Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Rätten att vara anonym slår mot techjättarnas intäkter

Under de senaste årens snabba digitala utveckling har världens teknologijättar skördat stora ekonomiska framgångar. På senare år har dock bolagens växande inflytande kommit att utmanas alltmer från politiskt håll, inte minst genom olika former av marknadsregleringar. Nya regelverk innebär en ny verklighet för bolagen att anpassa sig till.

– På många sätt är det logiskt att marknaden nu börjar regleras från politiskt håll. Och det handlar inte bara om miljö och klimatfrågor, utan även andra hållbarhetsaspekter som integritet och yttrandefrihet. Det viktiga för oss investerare blir snarare att se hur bolagen hanterar de ändrade förutsättningarna. De som lyckas anpassa sin verksamhet kan undvika politiska regleringar och slippa drabbas av tunga bötesbelopp, säger Filip Boman, förvaltare på Öhman Fonder.

Under 2018 åkte till exempel Google på bötesbelopp på totalt 6,74 miljarder euro för missbruk av sin dominerande marknadsställning och brott mot EU:s konkurrensregler. Bötesbelopp som dessa påverkar givetvis nettoinkomsten, även för ett bolag av Googles storlek.

– Det är troligtvis inte sista gången vi ser den här typen av politiska ingripanden. Ett annat sätt att identifiera bolag med lägre riskexponering är att se hur stor andel av intäkterna som härrör från annonsering. Medan Google och även Facebook kan drabbas hårt av förlorade annonsintäkter – till exempel i samband med förtroendekriser – så påverkas inte bolag som Microsoft och Apple på samma sätt, säger Filip Boman.

Just Microsoft är ett bolag där Filip Boman ser goda tillväxtutsikter. I de två globalfonder som han förvaltar är Microsoft det största respektive näst största innehavet. Den ena fonden, Öhman Global Hållbar, har uppvisat god avkastning hittills i år.

– Jag ser Microsoft som ett självklart kärninnehav i de fonder som jag förvaltar. Vi räknar med att Microsoft kommer ha en vinsttillväxt på mellan 15 till 20 procent under de kommande åren, med stark draghjälp från bolagets molntjänster, gaming-del och Windows, säger han.

Tuffare lagstiftningar innebär en ny verklighet för teknologibolagen att anpassa sig till. Medan regleringar riskerar att påverka intäkterna hos en del bolag negativt så är andra mindre påverkade. Som investerare gäller det att identifiera de bolag som klarar av att anpassa sig till det nya klimatet.

Läs mer om Öhman Global Hållbar.

Dokument

  • ( )

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.