Öhman Företagsobligationsfond

En aktivt förvaltad räntefond som investerar hållbart i noggrant utvalda nordiska och europeiska företagsobligationer med god kreditvärdighet, men också i bolag vars kreditvärdighet kan uppgraderas.

En fond för dig som

 • Vill investera i noggrant utvalda företagsobligationer med hög kreditvärdighet på de nordiska och europeiska marknaderna
 • Vill få ökad avkastning när obligationer uppgraderas från lägre kreditvärdighet till högre
AktivHållbarIGRänta

En fond för dig som

 • Vill investera i noggrant utvalda företagsobligationer med hög kreditvärdighet på de nordiska och europeiska marknaderna
 • Vill få ökad avkastning när obligationer uppgraderas från lägre kreditvärdighet till högre
AktivHållbarIGRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Företagsobligationsfond

Fonden för dig som vill investera hållbart och mer offensivt i företagsobligationer.

Tobias Kaminsky, ansvarig förvaltare Öhman Företagsobligationsfond

Kommentarer från förvaltare


December 2021

Efter stor aktivitet på primärmarknaden under hösten minskade den kraftigt mot slutet av året. Sentimentet var dock fortsatt gott och kreditpremier, skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer, sjönk cirka 10 baspunkter (hundradels procentenheter) för Investment Grade (företagsobligationer med hög kreditvärdighet.

Det fortsatt goda sentimentet gjorde att vi såg något högre aktivitet på sekundärmarknaden mot tidigare under hösten. Oron för omikron finns kvar och räntor återhämtade sig något mot november. Långa svenska räntor steg med cirka 9 punkter under månaden. Värt att notera var även de signaler från FED som kom i början av månaden om kommande nedtrappning av stödköp i obligationer. Den allmänna marknadsvolatiliteten var dock lugn under månaden..

Under månaden avkastade fonden +0.41procent före avgifter och +0.32 procent efter fulla avgifter, att jämföra med index som avkastade -0.15 procent. Överavkastningen mot index beror främst på fondens högre löpande avkastning samt dess undervikt i ränteduration (genomsnittlig räntebindningstid.

Fonden gjorde inga köp i primärmarknaden under månaden.

Utsikter

Kreditpremier är fortsatt på låga nivåer och vi behåller en positiv vy givet makroekonomisk återhämtning. Vi är dock extra uppmärksamma på signaler från riksbanker, framför allt FED, rörande åtstramning och eventuella implikationer för kreditpremier. Fonden är fortsatt positionerad med viss undervikt i duration givet det oroliga och en något kortare kreditduration än normal givet osäkerheten kring omikron.

Vi försöker hitta värde inom efterställt kapital (lån som ligger efter andra kreditåtaganden), gröna obligationer och bolag med positiva kreditutsikter. Vi minskar risken i fonden genom att begränsa utlåningstiden och tittar främst på kortare löptider samtidigt som vi prioriterar god likviditet.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Fastighet 31,5%
 • Finans 24,0%
 • Industri 16,3%
 • Allmännyttiga tjänster 10,2%
 • Material 7,4%
 • Teknik 4,5%
 • Hälsovård 2,5%
 • Dagligvaror 1,6%
 • Energi 1,4%
 • Övrigt 0,7%

Största emittenter

 • Heimstaden Bostad AB 6,1%
 • Afry AB 4,1%
 • Teollisuuden Voima Oyj 3,9%
 • DNB Bank ASA 3,0%
 • Seaspan Corp 2,8%
 • Ilija Batljan Invest AB 2,6%
 • Sinch AB 2,4%
 • SSAB AB 2,4%
 • Resurs Bank 2,4%
 • Länsförsäkringar Bank AB 2,3%

Länder

 • Sverige 58,1%
 • Norge 18,5%
 • Finland 7,0%
 • Danmark 6,0%
 • Hongkong 2,8%
 • Irland 2,0%
 • Tyskland 1,6%
 • Kanada 1,6%
 • Storbritanien 1,3%
 • Övrigt 1,1%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-12-31
 • Senaste kurs 124,56 SEK
 • Kursdatum 2022-01-20
 • Förvaltningsavgift 1,00 %
 • Årlig avgift 1,02 %
 • ISIN SE0001095506
 • PPM-nummer 104786
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Företagsobligationsfond B: 84,50 SEK (2022-01-20)
  Öhman Företagsobligationsfond C: 107,15 SEK (2022-01-20)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2003-11-11
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 86
 • Standardavvikelse 2 år 4,08 %
 • Spreadexponering 6,47 %
 • Duration 1,9 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Tobias Kaminsky
  Förvaltat sedan: 2017-11-06

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman Företagsobligationsfond Fondbeskrivning

Öhman Företagsobligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet (så kallad Investment Grade).

Fonden har som målsättning att över tiden ge en attraktiv avkastning i förhållande till den svenska företagsobligationsmarknaden. Fonden utnyttjar möjligheterna att investera i olika delar i kapitalstrukturen hos bolag, så kallad efterställd skuld. Genomsnittlig återstående räntebindningstid i fonden är normalt två till fyra år och all valutarisk säkras mot svenska kronor.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman FöretagsobligationsfondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.