Öhman Navigator

En aktiv blandfond som drar nytta av hela Öhmans förvaltningsorganisation och investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder och som ska ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Navigator
Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering

Fonden för dig som vill investera hållbart i en stabil blandfond.

Erik Nilsson, ansvarig förvaltare Öhman Navigator

Kommentarer från förvaltare


Augusti 2021

Svenska småbolag har haft en stark utveckling under månaden med en uppgång på 3 procent men även tillväxtmarknader som under lång tid haft en svag utveckling återhämtade sig något under månaden. Regleringsskräcken i Kina ligger fortsatt kvar i marknaden och kan leda till fortsatta fall, men värderingarna för kinesiska aktier börjar se mer attraktiva ut. Företagsobligationer hade en stabil utveckling under månaden med fortsatt hög efterfrågan i primärmarknaden. Trots fortsatt högt inflationstryck i USA bedömer marknaden att FED kommer att prioritera den svaga arbetsmarknaden före inflationen och väntas därmed bibehålla den extremt lätta penningpolitiken ett tag till. Detta ger fortsatt stöd till aktie- och obligationsmarknaden.

Fonden avkastade 1,61 procent och index 0,93 procent under månaden vilket är 0,68 procent relativt index. Den positiva avkastningen förklaras av den starka aktieutvecklingen för svenska små bolag och tillväxtmarknader. Värdepappersvalet i svenska aktier har bidragit starkt till den relativa avkastningen tillsammans med bidraget från tillgångsallokering. Under månaden har tillväxtmarknader ökats något. Just nu är aktievikten cirka 66 procent i fonden.

Utsikter

Värderingen är historiskt ansträngd för aktier men konjunkturcykeln är dock fortsatt stark och får stöd av vaccinationsprogram samt penningpolitik och finanspolitik. Riskaptiten har kylts av under det senaste kvartalet och risken för en kraftigare korrektion har således minskat. Vi låter därför portföljen ha en offensiv inriktning.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Aktiefonder 67,1%
 • Räntefonder 32,9%

Största innehav

 • Öhman Sverige Hållbar 18,0%
 • Öhman Räntefond Kompass 15,3%
 • Öhman Global Hållbar 14,8%
 • Öhman Global Marknad Hållbar 10,3%
 • Öhman Sverige Marknad Hållbar 8,3%
 • Öhman FRN Hållbar 7,0%
 • Öhman Obligationsfond SEK 6,7%
 • Öhman Global Småbolag Hållbar 6,4%
 • Öhman Sweden Micro Cap 6,3%
 • Öhman Företagsobligationsfond Hållbar 3,8%

Länder

 • Sverige 100,0%

Tillgångsslag

 • Utländska Aktier 34,1%
 • Räntebärande 32,6%
 • Svenska Aktier 32,2%
 • Kassa 1,1%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-08-31
 • Senaste kurs 135,16 SEK
 • Kursdatum 2021-09-27
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,55 %
 • ISIN SE0011090182
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Navigator B: 123,13 SEK (2021-09-27)
 • Jämförelseindex 30 % MSCI AC World Total Return Net *
  30 % OMX Stockholm Benchmark Cap **
  20 % OMRX Money Market ***
  20 % OMRX Total Bond ****
 • Startdatum 2018-04-30
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 11
 • Standardavvikelse 2 år 9,74 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Erik Nilsson
  Förvaltat sedan: 2020-03-01

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Navigator Fondbeskrivning

Öhman Navigator är en aktivt förvaltad fond som investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder. I denna fond skapas mervärde genom att analysera vilka tillgångsslag som för stunden har bäst möjlighet att skapa meravkastning. Fondens målsättning är att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Förvaltningsavgiften tas enbart ut för Öhman Navigator och inte för de underliggande fonderna.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman NavigatorKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra blandfonder