Öhman Global

En aktivt förvaltad globalfond med fokus på både värde och tillväxt bland större bolag och som identifierar investeringsteman baserade på globala megatrender.

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot bolag som gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i bolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global aktieportfölj
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot bolag som gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i bolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global aktieportfölj
AktivGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Global
Filip Boman, chef globala aktier på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i stora bolag som gynnas av globala megatrender.

Filip Boman, ansvarig förvaltare Öhman Global

Kommentarer från förvaltare


Juli 2022

Juli månad bjöd på en positiv rekyl på de globala aktiemarknaderna. Efter en svag inledning vände världsmarknadsindex upp under månadens andra hälft och slutade vid en uppgång på 6,4 procent (omräknat i svenska kronor). Starkast var utvecklingen för tillväxtaktier och mer cykliska bolag - en typ av bolag som haft betydande motvind under året, med såväl högre räntor som risken för lågkonjunktur emot sig. Den amerikanska marknaden var starkare än den europeiska, med särskild fördel för mer tillväxttunga Nasdaq. Även den svenska marknaden stod sig väl i internationell jämförelse.

Mycket var detsamma som förra månaden; oro för vad kombinationen av inflation och räntehöjningar gör för konjunkturen. Den amerikanska centralbanken levererade ännu en ordentlig höjning av styrräntan (+0,75 procent) i slutet av månaden. De längre obligationsräntorna föll emellertid tillbaka något, vilket skulle kunna tas som intäkt för att marknaden börjar se slutet på räntehöjningscykeln. Den europeiska centralbanken, ECB, höjde också styrräntan - för första gången på elva år - i ett försök att dämpa inflationen. ECB-chefen Lagarde tydliggjorde också att man kommer att fortsätta höja räntan tills man fått bukt på inflationen.

Rapportsäsongen för det första halvåret inleddes som vanligt under månadens andra hälft. Så här långt ger kvartalsrapporterna en förhållandevis stabil bild. I Europa har rapporterna, exkluderat energisektorn, sammantaget varit något svagare än väntat, medan amerikanska rapporter varit marginellt bättre. Starka rapporter från ett par av börsens riktiga tungviktare, som Apple och Amazon, bidrog positivt till marknadssentimentet. Bland de europeiska bolag som rapporterat har framför allt marginalerna varit något svagare än väntat, medan försäljningen överraskat lite positivt. På den japanska marknaden har såväl vinster som försäljning så här långt överträffat förväntningarna.

Fonden steg med 5,8 procent, något lägre än jämförelseindex som ökade med 6,4 procent. Mest positiva bidrag på sektornivå, relativt index, kom från industri +0,7%, fastigheter +0,1% och kommunikationstjänster +0,1%. Svagast relativa sektorbidrag kom från sällanköpsvaror -0,6%, teknologi -0,3% och basindustri -0,3%. Det sammanlagda bidraget från fondens hållbarhetsrelaterade exkluderingar uppgick till +0,2%.

De enskilda innehav som bidrog mest positivt till relativavkastningen var brittiska Ashtead (uthyrning av industriutrustning), amerikanska Warner Music och WW Grainger (industriförnödenheter). Samtliga bidrog med omkring +0,2 procent vardera till relativavkastningen. Största negativa relativa bidragsgivare var, anmärkningsvärt nog, avsaknaden av Tesla, som steg drygt 30 procent under månaden och därmed bidrog med -0,3 procent till relativavkastningen. Även Mitra Adiperkasa -0,2 procent och S4 Capital -0,2 procent hörde till de svagaste relativa positionerna under månaden. Den sistnämnda föll 45 procent under månaden sedan bolaget justerat ned vinstutsikterna för helåret.

Under månaden adderades två nya namn till portföljen; Coupa Software och Lonza. Det förstnämnda är ett amerikanskt mjukvarubolag som framför allt erbjuder sina kunder en molnbaserad utgiftshanteringsplattform. Aktien har tidigare varit extremt högt värderad, men har nu kommit ner på mer attraktiva nivåer. Lonza är en schweizisk kontraktstillverkare av läkemedel med bra exponering mot en mängd intressanta terapiområden och goda tillväxtutsikter. För att finansiera investeringen av Lonza, såldes innehavet i Medtronic ut i sin helhet.

Utsikter

Ekonomisk och politisk oro fortsätter att bidra till osäkerhet och volatilitet i marknaden. Till de tidigare orosmolnen – inflationen, räntorna, konjunkturen och kriget i Ukraina – kan vi nu också lägga förhöjda politiska spänningar i Taiwan/Kina. Knappt hade Talman Pelosi klivit av planet i Taiwan förrän Kina kablade ut olika typer av nya handelsrestriktioner vis à vis Taiwan. Vad detta gör för de redan mycket ansträngda globala försörjningskedjorna återstår att se, men det är åtminstone inte positivt.

Den underliggande kärninflationen har möjligen toppat, men hur ansträngda konsumenternas plånböcker blivit under året, och vilka ringar på vattnet det ger upphov till, återstår att se. En stor del av osäkerheten kvarstår därmed, men aktievärderingar har blivit mer attraktiva, även inom sektorer med starka långsiktiga drivkrafter.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Teknik 31,7%
 • Hälsovård 13,5%
 • Finans 12,2%
 • Sällanköpsvaror 11,2%
 • Industri 10,5%
 • Dagligvaror 10,3%
 • Material 5,1%
 • Fastighet 2,7%
 • Allmännyttiga tjänster 2,0%
 • Övrigt 0,8%

Största innehav

 • Microsoft Corp 4,8%
 • Alphabet Inc 4,3%
 • Apple Inc 3,7%
 • Amazon.com Inc 2,1%
 • Thermo Fisher Scientific Inc 1,8%
 • VISA Inc 1,8%
 • Merck & Co Inc 1,8%
 • JPMorgan Chase & Co 1,7%
 • Prologis Inc 1,6%
 • Mondelez International Inc 1,6%

Länder

 • USA 55,1%
 • Storbritanien 5,5%
 • Japan 4,4%
 • Tyskland 4,4%
 • Sydkorea 4,1%
 • Schweiz 3,8%
 • Frankrike 3,3%
 • Indonesien 2,3%
 • Italien 1,9%
 • Övrigt 15,4%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-07-31
 • Senaste kurs 356,48 SEK
 • Kursdatum 2022-08-05
 • Förvaltningsavgift 1,25 %
 • Årlig avgift 1,29 %
 • ISIN SE0000533945
 • PPM-nummer 964767
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global B: 155,28 SEK (2022-08-05)
 • Jämförelseindex MSCI AC World Total Return Net *
 • Startdatum 1998-12-21
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 86
 • Standardavvikelse 2 år 10,92 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Filip Boman
  Förvaltat sedan: 2017-05-18

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Fondbeskrivning

Öhman Global är en aktiefond med målsättning att med god riskspridning på lång sikt, överträffa utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas aktivt och hållbart och placerar i ett koncentrerat antal globala bolag. Fonden placerar normalt i 70 till 90 bolag fördelade på olika länder och branscher. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Öhman GlobalKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder