Öhman Navigator

En aktiv blandfond som drar nytta av hela Öhmans förvaltningsorganisation och investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder och som ska ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Navigator
Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i en stabil blandfond.

Erik Nilsson, ansvarig förvaltare Öhman Navigator

Kommentarer från förvaltare


December 2021

December var en stark månad för aktier, där det framför allt var julspurten som gjorde skillnaden. Under månaden hade Federal Reserve sitt sista möte för året där man meddelade att obligationsköpen kommer trappas ner i en snabbare takt än vad som tidigare kommunicerats. Obligationsköpen upphör nu under mars 2022 och det väntas tre räntehöjningar senare under året. Bidens stora infrastrukturprojekt på flera tusen miljarder dollar ser ut att falla i senaten med enbart en röst. Det ser med andra ord ut som att 2022 kommer få mindre stöd från både penning och finanspolitiken jämfört med 2021. Trots en del negativa nyheter, lyfte börshumöret lagom till Kalle Anka på julafton och fortsatte så ända fram till nyår. Den svenska 10-åriga obligationsräntan steg ca 10 punkter och kreditpremien för företagsobligationer minskade med ca 10 punkter under månaden.

Fonden avkastade 2,29 procent och index 2,87 procent under månaden vilket är -0,58 procent relativt index. Jämförelseindexet är en sammanvägning av 30 % MSCI AC World Total Return Net, 30 % OMX Stockholm Benchmark Cap, 20 % OMRX Money Market och 20 % OMRX Total Bond. Den positiva avkastningen förklaras av att aktier och i synnerhet svenska stora bolag har haft en stark utveckling. Övervikten mot aktier samt aktieurvalet i svenska aktier har bidragit mest till den positiv avkastningen relativt index, däremot har värdepappersvalet bland globala aktier bidragit negativt, varför fonden gått något sämre än sitt jämförelseindex. Vid månadens slut minskades andelen svenska småbolag med några procentenheter. Just nu är aktievikten cirka 66 procent i fonden.

Utsikter

Värderingen är ansträngd för aktier men låga räntor och en mogen konjunktur brukar gynna aktier. Osäkerheten har ökat med den nya virusmutationen omikron samt Federal Reserves snabbare åtstramning, men den samlade bedömningen gör att vi behåller den offensiva inriktningen på fonden.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Aktiefonder 66,8%
 • Räntefonder 33,2%

Största innehav

 • Öhman Sverige Hållbar 18,7%
 • Öhman Räntefond Kompass 16,9%
 • Öhman Global Hållbar 15,3%
 • Öhman Global Marknad Hållbar 10,8%
 • Öhman Sverige Marknad Hållbar 8,5%
 • Öhman FRN Hållbar 6,8%
 • Öhman Global Småbolag Hållbar 6,3%
 • Öhman Obligationsfond SEK 5,7%
 • Öhman Sweden Micro Cap 4,3%
 • Öhman Företagsobligationsfond Hållbar 3,7%

Länder

 • Sverige 100,0%

Tillgångsslag

 • Utländska Aktier 34,8%
 • Räntebärande 32,8%
 • Svenska Aktier 31,1%
 • Kassa 1,3%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-12-31
 • Senaste kurs 135,70 SEK
 • Kursdatum 2022-01-20
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,54 %
 • ISIN SE0011090182
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Navigator B: 123,64 SEK (2022-01-20)
 • Jämförelseindex 30 % MSCI AC World Total Return Net *
  30 % OMX Stockholm Benchmark Cap **
  20 % OMRX Money Market ***
  20 % OMRX Total Bond ****
 • Startdatum 2018-04-30
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 11
 • Standardavvikelse 2 år 10,35 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Erik Nilsson
  Förvaltat sedan: 2020-03-01

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Navigator Fondbeskrivning

Öhman Navigator är en aktivt förvaltad fond som investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder. I denna fond skapas mervärde genom att analysera vilka tillgångsslag som för stunden har bäst möjlighet att skapa meravkastning. Fondens målsättning är att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Förvaltningsavgiften tas enbart ut för Öhman Navigator och inte för de underliggande fonderna.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman NavigatorKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra blandfonder