Öhman Global Småbolag

En aktivt förvaltad globalfond med fokus på både värde och tillväxt bland mindre bolag och som identifierar investeringsteman baserade på globala megatrender.

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i småbolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global portfölj av mindre bolag med högre risk och potential än i större globala bolag
AktivGlobalHållbar

En fond för dig som

 • Vill få exponering mot mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender
 • Vill investera hållbart i småbolag över hela världen
 • Vill få en koncentrerad global portfölj av mindre bolag med högre risk och potential än i större globala bolag
AktivGlobalHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Global Småbolag
Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i mindre bolag som tydligt gynnas av globala megatrender.

Ylwa Häggström, ansvarig förvaltare Öhman Global Småbolag

Kommentarer från förvaltare


April 2022

Vi är inne i en orolig tid på världens finansmarknader. April blev ännu en månad med stora rörelser, denna gång med i huvudsak negativ lutning. Världsmarknadsindex för småbolag, MSCI AC Small Cap, föll knappt 8 procent under månaden. Omräknat i svenska kronor blev nedgången begränsad till knappt 3 procent sedan kronan försvagats ytterligare något mot dollarn.

Mycket kretsar nu kring den kraftigt stigande inflationen, som inte varit så övergående som man initialt trott, och hur världens centralbanker ska tackla detta i termer av räntehöjningar och åtstramning av stimulanser. Samtidigt störs leveranskedjor världen över fortfarande av covid-restriktioner, framför allt i Kina, och även till viss del av kriget i Ukraina. De sektorer som klarade sig bäst under månaden, var klassiska defensiva branscher som stapelvaror och utilities (kraft- och vattenförsörjning), samt energisektorn. Mest negativ var utvecklingen för hälsovårdssektorn, där framför allt många bioteknikföretag gick svagt. Även teknologisektorn gick svagt. Rapportsäsongen för första kvartalet inleddes under månaden. Överlag rapporterade bolag goda resultat, men med allt fokus på (de osäkra) framtidsutsikterna gav fina rapporter endast begränsat stöd under perioden.

Fonden föll under månaden med 2,3 procent vilket var något bättre än marknaden som helhet. Mest negativt bidrog fondens innehav i teknologi- och industrisektorerna. Exempelvis innehavet i Array Technologies, som tillverkar och installerar system för att optimera positioner av paneler i solcellsparker, föll 38 procent under månaden (i svenska kronor). Även spelutrustningsbolaget Corsair Gaming hade en svag månad, ned 25 procent.

Inom hälsovårdssektorn hittar vi både fondens sämsta och främsta bidragsgivare under månaden, i botten BioCryst -40 procent och i toppen Nkarta, det senare ett forskningsbolag inom cancervård. Nkarta var upp hela 70 procent under månaden efter positiva forskningsresultat. Även det medicinska utrustningsföretaget Lantheus gick starkt, upp 26 procent under perioden.

Utsikter

Vi befinner oss för närvarande i en situation där betydande osäkerheter råder kring ekonomin; med hög inflation, mängder av svårigheter kring försörjningskedjor och logistik, krig i Ukraina, räntehöjningar och åtstramning av stimulanser från centralbanker som några av de mest uppenbara grynnorna att navigera runt.

Sammantaget gör det oss något försiktigt inställda till aktiemarknaden, särskilt till bolag där värderingen ännu är hög. Samtidigt har vi redan sett stora kurssvängningar, och inom vissa delsegment i marknaden har värderingar kommit ner rejält.

För den tålmodige kanske till och med till riktigt attraktiva nivåer. Vi fortsätter att fokusera på långsiktiga, strukturella drivkrafter som vi ser i samhället och letar gärna bolag med positiv exponering mot dessa och där värderingen ser sund ut. I närtid förblir säkerligen volatiliteten hög, men på sikt ser det mer attraktivt ut. Några exempel på sådana intressanta långsiktiga drivkrafter kan vara energiomställningen, digitalisering i allmänhet och kanske av hälsovården lite i synnerhet samt automatisering inom en mängd områden.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Sällanköpsvaror 16,5%
 • Industri 15,8%
 • Teknik 13,7%
 • Hälsovård 13,4%
 • Fastighet 11,3%
 • Finans 10,5%
 • Dagligvaror 8,6%
 • Material 8,2%
 • Energi 1,3%
 • Övrigt 0,8%

Största innehav

 • Lantheus Holdings 2,5%
 • Tricon Residential Inc 2,3%
 • Hostess Brands Inc 2,2%
 • First Bancorp Puerto Rico 2,2%
 • Atkore International Group 2,1%
 • Korn Ferry 2,1%
 • National Storage Affiliates 2,1%
 • PGT Innovations Inc 2,0%
 • Healthcare Realty Trust Inc 2,0%
 • Jungfraubahn Holding AG 1,9%

Länder

 • USA 44,7%
 • Japan 8,0%
 • Storbritanien 5,4%
 • Kanada 5,4%
 • Holland 4,1%
 • Taiwan 4,0%
 • Luxemburg 3,2%
 • Indonesien 3,1%
 • Brasilien 3,1%
 • Övrigt 18,9%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 131,08 SEK
 • Kursdatum 2022-05-17
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,55 %
 • ISIN SE0013041654
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Global Småbolag B: 119,64 SEK (2022-05-17)
 • Jämförelseindex MSCI AC Small Cap Total Return Net *
 • Startdatum 2019-12-10
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 66
 • Standardavvikelse 2 år 15,61 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Ylwa Häggström
  Förvaltat sedan: 2019-12-10

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Global Småbolag Fondbeskrivning

Öhman Global Småbolag är en aktiefond med avkastningsmål att överträffa utvecklingen för små och medelstora bolag på de globala aktiemarknaderna. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden investerar i ett koncentrerat antal små och medelstora bolag. Fonden placerar normalt i 50 till 70 bolag fördelade på olika länder och branscher. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället understiger fem miljarder amerikanska dollar. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond.

Öhman Global SmåbolagKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra utländska aktiefonder