Öhman Global

En aktivt förvaltad globalfond med fokus på både värde och tillväxt bland större bolag och som identifierar investeringsteman baserade på globala megatrender.

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot bolag som gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i bolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global aktieportfölj
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot bolag som gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i bolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global aktieportfölj
AktivGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Global
Filip Boman, chef globala aktier på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i stora bolag som gynnas av globala megatrender.

Filip Boman, ansvarig förvaltare Öhman Global

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2022

Den globala aktiemarknaden studsade tillbaka under oktober månad efter nedgången i september, där MSCI AC World index steg med nästan 6 procent räknat i svenska kronor. Uppgången drevs framför allt av förhoppningar att den amerikanska centralbanken snart kommer ta en paus från sina aggressiva räntehöjningar i syfte att bekämpa inflationen. USA avslutade månaden som den bästa regionen, strax följt av Europa som också drogs upp av den allmänna förbättringen av det globala risksentimentet under andra halvan av oktober. Asien utvecklades svagast, där framför allt kinesiska aktier tappade mot slutet av månaden efter att president Xi Jinping säkrat en tredje mandatperiod och där rädsla spreds i marknaden för att tillväxt kommer offras för ideologidriven politik.

Generellt har rapportsäsongen som inleddes under månaden varit ganska svag med lägre vinsttillväxt, och framförallt rapportmissar från några av de stora teknikbolagen. Dock med variation i utfall mellan bolag och sektorer. Energi var den sektorn som kom med rekordvinster och utvecklats således starkast under månaden, upp nästan 18 procent räknat i svenska kronor. Vidare gick även industri och hälsovårdssektorn starkt under månaden som också generellt slog förväntningarna. Svagare utvecklades sällanköpsvaror där man börjat se en avmattning och minskad efterfråga och var således en av de sektorerna som föll mest. Även kommunikationstjänster tillhörde en av de svagare sektorerna, som innehåller bolag som bland annat Alphabet och Meta som båda kom med svaga rapporter.

Fonden steg 6,8 procent vilket var drygt en procentenhet bättre än jämförelseindex.

De enskilda innehav som bidrog mest positivt till relativavkastningen var det norska bolaget Autostore Holdings, som återhämtade sig starkt under månaden och steg med 70 procent. Vidare har fondens relativavkastning gynnats av att inte äga Tesla som föll med 15 procent under månaden efter en svag rapport. Även det koreanska elbilbatteribolaget Samsung SDI har bidragit positivt, som kom med en stark rapport där de slog förväntningarna och höjde sittguidance. Det bolag som gick svagast var det kinesiska e-handelsbolaget Alibaba som föll 22 procent. Alphabet bidrog också negativt till relativavkastningen. Bolaget kom med en svag kvartalsrapport, där makroekonomisk osäkerhet slår mot deras annonsintäkter.

Under månaden adderade vi tre nya innehav och sålde ut två.På temat säkerhet köpte vi in bolaget Fortinet som utvecklar och säljer cybersäkerhetslösningar, såsom fysiska brandväggar, antivirusprogram, intrångsförebyggande system och slutpunktssäkerhetskomponenter. För att finansiera köpet såldes Varonis Systems.

Inom kommunikationstjänster adderade vi Deutsche telekom och sålde ut Vodafone. Deutsche Telekom är en av de största telekomoperatörerna i Europa, och är verksamt inom alla huvudområden inom telekommunikation. Bolaget har även en ägarandel i T-Mobile i USA och brittiska BT Group. För att minska undervikten mot Asien inom fastighetssektorn köpte vi in det japanska fastighetsbolaget Mitsui Fudosan som är ett av de ledande fastighetsbolagen i landet.

Utsikter

Ekonomisk och politisk oro fortsätter att bidra till osäkerhet och volatilitet i marknaden. Inflationen ser visserligen ut att ha toppat i USA men kommer fortsätta ligga på höga nivåer under året. I andra delar av världen späds inflationen på av den starka dollarn. Europa står inför en tuff vinter med en energikris där både hushåll och företag kan få det mycket besvärligt.

Vi tror att hösten kommer bli fortsatt stökig där inflationsimpulser och optimism kommer avlösa varandra. Dock brukar aktiemarknaden säsongsmässigt gå starkt kommande månader, vilket kan tala för mer uppsida på kort sikt. Man å andra sidan har centralbankerna ett mycket svårt jobb när de ska balansera bekämpning av inflation med att stödja en vikande konjunktur för att ge ekonomin en perfekt mjuklandning. Detta kan skapa stora och snabba slag på aktiemarknaden där risken att hamna fel med sin allokering är överhängande. Vi försöker därför skapa en makroneutral portfölj för fonden utan övervikt mot regioner eller stilar.

Vi tror att vår tematiska ansats i aktieurval kan bli extra intressant i volatila marknader där investerare ibland tvingas sälja aktier utan större urskiljning. Ett tema där vi ser stark medvind under många år framåt är världens energiomställning. Svaret på den europeiska energikrisen tillsammans med det amerikanska finanspaketet Inflation Reduction Act, kommer leda till massiva investeringar och betydande stöd till industrin under många år framöver.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Teknik 29,2%
 • Hälsovård 14,3%
 • Finans 12,9%
 • Industri 11,0%
 • Sällanköpsvaror 10,4%
 • Dagligvaror 10,4%
 • Material 5,2%
 • Energi 2,7%
 • Allmännyttiga tjänster 1,9%
 • Övrigt 1,9%

Största innehav

 • Microsoft Corp 4,4%
 • Apple Inc 4,1%
 • Alphabet Inc 3,9%
 • Merck & Co Inc 2,5%
 • VISA Inc 2,1%
 • JPMorgan Chase & Co 2,1%
 • Berkshire Hathaway Inc 1,9%
 • AstraZeneca PLC 1,9%
 • Amazon.com Inc 1,7%
 • Mondelez International Inc 1,6%

Länder

 • USA 56,9%
 • Tyskland 6,1%
 • Storbritanien 5,5%
 • Japan 5,0%
 • Sydkorea 3,1%
 • Frankrike 2,9%
 • Schweiz 2,7%
 • Kanada 2,0%
 • Indonesien 2,0%
 • Övrigt 13,8%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-10-31
 • Senaste kurs 359,40 SEK
 • Kursdatum 2022-11-23
 • Förvaltningsavgift 1,25 %
 • Årlig avgift 1,29 %
 • ISIN SE0000533945
 • PPM-nummer 964767
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global B: 156,55 SEK (2022-11-23)
 • Jämförelseindex MSCI AC World Total Return Net *
 • Startdatum 1998-12-21
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 89
 • Standardavvikelse 2 år 12,57 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Filip Boman
  Förvaltat sedan: 2017-05-18

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Fondbeskrivning

Öhman Global är en aktiefond med målsättning att med god riskspridning på lång sikt, överträffa utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas aktivt och hållbart och placerar i ett koncentrerat antal globala bolag. Fonden placerar normalt i 70 till 90 bolag fördelade på olika länder och branscher. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Öhman GlobalKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder