Öhman Global

En aktivt förvaltad globalfond med fokus på både värde och tillväxt bland större bolag och som identifierar investeringsteman baserade på globala megatrender.

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot bolag som gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i bolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global aktieportfölj
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot bolag som gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i bolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global aktieportfölj
AktivGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Global
Filip Boman, chef globala aktier på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i stora bolag som gynnas av globala megatrender.

Filip Boman, ansvarig förvaltare Öhman Global

Kommentarer från förvaltare


Maj 2022

Volatiliteten på globala aktiemarknader fortsatte i maj, först med en rejäl nedgång och därefter med en lika rejäl återhämtning. Omräknat i svenska kronor slutade ett brett världsindex (MSCI All Country World) på i princip samma kurs som det började månaden. Under ytan såg vi dock en hel del förändringar – energisektorn fortsatte sin uppgång och avkastade över 11 procent i maj vilket var långt bättre än näst bästa sektor, defensiva kraft- och vattenförsörjning, som steg med knappt 2 procent. I botten av tabellen finner vi fastighetssektorn och konsumentrelaterade sektorer som hade en svag utveckling. Allt detta vittnar förstås om fortsatt oro för hur hög inflation och tillhörande räntehöjningar kan påverka konsumenter och konjunktur. Räntemarknaden erbjöd en stunds respit och efter flera månader av stigande räntor så föll den amerikanska tioåriga räntan svagt i maj.

Samtidigt i Kina så verkar de nu slutligen vara på väg att normalisera livet igen i storstäderna efter omfattande nedstängningar. Kanske kan det lösa upp några knutar i globala handelskedjor, men det lär ta tid innan någon ordentlig återgång till business as usual är att tala om, även oaktat eventuella geopolitiska käppar i hjulet. Rapportsäsongen för första kvartalet kan summeras med svaga rapporter i Asien, starka i Europa och ok i USA. Svaga rapporter och/eller framtidsprognoser straffades hårt, i synnerhet inom detaljhandel, media och hälsovård.

Fonden föll under månaden med 0,8 procent, vilket var något sämre än jämförelseindex som var oförändrat. Huvudförklaringen till detta är energisektorn som vi exkluderar men som bidrog med knappt 0,6 procent till indexavkastningen. Sammantaget hittills i år har exkluderingen av energi haft ett negativt avkastningsbidrag med nästan två procent.

I portföljen kom största positiva bidraget från industrisektorn, ledd av elektrifieringstemat som innefattar de fyra starkaste innehaven under månaden (Alfen, W-Scope, LONGi Green Energy och Atkore), samtliga upp över 10 procent.

Sämsta sektor blev fastigheter där både Tricon Residential och Prologis hade en tuff månad med värdefall på 15 respektive 20 procent. Enskilda aktier med sämst utveckling var Varonis Systems (cybersäkerhet) och Cary Group (bilglasreparatör), båda föll med över 20 procent.

Utsikter

Utsikterna har inte förändrats i någon stor utsträckning jämfört med i april. Fortsatt osäkerhet kring inflation, konjunktur, globala handelskedjor, geopolitisk kris och aktivistiska centralbanker. Det gör oss försiktiga till aktier, i synnerhet sådana där hög värdering inte möts av motsvarande lönsamhet. I andra vågskålen har vi de kursfall vi redan sett som i vissa segment av marknaden tagit oss till nivåer som långsiktigt ser attraktiva ut. Vi fortsätter att fokusera på långsiktiga, strukturella drivkrafter och teman som slår an på dessa. Ett par exempel på det, varav en del kommit ner en hel del i pris, är digitaliseringens intåg på allt fler områden och naturligtvis miljö/klimat/energiomställning.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Teknik 31,2%
 • Hälsovård 14,7%
 • Finans 12,8%
 • Sällanköpsvaror 11,0%
 • Industri 9,8%
 • Dagligvaror 9,6%
 • Material 5,1%
 • Fastighet 2,7%
 • Allmännyttiga tjänster 2,4%
 • Övrigt 0,8%

Största innehav

 • Microsoft Corp 4,7%
 • Alphabet Inc 4,1%
 • Apple Inc 3,3%
 • Merck & Co Inc 1,9%
 • JPMorgan Chase & Co 1,8%
 • Amazon.com Inc 1,8%
 • VISA Inc 1,8%
 • Abbvie Inc 1,6%
 • Prologis Inc 1,6%
 • Thermo Fisher Scientific Inc 1,6%

Länder

 • USA 54,5%
 • Storbritanien 6,1%
 • Japan 5,3%
 • Tyskland 4,8%
 • Sydkorea 4,5%
 • Frankrike 3,1%
 • Schweiz 2,3%
 • Italien 2,2%
 • Indonesien 2,2%
 • Övrigt 14,9%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-05-31
 • Senaste kurs 337,09 SEK
 • Kursdatum 2022-06-29
 • Förvaltningsavgift 1,25 %
 • Årlig avgift 1,29 %
 • ISIN SE0000533945
 • PPM-nummer 964767
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global B: 146,84 SEK (2022-06-29)
 • Jämförelseindex MSCI AC World Total Return Net *
 • Startdatum 1998-12-21
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 88
 • Standardavvikelse 2 år 9,73 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Filip Boman
  Förvaltat sedan: 2017-05-18

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Fondbeskrivning

Öhman Global är en aktiefond med målsättning att med god riskspridning på lång sikt, överträffa utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas aktivt och hållbart och placerar i ett koncentrerat antal globala bolag. Fonden placerar normalt i 70 till 90 bolag fördelade på olika länder och branscher. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Öhman GlobalKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder