Öhman Global Småbolag

En aktivt förvaltad globalfond med fokus på både värde och tillväxt bland mindre bolag och som identifierar investeringsteman baserade på globala megatrender.

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i småbolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global portfölj av mindre bolag med högre risk och potential än i större globala bolag
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i småbolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global portfölj av mindre bolag med högre risk och potential än i större globala bolag
AktivGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Global Småbolag
Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender.

Ylwa Häggström, ansvarig förvaltare Öhman Global Småbolag

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2022

Den globala aktiemarknaden studsade tillbaka under oktober månad efter nedgången i september, där MSCI ACWI Small Cap index steg med nästan 7 procent räknat i svenska kronor. Småbolag gick generellt något starkare än större bolag under månaden. Uppgången drevs framför allt av förhoppningar att den amerikanska centralbanken snart kommer ta en paus från sina aggressiva räntehöjningar för att bekämpa inflationen. USA avslutade månaden som den bästa regionen, strax följt av Europa som också drogs upp av den allmänna förbättringen av det globala risksentimentet under andra halvan av oktober. Asien utvecklades svagast, där framför allt kinesiska aktier som tappade mot slutet av månaden, efter att president Xi Jinping säkrat en tredje mandatperiod och där rädsla spreds i marknaden för att tillväxt kommer offras för ideologidriven politik. Generellt har rapportsäsongen som inleddes under månaden varit ganska svag med lägre vinsttillväxt och framförallt rapportmissar från några av de stora teknikbolagen. Dock med variation i utfall mellan bolag och sektorer. Energi var den sektorn som kom med rekordvinster och utvecklats således starkast under månaden. Även industri och finans var bland de sektorerna som gick bäst. Svagare utvecklades hälsovård och allmännyttiga sektorn (utilities).

Fonden steg 4,7 procent under månaden medan jämförelseindex steg 6,6 procent.

De enskilda innehav som bidrog mest positivt var det norska bolaget Autostore Holdings, som återhämtade sig starkt under månaden och steg med 70 procent. Vidare steg också W-Scope med 41 procent och återhämtade sig efter sin kraftiga nedgång i september i samband med noteringen av det koreanska dotterbolaget. Även det amerikanska bolaget Atkore bidrog positivt som steg med 22 procent under oktober.

Svagast utveckling hade hälsovårdsbolaget Owens & Minor som föll med 31procent (bolaget såldes under månaden), då bolaget annonserade en vinstvarning framför allt på grund av makro-motvind; fx och inflation. Även det taiwanesiska bolaget Pegavision som tillverkar kontaktlinser, föll med 25 procent på grund av geopolitisk oro. Europeiska gymkedjan Basic-fit föll efter en svag kvartalsrapport och var ner 17 procent.

Under månaden köpte vi in sex nya innehav och sålde fyra. Inom industrisektorn köpte vi in två bolag, dels australienska Nufarm som är en global aktör inom jordbruksrelaterade produkter, dels Core & Main som är en renodlad distributör av rör och tillhörande utrustning för vattenförsörjning, avloppshantering och brandbekämpning. Vi sålde ut innehavet i kinesiska kartongtillverkaren Nine Dragon Paper. Vi adderade Coupa Software som är ett snabbväxande mjukvaruföretag och sålde ut Corsair Gaming. Inom hälsovårdssektorn adderade vi det amerikanska biotechbolaget Prothena, som är verksamt framförallt inom neurologiska sjukdomar. Vi sålde ut Owens & Minor. Inom finanssektorn investerade vi i Palomar Holdings. Palomar fokuserar på specialmarknader för fastighetsförsäkringar. Vi bytte ut högtillväxtbolaget Oatly mot ett annat högtillväxtbolag, Freshpet, som är exponerade mot husdjurstrenden.

Slutligen tog vi ner landrisk genom att reducera en del innehav i HongKong/Kina/Taiwan på grund av geopolitisk risk och osäkerhet.

Utsikter

Ekonomisk och politisk oro fortsätter att bidra till osäkerhet och volatilitet i marknaden. Inflationen ser visserligen ut att ha toppat i USA men kommer fortsätta ligga på höga nivåer under året. I andra delar av världen späds inflationen på av den starka dollarn. Europa står inför en tuff vinter med en energikris där både hushåll och företag kan få det mycket besvärligt.

Vi tror att hösten kommer bli fortsatt stökig där inflationsimpulser och optimism kommer avlösa varandra. Dock brukar aktiemarknaden säsongsmässigt gå starkt kommande månader, vilket kan tala för mer uppsida på kort sikt. Man å andra sidan har centralbankerna ett mycket svårt jobb när de ska balansera bekämpning av inflation med att stödja en vikande konjunktur för att ge ekonomin en perfekt mjuklandning. Detta kan skapa stora och snabba slag på aktiemarknaden där risken att hamna fel med sin allokering är överhängande. Vi försöker därför skapa en makroneutral portfölj för fonden utan övervikt mot regioner eller stilar.

Vi tror att vår tematiska ansats i aktieurvalet kan bli extra intressant i volatila marknader där investerare ibland tvingas sälja aktier utan större urskiljning. Ett tema där vi ser stark medvind under många år framåt är världens energiomställning. Svaret på den europeiska energikrisen tillsammans med det amerikanska finanspaketet Inflation Reduction Act, kommer leda till massiva investeringar och betydande stöd till industrin under många år framöver.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Industri 19,7%
 • Sällanköpsvaror 16,7%
 • Hälsovård 13,3%
 • Teknik 12,6%
 • Finans 11,7%
 • Material 8,7%
 • Fastighet 7,7%
 • Dagligvaror 7,5%
 • Energi 1,5%
 • Övrigt 0,6%

Största innehav

 • Watts Water Technologies 2,5%
 • Ameris Bancorp 2,4%
 • Korn Ferry 2,3%
 • First Bancorp Puerto Rico 2,3%
 • nVent Electric Plc 2,3%
 • Hostess Brands Inc 2,3%
 • Alfen NV 2,2%
 • Livent Corp 2,2%
 • Atkore International Group 2,2%
 • Mitra Adiperkasa Tbk PT 2,2%

Länder

 • USA 45,2%
 • Japan 9,4%
 • Storbritanien 7,6%
 • Kanada 4,8%
 • Holland 4,2%
 • Indonesien 3,6%
 • Brasilien 2,9%
 • Österrike 2,4%
 • Frankrike 2,4%
 • Övrigt 17,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-10-31
 • Senaste kurs 132,80 SEK
 • Kursdatum 2022-11-23
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,55 %
 • ISIN SE0013041654
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global Småbolag B: 121,20 SEK (2022-11-23)
 • Jämförelseindex MSCI AC Small Cap Total Return Net *
 • Startdatum 2019-12-10
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 69
 • Standardavvikelse 2 år 17,61 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Ylwa Häggström
  Förvaltat sedan: 2019-12-10

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Småbolag Fondbeskrivning

Öhman Global Småbolag är en aktiefond med avkastningsmål att överträffa utvecklingen för små och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden investerar i ett koncentrerat antal små och medelstora bolag. Fonden placerar normalt i 50 till 70 bolag fördelade på olika länder och branscher. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället understiger fem miljarder amerikanska dollar. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Öhman Global SmåbolagKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder