Hållbarhet augusti 2022Att mäta för att veta

Så här påverkar vi företag att införa vetenskapligt bevisade mätmetoder och att vara tydliga i den periodiska hållbarhetsrapporteringen.

Essity. På temat biologisk mångfald inleddes i vintras dialoger med bolag som är beroende av naturens resurser. I december 2021 adresserade Öhman Fonder förväntningarna på Essity, ett globalt hygien- och hälsobolag huvudsakligen  beroende av färskfiber (pappersmassa som kommer från massabruk och som inte återvunnits i form av returfiber).

Foto: Alex Fu

Foto: Alex Fu

Målet med dialogen är att Essity ska kartlägga hur beroende bolaget är av naturens resurser och arbetet har påbörjats genom att bolaget tagit hjälp av ett ramverk som benämns Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). TCFD utvecklar ett ramverk för riskhantering. Syftet ramverket är att bedöma och prissätta bolagens klimatrelaterade risker och kommunicera detta till oss investerare. Essity arbetar med att minska klimatrelaterade risker genom att successivt övergå till att använda returpapper och att försöka hitta alternativ till färskfiber. Ett första viktigt steg som visar Essitys ambition är att bolaget publicerade en biologisk mångfaldspolicy tack vare vår dialog. Fortsättningsvis vill vi se en fullständigt spårningsbar leverantörskedja, tydliga nyckeltal (KPI) för att mäta påverkan på biologisk mångfald men även en tydligare rapportering från Essity.

Public Power Corporation. Vi har tidigare skrivit om dialogen med Public Power Corporation (PPC), som ledde till en försäljning av bolagsinnehavet. Att vidta konkreta åtgärder ger resultat. Dialogen med PPC inleddes under våren och resulterade i en försäljning på grund av bolagets otillräckliga ambitioner när det gäller klimatmål, vilket även kommunicerades till bolaget. I början av augusti anslöt sig bolaget till Science-based targets (SBTi) enligt vår rekommendation. Bolagets ökade ambitioner vilket gör att vi välkomnar dem tillbaka i vår tillväxtmarknadsfond. Vi fortsätter driva påverkansarbetet och uppmuntrar nu bolaget att publicera vetenskapligt baserade klimatmål raskare än kravet på två år.

Millicom. Bolagets klimatmål godkänds av SBTi. Dialogen med Millicom har pågått sedan hösten 2021 med syftet att bolaget ska sätta vetenskapligt baserade klimatmål.

Guangdong Investment. Vi bedrev en lyckad dialog med det kinesiska bolaget Guangdong Investment. Bolaget är huvudsakligen ett investmentbolag inom vattenindustrin men har även investeringar i till exempel energibolag, där bland annat ett kolbolag ingår. Målet med dialogen är att Guangdong ska sätta vetenskaplig baserade klimatmål som inkluderar en plan att fasa ut kolen.

Foto: Dexter Fernandes

Foto: Dexter Fernandes

Bolaget har påbörjat arbetet och har i årets hållbarhetsrapport publicerat första klimatmålen (Scope 1 och 2). Kartläggningen av Scope 3 har påbörjats. Vidare informerade bolaget att de inte gör några investeringar i kolbolaget och att de är öppna för försäljning av energisegmentet om möjligheten uppstår. Bolaget informerade oss om svårigheterna med att lägga ner kolkraften då kinesiska staten bestämmer över detta och inte bolaget. Dialogen med bolaget fortsätter.

AAK. Öhman Fonder har på AAK:s förfrågan skickat in synpunkter inför  bolagets produktion av hållbarhetsredovisning för 2022. AAK har fått kritik från oss investerare för att informationen i rapporten är rörig och ostrukturerad och att vi kräver mer tydlighet. Återkopplingen gjordes i samarbete med en grupp nordiska investerare.

Hållbarhet juli 2022Att påverka från insidan

Att investera i bolag ger inte bara en chans att få ta del av en entreprenörs eller ett företags resa, det ger också möjligheten att påverka bolaget från insidan.

Plantbaserade produkter. Under juli månad avslutade Öhman Fonder och FAIRR den gemensamma dialogen med Mondelēz (som bland annat äger svenska Marabou). Målet med dialogen var att få Mondelēz att utveckla en strategi för hållbara proteinkällor.

Foto: Mondelēz

Tyvärr säger sig bolaget idag inte ha någon ambition att öka andelen plantbaserade produkter eftersom de menar att konsumenterna driver deras produktutbud. Men dialogerna har haft effekt och Mondelez visar ökad förståelse för vikten av att trappa upp andelen plantbaserade produkter och lovar att införa  tydligare målsättningar framöver.

Framtidens el. En annan viktig dialog har förts med den italienska el-distributören Enel SPA. Dialogens fokus är mänskliga rättigheter inom förnyelsebar energi och drivs tillsammans med Investor Alliance for Human Rights. Målet är att Enel SPA ska göra en företagsbesiktning (due diligence) och därmed  minska riskerna för att det i leverantörskedjan skulle förekomma tvångsarbete eller korruption. Bolaget har presenterat en process för sin företagsbesiktning och en strategi för att minska de nämnda riskerna. På längre sikt vill bolaget bli geopolitiskt oberoende, det vill säga minimera risken för tvångsarbete och korruption genom att i största mån arbeta med underleverantörer baserade i närområdet och på så vis få större inblick i leverantörskedjan.

Foto: Enel

Hållbarhet juni 2022Ingen rast, ingen ro när det gäller hållbarhet

Trots sommarens intåg fortsätter Öhman Fonders hållbarhetsarbete med full styrka genom flera påverkansdialoger och ett arbetsmöte med tema biologisk mångfald. Under juni månad har vi genomfört bolagsmöten med Holmen, Billerudkorsnäs, SKF, Nibe och Gränges.

Fokusområde Klimat

Dialogerna med Gränges, Nibe och SKF ingår i Öhman Fonders fokusområde ”Klimat”, där syftet är att Gänges och Nibe ska sätta vetenskapligt baserade klimatmål och SKF ska tydliggöra hur bolaget arbetar med klimatlobbying.

Dialogen med Gränges har varit lyckad. Vi initierade dialogen med Gränges våren 2021 och redan under första halvåret 2022 har bolaget förbundit sig att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. Nu har bolaget två år på sig att sätta och publicera klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet.

Dialogen med Nibe går framåt. Utmaningen för Nibe är att samla in data om växthusgasutsläpp från samtliga dotterbolag. De indirekta växthusgasutsläppen, utöver inköpt energi, som sker utanför företagets gränser kallas scope 3. För att få tag i scope 3-data måste bolaget samarbeta med sina leverantörer, anställda och ibland även kunder vilket gör det till ett lite mer omfattande arbete.

Dialogen med SKF har varit lyckad. Påverkansdialogen med SKF var lyckad där målet med dialogen är att bolaget ska publicera tydligare information om hur de arbetar med klimatlobbying.

Foto: SKF.

Foto: SKF.

 

Fokusområde Biologisk mångfald

Öhman Fonders fokusområde Biologisk mångfald – som snart firar ett år – är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.

Arbetsmöte i regi av PRI. I juni deltog vår hållbarhetsanalytiker Viktoria Voskressenskaia i ett arbetsmöte i regi av PRI med tema biologisk mångfald. Under arbetsmötet diskuterades hur vi investerare kan påverka bolag i frågan. Under mötet delade Viktoria med sig av sina erfarenheter från tidigare påverkansdialoger samt vilka mätvärden (KPIer) som satts upp.

Foto: Jéshoots.

Foto: Jéshoots.

Två påverkansdialoger. Vidare hade vi dialoger med Holmen och Billerudkorsnäs som främst handlade om hur bolagen jobbar med att bevara biologisk mångfald. Båda bolagen har fortfarande en resa kvar att göra när det kommer till datainsamling och analys av deras påverkan vilket vi följer med stort intresse.

Öhman Fonders hållbarhesarbeteVill du veta mer?

Välkommen att kontakta vår hållbarhetsanalytiker Viktoria Voskressenskaia om du vill veta mer om Öhman Fonders hållbarhetsarbete.

Viktoria Voskressenskaia

Hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 61
viktoria.voskressenskaia@ohman.se

Hållbarhet maj 2022Lyckade och misslyckade dialoger försommaren 2022

Positiva dialoger med bland andra kinesiska solcellsproducenten Longi Green Technology. Vi har gått hållbarhetsutbildningar hos Holmen och Leroy och ingått ett nytt initiativ med FAIRR. Ibland går dialogerna inte som tänkt – läs varför.

Månadens bolagsbesök

Foto: Holmen Friggesund, nursery

Maj månad har varit händelserik på många plan. Vår ESG analytiker Viktoria har varit på besök hos två bolag – Holmen och Leroy. Där syftet har varit att utbilda investerare om hållbar skogsförvaltning samt laxodling. Genom att träffa bolagen och få se deras verksamhet leder till ökad förståelse för vissa svårigheter som bolag har när det kommer till hållbar omställningen men även tvärtom, vad bolagen har åstadkommit för att anpassa sig till klimatomställningen. Under Holmen besöket visade bolaget hur de jobbar med att bevara den biologiska mångfalden, som har varit ett utav Viktorias fokusområden detta år.

Månadens lyckade dialoger
Denna månad har ESG-teamet haft bolagsmöten med SSAB, Longi Green Technology, Volvo och AAK.

Foto: Kendel Media

Det största positiva utfallet kom från Kinesiska Longi Green Technology som producerar solcellsprodukter. Longi har tidigare inte varit så villiga att dela information med investerare, men senaste mötet gick Longi’s ansvarig för regelefterlevnad igenom deras process för att identifiera brott mot mänskliga rättigheter. De delade även med sig av resultatet från deras due diligence de har gjort hittills på egna fabriker men även några av deras leverantörers fabriker. Vi blev även informerade om att deras produkter har blivit godkända att säljas i USA (USA har infört med lag om att förbjuda försäljning av produkter tillverkade av tvångsarbete). Dialogen med Longi hålls tillsammans med Candriam och Ehthos fund och vi kommer fortsätta att driva dialogen med Longi för att bolaget ska förbättra sin rapportering och säkerställa att deras leverantörer lever upp till uppförandekoden.

Månadens misslyckade dialog
Inte alla dialoger är lyckade. Under maj månad har vi även haft en kort dialog med Public Power Corporation som är ett energibolag från Grekland. Bolaget har en ambition att fasa ut energi från kol men ingen plan för att fasa ut resterande fossila bränslen. Bolaget visar ingen egen vilja att vilja ställa om utan förlitar sig på att staten driven den frågan. Bolaget har heller ingen plan på att sätta ett nettonollutsläppsmål eller en ambition att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. Public Power Corporation hade kunnat ses som ett bra omställningscase, men utan en ambition att ställa om blir investeringen inte intressant. Vi fortsätter bevaka bolaget för att se om de skyndar på att se över sin klimatstrategi efter försäljningsbeskedet.

AMR – ett av topp 10 hoten mot människans hälsa

Foto: Stijn te Strake

Denna månad har Öhman Fonder gått med i ett nytt initiativ tillsammans med FAIRR. Initiativet syftar att undersöka den antimikrobiella förvaltningen av ledande djurläkemedels företag (AMR – Antimicrobial resistance). WHO har varnat att AMR är bland de topp 10 hoten mot människans hälsa. Mer än 2/3 av det globala utbudet av antibiotika används i djur för att öka tillväxten, förebygga sjukdomar och minska dödsfallen. Bolag som Öhman Fonder kommer att ha dialog med på ämnet är: Dechra Pharma, Elanco Animal Health, Merch&Co, Phibro, Vetoquinol, Virbac och Zoetis.