Öhman Navigator

En aktiv blandfond som drar nytta av hela Öhmans förvaltningsorganisation och investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder och som ska ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Navigator
Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i en stabil blandfond.

Erik Nilsson, ansvarig förvaltare Öhman Navigator

Kommentarer från förvaltare


Augusti 2022

Glädjeyran på aktiemarknaderna från juli blev kortvarig och slutresultatet för augusti blev negativt för svenska aktier som föll med 6,5 procent. Svenska 10-åriga obligationsräntor steg med nära 60 punkter till nära 2 procent. Förhoppningen om att den amerikanska centralbanken Fed, skulle vända om den strama penningpolitiken grusades efter Jerome Powells tal vid Jackson Hole. Där framkom det tydligt att centralbanken är fast besluten att nå inflationsmålet på 2 procent och de har en lång bit kvar innan de kan ropa ut segern. Olika inköpschefsindex fortsätter att falla och vissa har till och med fallit under 50, vilket tyder på kontraktion. Svaga tillväxtutsikter och centralbanker som är i full färd att höja räntor för den höga inflationen blir en giftig cocktail för riskfyllda tillgångar.

Fonden avkastade -2,67 procent och index -2,25 procent under månaden. Den negativa avkastningen förklaras av att aktier och i synnerhet svenska småbolag har haft en svag utveckling under månaden. Relativt index har allokering bidragit något positivt medan värdepappersvalet i svenska aktier och globala aktier har bidragit negativt. I slutet av månaden har aktieandelen minskats till 54 procent genom att minska svenska aktier.

Utsikter

Värderingen för obligationer ser nu mer attraktiv ut än jämfört med årsskiftet och för i synnerhet USA utgör nu obligationer ett alternativ till aktier. Konjunkturutsikterna är negativa då tillväxttakten håller på att avta samtidigt som Federal Reserve minskar de penningpolitiska stimulanserna. De geopolitiska riskerna samt högre energi- och matpriser gör sammantaget att ekonomin befinner sig i ett bräckligt tillstånd. Sammantaget har vi blivit mer defensiva och har en undervikt mot aktier med fokus på globala stora bolag.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Aktiefonder 55,3%
 • Räntefonder 44,7%

Största innehav

 • Öhman Räntefond Kompass 18,8%
 • Öhman Global 17,8%
 • Öhman Sverige 16,6%
 • Öhman Obligationsfond 16,3%
 • Öhman Marknad Global 8,5%
 • Öhman FRN 5,6%
 • Öhman Global Småbolag 4,1%
 • Öhman Investment Grade 4,1%
 • Öhman Marknad Sverige 2,7%
 • Öhman Hälsa och Ny Teknik 1,9%

Länder

 • Sverige 100,0%

Tillgångsslag

 • Räntebärande 43,6%
 • Utländska Aktier 33,2%
 • Svenska Aktier 20,7%
 • Kassa 2,6%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-08-31
 • Senaste kurs 119,27 SEK
 • Kursdatum 2022-09-22
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,54 %
 • ISIN SE0011090182
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Navigator B: 105,34 SEK (2022-09-22)
 • Jämförelseindex 30 % MSCI AC World Total Return Net *
  30 % OMX Stockholm Benchmark Cap **
  20 % OMRX Money Market ***
  20 % OMRX Total Bond ****
 • Startdatum 2018-04-30
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 12
 • Standardavvikelse 2 år 10,84 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Erik Nilsson
  Förvaltat sedan: 2020-03-01

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Navigator Fondbeskrivning

Öhman Navigator är en aktivt förvaltad fond som investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder. I denna fond skapas mervärde genom att analysera vilka tillgångsslag som för stunden har bäst möjlighet att skapa meravkastning. Fondens målsättning är att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Förvaltningsavgiften tas enbart ut för Öhman Navigator och inte för de underliggande fonderna.

Hållbarhetsarbetet sker i de underliggande fonderna där hållbarhetsaspekter beaktas i bolagsanalyser och investeringsbeslut. Underliggande fonder har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman NavigatorKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra blandfonder