Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Techbolag: Visa vad ni gör med vår användardata!

I spåren av Brexit och presidentvalet i USA har diskussionen om teknologibolagens användning av personliga data tagit fart. ”Big Data” har blivit en ny hårdvaluta som ger företag värdefulla insikter om våra liv, åsikter och beteenden online. Men efter ett flertal uppmärksammade incidenter har fokus riktats mot hur bolagen hanterar denna data. Förtroendet blir allt viktigare för bolagens värdering.

I takt med att vi människor spenderar mer tid uppkopplade blir vårt digitala avtryck en tydligare avbild av hur vi fungerar. Vi kör uppkopplade bilar, våra mobiler registrerar var vi befinner oss, våra klockor mäter sömnen och vi shoppar på nätet. Med teknologibolagens stora inflytande följer dock ansvar. Tilliten från användare, kunder, annonsörer och politiker är avgörande för bolagens fortsatta framgångar, men bygger på att de agerar ansvarsfullt kring frågor som dataskydd och integritet.

– Hållbara investeringar handlar inte bara om att ta hänsyn till miljö och klimatfrågor. När vi tittar på teknologibolag måste vi även förhålla oss till frågor som rör integritet och yttrandefrihet. För att bolagen ska kunna fortsätta växa är de också beroende av ett högt förtroendekapital, säger Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder.

2018 visade det sig till exempel att Facebook sålt användardata till analysföretaget Cambridge Analytica, som i sin tur använde informationen för att undermedvetet påverka människors politiska uppfattning. Skandalen har lett till ett försvagat förtroende hos användarna och även en utbredd granskning av bolagets affärsmodell, vilket också tog ut sin rätt på aktiekursen.

– Facebooks affärsmodell är beroende av personlig information som delges till en tredje part. Eftersom annonsering utgör närmare 90 procent av bolagets intäkter innebär det att de är exponerade mot en särskilt stor risk. Det var en viktig anledning till att vi valde att sälja våra innehav i bolaget. Dock ser vi möjligheter i andra teknologibolag – som Microsoft och Apple – som är mindre beroende av annonsintäkter, säger Victoria Lidén.

En digitaliserad värld bjuder på både möjligheter och utmaningar för oss investerare. För teknologibolagen gäller det att hantera sitt inflytande på ett ansvarsfullt sätt. För en sak är säker – det digitala förtroendet måste förvaltas för att skapa lönsamhet på sikt.

Läs mer om Öhman Global Hållbar.

Dokument

  • ( )

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.