trovärdiga anklagelser avseende att företaget eller dess ledning har orsakat storskalig skada efter brott mot globala normer.
  • Watch list: Företaget har pekats ut i en eller flera kontroverser som är allvarliga och som kräver fortsatt översyn, men baserat på nu tillgänglig information bedömer vi enligt vår metodik att det inte utgör ett brott mot globala normer.
  • Pass: Företaget har inte pekats ut i någon kontrovers som enligt vår metodik utgör något brott mot globala normer under de tre senaste åren.

  Metod för hållbara investeringar:

  Bidrag till miljö eller socialt mål: En investerings positiva bidrag kan baseras på ekonomiska och/eller operationella aktiviteter. Om bidraget är ekonomiskt, måste bidraget uppgå till minst 20 procent av bolagets intäkter. FN:s 17 globala mål och EU Taxonomin har använts för att identifiera vad som är ett positivt bidrag.

   1. Några exempel på miljömässiga aktiviteter är begränsning av klimatförändringar såsom förnyelsebara energitillgångar, energieffektivisering, gröna byggnader, hållbar transport, elektrifiering. Anpassning till klimatförändringar, skydd av vatten och marina resurser, cirkulär ekonomi, förebyggande av miljöföroreningar och återställande av biodiversitet och vetenskapligt baserade klimatmål.
   2. Några exempel på sociala aktiviteter är jämställdhet i ledningen, anständiga arbetsvillkor, god hälsa, bekämpning av sjukdomar, tillgång till läkemedel, och utbildning.

  Praxis för god styrning: bedömningen av praxis för god styrning baseras på nyckeltal som företagsstyrning (styrelsesammansättning, lön, ägande, kontroll och redovisning), och företagsbeteende (affärsetik och skattetransparens). Företagen bedöms på en skala med en bestämd miniminivå. Lågt betyg innebär svag praxis för bolagsstyrning, svaga affärsetiska program, hög exponering mot risk för korruption samt affärsetiska kontroverser.

  Att inte orsaka betydande skada: Samtidigt som den hållbara investeringen ska bidra till ett av de globala målen får investeringen inte orsaka betydande skada (engelska uttrycket brukar användas och det är Do No Significant Harm, DNSH), avseende något av de övriga globala målen. För att säkerställa att en verksamhet inte orsakar betydande skada får inga av nedanstående kriterier vara uppfyllda:

  Verksamheten får inte:

  • vara involverad i termisk kolproduktion (max en procent av omsättningen),
  • släppa ut väsentligt mycket koldioxid i atmosfären (se undantag nedan),
  • vara involverad i framställandet av kontroversiella vapen eller ha en aktivitet kopplad till kontroversiella vapen,
  • vara involverad i allvarliga pågående eller nyligen pågående kontroverser som kan leda till brott mot FN:s tio grundläggande principer (UN Global Compact), och inte heller
  • strida mot Öhman Fonders exkluderingskriterier.

  Vi bedömer samtidigt att många av företagen med höga koldioxidutsläpp, kan spela en viktig roll i en omställning från fossilbaserad ekonomi till en ekonomi baserad på förnyelsebar energi. Av dessa skäl kan företag med höga koldioxidutsläpp anses vara en hållbar investering om något av kriterierna nedan är uppfyllda:

  • Om företaget har antagit vetenskapligt baserade klimatmål SBT och fått dessa tredjepartsgranskade av SBTi eller liknande, eller förbundit sig till att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. I dessa fall undantas företaget från koldioxidsgränsen enligt kriterierna i DNSH (Do No Significant Harm)-bedömningen ovan.
  • Om företagets klimatmål uppfyller en årlig minskning av koldioxidutsläpp om sju procent, vilket är kravet i enlighet med Parisavtalet. I de fallen undantas företaget från koldioxidsgränsen enligt kriterierna i DNSH-bedömningen ovan.

  Påverkansdialoger mäts och registreras. Dialogerna kan taggas med miljö/klimat (E), socialt (S) och bolagsstyrning (G) samt bidrag till ett eller flera av FN:s 17 globala mål. En dialog kan exempelvis bidra till både E och S, vid dessa fall dubbelräknas dialogen in som både bidrag till E och S. ESG-teamet sätter även kvantifierbara mål och en tidsplan. Dialoger kan läggas upp som en enskild dialog med ett bolag eller inom olika fokusområden/teman.

  Hållbarhetsbetyg: Metoden bakom ett bolags enskilda ESG-betyg är relativt komplicerad då många datapunkter vägs in. Kortfattat beskrivet så görs en bedömning av de ekonomiskt relevanta ESG-riskerna och möjligheterna för varje enskilt företag. Företag med högst betyg är de som bedöms bäst hantera dess exponering mot väsentliga ESG-risker och möjligheter. Nedan följer några viktiga delar i ESG-betyget:

  • Analysen är branschspecifik då ESG-risker och -möjligheter ofta är branschspecifika.
  • Varje företag tilldelas två till sju miljömässiga och sociala nyckeltal som kan komma att generera oförutsedda kostnader.
  • Företagets förmåga att hantera sin exponering faller vanligtvis i tre breda kategorier som företaget bedöms på: ett företags organisatoriska kapacitet och nivå av engagemang för att ta itu med de viktigaste riskerna och möjligheterna; styrkan och omfattningen av de initiativ, program och mål som finns för att förbättra prestanda; och företagets kapacitet att hantera specifika risker eller möjligheter.
  • Till sist baseras ESG-betyget på bolagets bolagsstyrningsegenskaper, där ett bolag maximalt kan erhålla tio poäng. Poängavdrag görs när bolaget har oönskade styrelseegenskaper som låg andel oberoende ledamöter eller en ojämn könsfördelning i styrelsen.

  PAI indikatorer (Principles Adverse Impact, Huvudsakliga negativa konsekvenser) beräknas enligt SFDR enligt nedan:

  Klimat och miljörelaterade indikatorer:

  • Exponering mot företag verksamma inom fossila bränslen (dataleverantörens modell för uppskattning av intäkter från fossil verksamhet, se ovan vid underrubriken ”Hur exkluderingskriterierna beräknas”.

  Sociala indikatorer:

  • Brott mot FN:s tio grundläggande principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag (Se ovan hur bedömning av FN:s tio principer går till)
  • Kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska och biologiska vapen) se ovan vid underrubriken ”Hur exkluderingskriterierna beräknas” för information om hur dataleverantören uppskattar involvering i sådana ekonomiska aktiviteter som vi avstår att investera i).
 • Datakällor och databehandling

  De datakällor vi använder för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper är data från vår dataleverantör. Data från dataleverantören ligger även till grund för att identifiera företag vi avstår att investera i. Samma datakällor används för att beräkna fondens koldioxidavtryck och säkerställa att företags framsteg avseende ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål gynnas på något annat hållbarhetsmåls bekostnad, det som kallas huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI).

  Därutöver analyserar Öhman Fonder självt hur fondbolagets påverkansdialoger framskrider och vilka resultat vår tematiska analys genererar.

  För att säkerställa datakvaliteten görs slumpmässiga kontroller av dataleverantörens data gentemot företagens egna rapporterade data. Dataleverantörens metod och process för framtagande av data har kontrollerats vid utvärdering och val av dataleverantör.

  Vi hämtar data direkt från dataleverantörens databas via deras API (application programming interface). Dataleverantörens tillhandahåller rådata och Öhman Fonder har gjort egen tolkning av regelverkets beräkningsmetoder och beräknar data då det är tillämpligt. Data bearbetas även av fondbolaget med regler för visualisering av data – tex grönt/gult/rött. Data som av regulatoriska skäl måste lagras, sparas i en intern databas hos Öhman Fonder.

  I mitten av december 2022 hade fonden Öhman Marknad USA inrapporterad data avseende växthusgasutsläpp (Scope 1 och Scope 2 data, se en förklaring i början av detta avsnitt, överst under rubriken ”Metoder”) avseende innehav som motsvarade 88 procent av fondens värde, 12 procent av innehavens värde hade estimerad data och vi saknade hållbarhetsdata för innehav som motsvarade 1 procent av fondens värde. Scope 3 data har baserats på estimat från dataleverantörerna då bolagens inrapporterade data är ofullständig.

 • Begränsningar för metoder och data

  När hållbarhetsdata för ett företag inte finns publikt tillgängliga, så behöver vår dataleverantör göra egna estimat, en uppskattning av hållbarhetsdata. Uppskattningar är till sin natur inte helt överensstämmande med de faktiska förhållandena, men dataleverantören har en tydlig process för hur estimeringen går till och uppskattningarna är därmed konsekventa.

  Estimat kan påverka bedömningen av sociala och/eller miljörelaterade egenskaper till bolagens fördel eller nackdel. Öhman Fonders bedömning är att estimat är ett bättre riktmärke än ingen data alls.

 • Due diligence

  Vi genomlyser vår hållbarhetsanalys i fyra steg:

  1. Identifiera: Öhman Fonder använder ESG-data från en dataleverantör och denna kompletteras med företagens egen rapportering och information vi erhåller vid företagsmöten. Vi använder även analys från våra övriga motparter (mäklare, banker och analyshus) och dessutom träffar vi regelbundet olika intresseorganisationer (exempelvis Världsnaturfonden och Human Rights Watch) som publicerar rapporter om bolag och ämnesområden som är användbara för oss. Vi deltar också i ett antal olika investerarinitiativ, genom vilka vi får tillgång till användbar ESG-analys. Att samla in data från många olika källor möjliggör för oss att utvärdera bolagen på de mest materiella kriterierna. För att identifiera materiella faktorer tittar vi dels på företagets materialitetsanalys, om sådan är genomförd, dels rapporteringsramverk som GRI, Global Reporting Initiative och SASB, Sustainable Accounting Standards Board.
  2. Bedöma: När vi bedömer hur företag hanterar ESG-risker beaktar vi inte bara att policys och ledningssystem finns på plats. Ännu viktigare är att bedöma hur ESG-faktorer påverkar företaget och företagets konkreta påverkan på miljö och människor (dubbel materialitet). Vi söker signaler som förhöjda risker för kontroversiella incidenter eller om bolaget befinner sig i en negativ trend avseende ESG-rating. Detta kan hjälpa till att identifiera företag med förhöjda ESG-risker. Företag som identifieras ha förhöjda ESG-risker genomgår en djupare analys. Huvudansvaret för analysen har Öhman Fonders ESG-analytiker, som gör analysen och ger en rekommendation som diskuteras med förvaltaren. Att vi har ett hållbarhetsteam som enbart fokuserar på hållbarhetsaspekterna i investeringsprocessen innebär att vi har egen specialistkompetens för att kunna göra dessa bedömningar av företag.
  3. Beslut: Förvaltaren måste sedan ta ställning till de identifierade ESG-riskerna och motivera sitt investeringsbeslut. ESG-analysen säkerställer på så sätt att förvaltaren är fullt medveten om de väsentliga hållbarhetsrisker som kan påverka företagen. Förvaltaren kan välja att investera i ett företag som är flaggat för höga ESG-risker, om det är väl genomtänkt och dokumenterat. I andra fall kan emellertid den förhöjda ESG-risken ha en negativ inverkan på den tilltänkta investeringen och leda till att förvaltaren avstår investeringen, alternativt minskar vikten innehavet eller helt säljer av det för att minska portföljens exponering. Därmed minskar sannolikheten för att ESG-risken påverkar avkastningen negativt.
  4. Bevaka: Vi följer löpande de bolag våra fonder investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer.
 • Strategier för engagemang

  Öhman Fonder ska avseende det kapital som förvaltas för fondandelsägarnas räkning utöva en aktiv ägarroll på ett sådant sätt att fondandelsägarnas intressen beaktas och med syfte att uppnå bästa möjliga långsiktigt hållbara avkastning till andelsägarna.

  Vi följer löpande de bolag våra fonder investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och -möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer. Dialogerna kan delas in i proaktiva och reaktiva dialoger.

  Proaktiva dialoger sker i bolag där vi ser möjligheter för bolaget att få till stånd en positiv påverkan på till exempel miljö och klimat, vilket i sin tur kan attrahera fler investerare och generera bättre avkastning. Reaktiva dialoger sker i samband med en incident eller kontrovers som vi inte vill ska upprepas, till exempel diskriminering. Några skäl till att en dialog initieras:

  • Bolaget är föremål för något av Öhman Fonders fokusområden
  • Bolaget är föremål för ett initiativ som Öhman Fonder väljer att initiera, deltaga i eller signera
  • En incident eller kontrovers som har inträffat under tiden Öhman Fonder har ägt bolaget
  • Bolagets har en bristfällig hållbarhetsrapportering som försvårar analys av risker och möjligheter

  Beroende på bolagets förutsättningar och förändringsförmåga kan en dialog i normalfallet pågå mellan ett och fem år.

  Eftersom vi är övertygade om att samarbete med andra investerare ger större effekt, arbetar vi i stor utsträckning tillsammans med andra investerare och i förekommande fall andra relevanta intressenter.

  Förutom påverkansdialoger, väljer vanligtvis Öhman Fonder att minst utöva sin rösträtt på bolagsstämmor i de bolag där ägarskapet uppgår till en procent av bolagets utestående aktier samt på de stämmor som av annat skäl bedöms väsentliga, till exempel en verkningslös påverkansdialog. Öhman Fonder kan därtill, när fondbolaget bedömer det motiverat utifrån andelsägarnas intressen, utnyttja rösträtten på bolagsstämmor i varje företag där fonden är investerad.

 • Summary

  This fund does not have sustainable investment as an objective but will nevertheless make sustainable investments. A sustainable investment contributes to at least one environmental or social objective, while following good governance practices and not causing significant harm to any other sustainability objective. The 17 UN Sustainable Development Goals (SDG) and the EU Taxonomy have been used to identify environmental and social objectives. 

  The environmental or social characteristics of the financial product. The fund promotes environmental and social characteristics by excluding or severely restricting investments in activities that we deem harmful to the environment and biodiversity. To promote social characteristics, the fund restricts or excludes investments in the production and distribution of goods that may be harmful to people. Nor does the fund invest in companies that are in violation of the UN Global Compact, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises or the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. 

  The fund also promotes environmental and social characteristics by investing in companies with higher sustainability scores in sectoral and/or regional categories, where applicable. 

  Investment strategy. To offer broad market exposure, the fund is built from the top down, based on the shares in the investment universe of the region in which the fund invests. The investment process therefore starts with a review of the shares in the investment universe. To achieve a better overall ESG (environmental, social and governance) profile than the benchmark, the fund avoids investing in companies with low ESG scores, while rewarding and overweighting companies with higher ESG scores. 

  Investment opportunities in which the company’s products and services contribute in one way or another to overcoming current sustainability challenges while contributing to the company’s long-term and short-term financial success are particularly attractive. 

  Share of investments. We expect at least 80 percent of the fund’s value to be composed of investments aligned with environmental or social characteristics, and of these at least 20 percent will consist of sustainable investments. 

  The remaining 20 percent of the fund will consist of assets that are neither aligned with the environmental or social characteristics nor considered to be sustainable investments. Here, we account for the absolute highest possible proportion that the fund may need to hold as cash in any market climate. A certain proportion of liquid assets is always required for risk balancing and may vary over time. 

  Monitoring environmental or social characteristics. The fund measures carbon intensity, companies that have set science-based climate targets to meet the Paris Agreement goals and the implied temperature rise of the investment portfolio. The fund’s exclusion criteria are also measured, and activities that conflict with international conventions and guidelines or which do not comply with good governance practices. In addition, we measure the number of advocacy dialogues and consider the Principal Adverse Impacts (PAI) of sustainability factors and record them for each investment decision. 

  Our independent risk control department monitors the following on a daily basis: 1) the minimum level of sustainable investment, 2) the minimum level of share of investments aligned with environmental or social characteristics and 3) the fund’s exclusion criteria, meaning that the fund restricts or excludes investments in activities that Öhman Fonder deems harmful to the environment and society at large. You can read detailed descriptions of the methods we use for our variables under the heading ‘Methods’ below, and you can read more about our data sources under the heading ‘Data sources and data processing’. The limitations for the methods and data sources are described in detail under the heading ‘Limitations for methods and data’ below. 

  Due diligence. The due diligence process consists of four steps: 1. Identify. We collect data from many different sources to enable evaluation of companies for the most material risks and opportunities. 2. Assess. We assess the impact of ESG factors on the company and the company’s concrete impact on the environment and people. We identify companies with elevated ESG risks that may require deeper analysis. 3. Decide. The manager considers the ESG risks identified and decides whether to invest. Any investment with elevated ESG risks must be carefully considered. 4. Monitor. We continuously monitor the companies in which our funds invest for global sustainability risks and opportunities so that we can identify companies with which there is a need for an advocacy dialogue at an early stage. This also applies to companies in which we want to be able to invest, but which need to adapt themselves and their activities to our requirements. 

  Strategies for engagement. As a responsible owner, Öhman Fonder works to ensure that companies in the fund act in compliance with laws, conventions, relevant codes and guidelines. We monitor companies on an ongoing basis to identify the need for shareholder engagement at an early stage, and we conduct dialogues with the companies identified both proactively and reactively. We may work with other investors and with other relevant stakeholders. All initiated engagements follow Öhman Fonder’s escalation process, with direct contact with the company in the form of in-depth questions and comments. Öhman Fonder may, in extreme cases, choose to sell its shares in a company if it considers that the company is in breach of the fund management company’s guidelines and the shareholder engagement has not produced the desired effect. 

  In addition to advocacy dialogues, Öhman Fonder usually chooses to exercise its voting rights at least at general meetings of companies in which the fund is a major shareholder and at meetings deemed material for other reasons, for example where an advocacy dialogue has not had the desired effect. Öhman Fonder may also, when the fund management company deems it justified based on the interests of the unitholders, exercise its voting rights at general meetings of every company in which the fund has invested. 

  All shareholder engagement conducted by Öhman Fonder is logged in a system to ensure that the dialogue follows the set objectives, time and escalation process. The impact of the fund management company’s advocacy dialogues is evaluated on an ongoing basis and a public governance report is compiled once a year. 

 • Förändringslogg

  2021-03-10
  Implementering av EU-förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar, Disclosureförordningen (SFDR)

  2023-01-01
  Uppdaterad text i enlighet med Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 om hållbarhetsrelaterade upplysningar

  2023-01-26
  Andelen investeringar i fonden som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper har ändrats från 90 till 80 procent. Ändringen syftar till att korrespondera med fondens möjlighet att ha upp till 20 procents kassa hos enskilt kreditinstitut enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

  2024-01-01
  Revidering av exkluderingskriteriet punkt 2: energiproduktion från kol, ändras från tidigare 10 % till 5 %. Portföljen har ett nytt exkluderingskriterium, punkt 11/13. Investeringar i företag involverade i produktion och distribution av cannabis för rekreationsändamål (5%). Koldioxidavtryck används inte längre som en hållbarhetsindikator. Därutöver har vissa mindre redaktionella (språkliga) justeringar genomförts.

Öhman Marknad USAKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder