Öhman Företagsobligationsfond

En aktivt förvaltad räntefond som investerar hållbart i noggrant utvalda nordiska och europeiska företagsobligationer med god kreditvärdighet, men också i bolag vars kreditvärdighet kan uppgraderas.

En fond för dig som

 • Vill investera i noggrant utvalda företagsobligationer med hög kreditvärdighet på de nordiska och europeiska marknaderna
 • Vill få ökad avkastning när obligationer uppgraderas från lägre kreditvärdighet till högre
AktivHållbarIGRänta

En fond för dig som

 • Vill investera i noggrant utvalda företagsobligationer med hög kreditvärdighet på de nordiska och europeiska marknaderna
 • Vill få ökad avkastning när obligationer uppgraderas från lägre kreditvärdighet till högre
AktivHållbarIGRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Företagsobligationsfond

Fonden för dig som vill investera hållbart och mer offensivt i företagsobligationer.

Tobias Kaminsky, ansvarig förvaltare Öhman Företagsobligationsfond

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2022

Under oktober såg vi riskaptiten komma tillbaka på börsen även om aktiviteten i den nordiska kreditmarknaden fortsättningsvis är låg. Räntorna steg kraftigt men föll sedan tillbaka något under slutet av månaden i takt med negativa makroekonomiska datautfall, där marknaden konstant försöker förutspå när centralbankerna ska skifta till en mindre restriktiv penningpolitik. Inflationstrycket har dock inte lättats utan utfallen är fortsatt höga. Sett över hela månaden steg en amerikansk 10-årig statsobligation cirka 20 punkter medan en svensk 10-årig statsobligation steg cirka 5 punkter. Kreditpremier (skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer) har fortsatt gå isär något, där fastighetsbolag drabbats hårdast, men rörelserna är väldigt olika beroende på sektor och bolag.

Givet marknadens omständigheter, med hög volatilitet och svag likviditet, har vi fokuserat på att behålla en stark likviditetsposition och selektivt sålt för att balansera fonden. Fonden har under månaden avkastat +0,18 procent före avgifter och +0,10 procent efter fulla avgifter att jämföra med index som avkastat +0,45 procent. Den relativa underavkastningen beror på fondens högre kreditrisk och en volatil utveckling av kreditspreadar med omprisning inom nordisk high yield.

Utsikter

Centralbanker har tydligt kommunicerat att deras primära fokus är att bekämpa inflationen och att det kan komma att ske på bekostnad av ekonomisk tillväxt. Marknaden förväntar sig därmed en aggressiv höjningstakt av styrräntorna under hösten. Detta tillsammans med den rådande energikrisen i Europa riskerar att leda till utmanande förutsättningar för både konsumenter och bolag vilket i förlängningen kan leda till en recession. Utöver denna oro har vi även sett tecken på potentiell finansiell instabilitet som en effekt av kraftigt stigande räntor. Riskaptiten minskas och volatiliteten ökar i ljuset av detta. Vi förväntar oss även att Riksbanken höjer styrräntan mer aggressivt än vad deras räntebana indikerar. Med dessa utsikter behåller vi en hög likviditetsposition. Vi föredrar bolag med förutsägbara kassaflöden som hanterar lågkonjunkturer väl och vi tittar mest på obligationer med kortare löptid och god kreditkvalité.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Fastighet 35,3%
 • Finans 30,6%
 • Allmännyttiga tjänster 10,5%
 • Industri 7,8%
 • Teknik 5,7%
 • Material 3,7%
 • Hälsovård 2,8%
 • Dagligvaror 2,5%
 • Sällanköpsvaror 1,2%

Största emittenter

 • Heimstaden Bostad AB 7,3%
 • Teollisuuden Voima Oyj 3,8%
 • DNB Bank ASA 3,5%
 • Resurs Bank AB 3,2%
 • Sinch AB 3,1%
 • Solis Bond Company Dac 2,8%
 • Afry AB 2,6%
 • GN Store Nord A/S 2,5%
 • Catena AB 2,3%
 • Ilija Batljan Invest AB 2,2%

Länder

 • Sverige 58,8%
 • Norge 14,8%
 • Finland 7,8%
 • Danmark 6,8%
 • Irland 2,8%
 • Tyskland 2,1%
 • Storbritanien 1,6%
 • Mauritius 1,6%
 • Luxemburg 1,5%
 • Övrigt 2,3%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-11-30
 • Senaste kurs 116,09 SEK
 • Kursdatum 2022-12-07
 • Förvaltningsavgift 1,00 %
 • Årlig avgift 1,02 %
 • ISIN SE0001095506
 • PPM-nummer 104786
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Företagsobligationsfond B: 76,19 SEK (2022-12-07)
  Öhman Företagsobligationsfond C: 100,35 SEK (2022-12-07)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2003-11-11
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 88
 • Standardavvikelse 2 år 3,61 %
 • Spreadexponering 14,11 %
 • Duration 2,2 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Tobias Kaminsky
  Förvaltat sedan: 2017-11-06

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman Företagsobligationsfond Fondbeskrivning

Öhman Företagsobligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet (så kallad Investment Grade).

Fonden har som målsättning att över tiden ge en attraktiv avkastning i förhållande till den svenska företagsobligationsmarknaden. Fonden utnyttjar möjligheterna att investera i olika delar i kapitalstrukturen hos bolag, så kallad efterställd skuld. Genomsnittlig återstående räntebindningstid i fonden är normalt två till fyra år och all valutarisk säkras mot svenska kronor.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman FöretagsobligationsfondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.