Öhman Navigator

En aktiv blandfond som drar nytta av hela Öhmans förvaltningsorganisation och investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder och som ska ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Öhman Navigator
Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering

Fonden för dig som vill investera hållbart i en stabil blandfond.

Erik Nilsson, ansvarig förvaltare Öhman Navigator

Kommentarer från förvaltare


December

Riskaptiten fortsatte att vara god under december med stigande aktiekurser och svagare dollar. Vaccinoptimism styr marknaden trots att smittspridningen på kort sikt kommer att sätta sina spår i ekonomin. Dessutom har många orosmoln försvunnit under månaden med kommande stimulanspaket i USA samt ett ”Brexit”-avtal mellan EU och Storbritannien. Ränte- och företagsobligationsmarknaden var förhållandevis lugna under månaden.

Fonden avkastade +1,5 procent och index +0,22 procent under december, vilket är +1,29 procent relativt index. Den positiva avkastningen förklaras av den starka utvecklingen på aktiemarknaderna. Allokeringen mellan tillgångsslagen har gynnat fondens relativavkastning där en övervikt mot aktier och svenska småbolag i synnerhet varit positiva bidragsgivare. Just nu är aktievikten cirka 69 procent i fonden. Aktievikten har ökats något under månaden.

Utiskter

Värderingen för aktier har nu stigit till en nivå som det var före Coronakrisen. Däremot talar den relativa värderingen till aktiers fördel jämfört med obligationer. Den initiala återhämtningen i ekonomin har varit stark drivet av fiskala och penningpolitiska stimulanser. Nyheter kring ett effektivt vaccin gör att vår konjunkturbild ljusnar, vilket gör att cykliska bolag kan fortsätta att gynnas.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Aktiefonder 69,6%
 • Räntefonder 30,4%

Största innehav

 • Öhman Sverige Hållbar 15,6%
 • Öhman Sverige Marknad Hållbar 14,7%
 • Öhman Räntefond Kompass 12,9%
 • Öhman Global Hållbar 12,4%
 • Öhman Global Marknad Hållbar 10,8%
 • Öhman Global Småbolag Hållbar 8,3%
 • Öhman Sweden Micro Cap 5,5%
 • Öhman FRN Hållbar 5,2%
 • Öhman Realräntefond 4,8%
 • Öhman Företagsobligationsfond Hållbar 4,4%

Länder

 • Sverige 100,0%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2020-12-31
 • Senaste kurs 122,15 SEK
 • Kursdatum 2021-01-25
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,55 %
 • ISIN SE0011090182
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Navigator B: 114,79 SEK (2021-01-25)
 • Jämförelseindex 30 % MSCI AC World Total Return Net *
  30 % OMX Stockholm Benchmark Cap **
  20 % OMRX Money Market ***
  20 % OMRX Total Bond ****
 • Startdatum 2018-04-30
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 12
 • Standardavvikelse 2 år 11,00 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Erik Nilsson
  Förvaltat sedan: 2020-03-01

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Navigator Fondbeskrivning

Öhman Navigator är en aktivt förvaltad fond som investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder. I denna fond skapas mervärde genom att analysera vilka tillgångsslag som för stunden har bäst möjlighet att skapa meravkastning. Fondens målsättning är att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Förvaltningsavgiften tas enbart ut för Öhman Navigator och inte för de underliggande fonderna.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar.

Öhman NavigatorKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra blandfonder