Öhman Navigator

En aktiv blandfond som drar nytta av hela Öhmans förvaltningsorganisation och investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder och som ska ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Navigator
Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i en stabil blandfond.

Erik Nilsson, ansvarig förvaltare Öhman Navigator

Kommentarer från förvaltare


April 2022

April var ännu en tung månad för riskfyllda tillgångar. Globala aktier föll hela 8 procent i lokal valuta, men tack vare att svenska kronor samtidigt försvagades mot andra valutor, dämpades den negativa avkastningen till -3,5 procent. 10 åriga svenska obligationsräntor steg också kraftigt under månaden med närmare 50 punkter, vilket har lett till negativ avkastning på obligationer. Den höga inflationen har nu letat sig in i den svenska ekonomin och har fått Riksbanken att göra en helomvändning gällande penningpolitiken. Vid deras förra möte i februari såg de en första höjning först under 2024. Nu kom höjningen redan i april och ytterligare tre höjningar väntas komma under 2022.

I Kina fortsätter de omfattande covid-nedstängningarna att tynga Hong Kong-börserna och konsumentförtroendet i Europa faller kraftigt vilket har lett till en minskad riskaptit. Bolagsrapporterna har förvisso överraskat kraftigt positivt och visar att de flesta bolag kunnat försvara sina marginaler och lägga de ökade kostnaderna ut mot kund. Trots starka rapporter var det inte tillräckligt för att lyfta aktiekurserna.

Fonden avkastade -2,96 procent och index -2,39 procent under månaden vilket är -0,57 procent relativt index. Den negativa avkastningen förklaras av att aktier på bred front har haft en svag utveckling. Relativt index har värdepappersvalet för svenska aktier bidragit negativt medan svenska obligationer har bidragit positivt. Bidragen från Globala aktier och allokering har i princip varit oförändrade under månaden. Under månaden har aktieexponeringen minskats till en balanserad portfölj som vid månadens slut utgjorde cirka 60 procent av fonden.

Utsikter

Värderingen för räntor har förbättrats sedan årsskiftet men aktier erbjuder fortsatt högre förväntad avkastning än räntor. Konjunkturutsikterna är nu negativa då tillväxttakten håller på att avta och Federal Reserve minskar de penningpolitiska stimulanserna. De geopolitiska riskerna samt högre energi- och matpriser gör sammantaget att ekonomin befinner sig i ett bräckligt tillstånd. Sammantaget har vi blivit mer defensiva och har en neutral vikt mot aktier med fokus på globala stora bolag.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Aktiefonder 61,4%
 • Räntefonder 38,6%

Största innehav

 • Öhman Räntefond Kompass 17,7%
 • Öhman Global 17,2%
 • Öhman Sverige 16,2%
 • Öhman Obligationsfond 11,4%
 • Öhman Marknad Sverige 9,8%
 • Öhman Marknad Global 9,0%
 • Öhman FRN 5,4%
 • Öhman Investment Grade 4,0%
 • Öhman Global Småbolag 3,8%
 • Öhman Sweden Micro Cap 2,0%

Länder

 • Sverige 100,0%

Tillgångsslag

 • Räntebärande 36,3%
 • Utländska Aktier 31,4%
 • Svenska Aktier 26,3%
 • Kassa 6,0%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 125,39 SEK
 • Kursdatum 2022-05-17
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,54 %
 • ISIN SE0011090182
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Navigator B: 110,78 SEK (2022-05-17)
 • Jämförelseindex 30 % MSCI AC World Total Return Net *
  30 % OMX Stockholm Benchmark Cap **
  20 % OMRX Money Market ***
  20 % OMRX Total Bond ****
 • Startdatum 2018-04-30
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 12
 • Standardavvikelse 2 år 8,85 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Erik Nilsson
  Förvaltat sedan: 2020-03-01

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Navigator Fondbeskrivning

Öhman Navigator är en aktivt förvaltad fond som investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder. I denna fond skapas mervärde genom att analysera vilka tillgångsslag som för stunden har bäst möjlighet att skapa meravkastning. Fondens målsättning är att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Förvaltningsavgiften tas enbart ut för Öhman Navigator och inte för de underliggande fonderna.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman NavigatorKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra blandfonder