Nu skippar vi etik och hållbarhet i våra fondnamnVi gillar bolag som tar ställning. Omställning.

Långsiktighet kan också vara att hjälpa bolag med negativ miljöpåverkan till hållbarhet. Viktoria förklarar varför välja in är viktigt.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kan ett företag som idag påverkar miljön negativt verkligen passa in i en hållbar fond? Svaret är ja, om det finns en vilja hos företaget att göra om, och stor potential för mycket positiv miljöpåverkan om det sker. Viktoria Voskressenskaia, hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder, förklarar varför att välja in kan vara minst lika viktigt som att välja bort.

Säg ”hållbara fonder” och de flesta personer tänker omedelbart på en fond som aktivt väljer bort investeringar, till exempel i militära vapen, tobak eller fossila bränslen.

– De här företagen står dels för värderingar som många av våra kunder inte vill förknippas med, men de innebär också en finansiell risk, eftersom vi är övertygade om att till exempel verksamheter inom fossil energi inte ens kommer att finnas kvar i framtiden, förklarar Viktoria Voskressenskaia.

Att välja bort den här typen av investeringar är den klassiska grunden för en hållbar fond, men för Öhman Fonder räcker inte det. Under de senaste fem åren har man därför börjat med att aktivt välja in företag i fonderna, baserat på deras hållbarhetspotential.

– Vi har en tro på att bolag som ställer om och anpassar sig till de nya förutsättningar som en omställning till ett hållbart samhälle ger, kommer att ge en bättre avkastning på längre sikt. Därför letar vi aktivt efter företag som är exponerade mot trender som vi tror kommer att påverkas positivt av omställningen, till exempel förnybar energi.

Om vi kan komma in tidigt kan vi dels hjälpa dem att ställa om och därmed göra stor skillnad för klimatet, men vi kan också få utväxling på den stora värdeökning som vi menar kommer med en omställning.

Viktoria Voskressenskaia, hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder

Men, det här sättet att arbeta innebär också att vara öppen för att investera i företag som har stor potential att göra stor skillnad miljömässigt när de väl ställer om, men som ännu inte har kommit så långt.

– Den här sortens bolag som vi vill investera i måste ha insett att de behöver ställa om, och de måste ha en tydlig strategi för hur de vill nå dit. Men de behöver inte ha gjort hela omställningen redan för att de ska vara intressanta för oss.

Tvärtom, ett företag som har kommit till insikt om att förändring behövs och precis ska starta sin omställning kan vara investeringsmässigt mer intressant än ett företag som redan har kommit långt.

– Om vi kan komma in tidigt kan vi dels hjälpa dem att ställa om och därmed göra stor skillnad för klimatet, men vi kan också få utväxling på den stora värdeökning som vi menar kommer med en omställning.

Den här strategin kräver dock ett mycket aktivt ägande, något som Öhman Fonder utövar antingen själva eller genom samarbete med andra ägare.

– Vi börjar alltid med att sätta upp nyckeltal som vi vill att företaget ska uppnå. I dialog med företaget delar vi sedan med oss av våra förväntningar på dem, och därefter följer vi regelbundet upp hur det går. Ofta går det bra, men skulle det vara så att ett företag någon gång inte vill delta i en dialog eller inte vill ändra sig, vilket inte händer ofta, då kan vi sälja. Vi menar allvar när vi säger att vi vill jobba hållbart, och vi är inte rädda för att agera utifrån det.

Köp våra fonderKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.