Öhman Global

En aktivt förvaltad globalfond med fokus på både värde och tillväxt bland större bolag och som identifierar investeringsteman baserade på globala megatrender.

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot bolag som gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i bolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global aktieportfölj
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot bolag som gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i bolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global aktieportfölj
AktivGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Global
Filip Boman, chef globala aktier på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i stora bolag som gynnas av globala megatrender.

Filip Boman, ansvarig förvaltare Öhman Global

Kommentarer från förvaltare


April 2022

Vi är inne i en orolig tid på världens finansmarknader. April blev ännu en månad med stora rörelser, denna gång med i huvudsak negativ lutning. Världsmarknadsindex, MSCI AC, föll drygt 8 procent under månaden – omräknat i svenska kronor blev nedgången begränsad till knappt 3,5 procent sedan kronan försvagats ytterligare något mot dollarn.

Mycket kretsar nu kring den kraftigt stigande inflationen, som inte varit så övergående som man initialt trott, och hur världens centralbanker ska tackla detta i termer av räntehöjningar och åtstramning av stimulanser. Samtidigt störs leveranskedjor världen över fortfarande av covid-restriktioner, framför allt i Kina, och även till viss del av kriget i Ukraina. De sektorer som klarade sig bäst under månaden var klassiska defensiva branscher som stapelvaror och utilities (kraft- och vattenförsörjning), samt energisektorn. Mest negativ var utvecklingen för kommunikationssektorn där tungviktare som Netflix och Alphabet (Googles moderbolag) ingår. Även teknologisektorn gick svagt där också många stora bolag ingår. Rapportsäsongen för första kvartalet inleddes under månaden. Överlag rapporterade bolag bra resultat, men med allt fokus på (de osäkra) framtidsutsikterna gav fina rapporter endast begränsat stöd under perioden.

Fonden föll under månaden med 3 procent vilket var något bättre än marknaden som helhet. Mest negativt bidrog fondens innehav i teknologisektorn och kommunikationssektorn, de två sektorer som också var svagast i marknaden under månaden.

Exempelvis halvledarbolaget NVIDIA föll drygt 30 procent, pressad bland annat av oro för svagare efterfrågan från datorbaserade spel och kryptovalutor. Även innehaven Amazon (-20 procent) och Alphabet (-14 procent) bidrog väsentligt negativt till portföljens avkastning, där framför allt den sistnämnda är ett förhållandevis stort innehav i fonden. Några ljusglimtar värda att notera under månaden var exempelvis innehaven i läkemedelsbolagen Merck, Sanofi och Daiichi Sankyo. Den sistnämnda med en uppgång på nära 20 procent omräknat i svenska kronor. Det spanska kraftbolaget Iberdrola bjöd också på en god kursutveckling, drygt +10 procent, under månaden.

Utsikter

Vi befinner oss för närvarande i en situation där betydande osäkerheter råder kring ekonomin; med hög inflation, mängder av svårigheter kring försörjningskedjor och logistik, krig i Ukraina, räntehöjningar och åtstramning av stimulanser från centralbanker som några av de mest uppenbara grynnorna att navigera runt.

Sammantaget gör det oss något försiktigt inställda till aktiemarknaden, särskilt till bolag där värderingen ännu är hög. Samtidigt har vi redan sett stora kurssvängningar, och inom vissa delsegment i marknaden har värderingar kommit ner rejält.

För den tålmodige kanske till och med till riktigt attraktiva nivåer. Vi fortsätter att fokusera på långsiktiga, strukturella drivkrafter som vi ser i samhället och letar gärna bolag med positiv exponering mot dessa och där värderingen ser sund ut. I närtid förblir säkerligen volatiliteten hög, men på sikt ser det mer attraktivt ut. Några exempel på sådana intressanta långsiktiga drivkrafter kan vara energiomställningen, digitalisering i allmänhet och kanske av hälsovården lite i synnerhet samt automatisering inom en mängd områden.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Teknik 31,1%
 • Hälsovård 15,0%
 • Finans 12,2%
 • Sällanköpsvaror 11,6%
 • Dagligvaror 9,8%
 • Industri 9,6%
 • Material 4,5%
 • Fastighet 3,2%
 • Allmännyttiga tjänster 2,2%
 • Övrigt 0,8%

Största innehav

 • Microsoft Corp 4,7%
 • Alphabet Inc 3,8%
 • Apple Inc 3,4%
 • Amazon.com Inc 2,1%
 • Prologis Inc 2,0%
 • Merck & Co Inc 2,0%
 • VISA Inc 1,9%
 • Nestle SA 1,7%
 • Medtronic Plc 1,7%
 • Abbvie Inc 1,7%

Länder

 • USA 53,5%
 • Storbritanien 6,4%
 • Sydkorea 5,1%
 • Japan 5,0%
 • Tyskland 4,0%
 • Frankrike 3,3%
 • Schweiz 3,3%
 • Indonesien 2,4%
 • Italien 1,9%
 • Övrigt 15,1%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 348,99 SEK
 • Kursdatum 2022-05-17
 • Förvaltningsavgift 1,25 %
 • Årlig avgift 1,29 %
 • ISIN SE0000533945
 • PPM-nummer 964767
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global B: 152,00 SEK (2022-05-17)
 • Jämförelseindex MSCI AC World Total Return Net *
 • Startdatum 1998-12-21
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 85
 • Standardavvikelse 2 år 9,64 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Filip Boman
  Förvaltat sedan: 2017-05-18

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Fondbeskrivning

Öhman Global är en aktiefond med målsättning att med god riskspridning på lång sikt, överträffa utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas aktivt och hållbart och placerar i ett koncentrerat antal globala bolag. Fonden placerar normalt i 70 till 90 bolag fördelade på olika länder och branscher. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Öhman GlobalKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder