Öhman Företagsobligationsfond

En aktivt förvaltad räntefond som investerar hållbart i noggrant utvalda nordiska och europeiska företagsobligationer med god kreditvärdighet, men också i bolag vars kreditvärdighet kan uppgraderas.

En fond för dig som

 • Vill investera i noggrant utvalda företagsobligationer med hög kreditvärdighet på de nordiska och europeiska marknaderna
 • Vill få ökad avkastning när obligationer uppgraderas från lägre kreditvärdighet till högre
AktivHållbarIGRänta

En fond för dig som

 • Vill investera i noggrant utvalda företagsobligationer med hög kreditvärdighet på de nordiska och europeiska marknaderna
 • Vill få ökad avkastning när obligationer uppgraderas från lägre kreditvärdighet till högre
AktivHållbarIGRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Företagsobligationsfond

Fonden för dig som vill investera hållbart och mer offensivt i företagsobligationer.

Tobias Kaminsky, ansvarig förvaltare Öhman Företagsobligationsfond

Kommentarer från förvaltare


Maj 2022

Inflationen som triggades under pandemin har fått ytterligare skjuts av kriget i Ukraina vilket har fått centralbanker att införa penningpolitiska åtstramningar. Inflationen i Eurozonen i maj blev högre än förväntat på hela 8,1 procent medan USA förväntas rapportera en inflation för månaden på 8,2 procent. Vi tror att inflationen håller sig på högre nivåer några månader till för att sedan falla under hösten, dock inte i lika snabb takt som centralbankerna prognostiserar i dagsläget. Långa svenska marknadsräntor var fortsatt volatila och steg så mycket som 30 baspunkter (hundradels procentenheter) under månaden för att sedan falla tillbaka och stänga månaden ned 17 baspunkter.

Stort fokus ligger nu på centralbankerna Riksbanken, ECB, och Fed som alla ska ge uppdaterade räntebesked under juni. Aktiviteten i kreditmarknaden var fortsatt låg, med begränsad aktivitet i primärmarknaden och begränsad riskaptit hos investerare. Kreditpremier (skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer) i SEK steg med 30 baspunkter under månaden, där fastighetsbolag presterade sämst.

Under månaden avkastade fonden -1,08 procent före avgifter och -1,17 procent efter fulla avgifter, att jämföra med index som avkastade -1,12 procent. Underavkastningen mot index beror på fondens högre kreditrisk som påverkades negativt av högre kreditpremier. Fonden är underviktad i duration mot index och tappade tack vare det mindre än index på stigande räntor. Det var låg aktivitet på primärmarkanden under månaden och fonden var endast med i en ny obligation: kraftbolaget Arise som lånade på fyra år.

Utsikter

Kriget i Ukraina är sannolikt inflationsdrivande på kort sikt samtidigt som tillväxten och konjunkturen påverkas negativt vilket sätter centralbankerna i en fortsatt svår sits. Federal Reserve har nu klivit in i sin höjningscykel och marknaden förväntar sig en aggressiv höjningstakt under året. Även ECB och till viss del även Riksbanken, har uttryckt sig mer åtstramande på senare tid med fullt fokus på inflationen vilket skapar fortsatt uppsiderisk i marknadsräntor. Rörelserna är stora från dag till dag och vi är aktiva med hanteringen av duration i fonden. Vi ser fortsatt en miljö med stigande räntor i närtid. Större prisskillnader mellan olika sektorer och bolag ökar möjligheten att hitta intressanta investeringar. Med åtstramande centralbanker är vi dock något försiktiga och prioriterar god likviditet samtidigt som vi begränsar utlåningstiden genom att främst titta på kortare löptider. Vi försöker hitta värde inom bolag med positiva kreditutsikter och starkt hållbarhetsarbete.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Fastighet 33,5%
 • Finans 25,3%
 • Industri 13,4%
 • Allmännyttiga tjänster 8,6%
 • Material 7,3%
 • Teknik 5,4%
 • Hälsovård 2,7%
 • Dagligvaror 2,4%
 • Sällanköpsvaror 1,0%
 • Övrigt 0,3%

Största emittenter

 • Heimstaden Bostad AB 6,3%
 • DNB Bank ASA 3,5%
 • Teollisuuden Voima Oyj 3,1%
 • Seaspan Corp 3,1%
 • Resurs Bank 2,7%
 • Ilija Batljan Invest AB 2,7%
 • Sinch AB 2,6%
 • Länsförsäkringar Bank AB 2,4%
 • Afry AB 2,2%
 • Solis Bond Company Dac 2,2%

Länder

 • Sverige 54,9%
 • Norge 19,6%
 • Danmark 6,6%
 • Finland 6,4%
 • Hongkong 3,1%
 • Irland 2,2%
 • Kanada 1,8%
 • Tyskland 1,6%
 • Storbritanien 1,2%
 • Övrigt 2,4%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-05-31
 • Senaste kurs 115,27 SEK
 • Kursdatum 2022-06-29
 • Förvaltningsavgift 1,00 %
 • Årlig avgift 1,02 %
 • ISIN SE0001095506
 • PPM-nummer 104786
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Företagsobligationsfond B: 75,62 SEK (2022-06-29)
  Öhman Företagsobligationsfond C: 99,41 SEK (2022-06-29)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2003-11-11
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 88
 • Standardavvikelse 2 år 2,14 %
 • Spreadexponering 12,07 %
 • Duration 1,7 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Tobias Kaminsky
  Förvaltat sedan: 2017-11-06

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman Företagsobligationsfond Fondbeskrivning

Öhman Företagsobligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet (så kallad Investment Grade).

Fonden har som målsättning att över tiden ge en attraktiv avkastning i förhållande till den svenska företagsobligationsmarknaden. Fonden utnyttjar möjligheterna att investera i olika delar i kapitalstrukturen hos bolag, så kallad efterställd skuld. Genomsnittlig återstående räntebindningstid i fonden är normalt två till fyra år och all valutarisk säkras mot svenska kronor.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman FöretagsobligationsfondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.