15 februari skippar vi etik och hållbarhet i våra fondnamnHållbarhet 2022: Mindre snack och mer verkstad.

Vi tar bort ”etik och hållbarhet” ur fondnamnen för att förenkla fondvalen. Varför skriva ut självklarheter?

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

När hållbarhet är grundläggande för all förvaltning blir det överflödigt att kalla bara vissa fonder för ”hållbar” och ”etisk”. Därför har Öhman Fonder bestämt sig för att rensa i namnfloran och ta bort orden ”etisk” och ”hållbar” ur fondnamnen.

– Vår investeringsfilosofi handlar om långsiktighet, och ska man som investerare vara långsiktig på riktigt behöver man se till att bolagen man äger väger in alla möjligheter och risker som potentiellt kan påverka dem, säger Jamal Abida Norling.

– Att då blunda för till exempel klimatrisker eller risken för att företaget tillverkar saker som konsumenterna inte längre vill ha, går tvärtemot allt vad långsiktighet innebär. Därför ställer vi sedan några år tillbaka samma höga hållbarhetskrav på hela vårt fondutbud, oavsett namn.

Men hållbarhet är idag ett begrepp som används vitt och brett, även i fondnamn. 1998 var Öhman bland de första att starta en etisk fond och nu tar man alltså steget att stryka ordet hållbarhet i namnet.

– Vi är inte naiva, vi inser att namnbytet kommer att ställa höga krav på oss rent kommunikativt. Vi kommer att behöva vara tydliga med hur integrerat hållbarhet är i all vår förvaltning, och hur vi jobbar med våra innehav genom till exempel påverkansdialoger, kravställning och uppföljning. Men hållbarhet kommer snart att vara ett grundläggande hygienkrav för kunderna och vi tror därför att branschen snart kommer behöva följa efter oss.

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder

Vi kommer att höja ambitionen ytterligare och arbeta än mer aktivt med ägarstyrning framöver för att kunna påverka våra innehav i positiv riktning. Vi tycker att alla fonder måste vara hållbara, det är grundläggande för att kunna leverera långsiktigt bra avkastning.

Jamal Abida Norling, vd Öhman Fonder

Målet med namnbytet är att successivt förflytta kundernas uppfattning, från att en specifik fond skulle vara hållbar till att förknippa det med hela Öhman Fonder.

– Hållbarhet är viktigare än någonsin, och för oss är det lika grundläggande att fundera på ett företags klimatrisker som om det påverkas negativt av högre komponentpriser. Annars missar man en stor del av de faktorer som påverkar ett företags affärsverksamhet. När vi berättar det här för våra kunder förstår de att alla våra produkter är hållbara, eftersom alla bygger på en hållbar investeringsprocess. Det är inte namnet det beror på, det är innehållet.

Med det sagt kan hållbarhetsarbetet hela tiden utvecklas. För Öhman Fonders del innebär det att ständigt ha dialoger igång dels med intressanta bolag, dels med andra investerare.

– Vi kommer att höja ambitionen ytterligare och arbeta än mer aktivt med ägarstyrning framöver för att kunna påverka våra innehav i positiv riktning. Vi tycker att alla fonder måste vara hållbara, det är grundläggande för att kunna leverera långsiktigt bra avkastning.

Köp våra fonderKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.