Lärarfond 59+

Fonden är en hållbar och aktiv blandfond.

En fond för dig som

 • Är 59 år eller äldre
 • Vill pensionsspara hållbart i en aktivt förvaltad blandfond
AktivBlandfondHållbar

En fond för dig som

 • Är 59 år eller äldre
 • Vill pensionsspara hållbart i en aktivt förvaltad blandfond
AktivBlandfondHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Lärarfond 59+
Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder

Fonden är en hållbar blandfond som förvaltas aktivt.

Erik Nilsson, ansvarig förvaltare Lärarfond 59+

Kommentarer från förvaltare


Augusti 2022

Glädjeyran på aktiemarknaderna från juli blev kortvarig och slutresultatet för augusti blev negativt för svenska aktier som föll med 6,5 procent. Svenska 10-åriga obligationsräntor steg med nära 60 punkter till nära 2 procent. Förhoppningen om att den amerikanska centralbanken Fed, skulle vända om den strama penningpolitiken grusades efter Jerome Powells tal vid Jackson Hole. Där framkom det tydligt att centralbanken är fast besluten att nå inflationsmål på 2 procent och de har en lång bit kvar innan de kan ropa ut segern. Olika inköpschefsindex fortsätter att falla och vissa har till och med fallit under 50, vilket tyder på kontraktion. Svaga tillväxtutsikter och centralbanker som är i full färd att höja räntor för att bekämpa den höga inflationen blir en giftig cocktail för riskfyllda tillgångar.

Fonden avkastade -2,45 procent och index -2,18 procent under månaden. Den negativa avkastningen förklaras av att aktier och i synnerhet svenska aktier har haft en stark utveckling under månaden. Relativt index har allokering bidragit positivt medan värdepappersvalet i svenska och globala aktier bidragit negativt. I slutet av månaden har aktievikten minskats till cirka 26 procent genom att sälja svenska aktier och tillväxtmarknader.

Utsikter

Värderingen för obligationer ser nu mer attraktiv ut än jämfört med årsskiftet och för i synnerhet USA utgör obligationer nu ett alternativ till aktier. Konjunkturutsikterna är negativa då tillväxttakten håller på att avta samtidigt som Federal Reserve minskar de penningpolitiska stimulanserna. De geopolitiska riskerna samt högre energi- och matpriser gör sammantaget att ekonomin befinner sig i ett bräckligt tillstånd. Sammantaget har vi blivit mer defensiva och har en undervikt mot aktier med fokus på globala stora bolag.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 72,4%
 • Industri 5,6%
 • Stat 5,5%
 • Teknik 5,2%
 • Sällanköpsvaror 2,5%
 • Fastighet 2,5%
 • Hälsovård 2,3%
 • Dagligvaror 1,8%
 • Material 0,8%
 • Övrigt 1,3%

Största innehav

 • AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 15,0%
 • Stadshypotek AB 14,8%
 • Swedbank Hypotek AB 11,0%
 • Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) 11,0%
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB 5,7%
 • Sweden, Kingdom of (Government) 5,5%
 • Nordea Hypotek AB 3,8%
 • Kommuninvest i Sverige AB 2,5%
 • Nykredit Bank A/S 2,2%
 • Kungsleden AB 1,1%

Länder

 • Sverige 87,3%
 • USA 5,6%
 • Danmark 2,3%
 • Storbritanien 0,9%
 • Finland 0,6%
 • Tyskland 0,5%
 • Japan 0,5%
 • Sydkorea 0,4%
 • Schweiz 0,4%
 • Övrigt 1,5%

Tillgångsslag

 • Räntebärande 71,5%
 • Svenska Aktier 15,9%
 • Utländska Aktier 10,2%
 • Kassa 2,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-08-31
 • Senaste kurs 16,42 SEK
 • Kursdatum 2022-09-22
 • Förvaltningsavgift 0,55 %
 • Årlig avgift 0,59 %
 • ISIN SE0001112731
 • PPM-nummer 981175
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Jämförelseindex 35 % OMRX Total Bond *
  35 % OMRX Money Market **
  20 % SIX Portfolio Return Index ***
  10 % MSCI AC World Total Return Net ****
 • Startdatum 1999-04-09
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 176
 • Standardavvikelse 2 år 6,91 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Erik Nilsson
  Förvaltat sedan: 2020-03-01

****Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Lärarfond 59+ Fondbeskrivning

Fonden är en blandfond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart och investerar huvudsakligen i svenska och globala aktier samt i svenska räntebärande värdepapper.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Lärarfond 59+Köp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.