Nu skippar vi etik och hållbarhet i våra fondnamnVoila, detaljerna som gör helheten hållbar.

Att leta hållbara investeringsobjekt är att nagelfara förutsättningar in i minsta detalj. Hur gör Anna och Ylwa sina investeringar?

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nu tar Öhman Fonder bort orden ”hållbar” och ”etisk” ur fondnamnen – just eftersom alla Öhmanfonder är hållbara. Men vad innebär egentligen det? Ylwa Häggström och Anna Dahlstedt, fondförvaltare på Öhman Fonder, går igenom hur en hållbar investering går till.

Bra resultat kommer ur samarbete, och förvaltningen på Öhman Fonder sköts därför av team bestående av olika personer, var och en specialist på just sin bransch.

– Olika branscher har olika typer av utmaningar och möjligheter när det gäller hållbarhet. Ylwa är till exempel ansvarig för råvaror och jag för fastigheter, och självklart innebär det att vi måste undersöka olika faktorer när vi analyserar en potentiell investering, förklarar Anna Dahlstedt.

Anna Dahlstedt, förvaltare globala aktier

Olika branscher har olika typer av utmaningar och möjligheter när det gäller hållbarhet.

Anna Dahlstedt, fondförvaltare Öhman Fonder

Trots det följer själva processen ungefär samma steg för förvaltarna. När någon hittar ett nytt, tidigare okänt, bolag som verkar intressant att investera i börjar förvaltarna med att analysera bolagets framtidsutsikter, både rent finansiellt och hållbarhetsmässigt. Dels bedömer förvaltarna om bolaget verkar i en bransch som de tror har långsiktig potential i en hållbar värld, men de analyserar också specifik företagsinformation. Här kan förvaltarna ta hjälp, dels av de databaser med finansiell information och hållbarhetsdata de har tillgång till men framför allt av det interna hållbarhetsteam som Öhman Fonder har byggt upp.

– Ofta kan vi snabbt hitta hållbarhetsanalyser för bolagen i våra databaser. Men om bolaget inte finns där, eller om vi känner någon som helst tveksamhet till informationen, tar vi hjälp av våra kollegor i hållbarhetsteamet. Särskilt när det gäller mindre bolag är det ofta till stor hjälp att ha den här kunskapen internt, säger Anna Dahlstedt.

Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier på Öhman Fonder

Självklart gör vi en utvärdering av företaget som helhet. Idag är hållbarhet ett lika naturligt kriterium att analysera som det finansiella.

Ylwa Häggström, fondförvaltare Öhman Fonder

Viktigt att komma ihåg är dock att ett lågt hållbarhetsbetyg inte behöver sätta definitivt stopp för en investering. Ska man investera i ett företag med lägre hållbarhetsbetyg gäller det dock att göra en riktigt gedigen egen analys för att dels ta reda på vad som sänker betyget och dels vad företaget har för ambitioner inför framtiden.

– Om jag hittar ett företag som gör något bra, till exempel vattenrening, men som har ett lågt hållbarhetsbetyg vill jag veta varför och vad de har gjort åt det. De kanske har sålt av en del av verksamheten som sänkte betyget, eller så har de lagt en ny strategi med en tydlig plan för hur de ska förbättra sig och då vill vi självklart vara med på den resan, för att ta del av den positiva värdeutveckling en sådan transformation kan ge, säger Ylwa Häggström

Men ett företag är inte en bra investering bara för att det har ett högt hållbarhetsbetyg.

– Om vi tar exemplet med vattenreningsföretaget igen, så kommer de aldrig att växa till något som gör skillnad om företaget inte är välskött ekonomiskt. Självklart gör vi en utvärdering av företaget som helhet. Idag är hållbarhet ett lika naturligt kriterium att analysera som det finansiella, avslutar Ylwa Häggström.

Köp våra fonderKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.