Öhman Navigator

En aktiv blandfond som drar nytta av hela Öhmans förvaltningsorganisation och investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder och som ska ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.
Öhman Navigator
Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering

Fonden för dig som vill investera hållbart i en stabil blandfond.

Erik Nilsson, ansvarig förvaltare Öhman Navigator

Kommentarer från förvaltare


Maj 2021

Aktiemarknaden har varit slagig under månaden men svenska aktier drog det längsta strået med en uppgång på ca 3,6 procent. Amerikanska aktier värderat i svenska kronor var ner ca -1,8 procent. Det höga inflationsutfallet på 4,2 procent i kombination med den svaga arbetsmarknaden i USA har tvingat FED att välja vilket av deras mål som är viktigast att nå. Detta är anledningen till de slagiga börserna under månaden. Ränte- och kreditmarknaden har varit lugna under perioden.

Fonden avkastade 0,32 procent och index 0,51 procent under månaden vilket är -0,19 procent relativt index. Den positiva avkastningen förklaras av den starka utvecklingen för svenska aktier. Allokeringen mellan tillgångsslagen har varken bidragit positivt eller negativt under perioden. Värdepappersvalet av globala aktier har bidragit något negativt. Under maj gjordes inga större förändringar i fonden. Just nu är aktievikten cirka 63 procent i fonden.

Utsikter

Värderingen är historiskt ansträngd för aktier och direktavkastningen för de stora amerikanska bolagen ligger nu lägre än den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan. Konjunkturcykeln är dock fortsatt stark och får stöd av vaccinationsprogram samt penningpolitik och finanspolitik. Sannolikheten för en korrektion har ökat, då våra sentimentsindikatorer signalerar överhettning. Portföljen är därför mer defensiv nu än vad den var för några månader sedan.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Aktiefonder 64,3%
 • Räntefonder 35,7%

Största innehav

 • Öhman Sverige Hållbar 16,8%
 • Öhman Räntefond Kompass 16,6%
 • Öhman Global Hållbar 14,4%
 • Öhman Global Marknad Hållbar 10,1%
 • Öhman Sverige Marknad Hållbar 8,2%
 • Öhman FRN Hållbar 7,6%
 • Öhman Obligationsfond SEK 7,3%
 • Öhman Global Småbolag Hållbar 6,7%
 • Öhman Sweden Micro Cap 5,9%
 • Öhman Företagsobligationsfond Hållbar 4,2%

Länder

 • Sverige 100,0%

Tillgångsslag

 • Räntebärande 35,0%
 • Utländska Aktier 32,9%
 • Svenska Aktier 30,3%
 • Kassa 1,7%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-04-30
 • Senaste kurs 130,09 SEK
 • Kursdatum 2021-06-10
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,55 %
 • ISIN SE0011090182
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Navigator B: 118,52 SEK (2021-06-10)
 • Jämförelseindex 30 % MSCI AC World Total Return Net *
  30 % OMX Stockholm Benchmark Cap **
  20 % OMRX Money Market ***
  20 % OMRX Total Bond ****
 • Startdatum 2018-04-30
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 11
 • Standardavvikelse 2 år 9,80 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Erik Nilsson
  Förvaltat sedan: 2020-03-01

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Navigator Fondbeskrivning

Öhman Navigator är en aktivt förvaltad fond som investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder. I denna fond skapas mervärde genom att analysera vilka tillgångsslag som för stunden har bäst möjlighet att skapa meravkastning. Fondens målsättning är att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Förvaltningsavgiften tas enbart ut för Öhman Navigator och inte för de underliggande fonderna.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman NavigatorKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra blandfonder