Öhman Global Småbolag

En aktivt förvaltad globalfond med fokus på både värde och tillväxt bland mindre bolag och som identifierar investeringsteman baserade på globala megatrender.

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i småbolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global portfölj av mindre bolag med högre risk och potential än i större globala bolag
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i småbolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global portfölj av mindre bolag med högre risk och potential än i större globala bolag
AktivGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Global Småbolag
Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender.

Ylwa Häggström, ansvarig förvaltare Öhman Global Småbolag

Kommentarer från förvaltare


Juli 2022

Juli månad bjöd på en positiv rekyl på de globala aktiemarknaderna. Efter en lite svagare inledning vände det globala småbolagsindex upp under månadens andra hälft och slutade med en uppgång på 7,8 procent (omräknat i svenska kronor). Starkast var utvecklingen för just mindre bolag, liksom för tillväxtaktier och mer cykliska bolag - bolag som haft betydande motvind under året, med såväl högre räntor som risken för lågkonjunktur emot sig. Den amerikanska marknaden var starkare än den europeiska, med särskild fördel för mer tillväxttunga Nasdaq. Även den svenska marknaden stod sig väl i internationell jämförelse.

Mycket var detsamma som förra månaden; oro för vad kombinationen av inflation och räntehöjningar gör för konjunkturen. Den amerikanska centralbanken levererade ännu en ordentlig höjning av styrräntan (+0,75 procent) i slutet av månaden. De längre obligationsräntorna föll emellertid tillbaka något, vilket skulle kunna tas som intäkt för att marknaden börjar se slutet på räntehöjningscykeln. Den europeiska centralbanken, ECB, höjde också styrräntan - för första gången på elva år - i ett försök att dämpa inflationen. ECB-chefen Lagarde tydliggjorde också att man kommer att fortsätta höja räntan tills man fått bukt på inflationen.

Rapportsäsongen för det första halvåret inleddes som vanligt under månadens andra hälft. Så här långt ger kvartalsrapporterna en förhållandevis stabil bild. I Europa har rapporterna, exkluderat energisektorn, sammantaget varit något svagare än väntat, medan amerikanska rapporter varit marginellt bättre. Starka rapporter från ett par av börsens riktiga tungviktare, som Apple och Amazon, bidrog positivt till marknadssentimentet. Bland de europeiska bolag som rapporterat har framför allt marginalerna varit något svagare än väntat, medan försäljningen överraskat lite positivt. På den japanska marknaden har såväl vinster som försäljning så här långt överträffat förväntningarna.

Fonden steg under månaden med 8,1 procent, något bättre än jämförelseindex 7,8 procent. De största positiva sektorbidragen, relativt index, kom från finans +1,3%, teknologi +0,7% och industri +0,4%. Mest negativt bidrog kommunikationstjänster -0,7%, basindustri -0,7% och sällanköpsvaror -0,4%. Det sammanlagda bidraget från fondens hållbarhetsrelaterade exkluderingar uppgick till drygt -0,2%.

Bästa enskilda innehav under månaden var Silvergate Capital som steg hela 73 procent. Andra bolag med stark kursutveckling var Array Technologies +52 procent och Inmode +48 procent. Gemensamt för alla tre är att de har starka långsiktiga tillväxtmöjligheter, men tidigare gått svagt i det rådande marknadsklimatet. De svagaste innehaven under perioden var S4 Capital som föll 45 procent efter att bolaget justerat ned utsikterna för helåret, samt biotechbolaget Inventiva -19 procent och taiwanesiska Airtac -19 procent.

Under månaden köptes tre nya innehav in till fonden, samtidigt som ett innehav avyttrades i sin helhet.

Nytt till fonden var det kinesiska försäkringsbolaget ZhongAn. Bolaget säljer försäkringar uteslutande genom digital distribution samt säljer även sin tekniska lösning till andra försäkringsbolag som vill erbjuda onlinetjänster. Vidare har fonden nyinvesterat i Singaporenoterade Fraser Logistics, ett fastighetsföretag med fokus på logistikfastigheter i Europa, Australien och Singapore. Det tredje nytillskottet är amerikanska Certara, som utvecklar mjukvara för biosimulationer i syfte att snabba på läkemedelsutveckling.

Under perioden avyttrades också innehavet i Virtu Financial i sin helhet.

Utsikter

Ekonomisk och politisk oro fortsätter att bidra till osäkerhet och volatilitet i marknaden. Till de tidigare orosmolnen – inflationen, räntorna, konjunkturen och kriget i Ukraina – kan vi nu också lägga förhöjda politiska spänningar i Taiwan/Kina. Knappt hade Talman Pelosi klivit av planet i Taiwan förrän Kina kablade ut olika typer av nya handelsrestriktioner vis à vis Taiwan. Vad detta gör för de redan mycket ansträngda globala försörjningskedjorna återstår att se, men det är åtminstone inte positivt.

Den underliggande kärninflationen har möjligen toppat, men hur ansträngda konsumenternas plånböcker blivit under året, och vilka ringar på vattnet det ger upphov till, återstår att se. En stor del av osäkerheten kvarstår därmed, men aktievärderingar har blivit mer attraktiva, även inom sektorer med starka långsiktiga drivkrafter.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Sällanköpsvaror 18,8%
 • Industri 18,0%
 • Teknik 13,1%
 • Hälsovård 12,9%
 • Finans 10,0%
 • Fastighet 9,7%
 • Material 8,1%
 • Dagligvaror 6,3%
 • Energi 2,5%
 • Övrigt 0,8%

Största innehav

 • PGT Innovations Inc 2,4%
 • Alfen NV 2,3%
 • Korn Ferry 2,3%
 • Lantheus Holdings 2,2%
 • Atkore International Group 2,1%
 • National Storage Affiliates 2,1%
 • nVent Electric Plc 2,1%
 • Kurita Water Industries Ltd 2,0%
 • Watts Water Technologies 2,0%
 • Healthcare Realty Trust Inc 1,9%

Länder

 • USA 45,4%
 • Japan 8,9%
 • Storbritanien 5,5%
 • Kanada 4,4%
 • Holland 4,3%
 • Taiwan 3,5%
 • Indonesien 3,0%
 • Frankrike 2,6%
 • Österrike 2,5%
 • Övrigt 19,9%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-07-31
 • Senaste kurs 137,59 SEK
 • Kursdatum 2022-08-05
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,55 %
 • ISIN SE0013041654
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global Småbolag B: 125,58 SEK (2022-08-05)
 • Jämförelseindex MSCI AC Small Cap Total Return Net *
 • Startdatum 2019-12-10
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 69
 • Standardavvikelse 2 år 16,92 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Ylwa Häggström
  Förvaltat sedan: 2019-12-10

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Småbolag Fondbeskrivning

Öhman Global Småbolag är en aktiefond med avkastningsmål att överträffa utvecklingen för små och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden investerar i ett koncentrerat antal små och medelstora bolag. Fonden placerar normalt i 50 till 70 bolag fördelade på olika länder och branscher. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället understiger fem miljarder amerikanska dollar. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Öhman Global SmåbolagKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder