Öhman Navigator

En aktiv blandfond som drar nytta av hela Öhmans förvaltningsorganisation och investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder och som ska ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Navigator
Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i en stabil blandfond.

Erik Nilsson, ansvarig förvaltare Öhman Navigator

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2022

Oktober bjöd på en stark aktiemarknad i kontrast till september månads svaga marknad. Svenska aktier steg omkring 6,5 procent med tillväxtmarknader sjönk 3 procent. Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan steg ca 30 punkter till 4,1 procent. Trots stigande räntor gav trots allt aktier positiv avkastning vilket skiljer sig från tidigare handelsmönster det senaste året. Förhoppningar om att den amerikanska centralbanken skall skifta till en mindre restriktiv penningpolitik, i kombination med att aktier säsongsmässigt brukar ha en bra avkastning under perioden november till april, kan ha hjälpt till att återfå riskaptiten. De makroekonomiska utfallen har dock fortsatt i negativ riktning med svag bostadsmarknad, hög inflation och fortsatt het arbetsmarknad.

Fonden avkastade 3,05 procent och index 3,83 procent under månaden. Fondens jämförelseindex är en sammanvägning av 30 % MSCI AC World Total Return Net, 30 % OMX Stockholm Benchmark Cap, 20 % OMRX Money Market och 20 % OMRX Total Bond. Den positiva avkastningen förklaras av att aktier och i synnerhet svenska aktier har haft en stark utveckling under månaden. Relativt index har allokering samt värdepappersvalet i den svenska aktieportföljen och ränteportföljen bidragit negativt medan värdepappersvalet i den globala aktieportföljen bidragit något positivt. Under månaden har inga större förändringar gjorts i fonden. Aktieandelen i fonden är cirka 56 procent.

Utsikter

Värderingen för obligationer ser nu mer attraktiv ut än jämfört med årsskiftet och i synnerhet utgör amerikanska obligationer ett alternativ till aktier. Konjunkturutsikterna är negativa då tillväxttakten håller på att avta samtidigt som den amerikanska centralbanken, FED, minskar de penningpolitiska stimulanserna. De geopolitiska riskerna samt högre energi- och matpriser gör sammantaget att ekonomin befinner sig i ett bräckligt tillstånd. Sammantaget är vi defensiva och har en undervikt mot svenska aktier och neutral vikt mot globala aktier.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Aktiefonder 57,4%
 • Räntefonder 42,6%

Största innehav

 • Öhman Global 18,1%
 • Öhman Sverige 17,5%
 • Öhman Räntefond Kompass 17,0%
 • Öhman Obligationsfond 15,4%
 • Öhman Marknad Global 9,1%
 • Öhman FRN 5,9%
 • Öhman Global Småbolag 4,3%
 • Öhman Investment Grade 4,3%
 • Öhman Marknad Sverige 2,9%
 • Öhman Hälsa och Ny Teknik 2,0%

Länder

 • Sverige 100,0%

Tillgångsslag

 • Räntebärande 41,4%
 • Utländska Aktier 34,1%
 • Svenska Aktier 21,7%
 • Kassa 2,8%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-10-31
 • Senaste kurs 124,67 SEK
 • Kursdatum 2022-11-24
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,54 %
 • ISIN SE0011090182
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Navigator B: 110,11 SEK (2022-11-24)
 • Jämförelseindex 30 % MSCI AC World Total Return Net *
  30 % OMX Stockholm Benchmark Cap **
  20 % OMRX Money Market ***
  20 % OMRX Total Bond ****
 • Startdatum 2018-04-30
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 12
 • Standardavvikelse 2 år 11,21 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Erik Nilsson
  Förvaltat sedan: 2020-03-01

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Navigator Fondbeskrivning

Öhman Navigator är en aktivt förvaltad fond som investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder. I denna fond skapas mervärde genom att analysera vilka tillgångsslag som för stunden har bäst möjlighet att skapa meravkastning. Fondens målsättning är att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Förvaltningsavgiften tas enbart ut för Öhman Navigator och inte för de underliggande fonderna.

Hållbarhetsarbetet sker i de underliggande fonderna där hållbarhetsaspekter beaktas i bolagsanalyser och investeringsbeslut. Underliggande fonder har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman NavigatorKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra blandfonder