Öhman Fonder PerspektivPåverkan och hållbara resultat

Att påverka bolag för att nå specifika resultat inom hållbarhet är en trend som väntas ta mer plats bland svenska fondbolag.

Exkludering, det vill säga att undvika att investera i bolag som inte är hållbara enligt olika kriterier, är den mest utbredda ESG-strategin (Environmental, Social and Governance) bland svenska fondbolag. De strategier som väntas öka framöver är påverkansdialoger, där investerare försöker få bolag att utvecklas i mer hållbar riktning, och ”välja in”-strategin där man investerar i till exempel ”gröna” bolag. Inom välja-in-strategin är så kallade impactfonder en viktig del.

Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens Förening spår högre ambitionsnivå kring påverkansdialog och impactfonder
Exkluderingsstrategin är väldigt utbredd i Sverige, det finns en stor efterfrågan hos kunderna och den kommer troligen att ligga kvar på en hög nivå. Där vi ser att det kommer mycket nya tankar och en högre ambitionsnivå är strategin med påverkansarbetet och olika typer av impact-fonder, som är en del av det som brukar kallas ”välja in-strategin”, där man vill ha specifika resultat.
Exkluderingsstrategin är viktig men det är inte självklart att det räcker. När det gäller välja in-strategin tror jag det blir många nischprodukter som riktar sig mot vissa slags problem som man vill vara med och lösa, till exempel rent vatten i Östersjön. Jag tror det kommer växa fram många små, smalare fonder med tydlig impact-ambition i välja in-strategier. Påverkan tror jag också kommer växa.

Påverkansarbete har stor betydelse
Jag tror det är svårt att mäta effekter av påverkansarbete, även om jag tror att påverkansarbete har stor betydelse. Det är viktigt för bolagen att investerarna gillar bolagen och förstår deras verksamhet, vilket de lägger betydande resurser på. Det är därför rimligt att tro att förslag eller krav från investerarna i olika hållbarhetsfrågor kommer att beaktas. Vi ser också att i princip alla bolag idag har hållbarhetsstrategier, särskilt i Sverige.

EU-regel underlättar uppföljning
När det gäller påverkansstrategin sker metodutveckling, man kommer få ny data från bolagen som det går att följa upp på ett lättare sätt med olika aspekter kring hållbarhetsarbetet med nya redovisningsregler (CSRD, Corporate Social Reporting Directive) från EU. Det kommer finnas mer och bättre data, lättare att följa upp och ha en väl underbyggd dialog i påverkansarbetet.


Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens Förening

Stockholm i juni 2022

Elin Swedlund, hållbarhetsansvarig på Holmen välkomnar dialog med investerare


Braviken Papermill, Holmen

För att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle måste vi bryta vårt fossila beroende och använda den förnybara råvaran från skogen mer. Därför välkomnar vi på Holmen en dialog med våra ägare om hur skogen gör störst klimatnytta. Eftersom brukade skogar skapar större klimatnytta så ligger det lika mycket i vårt, som i samhällets, som i investerare som Öhman Fonders intresse att vi brukar skogen aktivt och hållbart – och att vi använder råvaran på ett klokt och långsiktigt sätt. Detta är komplexa frågor som kräver insikt och kunskap, vilket skapas genom dialoger mellan investerare och företag.


Elin Swedlund, hållbarhetsansvarig på Holmen

Stockholm i juni 2022

Viktoria Voskressenskaia, hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder

Påverkansdialoger ger ökad hållbarhet
Fokus har länge legat på att exkludera bolag, som började med etiska kriterier men sedan utökats till användningen av bland annat fossila bränslen. Det kommer säkert att fortsätta finnas ett stort intresse för den strategin. Men vi anser att dialoger med bolag om att utvecklas i mer hållbar riktning leder till bättre resultat för miljön och övriga delar inom ESG-området. Det här är en komplex frågeställning som vi välkomnar en debatt kring.

Från ett hållbarhetsperspektiv är det bra att kapital allokeras till företag som ställer om, ändrar sin affärsverksamhet och processer för att till exempel bli mer energieffektiva eller mindre diskriminerande mot vissa befolkningsgrupper. Om bolag inte gör helt rätt idag så är det bra med en ambition att bättra sig. För oss handlar det om att analysera och sedan försöka påverka, ofta i samverkan med andra investerare för att få större effekt.

Ägande möjliggör påverkan
Tack vare nya ambitiösa klimatmål och lagar kommer samtliga bolag som vill överleva i en noll-utsläpps-värld behöva ställa om. En stor andel av de börsnoterade bolagen har insett detta, på grund av lagar men också genom ett växande kravställande från investerare. Utan att äga bolagen kan vi inte ställa krav, påverka eller påskynda omställningen. Lyckas bolagen ställa om, har vi chansen att vara med på en fantastisk resa. Det är viktigt att bolagen ägs av investerare som vill bidra till förändring. Om ägandet hamnar i fel händer har det stor betydelse för bolagets hållbarhetsresa, därför är även G-delen i ESG-analysen (governance, det vill säga ägarstyrning) väldigt viktig.

Genom att påverka bolagen kan vi också bidra till att vara proaktiva snarare än reaktiva. Diskussioner och förberedelser kring till exempel nya klimatlagar, lagar om mänskliga rättigheter eller lagar om spårbarhet av leverantörskedjan kan minska bolagens varumärkesrisk och risken för olika straff och böter.

Om ett bolag inte gör någon förändring är det viktigt för oss att informera bolaget om konsekvenserna och agera enligt dessa när dialogen inte går som planerat. En konsekvens kan då bli att vi säljer innehavet, dialogen fortsätter och vid förbättringsåtgärder kan vi köpa igen.

Stockholm i juni 2022

Foto: Chris Leboutillier, Braviken Papermill Holmen, Andrea Piacquadio

Fler perspektiv

Läs om hur Centralbankerna prioriterar inflationsbekämpning framför tillväxt och om hur Öhman Fonder har viktat om sina innehav.

Går kamp mot inflationen före tillväxt?

Hög inflation, stigande räntor, pandemin och kriget i Ukraina tillhör de finansiella marknadernas utmaningar. Centralbankerna väntas prioritera inflationsbekämpning och svara med räntehöjningar, uppger några makroexperter.

Läs mer

Undervikt i aktier

Öhman Fonder har gradvis minskat andelen aktier i portföljen från förra årets tydliga övervikt till en lätt undervikt. Risken kan minskas ytterligare under sommaren, eftersom omvärldssituationen är så utmanande.

Läs mer