Hållbarhetsarbetet februari 2023Incitamentprogram och biologisk mångfald

Under februari har Öhman Fonder pratat om avskogningsfri palmolja och utformning av incitamentprogram med några av portföljbolagen.

AAK: Under februari har Öhman Fonder tillsammans med andra investerare genomfört ett uppföljningsmöte med AAK som är ett Sverigebaserat ingrediensföretag med tillverkning av vegetabiliska oljor. Dialogen sker inom ramen för Öhman Fonders fokusområde biologisk mångfald. Hos AAK kvarstår en del arbete när det gäller att tydliggöra metoderna som används för att mäta graden av avskogningsfri palmolja (VDF). Palmolja står för mer än hälften av bolagets inköpta råvaror. Vi har även framfört våra förväntningar på bolaget om ökad transparensen gällande soja. Nu inväntar vi bolagets rapportering för 2022 innan vi återkopplar. AAK har förbundit sig till att använda hundraprocentig hållbar palmolja i produktionen senast 2025. Detta betyder att oljan AAK köper in ska vara 100 procent verifierat avskogningsfri, 100 procent spårbar till plantage, och att mänskliga rättigheter respekteras.

SKF: Dialogen med SKF om bolagets policylobbying fortsätter. Efter byte av kontaktperson hos SKF driver vi nu dialogen med ansvarige för policyarbetet. Vi har framfört våra förväntningar på bolaget och SKF ska försöka rapportera några nyckeltal  i årsredovisningen 2022. Bolaget håller oss informerade om hur arbetet fortgår. Policylobbying och främst klimatlobbying är ett av Öhman Fonders tidigare fokusområden med syfte att påverka bolagen så att lobbyaktiviteter och medlemsorganisationer är i linje med Parisavtalet och bolagens uppsatta klimatmål.

TOBII: Öhman Fonder är en stor ägare i Tobii som är världsledande inom ögonspårning och pionjär inom teknik som förstår uppmärksamhet och intention. Som en del av Tobiis förberedelser inför årsstämman har bolaget inlett en dialog med oss större aktieägare om ledningens och anställdas incitamentsprogram.

Incitamentprogrammet är en av beslutspunkterna som vi aktieägare skall rösta om på årsstämman. För Öhman Fonder är det viktigt att incitamentprogrammet är korrekt utformat för att ge en ersättning som rimmar med bolagets utveckling och hur väl vd och ledning lyckas leverera värde till sina aktieägare. Därför är det centralt att programmet är transparent, lätt att förstå, utmanande för ledning och vd att uppnå samt rimligt i omfattning. Samtidigt vill vi inte att programmet ska späda ut aktieinnehavet alltför mycket. Dialog med Tobii om hur årets och framtida incitamentprogram ska utformas är ett exempel på hur Öhman Fonder hela tiden arbetar för att knyta bolagens utveckling till våra kunders avkastning.

 

Ericsson: Ericsson är ett av Sveriges största företag och har under det senaste året konstant varit i medias sökljus angående utredningar i USA rörande bolagets arbetssätt. Ericsson har betalat mångmiljardböter och ny information har löpande fört tillbaka frågan upp på dagordningen. Tillsammans med andra intressenter har vi haft en dialog med Ericsson om vilken sorts information de kan lämna till kapitalmarknaden och hur ägarna ser på ansvarsfrihetsfrågan, vilket är en stämmopunkt som alla aktieägare representerade på stämman kan ta ställning till. Den senaste tiden har mer information tillkommit och Ericsson har bekräftat att de kommer att betala ytterligare över två miljarder kronor till det amerikanska justitiedepartementet i sin strävan att sätta punkt för den pågående processen med amerikanska myndigheter. Öhman Fonder fortsätter dialogen tillsammans med andra intressenter och Ericsson kommer behöva ta upp frågan på årsstämman.

Charoen Pokphand Foods (CPF): Dialogen med CPF sker i samarbete med investerarinitiativet Farm Animal Investment Risk and Return (FAIRR) och inom ramen för Öhman Fonders fokusområde biologisk mångfald. CPF var väldigt tydliga med vad de gör och vad de ännu inte gjort i frågan. Bolaget har bland annat genomfört en riskanalys av leverantörerna i Thailand och via analysen identifierat att åtta av 355 leverantörer behöver utvärderas ytterligare för att säkerställa att hänsyn tas till biologisk mångfald. Vi lät CPF veta att vi förväntar oss att de genomför en liknande riskanalys av sina kinesiska leverantörer för att sedan identifiera och ta fram en åtgärdsplan för de leverantörer som flaggas med hög risk.

Hållbarhetsarbetet januari 2023Föreningsfrihet och finansiering av olje- och gasutvinning

Under januari har Öhman Fonder ställt krav på att bankerna Barclays Bank och BNP Baribas ska upphöra med att finansiera olje- och gasutvinning samt att Amazons styrelse ska implementera aktieägarförslaget om föreningsfrihet.

Amazon: Under hösten skickade Öhman Fonder tillsammans med andra investerare ett brev till Amazons styrelse. I brevet bad vi styrelsen att implementera SHARE:s aktieägarförslag som röstades fram vid årsstämman 2022. Aktieägarförslaget berör föreningsfrihet, kollektiva förhandlingar och genomförande av en tredjeparts bedömning av Amazons åtaganden, policys och praxis för att identifiera eventuella felaktigheter i strid mot ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet. Brevet undertecknades av  investerare med totalt över 15 biljoner dollar under förvaltning. I december fick vi svar från Amazons hållbarhetsavdelning men ingen respons från bolagets styrelse. Under januari  skickade investerargruppen ytterligare ett brev till Amazons styrelse där vi uttrycker vår besvikelse över styrelsen oförmåga att möta aktieägarnas förfrågan om respons. I brevet nämner vi även att liknande aktieägarförslag kommer att vara föremål för omröstning även på årsstämman 2023. Vid årsstämman 2022 fick aktieägarförslaget om föreningsfrihet 38,9 procent av rösterna.

Holmen: Dialogen med skogsindustriföretaget Holmen sker inom ramen för Öhman Fonders fokusområde biologisk mångfald. I januari hade Öhman Fonder ett uppföljningsmöte med Holmen tillsammans med en annan investerare. Vi diskuterade Holmens klimatmål, arbetet för att bevara den biologiska mångfalden, alternativa avverkningsmetoder, Taxonomin och ”Taskforce on nature related financial dislosure” (TNFD), ett rapporteringssätt som gör att bolag kan följa hur de är beroende av naturen.) Holmen ska se över om de kan inkludera biologisk mångfald i sina nuvarande policys samt om bolaget kan uppgradera de vetenskapligt baserade klimatmålen som redan är satta, från att vara i linje med under 2 grader till 1,5 grader. Vi ser även fram emot Holmens taxonomirapportering som kommer att publiceras i årsredovisningen för 2022.

Barclays Bank och BNP Paribas: I samarbete med initiativetInvestor Expectations for the banking sector” (IIGCC) signerade Öhman Fonder tillsammans med andra investerare ett brev till Barclys och BNP Paribas med krav på att bankerna ska stoppa finansiering av nya projekt inom olje-och gasutvinning. Detta för att bankerna ska leva upp till de klimatambitioner som bestämt avseende att vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader. Barclays är Europas näst största finansiär av olja och gas och BNP Paribas den tredje största.

JP Morgan: I samarbete med samma initiativ (IIGCC) som i påverkansdialogen med Barclays och BNP ovan initierade  Öhman Fonder som en av 17 investerare ett möte med JP Morgans hållbarhetsavdelning. Frågor som diskuterades var hur banken arbetar med minskningen av utsläpp av både koldioxid och metan från sina utlåningsaktiviteter. JP Morgan använder sig av ett internt utvecklat uppföljningssystem för och kommer att öka transpararens gällande resultatet som systemet visar. Vidare diskuterades hur banken kan öka transparensen gällande hur mycket som investeras i klimatomställning. Till sist diskuterades hur hållbarhetsaspekter integreras i bolagets rörliga ersättning till personalen, vilket JP Morgan menar att det gör men att bolaget valt att inte rapportera detta offentligt ännu.

Volvo: Dialogen sker inom ramen för Climate Action 100+, tillsammans med två andra investerare. Vi hade ett bra möte med Volvo under oktober månad i form av en workshop i Göteborg. I januari bokade vi in ett extra möte efter att en rapport publicerades av InfluenceMap i december. I rapporten framkommer att Volvo har bedrivit lobbyingverksamhet emot en policy i USA som syftar till att öka andelen eldrivna transporter. Under mötet förklarade Volvo anledningen bakom lobby-aktiviteten, vilket bland annat var att eldrivna transporter i USA inte kan öka i en snabbare takt än infrastrukturen. Tillsammans med de andra två investerarna framförde Öhman Fonder de två förväntningar relaterat till policylobbying vi har på Volvo och som vi vill se genomförda under våren 2023: 1) Rapportering av antal lobbyaktiviteter/möten relaterat till klimat under 2022. 2) Några exempel på frågor Volvo har bedrivit lobbyingverksamhet för respektive emot.

HÅLLBARHETSARBETET DECEMBER 2022Digitala rättigheter och biologisk mångfald

Trots att december till största delen ägnades åt Öhman Fonders egen rapportering av hållbarhetrelaterade upplysningar, i enlighet med disclosureförordningen (SFDR), hann vi med tre bolagsaktiviteter under månaden.

H&M: Efter att Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) under hösten tillkännagav nya riktlinjer kontaktade Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) ett antal bolag som riskerar att ha verksamhet i Uyghur-regionen. Ett av bolagen som inte responderade på BHRRC:s brev var H&M. För att få en respons på de nya riktlinjerna skickade Öhman Fonder tillsammans med andra investerare ett brev till H&M. Bolaget ännu inte återkopplat.

Wilmar International: Till följd av militärkuppen i Myanmar påbörjades en dialog med livsmedelsbolaget Wilmar International genom ett investerarinitiativ. Öhman Fonder tog tillfället i akt och diskuterade även biologisk mångfald med bolaget. Historisk har Wilmar International varit involverade i en rad allvarliga kontroverser främst gällande lokalbefolkningar och biologisk mångfald. Under december presenterade bolaget policys och processer för att motverka liknande händelser vilket gör att Öhman Fonder valt att avsluta dialogen. Men vi fortsätter att följa utvecklingen noggrant.

Tencent: Dialogen med det kinesiska teknologikonglomeratet Tencent sker genom två investerarinitiativ; Digital Rights och Xinjiang Uygur Autonomous Region (XUAR). Öhman Fonder är mest drivande i dialogen gällande digitala rättigheter och samarbetar där med World Benchmarking Alliance som sammanställer ett index – Ranking Digital Rights (RDR) – vilket rangordnar bolag utifrån deras hantering av digitala rättigheter. Under december har Öhman Fonder tillsammans med två andra investerare skickat brev till bolaget med frågor om hur Tencent ser på rangordning i RDR-indexet samt hur bolaget övervakar integritetspolicyn. Läs mer om Tencent rangordning i RDR-index här.

Påverkansdialoger fokusområde Klimat

För drygt ett år sedan påbörjade hållbarhetsanalytiker Viktoria Voskressenskaia ett påverkansarbete inom ramen för Öhman Fonders fokusområde Klimat. Titta på filmen för att se hur det har gått.

Hållbarhetsarbetet novemberFossilfritt stål och mänskliga rättigheter

Under november besökte vi världens första anläggning för produktion av fossilfritt stål. Vi fortsatte prata om vetenskapligt baserade klimatmål med flera av våra portföljbolag. Vi är även stolta över att 2023 få driva fyra bolagsdialoger i ett PRI Advance-initiativ för mänskliga rättigheter.

PRI Advance: Redan 2014 skrev Öhman under Principles of Responsible Investment (PRI) och 2023 är vi med och driver dialogen i ett PRI Advance-initiativ som fokuserar på mänskliga rättigheter i gruvindustri och förnyelsebar energiindustri. Initiativet omfattar 40 bolag. Öhman Fonder kommer att driva dialogen med fyra av gruvbolagen; Lundin Mining, Anglo Gold, Antofagasta och Buenaventura. I och med en ökad elektrifiering av vårt samhälle blir gruvnäringen ett allt viktigare område med stor efterfrågan, vilket inte får ske på bekostnad av mänskliga rättigheter.

HYBRIT: Vår ränteförvaltare Julia Stålbro och vår hållbarhetsanalytiker Viktoria Voskressenskaia besökte HYBRIT-anläggningen i Luleå. HYBRIT är världens första anläggning för tillverkning av fossilfritt stål. Anläggningen drivs som partnerskap mellan SSAB (stålproducent), Vattenfall (energiproducent) och LKAB (järnmalmsproducent).

Foto: Åsa Backlin

Investerarresan arrangerandes av SSAB och ett 10-tal investerare deltog. På plats fick Julia och Viktoria med egna ögon se att stål går att producera: fossilfritt; järnmalm med hjälp av bio-olja (LKAB), järnpellets med hjälp av vätgas (Vattenfall) som sedan omvandlas till rent järn (SSAB) och smältning i en ljusvågsugn (SSAB) drivet på fossilfri energi (Vattenfall).

Guangdong Investment (GDI): I november genomförde vi ett bolagsmöte med GDI för att följa upp våra förväntningar på bolaget. GDI är ett investmentbolag som främst äger anläggningar inom vatten-infrastruktur och avfallshantering. Dialogen drivs med anledning av att bolaget äger ett kolkraftverk och målet med dialogen är att bolaget ska anta vetenskapligt baserade klimatmål men även sätta en tydlig klimatstrategi. Under mötet diskuterades hur GDI kan kommunicera bolagets klimatstrategi i kommande årsredovisning för år 2022.

Beijer Ref är ett bolag som levererar lösningar inom kommersiell och industriell kyla. Dialogen med bolaget har initierats då vi anser att rapporteringen är bristfällig. De två viktigaste målen som bolaget har satt är: att rapportera på Scope 3 utsläpp och att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. Under månaden mottog vi en uppdatering från Beijer Ref som informerade om att bolaget kommer skicka in målen till SBTi för granskning under första kvartalet 2023. Bolaget kommer även att rapportera Scope 3-utsläpp i årsredovisningen för 2023.

Hexpol: På temat vetenskapligt baserade klimatmål driver Öhman Fonder även en dialog med plastkoncernen (polymer) Hexpol. Under månaden mottog vi en uppdatering över hur bolagets arbete med att kartlägga Scope 3-utsläpp fortgår. Den största utmaningen för Hexpol är att samla in rätt utsläppsdata för olika polymerblandningar samt att få leverantörerna att rapportera in denna data. Bolaget tror sig kunna ansluta till SBTi under 2023.

Foto: La Miko

Alibaba: Tillsammans med Boston Common Asset Management och NEI Investment driver vi en dialog med Alibaba rörande etisk ansiktsigenkänning etisk artificiell intelligens (Digital Rights, Facial Recognition samt Ethical AI). Ett gemensamt brev skickades ut i början på november men vi har ännu inte erhållit något svar från bolaget.

CHRB (The Corporate Human Rights Benchmark) är ett initiativ i samarbete med ICCR. Nyligen publicerades ett uppdaterat benchmark baserat på resultaten från bolagsdialogerna som har bedrivits sedan 2019. Öhman Fonder har inte varit med och drivit några dialoger i initiativet, men om ni är intresserade av hur bolagen betygssätts så finns informationen här.

Bättre hantering av farliga kemikalier: Som tidigare nämnts i september stöttar Öhman Fonder ett initiativ som arbetar för bättre hantering och utfasning av farliga kemikalier. Nu har Chemsec betygsatt bolagen i kemibranschen. Ta del av resultatet här.

Hållbarhetsarbetet oktober 2022Foder till fiskar och artificiell intelligens

Under oktober besökte vi världens största mässa för kemikaliebranschen samt pratade spårbarhet av fiskfoder, klimatpåverkan och etisk artificiell intelligens med några av våra portföljbolag.

Volvo. Dialogen med Aktiebolaget Volvo (Volvo) sker inom ramen för det globala klimatinitiativet ”Climate Action 100+”. Öhman Fonder driver dialogen tillsammans med Alecta och Andra AP-fonden och den syftar till att Volvo ska förbättra både strategi och rapportering när det gäller bolagets påverkan på klimatet. Bolagsmötet – i form av en workshop – genomfördes på Volvos huvudkontor i Göteborg och där diskuterades hur bolaget kan redovisa sin klimatstrategi tydligare och mer konkret. Nu ser vi fram emot bolagets årsrapport för 2022, där vi förväntar oss en tydligare redovisning av klimatstrategi, klimatinvesteringar, klimatlobbying med mera. Vill du veta vilka mål som Volvo ska uppfylla? Klicka här för mer detaljerad information.

Bild: Adam Cai

Millicom. På samma tema som vi genomförde ett introduktionsmöte med Tele2 under september, i samarbete med ”World Benchmarking Alliance, bjöd vi in till ett första möte med Millicom rörande det nya initiativet inom etisk artificiell intelligens. Millicom håller med om att artificiell intelligens (AI) är ett viktigt och växande område som kräver etisk hänsyn och våra frågeställningar kommer framföras till ansvariga för AI på bolaget. Liksom Tele2 kommer även Millicom att inventera var i verksamheten som AI används för att sedan kartlägga vilka intressenter som potentiellt kan drabbas negativt.

Investerarinitiativet om etisk AI inkluderar totalt 41 bolag där Millicom och Tele2-dialogerna drivs av Öhman Fonder. Totalt har 31 av 41 bolag kontaktats inom ramen för initiativet och 21 bolag har hittills svarat. Av dessa 21 bolag är 17 bolag positivt inställda och villiga att engagera sig i frågan om etisk AI. Däremot menar fyra bolag – Eutelsat, Comcast, Spotify, och TSMC – att AI inte är relevant för deras verksamheter och bolagen avstår därför att engagera sig i frågan.

Grieg Seafood. Hösten 2021 inledde vi ett nytt fokusområde med tema biologisk mångfald. Inom ramen för fokusområdet har vi börjat med att kontakta nordiska bolag med verksamhet inom fiskodling, pappersmassa och skogsbruk. Grieg Seafood är ett av fiskodlingsbolagen och ett av våra nyckeltal (KPI) för dialogen är att bolaget ska publicera en policy för biologisk mångfald. Under oktober publicerade bolaget efterfrågad policy som du kan läsa här. Nu fortsätter arbetet med att uppmuntra Grieg Seafood att verka för spårbarhet av deras fiskfoder som till stor del består av soja.

Bild: Pixabay

K-2022 Düsseldorf. Under månaden besökte vår hållbarhetsanalytiker Viktoria världens största plast- och kemikaliemässa, K-2022 i tyska Düsseldorf. Syftet med resan var att lära sig mer om vad bolag i kemikaliebranschen kan göra för att minska sina utsläpp och därmed även möjliggöra utsläppsminskningar inom andra branscher. Under resan fick vår analytiker möjligheten att prata med Covestro, Lanxess, BASF och Solvay. Det är fyra bolag som Öhman Fonder varit med och påverkat via ett investerarinitiativ för bättre hantering av farliga kemikalier (som vi beskrev lite närmare i september).

Det häftigaste med mässan var alla nya lösningar och innovationer som exempelvis ett bilsäte tillverkat helt i plast med minimal vikt och i ett enda stycke som i slutet av livscykeln är helt återvinningsbart eller ett digitalt verktyg som kan läsa av vilket material du har framför dig.

Viktoria Voskressenskaia, hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder om K-2022 Düsseldorf.

Hållbarhet september 2022Ansiktsigenkänning och farliga kemikalier

Under månaden har Öhman Fonder drivit bolagens hållbarhetsarbete framåt när det gäller bland annat etiska frågor inom ansiktsigenkänning och bättre hantering av farliga kemikalier.

Fem givande bolagsträffar. Vår hållbarhetsanalytiker Viktoria Voskressenskaia har träffat fem bolag – SSAB, SCA, Tele2, H&M och BillerudKorsnäs – för att driva på utvecklingen framåt när det bolagens hantering av exempelvis klimatpåverkan, risker med artificiell intelligens och förekomst av tvångsarbete i leverantörskedjan.

SSAB. Dialogen med SSAB sker i inom ramen för det globala klimatinitiativet ”Climate Action 100+” och syftar till att SSAB ska förbättra sin strategi och rapportering när det gäller klimatpåverkan. Vill du veta vilka mål som SSAB ska uppfylla? Klicka här för mer detaljerad information. Förhoppningsvis ser vi en förbättring inom samtliga områden till nästa rapportering från SSAB.

SCA. Som en del i vårt arbete inom fokusområdet klimat och vetenskapligt baserade klimatmål bjöd vi in SCA till ett möte. Vi har tidigare framfört önskemål om en bättre rapportering från SCA när det gäller hur bolaget ska nå sina klimatmål. Bolaget behöver redovisa mer exakt vilka åtgärder som ska vidtas och även bli tydligare i sin rapportering av scope 3 utsläpp.

Tele2. I samarbete med ”World Benchmarking Alliance” bjöd vi in Tele2 till ett introduktionsmöte rörande ett nytt initiativ inom etisk artificiell intelligens (AI). Området AI förväntas växa enormt de närmaste åren och även lösa många problem inom exempelvis ekonomi, hälsa och brottsbekämpning. Men det är viktigt att vi är proaktiva och även förbereder oss för de risker som AI medför som exempelvis diskriminering, intrång i privatliv, förnekande av individuella rättigheter och icke-transparent datahantering. Första steget för Tele2 blir nu att kartlägga var AI används i verksamheten och vilka intressenter som potentiellt kan drabbas negativt.

H&M. Tillsammans med ett antal andra investerare bjöd vi in H&M till ett möte. Dialogen med bolaget leds av Öhman Fonder, Storebrand och Domini. H&M förbereder sig inför ett kommande regelverk om företagsbesiktning när det gäller mänskliga rättigheter. Vi driver frågan om ökad öppenhet och granskning av bolagets leverantörer för att bevisa att inget tvångsarbete existerar i leverantörskedjan.

BillerudKorsnäs. Påverkansdialogen med BillerudKorsnäs sker i samarbete med Länsförsäkringar Fonder. Mötet i september är en fortsättning på tidigare möte i juni. I dialogen fokuserar vi främst på biologisk mångfald men även på bolagets hantering av farliga kemikalier, arbetsskador och arbetsplatsolyckor. Vi har kommunicerat våra förväntningar och hoppas att dessa reflekteras i nästa års periodiska rapportering från BillerudKorsnäs.

Ansiktsigenkänning på gott och ont. Sommaren 2021 undertecknade Öhman Fonder initiativet ”Facial Recognition initiative” som startats av Candriam. Totalt har 50 investerare undertecknat initiativet och rapporten från första fasen, som avslutades i september, går att läsa här. Initiativet syftar till att påverka bolagen att:

  • implementera en robust bolagsstyrning gällande ansiktsigenkänning och mänskliga rättigheter
  • rapportera var och när teknologin ansiktsigenkänning  används
  • genomföra en företagsbesiktning på kunderna för att motverka risken att tekniken används felaktigt
  • implementera ett system för att övervaka användandet av ansiktsigenkänning. för att upptäcka felaktig och olämplig användning

I Candriams rapport lyfts tre bolag fram som bästa praxis; Microsoft, Motorola Solutions och Thales. Öhman Fonder driver dialogen med NEC, ett japanskt elektronikbolag.

Bättre hantering av farliga kemikalier. Öhman Fonder har tillsammans med Aviva Investors  undertecknat ett brev som skickats ut till ett 50-tal bolag med hög användning av farliga kemikalier i verksamheten. I brevet uppmanar vi bolagen att:

  • vara öppna med vilka farliga kemikalier som produceras globalt
  • publicera en utfasningsplan av dessa farliga kemikalier,
  • arbeta för att förbättra bolagens ranking i Chemsec system

Vi har begärt svar från berörda bolag senast 19 oktober och första december finns en uppdaterad ranking av bolagen tillgängliga i systemet Chemscore.

Hållbarhet augusti 2022Att mäta för att veta

Så här påverkar vi företag att införa vetenskapligt bevisade mätmetoder och att vara tydliga i den periodiska hållbarhetsrapporteringen.

Essity. På temat biologisk mångfald inleddes i vintras dialoger med bolag som är beroende av naturens resurser. I december 2021 adresserade Öhman Fonder förväntningarna på Essity, ett globalt hygien- och hälsobolag huvudsakligen  beroende av färskfiber (pappersmassa som kommer från massabruk och som inte återvunnits i form av returfiber).

Foto: Alex Fu

Foto: Alex Fu

Målet med dialogen är att Essity ska kartlägga hur beroende bolaget är av naturens resurser och arbetet har påbörjats genom att bolaget tagit hjälp av ett ramverk som benämns Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). TCFD utvecklar ett ramverk för riskhantering. Syftet ramverket är att bedöma och prissätta bolagens klimatrelaterade risker och kommunicera detta till oss investerare. Essity arbetar med att minska klimatrelaterade risker genom att successivt övergå till att använda returpapper och att försöka hitta alternativ till färskfiber. Ett första viktigt steg som visar Essitys ambition är att bolaget publicerade en biologisk mångfaldspolicy tack vare vår dialog. Fortsättningsvis vill vi se en fullständigt spårningsbar leverantörskedja, tydliga nyckeltal (KPI) för att mäta påverkan på biologisk mångfald men även en tydligare rapportering från Essity.

Public Power Corporation. Vi har tidigare skrivit om dialogen med Public Power Corporation (PPC), som ledde till en försäljning av bolagsinnehavet. Att vidta konkreta åtgärder ger resultat. Dialogen med PPC inleddes under våren och resulterade i en försäljning på grund av bolagets otillräckliga ambitioner när det gäller klimatmål, vilket även kommunicerades till bolaget. I början av augusti anslöt sig bolaget till Science-based targets (SBTi) enligt vår rekommendation. Bolagets ökade ambitioner vilket gör att vi välkomnar dem tillbaka i vår tillväxtmarknadsfond. Vi fortsätter driva påverkansarbetet och uppmuntrar nu bolaget att publicera vetenskapligt baserade klimatmål raskare än kravet på två år.

Millicom. Bolagets klimatmål godkänds av SBTi. Dialogen med Millicom har pågått sedan hösten 2021 med syftet att bolaget ska sätta vetenskapligt baserade klimatmål.

Guangdong Investment. Vi bedrev en lyckad dialog med det kinesiska bolaget Guangdong Investment. Bolaget är huvudsakligen ett investmentbolag inom vattenindustrin men har även investeringar i till exempel energibolag, där bland annat ett kolbolag ingår. Målet med dialogen är att Guangdong ska sätta vetenskaplig baserade klimatmål som inkluderar en plan att fasa ut kolen.

Foto: Dexter Fernandes

Foto: Dexter Fernandes

Bolaget har påbörjat arbetet och har i årets hållbarhetsrapport publicerat första klimatmålen (Scope 1 och 2). Kartläggningen av Scope 3 har påbörjats. Vidare informerade bolaget att de inte gör några investeringar i kolbolaget och att de är öppna för försäljning av energisegmentet om möjligheten uppstår. Bolaget informerade oss om svårigheterna med att lägga ner kolkraften då kinesiska staten bestämmer över detta och inte bolaget. Dialogen med bolaget fortsätter.

AAK. Öhman Fonder har på AAK:s förfrågan skickat in synpunkter inför  bolagets produktion av hållbarhetsredovisning för 2022. AAK har fått kritik från oss investerare för att informationen i rapporten är rörig och ostrukturerad och att vi kräver mer tydlighet. Återkopplingen gjordes i samarbete med en grupp nordiska investerare.

Hållbarhet juli 2022Att påverka från insidan

Att investera i bolag ger inte bara en chans att få ta del av en entreprenörs eller ett företags resa, det ger också möjligheten att påverka bolaget från insidan.

Plantbaserade produkter. Under juli månad avslutade Öhman Fonder och FAIRR den gemensamma dialogen med Mondelēz (som bland annat äger svenska Marabou). Målet med dialogen var att få Mondelēz att utveckla en strategi för hållbara proteinkällor.

Foto: Mondelēz

Tyvärr säger sig bolaget idag inte ha någon ambition att öka andelen plantbaserade produkter eftersom de menar att konsumenterna driver deras produktutbud. Men dialogerna har haft effekt och Mondelez visar ökad förståelse för vikten av att trappa upp andelen plantbaserade produkter och lovar att införa  tydligare målsättningar framöver.

Framtidens el. En annan viktig dialog har förts med den italienska el-distributören Enel SPA. Dialogens fokus är mänskliga rättigheter inom förnyelsebar energi och drivs tillsammans med Investor Alliance for Human Rights. Målet är att Enel SPA ska göra en företagsbesiktning (due diligence) och därmed  minska riskerna för att det i leverantörskedjan skulle förekomma tvångsarbete eller korruption. Bolaget har presenterat en process för sin företagsbesiktning och en strategi för att minska de nämnda riskerna. På längre sikt vill bolaget bli geopolitiskt oberoende, det vill säga minimera risken för tvångsarbete och korruption genom att i största mån arbeta med underleverantörer baserade i närområdet och på så vis få större inblick i leverantörskedjan.

Foto: Enel

Hållbarhet juni 2022Ingen rast, ingen ro när det gäller hållbarhet

Trots sommarens intåg fortsätter Öhman Fonders hållbarhetsarbete med full styrka genom flera påverkansdialoger och ett arbetsmöte med tema biologisk mångfald. Under juni månad har vi genomfört bolagsmöten med Holmen, Billerudkorsnäs, SKF, Nibe och Gränges.

Fokusområde Klimat

Dialogerna med Gränges, Nibe och SKF ingår i Öhman Fonders fokusområde ”Klimat”, där syftet är att Gänges och Nibe ska sätta vetenskapligt baserade klimatmål och SKF ska tydliggöra hur bolaget arbetar med klimatlobbying.

Dialogen med Gränges har varit lyckad. Vi initierade dialogen med Gränges våren 2021 och redan under första halvåret 2022 har bolaget förbundit sig att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. Nu har bolaget två år på sig att sätta och publicera klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet.

Dialogen med Nibe går framåt. Utmaningen för Nibe är att samla in data om växthusgasutsläpp från samtliga dotterbolag. De indirekta växthusgasutsläppen, utöver inköpt energi, som sker utanför företagets gränser kallas scope 3. För att få tag i scope 3-data måste bolaget samarbeta med sina leverantörer, anställda och ibland även kunder vilket gör det till ett lite mer omfattande arbete.

Dialogen med SKF har varit lyckad. Påverkansdialogen med SKF var lyckad där målet med dialogen är att bolaget ska publicera tydligare information om hur de arbetar med klimatlobbying.

Foto: SKF.

Foto: SKF.

 

Fokusområde Biologisk mångfald

Öhman Fonders fokusområde Biologisk mångfald – som snart firar ett år – är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete.

Arbetsmöte i regi av PRI. I juni deltog vår hållbarhetsanalytiker Viktoria Voskressenskaia i ett arbetsmöte i regi av PRI med tema biologisk mångfald. Under arbetsmötet diskuterades hur vi investerare kan påverka bolag i frågan. Under mötet delade Viktoria med sig av sina erfarenheter från tidigare påverkansdialoger samt vilka mätvärden (KPIer) som satts upp.

Foto: Jéshoots.

Foto: Jéshoots.

Två påverkansdialoger. Vidare hade vi dialoger med Holmen och Billerudkorsnäs som främst handlade om hur bolagen jobbar med att bevara biologisk mångfald. Båda bolagen har fortfarande en resa kvar att göra när det kommer till datainsamling och analys av deras påverkan vilket vi följer med stort intresse.

Öhman Fonders hållbarhesarbeteVill du veta mer?

Välkommen att kontakta vår hållbarhetsanalytiker Viktoria Voskressenskaia om du vill veta mer om Öhman Fonders hållbarhetsarbete.

Viktoria Voskressenskaia

Hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 61
viktoria.voskressenskaia@ohman.se

Hållbarhet maj 2022Lyckade och misslyckade dialoger försommaren 2022

Positiva dialoger med bland andra kinesiska solcellsproducenten Longi Green Technology. Vi har gått hållbarhetsutbildningar hos Holmen och Leroy och ingått ett nytt initiativ med FAIRR. Ibland går dialogerna inte som tänkt – läs varför.

Månadens bolagsbesök

Foto: Holmen Friggesund, nursery

Maj månad har varit händelserik på många plan. Vår ESG analytiker Viktoria har varit på besök hos två bolag – Holmen och Leroy. Där syftet har varit att utbilda investerare om hållbar skogsförvaltning samt laxodling. Genom att träffa bolagen och få se deras verksamhet leder till ökad förståelse för vissa svårigheter som bolag har när det kommer till hållbar omställningen men även tvärtom, vad bolagen har åstadkommit för att anpassa sig till klimatomställningen. Under Holmen besöket visade bolaget hur de jobbar med att bevara den biologiska mångfalden, som har varit ett utav Viktorias fokusområden detta år.

Månadens lyckade dialoger
Denna månad har ESG-teamet haft bolagsmöten med SSAB, Longi Green Technology, Volvo och AAK.

Foto: Kendel Media

Det största positiva utfallet kom från Kinesiska Longi Green Technology som producerar solcellsprodukter. Longi har tidigare inte varit så villiga att dela information med investerare, men senaste mötet gick Longi’s ansvarig för regelefterlevnad igenom deras process för att identifiera brott mot mänskliga rättigheter. De delade även med sig av resultatet från deras due diligence de har gjort hittills på egna fabriker men även några av deras leverantörers fabriker. Vi blev även informerade om att deras produkter har blivit godkända att säljas i USA (USA har infört med lag om att förbjuda försäljning av produkter tillverkade av tvångsarbete). Dialogen med Longi hålls tillsammans med Candriam och Ehthos fund och vi kommer fortsätta att driva dialogen med Longi för att bolaget ska förbättra sin rapportering och säkerställa att deras leverantörer lever upp till uppförandekoden.

Månadens misslyckade dialog
Inte alla dialoger är lyckade. Under maj månad har vi även haft en kort dialog med Public Power Corporation som är ett energibolag från Grekland. Bolaget har en ambition att fasa ut energi från kol men ingen plan för att fasa ut resterande fossila bränslen. Bolaget visar ingen egen vilja att vilja ställa om utan förlitar sig på att staten driven den frågan. Bolaget har heller ingen plan på att sätta ett nettonollutsläppsmål eller en ambition att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. Public Power Corporation hade kunnat ses som ett bra omställningscase, men utan en ambition att ställa om blir investeringen inte intressant. Vi fortsätter bevaka bolaget för att se om de skyndar på att se över sin klimatstrategi efter försäljningsbeskedet.

AMR – ett av topp 10 hoten mot människans hälsa

Foto: Stijn te Strake

Denna månad har Öhman Fonder gått med i ett nytt initiativ tillsammans med FAIRR. Initiativet syftar att undersöka den antimikrobiella förvaltningen av ledande djurläkemedels företag (AMR – Antimicrobial resistance). WHO har varnat att AMR är bland de topp 10 hoten mot människans hälsa. Mer än 2/3 av det globala utbudet av antibiotika används i djur för att öka tillväxten, förebygga sjukdomar och minska dödsfallen. Bolag som Öhman Fonder kommer att ha dialog med på ämnet är: Dechra Pharma, Elanco Animal Health, Merch&Co, Phibro, Vetoquinol, Virbac och Zoetis.