Öhman Navigator

En aktiv blandfond som drar nytta av hela Öhmans förvaltningsorganisation och investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder och som ska ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en stabil blandfond.
 • Vill få en balanserad avkastning oberoende av marknadsklimat
AktivBlandfondHållbar

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Navigator
Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart i en stabil blandfond.

Erik Nilsson, ansvarig förvaltare Öhman Navigator

Kommentarer från förvaltare


Maj 2022

Maj månad gav blandade resultat på världens olika marknader. Svenska små bolag hade en svag månad medan tillväxtmarknader och obligationer hade en positiv utveckling. Under månaden var framför allt stockholmsbörsen väldigt svängig. Den första handelsdagen på månaden föll börsen 8 procent inom bara några minuter efter att en amerikansk storbank av misstag lagt en för stor säljorder. Någon timme senare hade i princip hela fallet återhämtats. Dock skulle det bara dröja en vecka innan börsen återigen letade sig ner mot bottennivåerna, men denna gång under normal handel. Dock återhämtade sig börsen under resten av månaden och var enbart svagt ner.

Fortsatt råder stor osäker gällande konjunkturen och inflationsutfallen i Europa och Sverige har överraskat på uppsidan vilken har fått centralbankerna att signalera en stramare penningpolitik. I Kina har det under månaden skett lättnader av de strikta nedstängningarna i Shanghai, vilket på sikt borde minska flaskhalsar i produktionsledet. Dock finns rädslan kvar för att nya fall upptäcks i någon annan storstad i landet.

Fonden avkastade -1,11 procent och index -0,33 procent under månaden vilket är -0,78 procent relativt index. Den negativa avkastningen förklaras av att svenska aktier har haft en svag utveckling. Relativt index har både allokering och värdepappersvalet bidragit svagt negativt. Inga större förändringar i fonden är gjorda under månaden.

Utsikter

Värderingen för obligationer ser nu mer attraktiv ut sedan årsskiftet men aktier erbjuder fortsatt högre förväntad avkastning än obligationer. Konjunkturutsikterna är negativa då tillväxttakten håller på att avta och Federal Reserve minskar de penningpolitiska stimulanserna. De geopolitiska riskerna samt högre energi- och matpriser gör sammantaget att ekonomin befinner sig i ett bräckligt tillstånd. Sammantaget har vi blivit mer defensiva och har en neutral vikt mot aktier med fokus på globala stora bolag.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Aktiefonder 62,0%
 • Räntefonder 38,0%

Största innehav

 • Öhman Sverige 17,4%
 • Öhman Räntefond Kompass 17,4%
 • Öhman Global 17,0%
 • Öhman Obligationsfond 11,3%
 • Öhman Marknad Sverige 9,5%
 • Öhman Marknad Global 8,8%
 • Öhman FRN 5,3%
 • Öhman Investment Grade 4,0%
 • Öhman Global Småbolag 3,8%
 • Öhman Sweden Micro Cap 2,0%

Länder

 • Sverige 100,0%

Tillgångsslag

 • Räntebärande 37,1%
 • Utländska Aktier 32,3%
 • Svenska Aktier 28,3%
 • Kassa 2,3%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-05-31
 • Senaste kurs 119,82 SEK
 • Kursdatum 2022-06-29
 • Förvaltningsavgift 1,50 %
 • Årlig avgift 1,54 %
 • ISIN SE0011090182
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Navigator B: 105,84 SEK (2022-06-29)
 • Jämförelseindex 30 % MSCI AC World Total Return Net *
  30 % OMX Stockholm Benchmark Cap **
  20 % OMRX Money Market ***
  20 % OMRX Total Bond ****
 • Startdatum 2018-04-30
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 12
 • Standardavvikelse 2 år 8,93 %
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Erik Nilsson
  Förvaltat sedan: 2020-03-01

*Källa: MSCI. MSCI-informationen får endast användas för internt bruk, får inte reproduceras eller distribueras i någon form och får inte användas som grund för eller en del av finansiella instrument eller produkter eller index. Ingen del av MSCI-informationen är avsedd att utgöra investeringsrådgivning eller en rekommendation att fatta (eller avstå från att fatta) någon form av investeringsbeslut och den kan inte åberopas som sådan. Historiska data och analyser bör inte ses som en indikation eller garanti för framtida resultatanalyser, prognoser eller förutsägelser. MSCI-informationen tillhandahålls ”i befintligt skick” och användaren av denna information tar hela risken för all användning av denna information. MSCI, vart och ett av dess dotterbolag och alla andra som är inblandade i eller relaterade till att sammanställa, beräkna eller skapa någon MSCI-information (tillsammans "MSCI-parterna") friskriver sig uttryckligen från alla garantier (inklusive, utan begränsning, alla garantier om originalitet, noggrannhet, fullständighet, aktualitet, icke-intrång, säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte) med avseende på denna information. Utan att begränsa något av det ovanstående ska ingen MSCI-part i något fall ha något ansvar för direkta, indirekta, speciella, tillfälliga, bestraffande eller följd-skador (inklusive, utan begränsning, förlorade vinster) eller andra skador. (www.msci.com).

Öhman Navigator Fondbeskrivning

Öhman Navigator är en aktivt förvaltad fond som investerar i svenska aktie- och räntefonder samt globala aktiefonder från Öhman Fonder. I denna fond skapas mervärde genom att analysera vilka tillgångsslag som för stunden har bäst möjlighet att skapa meravkastning. Fondens målsättning är att ge en attraktiv riskjusterad avkastning över tid. Förvaltningsavgiften tas enbart ut för Öhman Navigator och inte för de underliggande fonderna.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman NavigatorKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra blandfonder