Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

5 tillväxtmarknader du måste ha koll på.

Visste du att tillväxtmarknader i exempelvis Asien och Latinamerika snart utgör en majoritet av de största ekonomierna? Därför är det inte helt osannolikt att framtida innovationer kommer från Kina eller Indien. Här listar vi fem tillväxtmarknadsländer som går mot att bli superekonomier inom kort.

Kina

Förstaplatsen är ingen nyhet. Kina knep förstaplatsen i köpkraftsparitet redan för fem år sedan och enligt siffror från Internationella valutafonden leder de än idag. En stor del av förklaringen är urbaniseringen. Drivkraften bakom ligger i de största kinesiska industrierna – tillverkningsindustrin, tjänstesektorn och agrikultur. Samtidigt har Kina en innovativ teknikindustri.

Indien

Många förknippar Indien med fattigdom. Därför blir de förvånade att landet intar en tredjeplats i världsekonomin, strax efter USA. Innan 2030 beräknas de ta klivet förbi amerikanerna. I Indien finns ett stort antal teknikbolag och den teknologiska grenen av det indiska näringslivet kan vara attraktivt att investera i.

Indonesien

Tillväxten i Indonesien fortsätter. En relativt politisk stabilitet, ung befolkning och tillgång till naturresurser har lagt grunden för framtiden. Stora industrier innefattar råvaror som skog, mineraler, jordbruk men även elektronik. Landet är beroende av sin råvaruexport men ställningen som ett av världens främsta tillväxtländer är mer eller mindre ohotad.

Brasilien

Nationen intar en topplats både vad gäller köpkraftsparitet och nominell BNP. Innan 2050 bedöms Brasilien vara världens femte största ekonomi och redan idag finns det många miljardärer i landet. Stora industrier är tillverkningsindustrin och agrikultur. De är även stora råvaruexportörer av exempelvis kaffe, kakao och sojabönor.

Ryssland

Det mesta som rapporteras om Ryssland involverar konflikter. Samtidigt är rubeln stabilare och det politiska läget bedöms inte påverka ekonomin nämnvärt. IT-industrin, tillverkningsindustrin, turism och agrikultur är goda investeringsmöjligheter. Ryssland intar en sjätte plats på Internationella valutafondens lista för reell BNP-tillväxt. Fram till 2050 bedöms de behålla platsen.

Läs mer och köp Öhman Etisk Emerging Markets.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.