Nyheter

Uber – Tack, men nej tack!

Uber börsintroduceras idag fredag 10 maj. Detta är en av de största noteringarna de senaste åren men också en av de mest olönsamma. Bolaget har på tre år gått med hela 10 miljarder dollar i förlust och skriver i sitt prospekt att det finns en risk att bolaget aldrig blir lönsamt. Nu är det dock inte en hög värdering och stora förluster som gör att vi väljer att inte investera i bolaget utan snarare de stora hållbarhetsutmaningarna.

"Jag har under mina drygt 20 år som förvaltare av globala aktier aldrig stött på en börsintroduktion där bolaget haft en liknande historia av kontroverser" säger Filip Boman fondförvaltare på Öhman Fonder.

”Jag har under mina drygt 20 år som förvaltare av globala aktier aldrig stött på en börsintroduktion där bolaget haft en liknande historia av kontroverser” säger Filip Boman fondförvaltare på Öhman Fonder.

Bolaget är framförallt kritiserat för att underbetala förare som inte räknas som anställda utan som frilansande chaufförer. En Uberförare i USA tjänar cirka 10 dollar i timmen efter omkostnader vilket är under minimilönen i nästan samtliga städer där bolaget är verksamt. Företaget har också motsatt sig möjligheten för förare till facklig anslutning. Allt detta har lett till missnöje bland förare, som nu har inlett strejker i många länder såsom Australien, Argentina och i stora städer som Los Angeles samt en kommande rikstäckande stor strejk i USA. Eftersom förarna inte är anställda så innebär en strejk att man helt enkelt stänger av sin app och inte tar uppdrag.  Företaget skriver i sitt prospekt att man räknar med fortsatt missnöje från förare eftersom bolaget avser att minska förares kompensation för att förbättra resultatet.

Vidare har det vittnats om en hårdför arbetskultur, som Uber själva kallar för framåtlutad. Bolaget har också råkat i blåsväder med flera stämningar om sexuella trakasserier, samt ras- och könsdiskriminering på arbetsplatsen. Mångfald och jämställdhet är utmaningar för de flesta teknikföretag, men Ubers historik för att hantera denna fråga är särskilt dålig.

Jag har under mina drygt 20 år som förvaltare av globala aktier aldrig stött på en börsintroduktion där bolaget haft en liknande historia av kontroverser, säger Filip Boman fondförvaltare på Öhman Fonder.

Uber har dessutom en rad utestående tvister med myndigheter. US Department of Justice har inlett en brottsutredning där Uber använt ett internt mjukvaruverktyg, Greyball, för att förhindra att myndighetspersonal ska kunna undersöka verksamheten. I denna utredning ingår även ett ärende om att Uberkunders data varit tillgängligt för tredje part.

Slutligen är bolagets förhoppningar om miljövinster inget vi ser i närtid. En studie gjord av myndigheter i Kalifornien kom fram till att taxiförmedlingstjänster som Uber och Lyft var orsaken till 51 procent ökning av bilpendlares tid i trafikköer mellan 2010–2016 i San Franciscoområdet. Om Uber ersätter kommunala trafikmedel, gång och cykel är det svårt att se att det skulle gynna klimatet.

Allt ovanstående riskerar såklart att spilla över på det finansiella. Uber står sannolikt inför höga bötesbelopp och kostsamma förlikningar.  Risken med att ha frilansande förare är ju också att de lätt kan välja en annan ”arbetsgivare”. Framförallt är Uber inte starkare än sitt varumärke eftersom det tar tre sekunder att radera appen och öppna en konkurrentapp.

Vi ser gärna fler tillväxtbolag med revolutionerande affärsmodeller på börsen men då får det inte ske på bekostnad av rättigheter, mångfald, integritet eller miljö. Och det gör ju inget om bolaget är lönsamt.

Stockholm fredag 10 maj 2019

Filip Boman, fondförvaltare på Öhman fonder

Kontakt

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.